Văn bản khác 227/KH-UBND

Kế hoạch 227/KH-UBND năm 2017 về tăng cường công tác bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế

Nội dung toàn văn Kế hoạch 227/KH-UBND 2017 tăng cường công tác bảo đảm an ninh an toàn hệ thống thông tin Huế


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 227/KH-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 06 tháng 11 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC BẢO ĐẢM AN NINH, AN TOÀN HỆ THỐNG THÔNG TIN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Luật An toàn thông tin mạng ngày 19 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ;

Căn cứ Quyết định số 05/20l7/QĐ-TTg ngày 16 tháng 3 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành quy định về hệ thống phương án ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin mạng quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1622/QĐ-TTg ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án Đẩy mạnh hoạt động của mạng lưới ứng cứu sự cố, tăng cường năng lực cho các cán bộ, bộ phận chuyên trách ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trên toàn quốc đến năm 2020, định hướng đến 2025;

Căn cứ Thông tư số 20/2017/TT-BTTTT ngày 12 tháng 9 năm 2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc Quy định về điều phối, ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trên toàn quốc;

Căn cứ Công văn số 2640/BTTTT-VNCERT ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc triển khai QĐ 05/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về hệ thống phương án ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin mạng quốc gia;

Xét đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông,

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tăng cường công tác bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế, như sau:

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Đảm bảo an ninh, an toàn hệ thống thông tin của tỉnh, đảm bảo phương châm phòng ngừa trong thế chủ động và xử lý kịp thời các sự cố. Trong đó tập trung đảm bảo an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin quan trọng của tỉnh; có khả năng thích ứng một cách chđộng, linh hoạt và giảm thiểu các nguy cơ, đe dọa mất an toàn thông tin trên mạng; đề ra các giải pháp ứng phó sự khi gặp sự cố an toàn thông tin mạng.

- Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức về an toàn thông tin đối với lực lượng cán bộ, công chức, viên chức.

- Đảm bảo các nguồn lực và các điều kiện cần thiết để sẵn sàng triển khai kịp thời, hiệu quả phương án ứng cứu sự cố đảm bảo an toàn thông tin mạng.

2. Yêu cầu

- Cần khảo sát, đánh giá các nguy cơ, sự cố an toàn thông tin mạng của toàn hệ thống để đưa ra phương án đối phó, ứng cứu sự cố tương ứng, kịp thời, phù hợp.

- Phương án đối phó, ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng phải đặt ra được các tiêu chí để có thể nhanh chóng xác định được tính chất, mức độ nghiêm trọng của sự cố khi xảy ra.

II- NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI

1. Kiện toàn các tổ chức, đơn vị chuyên trách về an toàn thông tin và rà soát, hoàn chỉnh hệ thống văn bản, hoàn chỉnh quy định, quy chế liên quan đến bảo đảm an toàn hệ thống thông tin, an toàn thông tin mạng

a) Mục đích:

- Hoàn thiện bộ máy tổ chức ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế và tham gia mạng lưới ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng Quốc gia;

- Hoàn thiện hệ thống văn bản, quy phạm pháp luật về đảm bảo an toàn hệ thống thông tin, an toàn thông tin mạng, đảm bảo việc phối hợp trong ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh Thừa Thiên Huế.

b) Nội dung thực hiện:

- Kiện toàn, bổ sung chức năng, nhiệm vụ Ban Chỉ đạo Công nghệ thông tin tỉnh; chỉ định đơn vị chuyên trách ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng; thành lập và tổ chức hoạt động Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh Thừa Thiên Huế;

- Rà soát các văn bản về an toàn hệ thống thông tin, thông tin mạng của các Bộ, Ngành Trung ương, các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, tham mưu UBND tỉnh ban hành các quy định, quy chế, hướng dẫn,... để triển khai thực hiện.

c) Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

d) Đơn vị phối hợp: Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; các Sở, ngành; UBND cấp huyện; các đơn vị có liên quan của tỉnh.

đ) Thời gian thực hiện: Quí IV năm 2017 và Quí I năm 2018.

e) Kết quả thực hiện:

- Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo Công nghệ thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế;

- Quyết định chỉ định Đơn vị chuyên trách ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh Thừa Thiên Huế;

- Quyết định thành lập Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh Thừa Thiên Huế;

- Quy chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh và giữa địa phương và các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn trong việc ứng phó sự cố máy tính đảm bảo an toàn thông tin mạng tỉnh Thừa Thiên Huế;

- Hướng dẫn đảm bảo an toàn thông tin trong các cơ quan, đơn vị nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế;

- Điều chỉnh, bổ sung Quy định vận hành, khai thác, quản lý mạng tin học diện rộng tỉnh, Quy định về hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh Thừa Thiên Huế;

- Quy định cơ chế đặc thù và chính sách ưu đãi nhằm thu hút, nâng cao năng lực đội ngũ nhân sự làm công tác điều phối, ứng cứu sự cố, bảo đảm an toàn thông tin mạng của Mạng lưới ứng cứu sự cố.

2. Tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật, tập huấn nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng về an toàn thông tin mạng

a) Mục đích:

- Nâng cao nhận thức về đảm bảo an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ;

- Nâng cao kiến thức, kỹ năng phối hợp trong quá trình ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh;

- Nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng về an toàn thông tin mạng cho cán bộ, công chức, viên chức.

b) Nội dung thực hiện:

- Tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến về Luật An toàn thông tin mạng; Quyết định số 05/2017/QĐ-TTg ngày 16/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành quy định về hệ thống phương án ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin mạng quốc gia; Thông tư số 20/2017/TT-BTTTT ngày 12/9/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc Quy định về điều phối, ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trên toàn quốc; Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ; Thông tư số 85/2016/NĐ-CP an toàn hệ thống thông tin">03/2017/TT-BTTTT ngày 24/4/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị định 85/2016/NĐ-CP.

- Tổ chức các khóa tập huấn nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng về an toàn thông tin mạng cho cán bộ, công chức, viên chức.

c) Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

d) Đơn vị phối hợp: Các Sở, ngành; UBND cấp huyện; các đơn vị có liên quan của tỉnh.

đ) Thời gian thực hiện: năm 2018 và các năm tiếp theo.

e) Kết quả thực hiện: Tổ chức 01-02 hội nghị tuyên truyền phổ biến; 01 - 02 khóa đào tạo, tập huấn nâng cao nhận thức an toàn thông tin; ít nhất 01 đợt tuyên truyền qua Đặc san Sở, Báo Thừa Thiên Huế, Đài Phát thanh Truyền hình.

3. Tăng cường giải pháp bảo đảm an toàn hệ thống thông tin tại các cơ quan trng yếu

a) Mục đích:

Đảm bảo an toàn các hệ thống thông tin trọng yếu trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (tổ chức triển khai hoặc thuê dịch vụ).

b) Nội dung thực hiện:

Rà soát hạ tầng CNTT tập trung tại Trung tâm Thông tin dữ liệu điện tử - Sở Thông tin và Truyền thông; Trung tâm THHC - Văn phòng UBND tỉnh, xác định cấp độ an toàn thông tin của các hệ thống này; đánh giá mức độ an toàn của hệ thống hiện tại và đề ra giải pháp tăng cường bảo đảm an toàn hệ thống thông tin tại các cơ quan trọng yếu trên.

c) Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

d) Đơn vị phối hợp: Văn phòng UBND tỉnh.

đ) Thời gian thực hiện: Năm 2018.

e) Kết quả thực hiện:

- Tổ chức triển khai hoặc thuê dịch vụ bảo đảm an toàn thông tin mạng cho các hệ thống thông tin thuộc trách nhiệm quản lý.

- Báo cáo kết quả rà soát, đánh giá về an toàn thông tin đối với hạ tầng CNTT và hướng khắc phục; quyết định xác nhận cấp độ an toàn thông tin các hệ thống thông tin.

4. Xây dựng Đề án kết nối mạng diện rộng của tỉnh bằng mạng Truyền số liệu chuyên dùng với mạng CPNET và triển khai Internet tập trung cho hạ tầng công nghệ thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế

a) Mục đích:

- Nâng cấp, xây dựng hệ thống mạng tin học diện rộng tỉnh Thừa Thiên Huế trên nn tảng công nghệ mới đảm bảo an toàn bảo mật cho các thông tin trao đổi;

- Đảm bảo khả năng trao đổi dữ liệu thông suốt, liên tục với tốc độ cao giữa tỉnh và mạng CPNet của Chính phủ;

- Đảm bảo an toàn truy cập Internet cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, đảm bảo nhu cầu quản lý, giám sát việc truy cập Internet, nâng cao hiệu quả phục vụ công việc, công tác phục vụ người dân.

b) Nội dung thực hiện:

Xây dựng đề án kết nối mạng diện rộng (WAN) của Tỉnh với mạng CPNet và triển khai Internet tập trung cho hạ tầng công nghệ thông tin góp phần nâng cao công tác cải cách thủ tục hành chính, dịch vụ hành chính công của tỉnh. Nâng cấp, xây dựng hệ thống mạng tin học diện rộng tỉnh Thừa Thiên Huế trên nn tảng công nghệ mới đảm bảo an toàn bảo mật cho các thông tin trao đổi giữa các cá nhân, đơn vị cơ quan nhà nước trên hệ thống mạng tin học diện rộng của tỉnh. Giảm thiểu tối đa nguy cơ bị nghe lén, đánh cắp, lộ lọt thông tin trao đổi, ngăn chặn việc phát tán, lây nhiễm mã độc, virus trên hệ thống mạng tin học hiện rộng tỉnh. Đảm bảo khả năng quản lý các thông tin trao đổi trong hệ thống mạng diện rộng tỉnh. Xây dựng giải pháp quản lý Internet tập trung đảm bảo an toàn truy cập Internet cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, đảm bảo nhu cầu quản lý, giám sát việc truy cập Internet, nâng cao hiệu quả phục vụ công việc, công tác phục vụ người dân và các doanh nghiệp, tổ chức.

c) Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

d) Đơn vị phối hợp: Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh; các sở, ban ngành cấp tỉnh; UBND cấp huyện, cấp xã; các đơn vị cung cấp dịch vụ.

đ) Thời gian thực hiện: năm 2018.

e) Kết quả thực hiện:

- Phê duyệt Đề án kết nối mạng diện rộng của tỉnh và các quy định, quy chế quản lý, vận hành. Tất cả các cơ quan nhà nước đều được triển khai kết nối mạng diện rộng của tỉnh bằng mạng Truyền số liệu chuyên dùng với mạng CPNET và triển khai Internet tập trung cho hạ tầng công nghệ thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Đầu tư xây dựng và vận hành hệ thống kỹ thuật hỗ trợ bảo vệ, ứng cứu sự cố, bảo đảm an toàn thông tin mạng cho tỉnh.

5. Đánh giá các nguy cơ, sự c an toàn thông tin mạng đối với các hệ thống thông tin

a) Mục đích:

Định kỳ kiểm tra, đánh giá các nguy cơ, sự cố mất an toàn thông tin trong các hệ thống thông tin, đưa ra các phương án khắc phục nhằm giảm thiểu nguy cơ mất an toàn thông tin trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

b) Nội dung thực hiện:

Xây dựng các quy định, kế hoạch tổ chức đánh giá hiện trạng, cấp độ và khả năng bảo đảm an toàn thông tin mạng của các hệ thống thông tin và các đối tượng cần bảo vệ; đánh giá, dự báo các nguy cơ, sự cố, tấn công mạng có thể xảy ra với các hệ thống thông tin và các đối tượng cần bảo vệ; đánh giá, dự báo các hậu quả, thiệt hại, tác động có thể có nếu xảy ra sự cố; đánh giá về hiện trạng phương tiện, trang thiết bị, công cụ hỗ trợ, nhân lực, vật lực phục vụ đối phó, ứng cứu, khắc phục sự cố (bao gồm của các nhà thầu đã ký hợp đồng cung cấp dịch vụ nếu có).

c) Đơn vị thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông.

d) Đơn vị phối hợp: Các Sở, ngành; UBND cấp huyện của tỉnh; Trung tâm Thông tin dữ liệu điện tử, Trung tâm Tin học hành chính - VP UBND tỉnh; Đơn vị chuyên trách ứng cứu sự cố (Sở Thông tin và Truyền thông); Đội ứng cứu sự cố bảo đảm an toàn thông tin mạng của tỉnh; Nhà thầu cung cấp dịch vụ an toàn thông tin mạng (nếu có); các đơn vị liên quan khác.

đ) Thời gian thc hin: Hằng năm.

e) Kết quả thực hiện: Báo cáo kết quả về kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin đối với từng hệ thng thông tin quan trọng của tỉnh và các ngành; Đề xuất hướng khắc phục, sửa chữa, nâng cấp.

6. Triển khai hoạt động thường trực, điều phối, xử lý, ứng cứu sự cố

a) Mục đích:

- Bảo đảm việc triển khai, điều phối, phối hợp trong công tác ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Đảm bảo kinh phí, nhân lực, vật lực thường trực sẵn sàng ứng cu sự cố.

b) Nội dung thực hiện:

- Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các hoạt động thuộc trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan theo quy định tại các Điều 11, Điều 12, Điều 13, Điều 14 và các nội dung liên quan khác của Quyết định số 05/2017/QĐ-TTg ngày 16/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành quy định về hệ thống phương án ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin mạng quốc gia, bao gồm: Báo cáo sự cố an toàn thông tin mạng; Tiếp nhận, phát hiện, phân loại và xử lý ban đầu sự cố an toàn thông tin mạng; Quy trình ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng thông thường và nghiêm trọng.

- Dự phòng kinh phí, nhân lực, vật lực thường trực sẵn sàng ứng cu sự cố; triển khai điều hành phối hợp tổ chức ứng cứu và thực hiện ng cứu, xử lý, ngăn chặn, khắc phục sự cố khi có sự cố xảy ra.

c) Đơn vị thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông.

d) Đơn vị phối hợp: Các sở, ngành; UBND cấp huyện của tỉnh; Trung tâm Thông tin dữ liệu điện tử, Trung tâm Tin học hành chính - VP UBND tỉnh, Trung tâm Công nghệ thông tin tỉnh; Ban chỉ đạo ứng dụng Công nghệ thông tin tỉnh, Ban Chỉ đạo Bảo đảm an toàn thông tin mạng.

đ) Thời gian thực hiện: Quý I năm 2018.

e) Kết quả thực hiện: Kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện các hoạt động ứng cứu sự cố trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

7. Xây dựng phương án, kịch bản đối phó, ứng cứu đối với một số tình huống cụ thể

a) Mục đích:

Nâng cao khả năng phối hợp, xử lý đảm bảo nhanh chóng kịp thời trong công tác đối phó, ứng cứu sự cố mất an toàn hệ thống thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế.

b) Nội dung thực hiện:

Đối vi mỗi hệ thống thông tin, chương trình ứng dụng, phải xác định các tình huống, xây dựng phương án, kịch bản sự cố cụ thể và đưa ra phương án đối phó, ứng cứu sự cố tương ứng. Trong phương án đối phó, ứng cứu phải đặt ra được các tiêu chí để có thể nhanh chóng xác định được tính chất, mức độ của sự cố khi sự cố xảy ra. Việc xây dựng phương án đối phó, ứng cứu sự cố cần đảm bảo các nội dung sau:

- Phương pháp, các thức để xác định nhanh chóng, kịp thời nguyên nhân, nguồn gốc sự cố nhằm áp dụng phương án đối phó, ứng cứu, khắc phục sự cố phù hợp:

+ Sự cố do bị tấn công mạng;

+ Sự cố do lỗi của hệ thống, thiết bị, phần mềm, hạ tầng kỹ thuật hoặc do lỗi đường điện, đường truyền, hosting, …;

+ Sự cố do lỗi của người quản trị, vận hành hệ thống;

+ Sự cố liên quan đến các thảm họa tự nhiên như bão, lụt, động đất, hỏa hoạn v.v....

- Phương án đối phó, ứng cứu, khắc phục sự cđối với một hoặc nhiều tình huống sau:

+ Tình huống sự cố do bị tấn công mạng:

o Tấn công từ chối dịch vụ;

o Tấn công giả mạo;

o Tấn công sử dụng mã độc;

o Tấn công truy cập trái phép, chiếm quyền điều khiển;

o Tấn công thay đổi giao diện;

o Tấn công mã hóa phần mềm, dữ liệu, thiết bị;

o Tấn công phá hoại thông tin, dữ liệu, phần mềm;

o Tấn công nghe trộm, gián điệp, lấy cắp thông tin, dữ liệu;

o Tấn công tổng hợp sử dụng kết hợp nhiều hình thức;

o Các hình thức tấn công mạng khác.

+ Tình huống sự cố do lỗi của hệ thống, thiết bị, phn mềm, hạ tầng kỹ thuật:

o Sự cố nguồn điện;

o Sự cố đường kết nối Internet;

o Sự cố do lỗi phần mềm, phần cứng, ứng dụng của hệ thống thông tin;

o Sự cố liên quan đến quá tải hệ thống;

o Sự cố khác do lỗi của hệ thống, thiết bị, phần mềm, hạ tầng kỹ thuật.

+ Tình huống sự cdo lỗi của người quản trị, vận hành hệ thng

o Lỗi trong cập nhật, thay đổi, cấu hình phần cứng;

o Lỗi trong cập nhật, thay đổi, cấu hình phần mềm;

o Lỗi liên quan đến chính sách và thủ tục an toàn thông tin;

o Lỗi liên quan đến việc dừng dịch vụ vì lý do bắt buộc;

o Lỗi khác liên quan đến người quản trị, vận hành hệ thống.

+ Tình huống sự cố liên quan đến các thảm họa tự nhiên như bão, lụt, động đất, hỏa hoạn v.v....

- Công tác tổ chức, điều hành, phối hợp giữa các lực lượng, giữa các tổ chức trong đối phó, ngăn chặn, ứng cứu, khắc phục sự c;

- Phương án về nhân lực, trang thiết bị, phần mềm, phương tiện, công cụ, và dự kiến kinh phí để thực hiện, đối phó, ứng cứu, xử lý đối với từng tình huống sự cố cụ thể.

c) Đơn vị thực hiện: Trung tâm Thông tin dữ liệu điện tử, Trung tâm Tin học hành chính - VP UBND tỉnh, Trung tâm Công nghệ thông tin tỉnh; Các Sở, ngành; UBND cấp huyện của tỉnh.

d) Đơn vị phối hợp: Đơn vị chuyên trách ứng cứu sự cố (Sở Thông tin và Truyền thông); Đội ứng cứu sự cố bảo đảm an toàn thông tin mạng của tỉnh; Nhà thầu cung cấp dịch vụ an toàn thông tin mạng (nếu có); các đơn vị liên quan khác.

đ) Thời gian thực hiện: Năm 2018, hằng năm tiến hành rà soát điều chỉnh bổ sung.

e) Kết quả thực hiện: Phương án, kịch bản đối phó, ứng cứu sự cố an toàn hệ thống thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế đối với một số tình huống cụ thể thường xuyên xảy ra.

8. Triển khai huấn luyện, diễn tập, phòng ngừa sự c, giám sát phát hiện, bảo đảm các điều kiện sẵn sàng đối phó, ứng cứu, khắc phục sự cố

a) Mục đích:

- Tăng cường khả năng phòng ngừa sự cố an toàn thông tin mạng, nâng cao khả năng giám sát phát hiện sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh;

- Đảm bảo các điều kiện sẵn sàng đối phó, ứng cứu, khắc phục sự cố.

b) Nội dung thực hiện:

Xây dựng các nội dung, nhiệm vụ cụ thể cần triển khai nhằm phòng ngừa sự cố, giám sát phát hiện, huấn luyện, diễn tập, bảo đảm các điều kiện sn sàng đối phó, ứng cứu, khắc phục sự cố, cụ thể bao gồm:

- Xây dựng và triển khai các chương trình huấn luyện, diễn tập:

Huấn luyện, diễn tập các phương án đối phó, ứng cứu sự cố tương ứng với các kịch bản, tình huống sự cố cụ thể; huấn luyện, diễn tập nâng cao knăng, nghiệp vụ phối hợp, ứng cứu, chống tấn công, xử lý mã độc, khắc phục sự cố; tham gia huấn luyện, diễn tập vùng, miền, quốc gia, quốc tế.

- Xây dựng quy định về các nội dung, nhiệm vụ nhằm phòng ngựa sự cố và phát hiện sớm sự c:

Giám sát, phát hiện sớm nguy cơ, sự cố; kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin mạng và rà quét, bóc gỡ, phân tích, xử lý mã độc; phòng ngừa sự cố, quản lý rủi ro; nghiên cứu, phân tích, xác minh, cảnh báo sự cố, rủi ro an toàn thông tin mạng, phần mềm độc hại, xây dựng, áp dụng quy trình, quy định, tiêu chuẩn an toàn thông tin; tuyên truyền, nâng cao nhận thức về nguy cơ, sự cố, tấn công mạng.

- Xây dựng quy định về các nội dung, nhiệm vụ nhm bảo đảm các điều kiện sẵn sàng đối phó, ứng cứu, khắc phục sự c:

Trang bị, nâng cấp trang thiết bị, công cụ, phương tiện, gia hạn bản quyền phần mềm phục vụ ứng cứu, khắc phục sự cố; đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn sâu cho đội ứng cứu sự cố; chuẩn bị các điều kiện bảo đảm, dự phòng các nguồn lực và tài chính để sẵn sàng đối phó, ứng cứu, khắc phục khi sự cố xảy ra; tổ chức hoạt động của đội ứng cứu sự cố; thuê dịch vụ kỹ thuật và tổ chức, duy trì đội chuyên gia ứng cứu sự cố; tổ chức và tham gia các hoạt động của mạng lưới ứng cứu sự cố.

c) Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông; Đơn vị vận hành hệ thống thông tin; Đội ứng cứ sự cố bảo đảm an toàn thông tin mạng của tỉnh.

d) Đơn vị phối hợp: Văn phòng Tỉnh y, Văn phòng UBND tỉnh, Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam - VNCERT); Cục An toàn thông tin - Bộ TTTT, các đơn vị có liên quan khác.

đ) Thời gian thực hiện: Năm 2018 và các năm tiếp theo.

e) Kết quả thực hiện:

- Chương trình huấn luyện, diễn tập hằng năm về ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (tổ chức 01-02 đợt diễn tập, huấn luyện hằng năm);

- Quy định phòng ngừa sự cvà phát hiện sớm sự cố và các điều kiện đảm bảo sẵn sàng đối phó, ứng cứu, khắc phục sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

9. Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên sâu an toàn thông tin

a) Mục đích:

Nâng cao trình độ, chuyên môn sâu về an toàn thông tin, ứng cứu xử lý sự cố an toàn thông tin cho đội ngũ cán bộ vận hành, quản trị hệ thống thông tin.

b) Nội dung thực hiện:

Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo chuyên sâu về an toàn thông tin mạng, phòng chống tấn công mạng, phòng ngừa mã độc,... cho đội ngũ cán bộ vận hành, quản trị hệ thống mạng và cơ sở dữ liệu của các đơn vị gồm: Trung tâm Thông tin dữ liệu điện tử - Sở Thông tin và Truyền thông; Phòng Công nghệ thông tin, Cơ yếu - Văn phòng Tỉnh ủy; Trung tâm Tin học hành chính - Văn phòng UBND tỉnh.

c) Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

d) Đơn vị phối hợp: Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam - VNCERT); Cục An toàn thông tin - Bộ TTTT, các đơn vị có liên quan khác.

đ) Thời gian thực hiện: Năm 2018 và các năm tiếp theo.

e) Kết quả thực hiện: Hằng năm cử 02-03 cán bộ tham gia bồi dưỡng, đào tạo chuyên sâu về an toàn thông tin mạng, phòng chống tấn công mạng, phòng ngừa mã độc.

10. Tham gia diễn tập ng cứu sự cố quốc gia và khu vực

a) Mục đích:

Nâng cao khả năng phối hợp ứng cứu sự c an toàn thông tin mạng giữa các cá nhân, đơn vị trong mạng lưới ứng cứu sự cố quốc gia, quốc tế.

b) Nội dung thực hiện:

- Hàng năm tham gia các chương trình diễn tập cấp quốc gia và chương trình diễn tập theo vùng, miền hoặc theo ngành, lĩnh vực;

- Hàng năm tham gia các cuộc diễn tập quốc tế, bao gồm: Diễn tập với các Cơ quan, tổ chức ứng cu sự cố mạng khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (APCERT); diễn tập với Nhật Bản và các nước Đông Nam Á (ASEAN - JAPAN); diễn tập khu vực Đông Nam Á (ACID) và các cuộc diễn tập quốc tế khác;

c) Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

đ) Đơn vị phối hợp: Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam - VNCERT); Cục An toàn thông tin - Bộ TTTT, các đơn vị có liên quan khác.

đ) Thời gian thực hiện: Năm 2018 và các năm tiếp theo.

e) Kết quả thực hiện: Mi đợt diễn tập c 02-04 cán bộ tham gia diễn tập ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng quốc gia, khu vực.

III- KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện được sử dụng từ nguồn ngân sách tỉnh và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

IV- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh và các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện

- Phân công lãnh đạo phục trách và thành lập hoặc chỉ định bộ phận đầu mối chịu trách nhiệm về an toàn thông tin mạng của cơ quan, đơn vị;

- Thực hiện xác định cấp độ, lập hồ sơ đề xuất cấp độ an toàn thông tin theo quy định tại Điều 14 và Điều 15 Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ và theo hướng dẫn tại Thông tư số 85/2016/NĐ-CP an toàn hệ thống thông tin">03/2017/TT-BTTTT ngày 24/4/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị định 85/2016/NĐ-CP;

- Định kỳ trước ngày 15/6 và 15/12 hằng năm, các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện gửi báo cáo tình hình, kết quả về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh hoặc báo cáo đột xuất khi cấp trên có yêu cầu.

2. Sở Thông tin và Truyền thông

- Tham mưu, trình UBND tỉnh quyết định thành lập Đội ứng cứu sự cố bảo đảm an toàn thông tin mạng của tỉnh.

- Là thành viên mạng lưới ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng quốc gia; làm đầu mối, tổ chức hoạt động ứng cu sự cố, tổ chức thực hiện việc tiếp nhận và xử lý các sự cố về an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh; tham gia hoạt động ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin mạng quốc gia khi có yêu cầu từ Cơ quan thường trực hoặc Cơ quan điều phối.

- Tham mưu, tổ chức thực thi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá, giám sát công tác đảm bảo an toàn thông tin định kỳ hằng năm hoặc theo chỉ đạo của UBND tỉnh đối với các cơ quan nhà nước trong tỉnh.

- Thẩm định, phê duyệt hoặc cho ý kiến về mặt chuyên môn đối với hồ sơ đề xuất cấp độ an toàn thông tin theo thẩm quyền quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 12 và Khoản 5 Điều 15 Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ; Thông tư s85/2016/NĐ-CP an toàn hệ thống thông tin">03/2017/TT-BTTTT ngày 24/4/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị định 85/2016/NĐ-CP.

- Theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện ứng phó sự cố đảm bảo an toàn thông tin mạng ở các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện.

- Xây dựng nội dung, lập dự toán kinh phí trong Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin hằng năm của tỉnh để đảm bảo cho hoạt động của Ban chỉ đạo CNTT tỉnh, Đơn vchuyên trách ứng cứu sự cố (Sở Thông tin và Truyền thông), Đội ứng cứu sự cố bảo đảm an toàn thông tin mạng của tỉnh, gồm: Kinh phí để triển khai các hoạt động liên quan thuộc trách nhiệm của tnh quy định tại các Điều 7, Điều 11, Điều 12, Điều 14 và Điều 16 Quyết định số 05/2017/QĐ-TTg; kinh phí triển khai Kế hoạch ứng phó sự cố của tỉnh; kinh phí dự phòng ứng cứu, xử lý sự cố cho các hệ thống thông tin thuộc tnh qun lý; kinh phí tổ chức đào tạo, huấn luyện, diễn tập và hoạt động của Đội ứng cứu sự cố bảo đảm an toàn thông tin mạng của tỉnh; kinh phí giám sát, kiểm tra, rà quét, đánh giá an toàn thông tin.

- Lập Báo cáo sơ kết 6 tháng triển khai Quyết định số 05/2017/QĐ-TTg và Báo cáo tổng kết hằng năm thực hiện Quyết định số 05/2017/QĐ-TTg gửi Bộ Thông tin và Truyền thông. Đồng thời, thực hiện báo cáo đột xuất khi cấp trên có yêu cầu.

3. Công an Tỉnh

- Chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các ngành liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ; tăng cường nắm bắt, dự báo tình hình trong công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin mạng trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức, chỉ đạo, triển khai công tác phòng, chống, điều tra tội phạm lợi dụng hệ thống mạng để xâm phạm an ninh quốc gia, gây mất an toàn, an ninh thông tin mạng, mất trật tự an toàn xã hội.

- Phối hợp với Cục An ninh mạng - Bộ Công an, Sở Thông tin và Truyền thông kiểm tra, xử lý các vi phạm về an toàn thông tin mạng theo quy định.

- Hỗ trợ các cơ quan, đơn vị đánh giá nguy cơ mất an toàn thông tin mạng khi có yêu cầu.

4. Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Căn cứ các nhiệm vụ trong Kế hoạch để thẩm định, tham mưu, bố trí ngân sách nhà nước hàng năm của tỉnh, cho các cơ quan, đơn vị, đảm bảo thực hiện triển khai Kế hoạch.

Căn cứ Kế hoạch tăng cường công tác đảm bảo an ninh, an toàn hệ thống thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế, yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai, thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, khó khăn, các cơ quan, đơn vị, địa phương phản ánh kiến nghị về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- TT.TVTU, TT.HĐND tỉnh;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- TT Ứng cứu khẩn cấp máy tính VN;
- Ban Chỉ đạo BĐATTTM;
- Ban Chỉ đạo ƯDCNTT t
nh;
- Văn phòng TU, Các Ban thuộc TU;
- Công an tỉnh, Bộ CHQS t
nh;
- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- VP: CVP, PCVP N.Đ.Bách;
- Lưu: VT, CT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phan Ngọc Thọ

 

PHỤ LỤC

BẢNG TỔNG HỢP NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH AN TOÀN THÔNG TIN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 227/KH-UBND ngày 06 tháng 11 năm 2017 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế)

STT

Nhiệm vụ triển khai

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian

Kết quả thực hiện

1

Kiện toàn các tổ chức, đơn vị chuyên trách về an toàn thông tin và rà soát, hoàn chnh hệ thống văn bản, hoàn chỉnh quy định, quy chế liên quan đến bảo đảm an toàn hệ thống thông tin, an toàn thông tin mạng

Sở Thông tin và Truyền thông

Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; các Sở, ngành; UBND cấp huyện; các đơn vị có liên quan của tỉnh.

Quý IV năm 2017 và Quý I năm 2018

- Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo Công nghệ thông tin tnh Thừa Thiên Huế;

- Quyết định chỉ định Đơn vị chuyên trách ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tnh Thừa Thiên Huế;

- Quyết định thành lập Đội ứng cứu sự c an toàn thông tin mạng tỉnh Thừa Thiên Huế;

- Quy chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh và giữa địa phương và các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn trong việc ứng phó sự cmáy tính đảm bảo an toàn thông tin mạng tỉnh Thừa Thiên Huế;

- Hướng dẫn đảm bảo an toàn thông tin trong các cơ quan, đơn vị nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế;

- Điều chỉnh, bổ sung Quy định vận hành, khai thác, quản lý mạng tin học diện rộng tỉnh, Quy định về hệ thng thư điện tử công vụ tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Quy định cơ chế đặc thù và chính sách ưu đãi nhằm thu hút, nâng cao năng lực đội ngũ nhân sự làm công tác điều phối, ứng cứu sự c, bảo đảm an toàn thông tin mng của Mng lưới ứng cứu scố.

2

Tuyên truyền, ph biến các văn bản quy phạm pháp luật, tập huấn nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng về an toàn thông tin mạng

Sở Thông tin và Truyền thông

Các Sở, ngành; UBND cấp huyện; các đơn vị có liên quan của tỉnh.

Năm 2018 và các năm tiếp theo

- Tổ chức 01-02 hội nghị tuyên truyền phổ biến; 01- 02 khóa đào tạo, tập hun nâng cao nhận thức an toàn thông tin; ít nhất 01 đợt tuyên truyền qua Đặc san Sở, Báo Thừa Thiên Huế, Đài Phát thanh Truyền hình.

3

Tăng cường giải pháp bảo đảm an toàn hệ thống thông tin tại các cơ quan trng yếu

Sở Thông tin và Truyền thông

Văn phòng UBND tỉnh.

Năm 2018

- Tổ chức triển khai hoặc thuê dịch vụ bảo đảm an toàn thông tin mạng cho các hệ thống thông tin thuộc trách nhiệm quản lý.

- Báo cáo kết quả rà soát, đánh giá về an toàn thông tin đối với hạ tầng CNTT và hướng khắc phục theo từng quý/năm.

4

Xây dựng Đán kết nối mạng diện rộng của tỉnh bng mạng Truyền số liệu chuyên dùng với mạng CPNET và triển khai Internet tập trung cho hạ tầng công nghệ thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở Thông tin và Truyền thông

Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh; các sở, ban ngành cấp tỉnh; UBND cấp huyện, cấp xã; các đơn vị cung cấp dịch vụ.

Năm 2018

- Tất cả các cơ quan nhà nước đều được triển khai kết ni mạng diện rộng của tỉnh bằng mạng Truyền số liệu chuyên dùng với mạng CPNET và triển khai Internet tập trung cho hạ tầng công nghệ thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Đầu tư xây dựng và vận hành hệ thống kỹ thuật hỗ trợ bảo vệ, ứng cứu sự cố, bảo đảm an toàn thông tin mạng cho tỉnh.

5

Đánh giá các nguy cơ, sự c an toàn thông tin mạng đối với các hệ thống thông tin

Sở Thông tin và Truyền thông

Các Sở, ngành; UBND cấp huyện của tỉnh; Trung tâm Thông tin dữ liệu điện tử, Trung tâm Tin học hành chính - VP UBND tỉnh; Đơn vị chuyên trách ứng cứu sự cố (Sở Thông tin và Truyền thông); Đội ứng cứu sự cố bảo đm an toàn thông tin mạng của tỉnh; Nhà thầu cung cấp dịch vụ an toàn thông tin mạng (nếu có); các đơn vị liên quan khác.

Hng năm

- Báo cáo kết quả về kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin đối với từng hệ thng thông tin quan trọng của tỉnh và các ngành; Đề xuất hướng khắc phục, sửa chữa.

6

Triển khai hoạt động thường trực, điều phi, xử lý, ứng cứu sự cố

Sở Thông tin và Truyền thông

Các sở, ngành; UBND cấp huyện của tỉnh; Trung tâm Thông tin dữ liệu điện tử, Trung tâm Tin học hành chính - VP UBND tỉnh, Trung tâm Công nghệ thông tin tỉnh; Ban chỉ đạo ứng dụng Công nghệ thông tin tỉnh, Ban Chỉ đạo Bảo đảm an toàn thông tin mạng.

Quý I năm 2018

- Kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện các hoạt động ứng cu sự cố trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

7

Xây dựng phương án, kịch bản đối phó, ứng cứu đối với một số tình huống cụ thể

Trung tâm Thông tin dữ liệu điện tử, Trung tâm Tin học hành chính - VP UBND tỉnh, Trung tâm Công nghệ thông tin tỉnh; Các Sở, ngành; UBND cấp huyện của tỉnh.

Đơn vị chuyên trách ứng cứu sự cố (Sở Thông tin và Truyền thông); Đội ứng cứu sự cố bảo đảm an toàn thông tin mạng của tnh; Nhà thầu cung cấp dịch vụ an toàn thông tin mạng (nếu có); các đơn vị liên quan khác.

Năm 2018, hng năm tiến hành rà soát điều chỉnh bổ sung.

- Phương án, kịch bản đối phó, ứng cứu sự cố an toàn hệ thống thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế đối với một số tình huống cụ thể thường xuyên xảy ra.

8

Triển khai hun luyện, diễn tập, phòng ngừa sự cố, giám sát phát hiện, bảo đảm các điều kiện sẵn sàng đối phó, ứng cứu, khắc phục sự c

S Thông tin và Truyền thông;

Đơn vị vận hành hệ thống thông tin;

Đội ứng cứ sự cbảo đảm an toàn thông tin mạng của tỉnh.

Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam - VNCERT); Cục An toàn thông tin - Bộ TTTT, các đơn vị có liên quan khác.

Năm 2018 và các năm tiếp theo.

- Chương trình huấn luyện, diễn tập hằng năm về ứng cứu sự can toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (tổ chức 01-02 đợt diễn tập, huấn luyện hằng năm);

- Quy định phòng ngừa sự c và phát hiện sớm sự cvà các điều kiện đảm bảo sẵn sàng đối phó, ứng cứu, khắc phục sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

9

Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên sâu an toàn thông tin

Sở Thông tin và Truyền thông

Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, Trung tâm ng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam - VNCERT); Cục An toàn thông tin - Bộ TTTT, các đơn vị có liên quan khác.

Năm 2018 và các năm tiếp theo.

- Hằng năm cử 02-03 cán bộ tham gia bồi dưỡng, đào tạo chuyên sâu về an toàn thông tin mạng, phòng chống tấn công mạng, phòng ngừa mã độc.

10

Tham gia diễn tập ứng cứu sự cố quốc gia và khu vực

Sở Thông tin và Truyền thông

Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, Trung tâm ng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam - VNCERT); Cục An toàn thông tin - Bộ TTTT, các đơn vị có liên quan khác.

Năm 2018 và các năm tiếp theo.

- Mỗi đợt diễn tập cử 02-04 cán bộ tham gia diễn tập ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng quốc gia, khu vực.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 227/KH-UBND

Loại văn bản Văn bản khác
Số hiệu 227/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 06/11/2017
Ngày hiệu lực 06/11/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 227/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 227/KH-UBND 2017 tăng cường công tác bảo đảm an ninh an toàn hệ thống thông tin Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Kế hoạch 227/KH-UBND 2017 tăng cường công tác bảo đảm an ninh an toàn hệ thống thông tin Huế
Loại văn bản Văn bản khác
Số hiệu 227/KH-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký Phan Ngọc Thọ
Ngày ban hành 06/11/2017
Ngày hiệu lực 06/11/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 6 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Kế hoạch 227/KH-UBND 2017 tăng cường công tác bảo đảm an ninh an toàn hệ thống thông tin Huế

Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 227/KH-UBND 2017 tăng cường công tác bảo đảm an ninh an toàn hệ thống thông tin Huế

  • 06/11/2017

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 06/11/2017

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực