Văn bản khác 227/KH-UBND

Kế hoạch 227/KH-UBND thực hiện công tác đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức và nhân viên hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP năm 2017 do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 227/KH-UBND 2017 thực hiện công tác đánh giá và phân loại cán bộ công chức Vũng Tàu


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ BÀ RỊA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 227/KH-UBND

Bà Rịa, ngày 06 tháng 12 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NHÂN VIÊN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG THEO NGHỊ ĐỊNH 68/2000/NĐ-CP NĂM 2017.

Căn cứ Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về việc đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ Nghị định số 88/2017/NĐ-CP ngày 27/7/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về việc đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức;

UBND thành phố Bà Rịa ban hành Kế hoạch thực hiện công tác đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức và nhân viên hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP năm 2017, như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI:

1. Cán bộ, công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước.

2. Công chức, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập.

3. Cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã.

4. Nhân viên hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP làm việc trong các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

II. NGUYÊN TẮC, CĂN CỨ, NỘI DUNG VÀ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI:

Nội dung đánh giá cán bộ, công chức, viên chức, những người hoạt động không chuyên trách các xã, phường và nhân viên hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP thực hiện theo Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 và Nghị định số 88/2017/NĐ-CP ngày 27/7/2017 của Chính phủ.

III. THẨM QUYỀN ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC:

1. Chủ tịch UBND thành phố đánh giá đối với Trưởng, Phó các cơ quan chuyên môn; Trưởng, Phó (do Chủ tịch UBND thành phố bổ nhiệm) các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thành phố và Chủ tịch UBND các xã, phường.

2. Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn đánh giá, phân loại đối với công chức và nhân viên hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của đơn vị.

3. Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp tiến hành đánh giá, đối với cấp phó do mình bổ nhiệm, viên chức và nhân viên hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của đơn vị.

4. Đối với UBND các xã, phường: Thực hiện đánh giá theo Điều 14 Quyết định số 53/2013/QĐ-UBND ngày 26/12/2013 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành quy định về thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và thôn, ấp khu phố.

5. Riêng đối với viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo:

- Giao Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo đánh giá, phân loại Hiệu trưởng các trường trực thuộc UBND thành phố.

- Hiệu trưởng đánh giá, phân loại viên chức và nhân viên hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của đơn vị theo năm học.

- Phòng Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm triển khai, theo dõi và tổng hợp kết quả đánh giá phân loại viên chức tại các đơn vị sự nghiệp theo năm học và báo cáo UBND thành phố kết quả đánh giá (thông qua phòng Nội vụ).

IV. BIỂU MẪU ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC:

- Cán bộ làm báo cáo tự đánh giá kết quả công tác theo nhiệm vụ được giao theo Mẫu số 1.

- Công chức làm báo cáo tự đánh giá kết quả công tác theo nhiệm vụ được giao theo Mẫu số 2.

- Viên chức làm báo cáo tự đánh giá kết quả công tác theo nhiệm vụ được giao theo Mẫu số 3.

- Nhân viên hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP làm báo cáo tự đánh giá kết quả công tác theo nhiệm vụ được giao theo Mẫu số 4.

- Cán bộ không chuyên trách làm báo cáo tự đánh giá kết quả công tác theo nhiệm vụ được giao theo Mẫu số 5.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Giao phòng Nội vụ tổng hợp, theo dõi, hướng dẫn và kiểm tra tình hình triển khai thực hiện của các cơ quan, đơn vị. Tham mưu Chủ tịch UBND thành phố trong công tác đánh giá đối với các đối tượng thuộc diện Chủ tịch UBND thành phố đánh giá và có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, tổng hợp kết quả đánh giá báo cáo UBND thành phố và các cơ quan theo quy định.

2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, phường triển khai hoàn thành công tác đánh giá cán bộ, công chức, viên chức và tổng hợp báo cáo (gửi kèm bản tự kiểm điểm, biên bản họp đánh giá và bảng tổng hợp kết quả) về UBND thành phố (thông qua phòng Nội vụ) trước ngày 25/12/2017 để báo cáo Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu theo quy định;

3. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố tổng hợp kết quả đánh giá phân loại công chức, viên chức của đơn vị sự nghiệp gửi về phòng Nội vụ trước ngày 15/6/2018 để báo cáo Sở Nội vụ theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện công tác đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức và nhân viên hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Bà Rịa, đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện bảo đảm đúng tiến độ, mục đích yêu cầu đã đề ra./.

(Kế hoạch này được tăng tải trên trang web của UBND thành phố Bà Rịa: http://baria.baria-vungtau.gov.vn. Kèm theo Mẫu số 01, Mẫu số 2, Mẫu số 3, Mẫu số 4, mẫu số 5 và Biểu tổng hợp.)

 


Nơi nhận:
- Thường trực Thành ủy;
- Ban Tổ chức Thành ủy
- Thường trực HĐND thành phố;
- CT; PCT.UBND thành phố;
- UBND các xã, phường;
- Thủ trưởng các cơ quan hành chính, Đơn vị sự nghiệp thành phố;
- Phòng Nội vụ TP;
- Lưu: VT-TH.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hoàng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 227/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu227/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/12/2017
Ngày hiệu lực06/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 227/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 227/KH-UBND 2017 thực hiện công tác đánh giá và phân loại cán bộ công chức Vũng Tàu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 227/KH-UBND 2017 thực hiện công tác đánh giá và phân loại cán bộ công chức Vũng Tàu
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu227/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
        Người kýNguyễn Văn Hoàng
        Ngày ban hành06/12/2017
        Ngày hiệu lực06/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Kế hoạch 227/KH-UBND 2017 thực hiện công tác đánh giá và phân loại cán bộ công chức Vũng Tàu

         Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 227/KH-UBND 2017 thực hiện công tác đánh giá và phân loại cán bộ công chức Vũng Tàu

         • 06/12/2017

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 06/12/2017

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực