Kế hoạch 227/KH-UBND

Nội dung toàn văn Kế hoạch 227/KH-UBND 2023 Chiến lược phòng chống tham nhũng giai đoạn thứ nhất Yên Bái


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 227/KH-UBND

Yên Bái, ngày 08 tháng 11 năm 2023

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC GIAI ĐOẠN THỨ NHẤT (TỪ NĂM 2023 ĐẾN NĂM 2026) TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH YÊN BÁI

Thực hiện Nghị quyết số 168/NQ-CP ngày 11/10/2023 của Chính phủ về Ban hành Chiến lược Quốc gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến năm 2030, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái xây dựng Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN, TC) giai đoạn thứ nhất từ năm 2023 đến năm 2026 và định hướng nội dung thực hiện giai đoạn tiếp theo đến năm 2030, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng xã hội dân chủ, kỷ cương, liêm chính; giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội.

- Khắc phục những sơ hở, bất cập trong chính sách, pháp luật trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội nhất là những lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực.

- Xây dựng bộ máy Nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, kỷ cương, liêm chính.

- Tăng cường các biện pháp phòng ngừa; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh mọi hành vi tham nhũng, tiêu cực, thu hồi triệt để tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát.

- Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, các cơ quan báo chí, truyền thông; huy động sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân trong PCTN, TC.

- Tăng cường hợp tác quốc tế trong phòng, chống tham nhũng gắn với thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng.

2. Yêu cầu

- Cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước với những giải pháp cụ thể phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, của cơ quan, tổ chức, đơn vị nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ PCTN, TC; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về pháp luật PCTN, TC.

- Các cấp, các ngành, cơ quan, tổ chức, đơn vị triển khai đồng bộ, kịp thời các biện pháp phòng ngừa tham nhũng nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về công tác PCTN, TC. Gắn công tác PCTN, TC với xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

- Lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ công tác PCTN, TC; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân; thực hiện đồng bộ các giải pháp chính trị, tư tưởng, tổ chức, hành chính, kinh tế, hình sự.

- Xây dựng lực lượng cán bộ, công chức trong khối nội chính, cán bộ chuyên trách PCTN, TC đủ mạnh, có phẩm chất chính trị, bản lĩnh, đạo đức nghề nghiệp vững vàng làm nòng cốt trong công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng. Đặt PCTN, TC trong điều kiện hội nhập; tiếp thu và chọn lọc kinh nghiệm của các địa phương trong nước và nước ngoài trong công tác PCTN, TC.

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, điều tra, truy tố, xét xử trong phát hiện và xử lý tham nhũng; thực hiện xử lý nghiêm minh, công khai, minh bạch các vụ tham nhũng.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN GIAI ĐOẠN THỨ NHẤT (2023-2026)

1. Hoàn thiện chính sách, pháp luật trên các lĩnh vực quản lý kinh tế - xã hội và PCTN, TC

a) Rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện pháp luật về quản lý kinh tế - xã hội và PCTN, TC trong khu vực Nhà nước và khu vực ngoài Nhà nước, tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực như: tổ chức cán bộ; quản lý tài chính, ngân sách, tài sản công, quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp, đầu tư, xây dựng, đấu thầu, đấu giá; đất đai, tài nguyên, khoáng sản; tín dụng, ngân hàng; thuế, hải quan và các lĩnh vực khác liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp.

b) Tăng cường công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình trong quá trình ban hành, sửa đổi, bổ sung, thu hồi, đình chỉ, gia hạn, bãi bỏ, tổ chức thực hiện các quyết định hành chính.

c) Khắc phục triệt để những hạn chế, bất cập trong cơ chế quản lý, chính sách, pháp luật được phát hiện qua công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; quy định rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và người đứng đầu trong việc tổ chức thực hiện.

d) Rà soát, cụ thể hóa quy định về trách nhiệm thủ trưởng các cấp, các ngành và người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong tổ chức thực hiện các biện pháp PCTN, TC do mình quản lý, phụ trách.

2. Kiện toàn tổ chức bộ máy nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp; nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật

a) Rà soát, tinh gọn bộ máy hành chính Nhà nước các cấp; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, quy định cụ thể, rõ ràng, khoa học chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cấp quản lý đảm bảo minh bạch và trách nhiệm cao, có cơ chế thanh tra, kiểm tra, giám sát hiệu quả.

b) Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, kỷ cương, liêm chính, đủ năng lực, trình độ, phẩm chất đạo đức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

c) Thực hiện cơ chế khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; chấn chỉnh, khắc phục ngay những biểu hiện đùn đẩy, né tránh, làm việc cầm chừng, sợ sai không dám làm trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

d) Nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật gắn với việc kiểm soát chặt chẽ quyền lực Nhà nước, kiểm soát xung đột lợi ích, kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong PCTN, TC.

đ) Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát và xử lý nghiêm đối với người vi phạm trong việc thực thi nhiệm vụ, công vụ, đạo đức lối sống của cán bộ công chức, viên chức. Kiên quyết đưa ra khỏi bộ máy Nhà nước những cán bộ, công chức, viên chức suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, không hoàn thành nhiệm vụ.

e) Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; xây dựng và vận hành hiệu quả hệ thống Chính phủ điện tử, Chính phủ số; tăng cường ứng dụng khoa học, kỹ thuật, công nghệ vào hoạt động quản trị Nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội theo hướng công khai, minh bạch, thân thiện, dễ tiếp cận, dễ thực hiện tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân góp phần nâng cao hiệu quả quản lý; tăng cường minh bạch tài chính và thanh toán không dùng tiền mặt.

g) Đẩy mạnh công khai và minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quy định của pháp luật, nhất là trong các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân khi tham gia vào quy trình ra quyết định và giám sát hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước.

3. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án

a) Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, quy trình nghiệp vụ của các cơ quan kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả, không chồng chéo.

b) Tăng cường chế độ trách nhiệm, đẩy mạnh PCTN, TC trong các cơ quan, đơn vị có chức năng PCTN, TC, nhất là các cơ quan, đơn vị chuyên trách.

c) Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ làm công tác PCTN, TC; có chính sách đãi ngộ hợp lý đảm bảo cho những người làm công tác PCTN, TC yên tâm công tác, vững vàng trong thực hiện nhiệm vụ.

d) Thực hiện các quy định bảo đảm cho việc thu hồi, tịch thu triệt để tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát do tham nhũng, tiêu cực; xây dựng, khai thác có hiệu quả cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ quyền hạn, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý hành vi tham nhũng, hành vi tẩu tán tài sản.

đ) Thực hiện chuyển đổi số và đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số trong các hoạt động kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.

e) Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án trong phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực và thu hồi tài sản.

4. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nâng cao nhận thức, phát huy vai trò và trách nhiệm của xã hội trong PCTN, TC

a) Đổi mới, nâng cao hiệu quả các phương thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN, TC; đưa nội dung PCTN, TC vào chương trình giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng; tạo điều kiện để Nhân dân tích cực, chủ động tham gia vào công tác PCTN, TC nhằm từng bước xây dựng và hình thành văn hóa liêm chính trong xã hội.

b) Cung cấp thông tin kịp thời, chính xác về công tác PCTN, TC, những vụ việc tham nhũng, tiêu cực, nhất là những vụ việc được dư luận quan tâm cho các cơ quan báo chí để tuyên truyền kết quả PCTN, TC; phát hiện và nhân rộng nhân tố tích cực, điển hình tiên tiến, sáng kiến, cách làm hay trong PCTN, TC.

c) Tăng cường vai trò, trách nhiệm giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề, báo chí trong quá trình xây dựng, thực hiện chính sách, pháp luật về PCTN, TC; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động hội viên, đoàn viên, Nhân dân thực hiện chính sách, pháp luật về PCTN, TC.

d) Xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và người đứng đầu trong việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết phản ánh, kiến nghị, tố cáo về hành vi tham nhũng, tiêu cực và công tác PCTN, TC; thực hiện khen thưởng, bảo vệ người phản ánh, báo cáo, tố cáo hành vi tham nhũng, tiêu cực và xử lý nghiêm cá nhân cố ý phản ánh, báo cáo, tố cáo sai sự thật để vu khống, gây rối, làm ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tập thể, cá nhân.

đ) Khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp, cộng đồng doanh nghiệp xây dựng, thực hiện văn hóa liêm chính trong kinh doanh, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong phòng ngừa, phát hiện, xử lý kịp thời hành vi tham nhũng, tiêu cực, nhất là trong khu vực ngoài Nhà nước và các hành vi nhũng nhiễu của cán bộ, công chức, viên chức.

5. Tích cực tham gia, nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế về PCTN, thực hiện đầy đủ các quyền, nghĩa vụ của quốc gia thành viên Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng

Tăng cường nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế về PCTN, phối hợp, chia sẻ thông tin, thực hiện các biện pháp ngăn chặn nhằm thu hồi tài sản bị tẩu tán hoặc truy bắt tội phạm tham nhũng bỏ trốn ra nước ngoài; tiếp thu kinh nghiệm quốc tế về tố tụng tư pháp, tương trợ tư pháp đáp ứng các yêu cầu trong giải quyết các vụ việc, vụ án tham nhũng có yếu tố nước ngoài. Nâng cao hiệu quả thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng và sự tham gia của Việt Nam vào các hoạt động hợp tác trong khuôn khổ Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong phạm vi, chức năng, nhiệm vụ tổ chức thực hiện các nội dung sau:

- Rà soát, xây dựng, ban hành kế hoạch cụ thể thực hiện các nhiệm vụ được xác định trong Kế hoạch giai đoạn thứ nhất (2023-2026), bảo đảm việc tổ chức thực hiện Chiến lược được triển khai thực thi đến tận cơ sở.

- Các đơn vị thuộc sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện được giao là đầu mối có trách nhiệm tham mưu việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện Kế hoạch; có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện; chủ động báo cáo tình hình thực hiện hằng năm, đề xuất sơ kết, tổng kết việc thực hiện Chiến lược.

- Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện công tác PCTN, TC.

2. Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan

Có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này; định kỳ một năm tổng hợp kết quả thực hiện Kế hoạch này trên địa bàn tỉnh, dự thảo báo cáo trình Ủy ban nhân dân tỉnh để gửi Thanh tra Chính phủ; tham mưu sơ kết việc thực hiện vào năm 2026, tổng kết việc thực hiện Chiến lược vào năm 2031.

3. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan

Có trách nhiệm tham mưu kiện toàn tổ chức bộ máy Nhà nước, hoàn thiện chế độ công vụ, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức liêm chính, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật.

4. Công an tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh

Thực hiện các quy định bảo đảm cho việc thu hồi, tịch thu triệt để tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát do tham nhũng, tiêu cực; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý hành vi tham nhũng, hành vi tẩu tán tài sản.

Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án trong phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực và thu hồi tài sản.

5. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái và các tổ chức thành viên của Mặt trận tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện pháp luật về PCTN, TC; phản biện xã hội, kiến nghị hoàn thiện chính sách, pháp luật về PCTN; kiến nghị việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng; cung cấp thông tin cho cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền trong việc phát hiện, xử lý tham nhũng; động viên Nhân dân tham gia tích cực vào việc phát hiện, phản ánh, tố cáo, cung cấp thông tin về hành vi tham nhũng.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Chiến lược Quốc gia PCTN, TC giai đoạn thứ nhất (2023-2026) trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Yêu cầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Thanh tra Chính phủ;
- TT. Tỉnh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- Công an tỉnh, Viện KSND tỉnh, Tòa án ND tỉnh;
- Ngân hàng Nhà nước tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Báo Yên Bái, Đài PT-TH tỉnh;
- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh;
- Trung tâm Điều hành thông minh tỉnh;
- Các đơn vị, DNNN thuộc UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, NC.

CHỦ TỊCH
Trần Huy Tuấn

 

PHỤ LỤC

NHIỆM VỤ THUỘC KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC GIAI ĐỌẠN 2023-2026
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 227/KH-UBND ngày 08/11/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái)

STT

Nhiệm vụ

Sản phẩm

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời điểm hoàn thành

1. Hoàn thiện chính sách, pháp luật trên các lĩnh vực quản lý kinh tế - xã hội và PCTN, tiêu cực

1

Công khai minh bạch quy trình tuyển dụng, tiếp nhận cán bộ, công chức, viên chức

Quyết định

Sở Nội vụ

- Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Điều hành thông minh);

- Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố

Hằng năm

2

Công khai minh bạch quy hoạch tổng thể và quy hoạch chi tiết vùng

Quyết định

Sở Xây dựng

- Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Điều hành thông minh);

- Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố

Hằng năm

3

Công khai quy trình thủ tục liên quan đến đất đai, tài nguyên, chính sách bảo vệ môi trường

Quyết định

Sở Tài nguyên và Môi trường

- Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Điều hành thông minh);

- Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố

Hằng năm

4

Công khai kế hoạch và dự kiến bố trí mức vốn đầu tư công cho từng nhiệm vụ, chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công do tỉnh quản lý

Quyết định

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các cơ quan có liên quan

Hằng năm

5

Công khai, minh bạch trong mua sắm tài sản công và xây dựng cơ bản, việc huy động các khoản đóng góp của nhân dân, quản lý và sử dụng các khoản hỗ trợ, viện trợ...

Quyết định

Sở Tài chính

Các đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước

Hằng năm

6

Xây dựng kế hoạch thanh tra hằng năm và hướng dẫn cấp sở, cấp huyện xây dựng kế hoạch

Kế hoạch

Thanh tra tỉnh

Các sở, ngành; UBND cấp huyện

Hằng năm

2. Kiện toàn tổ chức bộ máy nhà nước, hoàn thiện chế độ công vụ, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức liêm chính; nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật

1

Rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành các cơ chế, chính sách nhằm tinh gọn bộ máy hành chính nhà nước các cấp

Quyết định; Chỉ thị; Kế hoạch

Sở Nội vụ

Văn phòng UBND tỉnh; Sở Tư pháp

Trước năm 2026

2

Xây dựng kế hoạch và báo cáo hằng năm về công tác Kiểm soát tài sản thu nhập; Kiểm soát xung đột lợi ích; Đánh giá công tác PCTN của UBND tỉnh

Kế hoạch; Báo cáo

Thanh tra tỉnh

Các cơ quan có liên quan

Hằng năm

3

Thành lập các đoàn kiểm tra, thanh tra, giám sát trong việc thực thi nhiệm vụ, công vụ, đạo đức lối sống của cán bộ công chức, viên chức.

Kết luận

Thanh tra tỉnh; Sở Nội vụ

Các cơ quan có liên quan

Thường xuyên

4

Tổng kết việc thực hiện Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2021 - 2025

Báo cáo

Ngân hàng Nhà nước tỉnh

Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan có liên quan

2025

5

Tổng kết chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025

Báo cáo

Sở Thông tin và Truyền thông

Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan có liên quan

2026

3. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án

1

Ban hành quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án trong phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực và thu hồi tài sản

Quy chế

Ban Nội chính Tỉnh ủy

Các cơ quan có liên quan

Quý I năm 2024

2

Rà soát, sửa đổi cơ chế thiết lập quy trình quản lý, xử lý tài sản phạm tội và tài sản liên quan đến tham nhũng, kinh tế rửa tiền, tài trợ khủng bố

Báo cáo

Công an tỉnh

Các cơ quan có liên quan

2023

3

Thành lập các đoàn kiểm tra, thanh tra việc kê khai tài sản, thu nhập; Việc chuyển đổi vị trí công tác và xử lý trách nhiệm người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng

Kết luận

Thanh tra tỉnh; Sở Nội vụ

Các cơ quan có liên quan

Thường xuyên

4

Mở các lớp, hội nghị đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác PCTN, tiêu cực

Lớp, hội nghị

Thanh tra tỉnh

Các sở, ban, ngành; UBND huyện, thị xã, thành phố

Hằng năm

5

Xây dựng cơ chế bảo vệ người tố cáo, phát hiện hành vi tham nhũng, tôn vinh khen thưởng cho tổ chức, cá nhân có thành tích trong công tác PCTN

Quyết định

Sở Nội vụ; Công an tỉnh

Thanh tra tỉnh; Sở Tư pháp

Quý I năm 2024

4. Nâng cao nhận thức, phát huy vai trò và trách nhiệm của xã hội trong PCTN, TC

1

Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền pháp luật về PCTN, tiêu cực và tác hại của tham nhũng, tạo điều kiện để nhân dân chủ động tham gia

Tin bài...

- Các sở, ban, ngành;

- UBND các huyện, thị xã, thành phố

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể

Thường xuyên

2

Đưa tin kịp thời, chính xác các vụ việc tham nhũng, tiêu cực, nhất là những vụ việc được dư luận quan tâm

Tin bài

Báo Yên Bái; Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố

Thường xuyên

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 227/KH-UBND

Loại văn bảnKế hoạch
Số hiệu227/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/11/2023
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 tháng trước
(14/11/2023)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 227/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 227/KH-UBND 2023 Chiến lược phòng chống tham nhũng giai đoạn thứ nhất Yên Bái


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 227/KH-UBND 2023 Chiến lược phòng chống tham nhũng giai đoạn thứ nhất Yên Bái
        Loại văn bảnKế hoạch
        Số hiệu227/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Yên Bái
        Người kýTrần Huy Tuấn
        Ngày ban hành08/11/2023
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 tháng trước
        (14/11/2023)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Kế hoạch 227/KH-UBND 2023 Chiến lược phòng chống tham nhũng giai đoạn thứ nhất Yên Bái

              Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 227/KH-UBND 2023 Chiến lược phòng chống tham nhũng giai đoạn thứ nhất Yên Bái

              • 08/11/2023

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực