Văn bản khác 227/KH-UBND

Kế hoạch 227/KH-UBND năm 2017 hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài hết hạn hợp đồng đã về nước và về nước trước hạn do yếu tố khách quan giai đoạn 2017-2020 do tỉnh Đồng Tháp ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 227/KH-UBND 2017 hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài đã về nước Đồng Tháp


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 227/KH-UBND

Đồng Tháp, ngày 31 tháng 8 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI HẾT HẠN HỢP ĐỒNG ĐÃ VỀ NƯỚC VÀ VỀ NƯỚC TRƯỚC HẠN DO YẾU TỐ KHÁCH QUAN GIAI ĐOẠN 2017 - 2020

Thực hiện Chương trình hành động số 198-CTr/TU ngày 10 tháng 10 năm 2014 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp về lãnh đạo đẩy mạnh hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và Nghị quyết số 82/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2017-2020.

Theo kết quả tổng hợp, báo cáo về công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2014-2016, toàn tỉnh có 1.863/1.728 lao động xuất cảnh (trong đó có 1.007 nữ) đạt 107,81% kế hoạch; thị trường người lao động đến làm việc gồm: Nhật Bản 909 lao động, Đài Loan 674 lao động, Hàn Quốc 100 lao động, Malaysia 159 lao động và các nước khác 21 lao động. Đạt được kết quả như trên là do sự quyết tâm, nỗ lực phấn đấu của các địa phương, sự phối hợp tích cực của các cấp, ngành, đoàn thể, nhận thức của người lao động có sự chuyển biến..., thị trường lao động đi làm việc ở nước ngoài có thu nhập cao, ít rủi ro.

Nhằm kịp thời tập hợp, định hướng và hỗ trợ cho những người lao động đi làm việc tại nước ngoài hết hạn hợp đồng đã về nước và lao động về nước trước thời hạn do yếu tố khách quan trong những năm tới. Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài hết hạn hợp đồng đã về nước và lao động về nước trước thời hạn do yếu tố khách quan giai đoạn 2017 - 2020, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Quán triệt sâu sắc trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở về công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài; tiếp tục giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài sau khi về nước. Đồng thời, tập hợp được nguồn lao động có trình độ kỹ năng nghề, biết ngoại ngữ, có sức khỏe, có ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp tham gia vào quá trình phát triển kinh tế, công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa bàn tỉnh.

Đồng hành, hỗ trợ người lao động đi làm việc tại nước ngoài hết hạn hợp đồng đã về nước, giúp đối tượng này tiếp cận được với những chủ trương, chính sách mới của tỉnh liên quan đến nghề nghiệp, việc làm và phát triển kinh tế của địa phương. Kết nối, giới thiệu việc làm cho các công ty, doanh nghiệp liên quan đến khả năng ngoại ngữ hoặc tay nghề của người lao động hoặc khuyến khích tiếp tục tham gia đi làm việc ở nước ngoài.

Thông qua hoạt động hỗ trợ, tiến hành vận động, khuyến khích đối tượng này tham gia khởi nghiệp liên quan đến thế mạnh sẵn có của địa phương, đặc biệt với kiến thức, kinh nghiệm thực tế và số vốn tích lũy được, những lao động trong các ngành nghề như nông, lâm, ngư nghiệp, cơ khí, xây dựng… có thể áp dụng mở ra những mô hình kinh tế vừa và nhỏ tại quê nhà để phát triển riêng cho gia đình mình.

Hoạt động hỗ trợ cần được triển khai một cách đồng bộ từ cấp Tỉnh đến cơ sở, chú trọng đến tính thiết thực và hiệu quả.

II. ĐỐI TƯỢNG, SỐ LƯỢNG, THỜI GIAN THỰC HIỆN

1. Đối tượng: Người lao động đi làm việc ở nước ngoài hết hạn hợp đồng đã về nước và về nước trước thời hạn do yếu tố khách quan.

2. Số lượng lao động đi làm việc nước ngoài từ năm 2014 - 2016 là 1.800 lao động (đã trừ 63 lao động ngoài tỉnh), cụ thể như sau:

STT

Đơn vị

NăM 2014

Năm 2015

Năm 2016

1

Huyện Cao Lãnh

19

73

133

2

Huyện Châu Thành

13

49

78

3

Huyện Hồng Ngự

3

26

69

4

Huyện Lai Vung

19

90

142

5

Huyện Lấp Vò

14

75

119

6

Huyện Tam Nông

14

60

120

7

Huyện Tân Hồng

9

24

54

8

Thành phố Cao Lãnh

18

43

90

9

Thành phố Sa Đéc

10

22

54

10

Thị xã Hồng Ngự

3

22

34

11

Huyện Thanh Bình

5

28

84

12

Huyện Tháp Mười

16

58

110

Tổng cộng

143

570

1.087

3. Thời gian thực hiện: Từ năm 2017 - 2020.

III. CHỈ TIÊU CỤ THỂ

1. 90% lao động đi làm việc ở nước ngoài hết hạn hợp đồng đã về nước và về nước trước thời hạn do yếu tố khách quan tiếp cận được những chủ trương, chính sách mới của tỉnh liên quan đến phát triển kinh tế, nghề nghiệp, việc làm và khởi nghiệp.

2. Hỗ trợ, tư vấn định hướng đầu tư và sử dụng nguồn vốn hiệu quả cho 70% lao động đi làm việc ở nước ngoài hết hạn hợp đồng đã về nước và về nước trước thời hạn do yếu tố khách quan.

3. Phối hợp với Công ty xuất khẩu lao động, các địa phương, các công ty, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh giới thiệu việc làm cho 50% lao động đi làm việc ở nước ngoài hết hạn hợp đồng đã về nước và về nước trước thời hạn do yếu tố khách quan phù hợp với nhu cầu, khả năng, trình độ tay nghề của người lao động.

4. Vận động ít nhất 70% lao động đi làm việc ở nước ngoài hết hạn hợp đồng đã về nước tham gia sinh hoạt Câu lạc bộ Người đồng hành (hoặc câu lạc bộ vận động lao động làm việc ở nước ngoài) tại địa phương.

5. Vận động ít nhất 60% lao động đi làm việc ở nước ngoài hết hạn hợp đồng đã về nước tham gia sinh hoạt, tham gia thành viên nòng cốt các Câu lạc bộ khởi nghiệp tại các địa phương.

IV. NỘI DUNG, GIẢI PHÁP

1. Tuyên truyền, phổ biến những chủ trương, chính sách mới của tỉnh

Tăng cường thông tin, tuyên truyền đầy đủ về chủ trương, chính sách mới của Tỉnh liên quan đến phát triển kinh tế, xây dựng địa phương khởi nghiệp, các chính sách hỗ trợ cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài hết hạn hợp đồng đã về nước thông qua việc phối hợp với Công ty xuất khẩu lao động, tổ chức tuyên truyền trong các buổi gặp gỡ, diễn đàn, nói chuyện chuyên đề giữa những lao động hết hạn hợp đồng đã về nước, gia đình người lao động với lãnh đạo tỉnh và các ban, ngành có liên quan.

Cập nhật danh sách người lao động trước khi kết thúc quá trình đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng để làm tốt công tác tuyên truyền, vận động người lao động về nước đúng hạn; giúp đỡ người lao động sau khi về nước phát huy những kiến thức, kinh nghiệm, tay nghề, sử dụng hiệu quả nguồn vốn,… để tiếp tục tham gia phong trào “Khởi nghiệp” tại địa phương.

2. Tổ chức tư vấn, định hướng nghề nghiệp và việc làm

Tiến hành tư vấn, vận động, khuyến khích đối tượng này tham gia khởi nghiệp liên quan đến kinh nghiệm, tay nghề, thế mạnh sẵn có của địa phương, đặc biệt, với số vốn tích lũy được cùng kinh nghiệm thực tế, những lao động trong các ngành nghề nông nghiệp như trồng trọt, chăn nuôi; ngành nghề thuộc lĩnh vực công nghiệp, xây dựng để mở cơ sở sản xuất, thành lập doanh nghiệp,...

Hàng năm, tổ chức các lớp tập huấn về khởi nghiệp; hỗ trợ, tư vấn định hướng đầu tư và sử dụng nguồn vốn hiệu quả cho các đối tượng này (mỗi năm tổ chức 02 lớp).

3. Vận động tham gia các câu lạc bộ khởi nghiệp

Vận động tham gia sinh hoạt, tham gia thành viên nòng cốt các Câu lạc bộ khởi nghiệp tại các địa phương; khai thác thông tin và hỗ trợ của Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp, doanh nghiệp của Tỉnh để được tư vấn và hỗ trợ về chính sách, các điều kiện liên quan đến khởi nghiệp hoặc tham gia phát triển thế mạnh của địa phương…

Vận động tham gia vào sinh hoạt Câu lạc bộ Người đồng hành (hoặc câu lạc bộ vận động lao động làm việc ở nước ngoài) tại địa phương, qua đó chia sẻ những kinh nghiệm thực tế khi đi làm việc tại nước ngoài và tăng cường tuyên truyền, vận động qua người thật, việc thật để bản thân người lao động tự nhận thức đầy đủ về việc đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

4. Kết nối, giới thiệu việc làm

Phối hợp với Công ty xuất khẩu lao động, các địa phương, các công ty, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh để giới thiệu việc làm tiếp tục cho những người lao động về nước phù hợp với nhu cầu, khả năng ngoại ngữ hoặc tay nghề người lao động sau khi đi làm việc ở nước ngoài trở về... hoặc khuyến khích tiếp tục tham gia lao động ở những thị trường ngoài nước khác (nếu đủ điều kiện).

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện Kế hoạch được lồng ghép vào kinh phí hoạt động thường xuyên của các đơn vị.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Chủ trì, phối hợp các ngành, địa phương tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này; tổng hợp báo cáo định kỳ về Ủy ban nhân dân tỉnh. Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các chủ trương, chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài hết hạn hợp đồng đã về nước hoặc về nước trước thời hạn.

- Cập nhật danh sách người lao động trước khi kết thúc quá trình đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng để phối hợp Đoàn thanh niên tổ chức các chương trình gặp gỡ, trao đổi, tọa đàm nhằm giúp đỡ người lao động sau khi về nước phát huy kinh nghiệm, tay nghề, sử dụng hiệu quả nguồn vốn để tiếp tục khởi nghiệp tại địa phương.

- Phối hợp với các Công ty đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài tuyên truyền, định hướng cho thanh niên tiếp cận những chủ trương, chính sách mới của Tỉnh liên quan đến phát triển kinh tế, xây dựng địa phương khởi nghiệp, các chính sách hỗ trợ cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài hết hạn hợp đồng đã về nước.

- Chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm phối hợp với các đơn vị liên quan thông qua Sàn giao dịch việc làm hàng tháng kết nối, giới thiệu việc làm cho các đối tượng này với những công ty, doanh nghiệp có nhu cầu liên quan đến khả năng ngoại ngữ hoặc tay nghề của người lao động hoặc khuyến khích tiếp tục tham gia lao động ở những thị trường ngoài nước (nếu đủ điều kiện); tăng cường công tác tuyên truyền, thông tin rộng rãi về những chủ trương, chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài hết hạn hợp đồng đã về nước trên trang thông tin điện tử và mạng xã hội của đơn vị.

2. Đề nghị Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Tỉnh

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chủ trì phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội khác xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện; đồng thời phổ biến, tuyên truyền, vận động những người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài hết hạn hợp đồng phải về nước, tham gia vào phát triển kinh tế, khởi nghiệp tại địa phương.

- Hàng năm, tổ chức các lớp tập huấn về khởi nghiệp, tư vấn định hướng đầu tư và sử dụng nguồn vốn hiệu quả cho các đối tượng này.

- Chỉ đạo các Huyện Đoàn, Thị Đoàn, Thành Đoàn thành lập các Câu lạc bộ khởi nghiệp, Câu lạc bộ đồng hành tại địa phương và vận động những đối tượng này tham gia thành viên nòng cốt trong các Câu lạc bộ này.

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:

- Căn cứ kế hoạch của tỉnh xây dựng Kế hoạch hỗ trợ những người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài hết hạn hợp đồng đã về nước tại địa phương. Chỉ đạo Ban Chỉ đạo đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài cấp huyện và cấp xã trên địa bàn quản lý, các cấp chính quyền, đoàn thể tại địa phương có các hình thức, giải pháp hỗ trợ những người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài hết hạn hợp đồng về nước.

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội và các Công ty đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền những chủ trương, chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài hết hạn hợp đồng đã về nước.

- Định kỳ 06 tháng và 01 năm báo cáo tình hình và kết quả triển khai thực hiện hỗ trợ những người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài hết hạn hợp đồng về nước cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp, báo cáo theo quy định.

Trên đây là kế hoạch hỗ trợ người lao động đi làm việc tại nước ngoài hết hạn hợp đồng đã về nước và về nước trước thời hạn do yếu tố khách quan giai đoạn 2017- 2020. Yêu cầu các đơn vị tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch nêu trên./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ LĐTB&XH ( b/c);
- TT/TU, TT/HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT/UBND tỉnh;
- Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn;
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Lãnh đạo VP/UBND tỉnh;
- Lưu VT, NC/KGVX.Ntn.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Đoàn Tấn Bửu

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 227/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu227/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/08/2017
Ngày hiệu lực31/08/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 227/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 227/KH-UBND 2017 hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài đã về nước Đồng Tháp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 227/KH-UBND 2017 hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài đã về nước Đồng Tháp
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu227/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Tháp
        Người kýĐoàn Tấn Bửu
        Ngày ban hành31/08/2017
        Ngày hiệu lực31/08/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Kế hoạch 227/KH-UBND 2017 hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài đã về nước Đồng Tháp

             Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 227/KH-UBND 2017 hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài đã về nước Đồng Tháp

             • 31/08/2017

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 31/08/2017

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực