Văn bản khác 228/KH-UBND

Kế hoạch 228/KH-UBND năm 2020 về tổng kết 5 năm thực hiện Kế hoạch 138/KH-UBND về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi của Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2016-2020 do thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 228/KH-UBND 2020 tổng kết 5 năm thực hiện Kế hoạch 138/KH-UBND Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 228/KH-UBND

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TỔNG KẾT 5 NĂM THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỐ 138/KH-UBND NGÀY 15/7/2016 CỦA UBND THÀNH PHỐ VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ MIỀN NÚI CỦA THỦ ĐÔ HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Thành ủy và Chương trình công tác của UBND Thành phố năm 2020, UBND Thành phố ban hành Kế hoạch tổng kết 5 năm thực hiện Kế hoạch số 138/KH-UBND giai đoạn 2016-2020 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Đánh giá kết quả triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch số 138/KH-UBND ngày 15/7/2016 của UBND Thành phố về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của Thủ đô Hà Nội, giai đoạn 2016 - 2020 (sau đây gọi tắt là Kế hoạch số 138/KH-UBND), xác định rõ những kết quả nổi bật đã đạt được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm.

- Việc tổng kết 5 năm thực hiện Kế hoạch số 138/KH-UBND làm cơ sở để xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn Thành phố.

- Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác triển khai thực hiện Kế hoạch số 138/KH-UBND giai đoạn 2016-2020.

2. Yêu cầu

- Làm rõ kết quả thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu nêu trong Kế hoạch số 138/KH-UBND , những chỉ tiêu chưa đạt được cần phân tích, đánh giá cụ thể nguyên nhân tồn tại.

- Về phương hướng, nhiệm vụ trong giai đoạn 2021-2025 phải bám sát vào các Nghị quyết của Quốc hội, Nghị quyết và Quyết định của Chính phủ (Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18/11/2019; Nghị quyết số 120/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội; Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 15/02/2020 của Chính phủ; Quyết định số 1409/QĐ-TTg ngày 15/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ) và thực tiễn ở địa phương để đề ra mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cho phù hợp; các công trình, dự án không được trùng lắp với các chương trình mục tiêu quốc gia khác.

- Các huyện có các xã vùng DTTS và miền núi và các sở, ban, ngành được giao nhiệm vụ trong Kế hoạch số 138/KH-UBND (có danh sách kèm theo) tổ chức tổng kết phải tiến hành nghiêm túc, đảm bảo đúng tiến độ thời gian.

II. NỘI DUNG

1. Xây dựng báo cáo tổng kết

- UBND Thành phố tổ chức tổng kết, đánh giá việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 138/KH-UBND. Trong đó tập trung kiểm điểm, đánh giá việc triển khai thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu nêu trong Kế hoạch, làm cơ sở đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi của Thủ đô Hà Nội, giai đoạn 2016 - 2020, đồng thời đề ra mục tiêu nhiệm vụ và giải pháp, cơ chế chính sách phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi giai đoạn tới.

- Các sở, ban, ngành Thành phố: Căn cứ vào nhiệm vụ được Thành phố giao trong Kế hoạch số 138/KH-UBND , báo cáo việc thực hiện Kế hoạch số 138/KH-UBND , trên cơ sở đó, đề xuất nhiệm vụ, giải pháp, cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi giai đoạn tới (theo phụ lục I Đề cương báo cáo gửi kèm).

- UBND các huyện: Ba Vì, Thạch Thất, Quốc Oai, Chương Mỹ và Mỹ Đức căn cứ các nhiệm vụ được Thành phố giao trong Kế hoạch số 138/KH-UBND , báo cáo, đánh giá, kiểm điểm việc tổ chức, triển khai thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ được giao, mức độ hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi của Thủ đô Hà Nội, giai đoạn 2016 - 2020, những chỉ tiêu chưa đạt được cần phân tích, đánh giá cụ thể nguyên nhân tồn tại và đề xuất mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, cơ chế chính sách phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi thực hiện trong thời gian tới (theo phụ lục II Đề cương báo cáo và biểu mẫu gửi kèm).

2. Việc tổng kết tại các đơn vị

2.1. Các sở, ban, ngành Thành phố (các đơn vị được giao nhiệm vụ trong Kế hoạch 138/KH-UBND): Xây dựng báo cáo tổng kết (thống nhất trong tập thể lãnh đạo đơn vị) gửi báo cáo UBND Thành phố (qua Ban Dân tộc Thành phố).

2.2. UBND các huyện: Ba Vì, Thạch Thất, Quốc Oai, Mỹ Đức, Chương Mỹ lựa chọn hình thức tổ chức tổng kết phù hợp với điều kiện của huyện.

3. Thời gian

- UBND Thành phố tổ chức Hội nghị Tổng kết trong tháng 12/2020.

- Các các sở, ban, ngành Thành phố gửi báo cáo UBND Thành phố (qua Ban Dân tộc Thành phố) trước ngày 05/12/2020.

- UBND các huyện có xã vùng đồng bào DTTS và miền núi: Tổng kết và gửi báo cáo UBND Thành phố (qua Ban Dân tộc Thành phố) trước ngày 05/12/2020.

4. Kinh phí tổng kết

Các cơ quan đơn vị cân đối trong dự toán đã được UBND Thành phố giao năm 2020 tại Quyết định số 6999/QĐ-UBND ngày 06/12/2019.

5. Khen thưởng

- UBND Thành phố tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác triển khai thực hiện Kế hoạch số 138/KH-UBND của UBND Thành phố.

- Các sở, ban, ngành Thành phố có liên quan và UBND các huyện căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, đơn vị để xét tặng Giấy khen cho phù hợp.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Dân tộc Thành phố

- Chủ trì, tham mưu UBND Thành phố xây dựng Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Kế hoạch số 138/KH-UBND đảm bảo yêu cầu.

- Phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện có xã vùng DTTS và miền núi tham mưu UBND Thành phố ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2021-2025.

- Phối hợp với Ban Thi đua Khen thưởng Thành phố (Sở Nội vụ) đề xuất UBND Thành phố khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác triển khai thực hiện Kế hoạch số 138/KH-UBND .

2. Ban Thi đua khen thưởng Thành phố (Sở Nội vụ)

Chủ trì phối hợp với Ban Dân tộc Thành phố hướng dẫn việc khen thưởng đảm bảo theo đúng quy định, kịp thời trình UBND Thành phố khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác triển khai thực hiện Kế hoạch số 138/KH-UBND của UBND Thành phố.

3. Các sở, ban, ngành Thành phố và UBND các huyện: Ba Vì, Thạch Thất, Quốc Oai, Mỹ Đức, Chương Mỹ

Chủ động tiến hành tổng kết, khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Kế hoạch 138/KH-UBND , giai đoạn 2016- 2020 thuộc cơ quan, đơn vị mình; gửi báo cáo tổng kết (theo đề cương) và hồ sơ đề nghị UBND Thành phố khen thưởng cho các tập thể, cá nhân của địa phương, đơn vị mình trước ngày 15/11/2020 về UBND Thành phố (qua Ban Dân tộc Thành phố) đảm bảo chất lượng, tiến độ theo Kế hoạch./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Thành ủy; (để b/c)
- Chủ tịch UBND Thành phố; (để b/c)
- PCT UBND TP Lê Hồng Sơn;
- VP UBND TP;
- Các sở, ban, ngành Thành phố;
- Ban Dân tộc Thành phố;
- UBND các huyện: Ba Vì, Thạch Thất, Quốc Oai, Chương Mỹ, Mỹ Đức;
- CVP, PCVPV.T Anh, NC, KT;
- Lưu: VT, KTLinh.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Hồng Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 228/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu228/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/11/2020
Ngày hiệu lực26/11/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 tháng trước
(15/12/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 228/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 228/KH-UBND 2020 tổng kết 5 năm thực hiện Kế hoạch 138/KH-UBND Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 228/KH-UBND 2020 tổng kết 5 năm thực hiện Kế hoạch 138/KH-UBND Hà Nội
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu228/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýLê Hồng Sơn
        Ngày ban hành26/11/2020
        Ngày hiệu lực26/11/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 tháng trước
        (15/12/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Kế hoạch 228/KH-UBND 2020 tổng kết 5 năm thực hiện Kế hoạch 138/KH-UBND Hà Nội

              Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 228/KH-UBND 2020 tổng kết 5 năm thực hiện Kế hoạch 138/KH-UBND Hà Nội

              • 26/11/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 26/11/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực