Văn bản khác 227/KH-UBND

Kế hoạch 227/KH-UBND năm 2019 về thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Nội dung toàn văn Kế hoạch 227/KH-UBND 2019 thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông tỉnh Phú Yên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 227/KH-UBND

Ph Yên, ngày 20 tháng 12 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 2018 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN

Căn cứ Chthị số 16/CT-TTg ngày 18/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện đổi mới chương trnh, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; thực hiện Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 về việc ban hành Chương trình giáo dục phổ thông và Công văn số 344/BGDĐT-GĐTrH ngày 24/01/2019 “V/v hướng dẫn triển khai Chương trình giáo dục phổ thông” của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT); UBND tỉnh Phú Yên ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 (GDPT) trên địa bàn tỉnh, với những nội dung chủ yếu như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Đẩy mạnh việc thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục phổ thông theo tinh thần Nghị quyết s29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của BCH Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục vđào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

2. Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả việc đổi mới chương trình, sách giáo khoa GDPT theo lộ trình quy định; xác định các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, xây dựng lộ trình chuẩn bị thực hiện Chương trình GDPT phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương.

3. Tuyên truyền, phổ biến mục đích, ý nghĩa, sự cần thiết của việc đổi mới chương trình, sách giáo khoa GDPT.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Đẩy mạnh truyền thông về đổi mới Chương trình GDPT

a) Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đổi mới chương trình, sách giáo khoa GDPT trên địa bàn tnh.

b) Tiếp tục đẩy mnh tuyên truyền, phổ biến các văn bản chđạo của các cơ quan trung ương về đổi mới Chương trình GDPT; nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh, phụ huynh và cộng đồng xã hội về Chương trình GDPT.

2. Đào tạo, bồi dưng cán bộ qun lý, giáo viên, nhân viên đáp ứng yêu cầu thực hiện Chương trình GDPT

a) Tổ chức rà soát hiện trạng, nhu cầu cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên từng cấp học, lớp học, môn học theo lộ trình thực hiện Chương trình GDPT, từ đó xây dựng kế hoạch sắp xếp, btrí, sử dụng hiệu quả đội ngũ hiện có, tuyển dụng và thực hiện tinh giản biên chế phù hợp với đặc thù của địa phương, đảm bảo đủ số lượng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên thực hiện Chương trình GDPT trên địa bàn tỉnh.

b) Thực hiện nghiêm túc việc đánh giá cán bộ quản lý, giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp; đào tạo, bồi dưỡng bộ quản lý, giáo viên chưa đạt chuẩn; thực hiện bổ nhiệm, thi, xét thăng hạng và xếp lương theo hạng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp quy định; phối hợp với các cơ sở đào tạo giáo viên uy tín đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đảm bảo chất lượng.

c) Xác định đối tượng, số lượng cán bộ quản lý, giáo viên tham gia bồi dưỡng, tập huấn, lựa chọn giáo viên cốt cán các bộ môn làm nòng cốt trong công tác bồi dưỡng giáo viên để tham gia bồi dưỡng, tập huấn theo kế hoạch của Bộ GDĐT và triển khai đại trà tại địa phương theo hình thức tập trung kết hợp với trực tuyến, đảm bảo 100% giáo viên được phân công dạy Chương trình GDPT mới hoàn thành chương trình bồi dưỡng trước khi áp dụng ở trường, lớp.

3. Sắp xếp, quy hoạch mạng lưới trường, lớp; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, tài liệu, học liệu để thực hiện Chương trình GDPT

a) Tăng cường đầu tư cơ sở vt chất, thiết b, tài liệu, hc liệu để thực hiện Chương trình GDPT.

b) Tiếp tục triển khai Kế hoạch số 58-KH/TU ngày 11/4/2018 của Tỉnh ủy Phú Yên về việc thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khóa XII về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản l, nâng cao chất lượng và hiệu quả ca các đơn vị sự nghiệp công lập” và Chương trình hành động số 21-CTr/TU ngày 28/3/2014 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 của BCH Trung ương Đảng khóa XI phù hợp với tình hình địa phương.

c) Tiếp tục rà soát, điều chnh, bổ sung quy hoạch mạng lưới trường học phù hợp với điều kiện và quy mô phát triển giáo dục của địa phương.

d) Rà soát cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, xây dựng kế hoạch tổng thể và từng năm thực hiện “Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2017-2025” ban hành kèm theo Quyết định số 1436/QĐ-TTg ngày 29/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ, đảm bo phù hợp với lộ trình áp dụng Chương trình GDPT và các tiêu chuẩn cơ sở vật chất trường, lớp học theo quy định, ưu tiên đầu tư phòng học đối với cấp tiểu học đảm bảo một lớp/phòng học để triển khai dạy học 02 buổi/ngày, phòng học bộ môn đối với cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông, xóa phòng học bị xuống cấp; tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia.

đ) Chỉ đạo các cơ sở giáo dục sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học hiện có, xây dựng kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm bổ sung thiết bị dạy học thực hiện Chương trình GDPT đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Ưu tiên đầu tư phòng tin học, thiết bị dạy học ngoại ngữ cho các trường tiểu học.

e) Rà soát, đầu tư và sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị công nghệ thông tin phục vụ trin khai hệ thng đào tạo, bi dưỡng giáo viên qua mạng của Bộ GDĐT.

4. Xây dựng và tổ chức thc hiện nội dung giáo dục địa phương

a) Xây dựng chương trình, nội dung giáo dục địa phương theo hướng dẫn của Bộ GDĐT nhằm cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản về văn hóa, lịch sử, truyền thống, địa lý kinh tế, hướng nghiệp, chính trị - xã hội và môi trường của địa phương.

b) Biên soạn Bộ tài liệu giáo dục địa phương để thống nhất sử dụng trong các trường học trên địa bàn tỉnh, đảm bảo lộ trình thực hiện Chương trình GDPT.

5. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Chương trình GDPT; tổng hợp, đánh giá tình hình và kết quả thực hiện đổi mới Chương trình GDPT theo từng quý, từng năm để bổ sung kịp thời các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện.

III. LỘ TRÌNH THỰC HIỆN

1. Giai đoạn 01: (Từ nay đến hết tháng 12/2019)

a) Thành lập Ban chỉ đạo, xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa GDPT cấp tỉnh, cấp huyện.

b) Tổ chức rà soát, đánh giá thực trạng, nhu cầu giáo viên ở từng môn học, lớp học, cấp học để xây dựng kế hoạch sắp xếp, bổ sung; phối hợp với các cơ sở đào tạo giáo viên để tổ chức đào tạo, bồi dưỡng giáo viên thực hiện Chương trình GDPT phù hợp với kế hoạch.

c) Xây dựng kế hoạch biên soạn tài liệu giáo dục địa phương, đảm bảo kịp thời áp dụng chung cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh theo lộ trình.

d) Tổ chức nghiên cứu, thảo luận nội dung Chương trình GDPT.

đ) Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng giáo viên cốt cán, cán bộ quản lvề Chương trình GDPT theo chỉ đạo của Bộ GDĐT.

2. Giai đoạn 02: (Từ tháng 01/2020 đến tháng 6/2020)

a) Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng giáo viên để thực hiện chương trình, sách giáo khoa lớp 1 theo chỉ đạo của Bộ GDĐT.

b) Tiếp tục tổ chức biên soạn tài liệu giáo dục địa phương.

c) Triển khai thực hiện các nội dung điều chỉnh, bổ sung quy định về chế độ, chính sách liên quan đến chương trình mới, sách giáo khoa mới.

2. Giai đoạn 03: (Từ tháng 7/2020 đến thng 6/2021)

a) Triển khai áp dụng chương trình mới, sách giáo khoa mới cho lớp 1.

b) Tuyển dụng bổ sung giáo viên chuẩn bị phục vụ giảng dạy chương trình phổ thông mới ở cấp trung học cơ sở.

c) Tiếp tục biên soạn tài liệu giáo dục địa phương.

d) Tập huấn, bồi dưỡng giáo viên để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới đối với các lớp còn lại theo chỉ đạo của Bộ GDĐT.

đ) Báo cáo, đánh giá quá trình triển khai thực hiện Chương trình GDPT.

4. Giai đoạn 04: (Từ tháng 7/2021 đến tháng 6/2022)

a) Tiếp tục triển khai áp dụng Chương trình GDPT, sách giáo khoa mới cho lớp 1; triển khai áp dụng cho lớp 2 và lớp 6.

b) Tập huấn, bồi dưỡng giáo viên để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới đối với các lớp còn lại.

c) Tuyển dụng bổ sung giáo viên chuẩn bị phục vụ giảng dạy chương trình phổ thông mới ở cấp trung học phổ thông.

d) Báo cáo, đánh giá quá trình triển khai thực hiện Chương trình GDPT.

5. Giai đoạn 05: (Từ tháng 7/2022 đến tháng 6/2023)

a) Tiếp tục triển khai áp dụng chương trình mới, sách giáo khoa mới cho lớp 1, lớp 2 và lớp 6; triển khai áp dụng cho lớp 3, lớp 7 và lớp 10.

b) Tập huấn, bồi dưỡng giáo viên để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới đối với các lớp còn lại.

c) Báo cáo, đánh giá quá trình triển khai thực hiện Chương trình GDPT.

6. Giai đoạn 06: (Từ tháng 7/2023 đến tháng 6/2025)

a) Tiếp tục thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới cho các lớp đã triển khai; triển khai áp dụng theo hình thức cuốn chiếu cho các lớp còn lại.

b) Tập huấn, bồi dưỡng giáo viên để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới đối với các lớp còn lại.

c) Báo cáo, đánh giá quá trnh triển khai thực hiện Chương trình GDPT.

IV. KINH PHÍ VÀ NGUỒN KINH PHÍ THỰC HIỆN

Nguồn kinh phí thực hiện:

- Ngân sách nhà nước của tỉnh.

- Kinh phí lồng ghép trong các chương trình, đề án được các cấp có thẩm quyền phê duyệt (nếu c).

- Nguồn thu của các cơ sở giáo dục và đào tạo; nguồn tài trợ, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; các nguồn vốn xã hội ha khác (nếu có).

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Giáo dục và Đào tạo

a) Là cơ quan thường trực, chủ động chỉ đạo, triển khai, thực hiện chương trình tổng thể, các chương trình môn học và hoạt động giáo dục theo các văn bản hướng dẫn của Bộ GDĐT.

b) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan xây dựng chương trnh, nội dung giáo dục địa phương (hoàn thành kế hoạch trước ngày 30/12/2019).

c) Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan liên quan tổng hợp, rà soát, đánh giá thực trạng, nhu cầu giáo viên ở từng môn học, lớp học, cấp học; tham mưu xây dựng kế hoạch sắp xếp, bổ sung đội ngũ giáo viên, nhân viên trường học đảm bảo thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông theo lộ trình và kế hoạch của Bộ GDĐT (hoàn thành trước ngày 31/12/2019).

d) Rà soát cơ sở vật chất, thiết bị dạy học của các cơ sở giáo dục phổ thông; hướng dẫn các cơ sở giáo dục phổ thông sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học hiện có; xây dựng kế hoạch bổ sung cơ sở vật chất, thiết bị dạy học theo lộ trình thực hiện Chương trình GDPT (hoàn thành trước ngày 31/12/2019).

đ) Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền rộng rãi trong cộng đồng, xã hội về mục đích, mục tiêu, yêu cầu, nội dung, nhiệm vụ, giải pháp, lộ trình, điều kiện thực hiện đi mới chương trình, sách giáo khoa GDPT và các chính sách liên quan.

e) Xây dựng phương án trình UBND tỉnh lựa chọn sách giáo khoa triển khai Chương trình GDPT trên địa bàn tỉnh.

g) Giúp Ban chỉ đạo đổi mới Chương trình GDPT của tỉnh theo dõi, đôn đốc, kim tra, giám sát việc triển khai thực hiện Chương trình GDPT; tổng hợp, đánh giá tnh hình và kết quả thực hiện theo từng quý, năm để điều chỉnh, bổ sung kịp thời các vấn đề phát sinh. Báo cáo Bộ GDĐT, UBND tỉnh kết quả thực hiện theo quy định.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chủ trì, phối hợp với Sở GĐĐT, Sở Tài chính tổng hợp, cân đối và bố trí nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước và các chương trình, dự án khác để thực hiện Kế hoạch.

3. Sở Tài chính

Hàng năm, căn cứ khả năng cân đối ngân sách nhà nước, tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch theo quy định.

4. Sở Nội v

Phối hợp với Sở GDĐT xây dựng và triển khai kế hoạch tăng cường đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên thực hiện Chương trình GDPT theo lộ trình, đảm bảo đủ số lượng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên theo quy định.

5. Sở Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan truyền thông phối hợp với Sở GDĐT đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền tạo sự đồng thuận trong xã hội để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đổi mới chương trình, sách giáo khoa GDPT.

6. Các sở, ngành có liên quan

Các sở, ngành có liên quan, tùy theo chức năng, nhiệm vụ theo quy định, phối hợp với Sở GDĐT thực hiện Chương trình GDPT theo yêu cầu.

7. Các cơ quan báo chí Phú Yên

Các cơ quan Báo Phú Yên, Đài Phát thanh truyền hình Phú Yên xây dựng chuyên mục tuyên truyền Chương trình GDPT và giới thiệu những mô hình hay, những điển hình tốt.

8. Đề nghị y ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các thành viên

Phổ biến, vận động các tổ chức, cá nhân tích cực tham gia thực hiện và giám sát quá trình thực hiện Kế hoạch này, góp phần đưa Chương trình GDPT vào cuộc sống.

9. y ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố

a) Thành lập Ban chỉ đạo đổi mới chương trình, sách giáo khoa GDPT cấp huyện; ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình GDPT phù hợp với kế hoạch của UBND tỉnh và Sở GDĐT.

b) Rà soát, đánh giá thực trạng giáo dục tại địa phương, chỉ đạo ngành GDĐT tổ chức thực hiện kế hoạch đổi mới chương trình, sách giáo khoa GDPT phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 trên địa bàn tnh Phú Yên. UBND tnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện trên địa bàn, lĩnh vực phụ trách./.

 


Nơi nhận:
- Bộ GDĐT (báo cáo);
- TT Tnh ủy, TT HĐND Tỉnh (báo co);
- BTG Tnh y; Ban VHXH HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tnh;
- Văn phòng Tỉnh y;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Các Sở, ban ngành, đoàn thể tnh (thực hiện);
- Các thành viên BCĐ CT GDPT tỉnh (Bn điện tử);
- UBND các huyện, TX, TP (thực hiện) (Bn điện tử);
- Chnh, PVP UBND tỉnh (Bn điện tử);
- Đài PT-TH tnh; TT THVN tại PY, Báo PY (Bn điện tử);
- Các phòng: TH, KT, KGVX(Lc), TTTT (Bn điện tử);
- Lưu VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Đình Phùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 227/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu227/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/12/2019
Ngày hiệu lực20/12/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 227/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 227/KH-UBND 2019 thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông tỉnh Phú Yên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 227/KH-UBND 2019 thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông tỉnh Phú Yên
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu227/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Yên
        Người kýPhan Đình Phùng
        Ngày ban hành20/12/2019
        Ngày hiệu lực20/12/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Kế hoạch 227/KH-UBND 2019 thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông tỉnh Phú Yên

         Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 227/KH-UBND 2019 thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông tỉnh Phú Yên

         • 20/12/2019

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 20/12/2019

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực