Văn bản khác 228/KH-UBND

Kế hoạch 228/KH-UBND năm 2016 thực hiện Đề án truyền thông về phát triển Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Nội dung toàn văn Kế hoạch 228/KH-UBND 2016 Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa Đồng Tháp


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 228/KH-UBND

Đồng Tháp, ngày 21 tháng 11 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TRUYỀN THÔNG VỀ PHÁT TRIỂN PHONG TRÀO “TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030

Thực hiện Quyết định số 2478/QĐ-TTg , ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án truyền thông về phát triển Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, Ủy ban nhân dân Tỉnh xây dựng Kế hoạch thực hiện trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp (sau đây viết tắt là Kế hoạch), với các nội dung như sau:

I. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ

1. Mục tiêu:

- Đa dạng hóa các hoạt động thông tin, tuyên truyền về Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (Sau đây gọi tắt là Phong trào).

- Củng cố, nâng cao nhận thức và trách nhiệm thực hiện Phong trào của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội và các tầng lớp nhân dân để từ đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong các hoạt động xây dựng đời sống văn hóa, tạo môi trường văn hóa trong mỗi gia đình, trong cộng đồng dân cư, trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

- Nhằm góp phần nâng cao chất lượng thực hiện Phong trào; tích cực trong xây dựng và phát triển văn hóa, con người tỉnh Đồng Tháp đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội, tạo dựng hình ảnh tỉnh Đồng Tháp ngày càng phát triển theo hướng bền vững gắn với nông nghiệp công nghệ cao và du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, đưa hoạt động du lịch ngày càng phát triển.

2. Nhiệm vụ:

- Thông tin, tuyên truyền về quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Phong trào.

- Thông tin, tuyên truyền về thực hiện các phong trào: xây dựng gương “Người tốt, việc tốt”; “Gia đình văn hóa”; “Khóm, phường, thị trấn văn minh đô thị”; “Ấp, xã văn hóa nông thôn mới”; “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa” gắn với tiêu chí xây dựng khóm, ấp, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường an toàn về an ninh trật tự.

- Thông tin, tuyên truyền, trao đổi kinh nghiệm về các mô hình, điển hình tiên tiến trong thực hiện Phong trào như: Mô hình thắp sáng đường quê; mô hình gia đình người cao tuổi không vi phạm pháp luật; hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc, bảo vệ môi trường phát triển bền vững theo các tiêu chí 5 không 3 sạch; câu lạc bộ xe mô tô khách phòng chống tội phạm “Vì sự bình yên cuộc sống”…

- Lồng ghép tuyên truyền tạo dựng hình ảnh tỉnh Đồng Tháp nổi bật với các giá trị, hình ảnh “tích cực” và “đặc trưng” của địa phương (theo Nghị quyết số 05- NQ/TU ngày 17 tháng 8 năm 2016 của Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh khóa X về tạo dựng hình ảnh tỉnh Đồng Tháp), với phát triển du lịch (theo Kết luận số 24-KL/TU ngày 17 tháng 8 năm 2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh) để Đồng Tháp trở thành 1 trong 3 điểm đến hấp dẫn và là ưu tiên lựa chọn hàng đầu của du khách trong và ngoài nước khi đến với Khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, góp phần vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà trong thời gian tới.

II. PHƯƠNG THỨC THỰC HIỆN

1. Thông tin, tuyên truyền của Ban Chỉ đạo, Ban Vận động các cấp:

Hệ thống Ban Chỉ đạo, Ban Vận động các cấp là đầu mối trong việc tiếp nhận và cung cấp thông tin, nội dung tuyên truyền; định hướng, triển khai và kết nối các hoạt động thông tin, tuyên truyền về Phong trào trong phạm vi toàn Tỉnh thể hiện qua việc:

- Cung cấp các thông tin về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo về thực hiện Phong trào lồng ghép trong các văn bản chỉ đạo hàng năm.

- Cung cấp và tiếp nhận thông tin về các hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Phong trào; thực trạng về Phong trào trên địa bàn Tỉnh.

- Tổ chức các hoạt động thông tin cơ sở, hướng dẫn, chỉ đạo tổ chức thực hiện các kế hoạch, đề án, chương trình, dự án thông tin, tuyên truyền về Phong trào.

- Truyền thông về Phong trào lồng ghép trong các hội nghị, hội thảo, tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề, trong các lớp tập huấn của Ban Chỉ đạo, Ban Vận động các cấp, qua các hoạt động xây dựng, quảng bá hình ảnh và du lịch tỉnh Đồng Tháp.

2. Thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng:

Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp; Báo Đồng Tháp; Báo Văn nghệ Đồng Tháp; Cổng Thông tin điện tử Tỉnh và các trang thông tin điện tử huyện, thị xã, thành phố; đài truyền thanh cấp huyện, trạm truyền thanh cấp xã cùng tham gia vào các hoạt động thông tin, tuyên truyền về Phong trào và các hoạt động tạo dựng hình ảnh, quảng bá du lịch Tỉnh; cổ vũ, biểu dương các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Phong trào, phản ánh những vướng mắc trong việc công nhận các danh hiệu trong Phong trào; tuyên truyền sâu rộng, tạo dư luận xã hội lành mạnh, thúc đẩy Phong trào ngày càng phát triển theo hướng nâng cao chất lượng để xây dựng hình ảnh Tỉnh ngày càng năng động và thân thiện:

- Đa dạng các hình thức thông tin, tuyên truyền về Phong trào trên các phương tiện thông tin báo chí; đưa tin, bài viết, ảnh thời sự, phóng sự phản ánh về thực hiện Phong trào, kết quả của Phong trào trong việc góp phần thay đổi, nâng cao hình ảnh địa phương trong thời gian tới.

- Bổ sung nội dung thông tin, tuyên truyền về Phong trào trên các trang tin điện tử của các ngành thành viên Ban Chỉ đạo các cấp.

3. Thông tin, tuyên truyền xã hội

- Tổ chức và tham gia các hoạt động truyền thông mang tính xã hội rộng rãi.

- Tổ chức Hội nghị Họp mặt biểu dương Gia đình tiêu biểu nhân ngày Gia đình Việt Nam 28/6 (03 năm đối với cấp tỉnh, 02 năm đối với cấp huyện và 01 năm đối với cấp xã) để nêu gương các gia đình tiêu biểu góp phần thực hiện Phong trào ngày càng nâng cao về chất và lượng.

- Tổ chức Hội nghị sơ kết hàng năm, tổng kết 05 năm về thực hiện Phong trào (giai đoạn 2016-2020); biểu dương, khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong thực hiện Phong trào.

- Tham gia Hội nghị toàn quốc tổ chức 5 năm một lần về biểu dương, khen thưởng các cá nhân, gia đình, tập thể có thành tích xuất sắc tiêu biểu thực hiện Phong trào và trao giải thưởng báo chí toàn quốc về Phong trào.

- Tham gia giải thưởng “Văn hóa doanh nghiệp” do Trung ương tổ chức 5 năm một lần.

4. Thông tin, tuyên truyền cổ động:

- Lồng ghép các hoạt động truyền thông về Phong trào vào các hình thức cổ động trực quan, triển lãm, văn nghệ cổ động, hội thi, liên hoan, trong các buổi biểu diễn văn nghệ của đội tuyên truyền lưu động, các loại hình sinh hoạt Câu lạc bộ…

- Lồng ghép chủ đề về Phong trào, công tác gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình trong cuộc thi sáng tác tác phẩm văn học nghệ thuật.

5. Cung cấp và phân phối tài liệu về Phong trào:

- Ban Chỉ đạo Tỉnh sẽ phân phối tài liệu về Phong trào do Ban Chỉ đạo Trung ương cung cấp đến từng địa phương.

- Phân phối tờ rơi, tờ gấp về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục công nhận các danh hiệu văn hóa, các tài liệu nghiệp vụ khác…(lồng ghép trong Kế hoạch số 136/KH- UBND ngày 21/7/2016 của UBND Tỉnh về việc thực hiện Phong trào “TDĐKXDĐSVH” tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2016 – 2020).

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Giải pháp về lãnh đạo, chỉ đạo:

- Các cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội tăng cường chỉ đạo, phát triển và đa dạng hóa các hoạt động thông tin, tuyên truyền về Phong trào.

- Ban Chỉ đạo, Ban Vận động các cấp có vai trò nòng cốt trong công tác chỉ đạo triển khai thực hiện tuyên truyền các hoạt động trong Phong trào. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra hiệu quả hoạt động của các hình thức tuyên truyền, lồng ghép tuyên truyền để kịp thời thay đổi, chấn chỉnh cho phù hợp với tình hình tại địa phương.

2. Giải pháp về hoàn thiện bộ máy:

- Kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo các cấp và Ban Vận động khóm, ấp nhằm đáp ứng đủ điều kiện, năng lực đảm nhiệm chức năng tham mưu, phối hợp các hoạt động thông tin, tuyên truyền và vai trò đầu mối cung cấp và tiếp nhận thông tin về Phong trào.

- Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của các Đội tuyên truyền lưu động của Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh Tỉnh và các Trung tâm Văn hóa cấp huyện.

3. Giải pháp về nghiệp vụ:

- Tăng cường đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực và bố trí sử dụng hợp lý nguồn nhân lực cho cơ quan văn hóa, báo chí, phát thanh, truyền hình của Tỉnh để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ kế hoạch đề ra; tăng cường tập huấn nghiệp vụ báo chí về phương pháp viết tin, viết bài, sáng tác, biên tập, dàn dựng tiết mục, chương trình thông tin cổ động về Phong trào.

- Mở các lớp tập huấn, đào tạo về ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ quản lý, khai thác, sử dụng trang thông tin điện tử và thông tin mạng phục vụ công tác truyền thông về Phong trào.

- Mở các lớp bồi dưỡng nâng cao và chuyên sâu về kỹ năng tổ chức hoạt động của các Câu lạc bộ Gia đình phát triển bền vững.

- Phân công cán bộ theo dõi, phụ trách thực hiện các hoạt động thông tin, tuyên truyền về Phong trào trong các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo các cấp.

- Cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình, thông tin đại chúng cấp tỉnh và địa phương thường xuyên có thông tin về Phong trào.

- Lồng ghép các nội dung tuyên truyền về Phong trào trong các hoạt động xây dựng, dàn dựng các chương trình tuyên truyền lưu động của các Đội tuyên truyền lưu động cấp tỉnh, cấp huyện.

- Lồng ghép các hoạt động về Phong trào trong các hoạt động thông tin, tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội.

4. Giải pháp về tài chính:

- Bảo đảm ngân sách nhà nước về kinh phí hoạt động thường xuyên của Ban Chỉ đạo, Ban Vận động các cấp; tăng cường kinh phí cho hoạt động thông tin và truyền thông về Phong trào.

- Khuyến khích các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập, báo chí, đài phát thanh, truyền hình tham gia các hoạt động truyền thông về Phong trào.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Căn cứ nhiệm vụ được phân công, các ngành thành viên Ban Chỉ đạo Phong trào các cấp xây dựng dự toán kinh phí, tổng hợp chung trong dự toán ngân sách nhà nước hàng năm, lồng ghép trong kinh phí của Kế hoạch số 136/KH-UBND ngày 21/7/2016 của UBND Tỉnh về việc thực hiện Phong trào “TDĐKXDĐSVH” tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2016 – 2020 theo Thông tư liên tịch số 144/2014/TTLT-BTC-BVHTTDL ngày 30 tháng 9 năm 2014 của Bộ Tài chính và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí hoạt động Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

- Tăng cường huy động các nguồn đóng góp xã hội hóa, hỗ trợ từ các cá nhân, tổ chức trong và ngoài tỉnh để thực hiện Kế hoạch.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: (Đính kèm phụ lục)

Yêu cầu các ngành thành viên Ban Chỉ đạo Tỉnh, các Sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ nội dung Kế hoạch và chức năng, nhiệm vụ của ngành, đơn vị, địa phương chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện.

Định kỳ hàng năm (trước ngày 25/11), báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch). Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề vướng mắc, báo cáo Ủy ban nhân dân Tỉnh (qua Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) để kịp thời giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Văn phòng Thường trực BCĐTW Phong trào TDĐKXDĐSVH;
- CT và các PCT UBND Tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Các thành viên BCĐ TDĐKXDĐSVH Tỉnh;
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Lãnh đạo VP/UBND Tỉnh;
- Báo ĐT; Cổng TTĐT Tỉnh;
- Lưu: VT, NC/KGVX.VD.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Đoàn Tấn Bửu

 

PHỤ LỤC

BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÁC NGÀNH TRONG KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TRUYỀN THÔNG VỀ PHÁT TRIỂN PHONG TRÀO “TDĐKXDĐSVH” TỈNH ĐỒNG THÁP ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 228/KH-UBND ngày 21/11/2016 của Ủy ban nhân dân Tỉnh)

TT

Nội dung

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Ghi chú

1

Lồng ghép các hoạt động thông tin, tuyên truyền về phát triển Phong trào vào kế hoạch, chương trình công tác hàng năm để chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo các cấp thực hiện.

Ban Chỉ đạo Phong trào Tỉnh

Các ngành thành viên Ban Chỉ đạo Tỉnh

 

2

Thực hiện nhiệm vụ theo dõi, chỉ đạo và thường xuyên định hướng hoạt động thông tin, tuyên truyền về phát triển Phong trào và các hoạt động tạo dựng hình ảnh, quảng bá du lịch Tỉnh trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật, Báo Đồng Tháp, Báo Văn nghệ và các cơ quan thông tin đại chúng khác.

 

3

Tổ chức triển khai, theo dõi, đôn đốc các sở, ban, ngành các cấp thực hiện Kế hoạch; tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân Tỉnh về tiến độ và kết quả thực hiện Kế hoạch.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Các ngành thành viên liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

 

Bảo đảm việc cung cấp các thông tin cơ bản về thực hiện Phong trào cho các ngành thành viên Ban Chỉ đạo các cấp.

Chỉ đạo, hướng dẫn các hoạt động truyền thông về phát triển Phong trào trong ngành văn hóa, thể thao và du lịch (Thực hiện lồng ghép các hoạt động tuyên truyền trong Kế hoạch số 136/KH-UBND ngày 21/7/2016 của UBND Tỉnh về việc thực hiện Phong trào “TDĐKXDĐSVH” tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2016 - 2020 và các Kế hoạch thực hiện công tác gia đình đến năm 2020).

Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền về Phong trào trong phạm vi của tỉnh; các hoạt động thông tin, tuyên truyền bằng tài liệu và cổ động trực quan; chỉ đạo tổ chức các hoạt động truyền thông ở các cấp.

 

 

 

4

Bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch trong dự toán ngân sách hàng năm của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các ngành thành viên Ban Chỉ đạo Tỉnh.

Sở Tài chính

Các ngành liên quan

 

5

Tuyên truyền rộng rãi trong quần chúng nhân dân về các hoạt động của Phong trào gắn với Kế hoạch số 61/KH-UBND ngày 27 tháng 3 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về thực hiện Đề án “Tuyên truyền về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên các phương tiện thông tin đại chúng đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp); chỉ đạo và phối hợp với các ngành liên quan tăng cường các hoạt động thông tin, tuyên truyền về Phong trào.

Sở Thông tin và Truyền thông

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp; Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật; Báo Đồng Tháp; Báo Văn nghệ và các ngành liên quan

 

6

Phối hợp với các ngành liên quan xây dựng chuyên trang thông tin, chuyên mục về Phong trào. Nâng cao chất lượng và bố trí tin, bài, chuyên đề, thời lượng, thời gian phù hợp cho các chương trình, nội dung tuyên truyền, thường xuyên giới thiệu các gương điển hình, các mô hình tiên tiến… trong thực hiện Phong trào để nêu gương, nhân rộng.

Đài Phát Thanh và Truyền hình Đồng Tháp; Báo Đồng Tháp; Báo Văn nghệ Đồng Tháp

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Thông tin và Truyền thông

 

7

Phối hợp trong công tác chỉ đạo xây dựng kế hoạch hoạt động thông tin, tuyên truyền về Phong trào từ tỉnh đến cơ sở; chỉ đạo, đôn đốc, nhắc nhở cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình trực thuộc thực hiện các hoạt động truyền thông về Phong trào.

Các ngành thành viên Ban Chỉ đạo Phong trào “TDĐKXDĐSVH”

 

 

8

Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện trên địa bàn các huyện, thị xã và thành phố; đảm bảo kinh phí hoạt động thường xuyên và kinh phí thực hiện kế hoạch của Ban Chỉ đạo cấp huyện, cấp xã.

UBND các huyện, thị xã, thành phố

 

 

Khuyến khích và đẩy mạnh xã hội hóa về văn hóa, hoạt động thông tin, tuyên truyền về Phong trào tại địa phương.

Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ đạo cùng cấp trong thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động thông tin, tuyên truyền về Phong trào.

Cơ quan thông tin, báo chí địa phương và Trung tâm Văn hóa: Chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức truyền thông về Phong trào và tổ chức thực hiện tốt kế hoạch sau khi được phê duyệt.

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 228/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu228/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/11/2016
Ngày hiệu lực21/11/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 228/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 228/KH-UBND 2016 Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa Đồng Tháp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 228/KH-UBND 2016 Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa Đồng Tháp
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu228/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Tháp
        Người kýĐoàn Tấn Bửu
        Ngày ban hành21/11/2016
        Ngày hiệu lực21/11/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 228/KH-UBND 2016 Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa Đồng Tháp

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 228/KH-UBND 2016 Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa Đồng Tháp

           • 21/11/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 21/11/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực