Văn bản khác 2286/KH-UBND

Kế hoạch 2286/KH-UBND năm 2017 về thực hiện Kết luận 10-KL/TW tiếp tục thực hiện Nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí do tỉnh Lâm Đồng ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 2286/KH-UBND 2017 thực hiện 10-KL/TW tăng cường phòng chống tham nhũng Lâm Đồng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2286/KH-UBND

Lâm Đồng, ngày 20 tháng 4 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN KẾT LUẬN SỐ 10-KL/TW NGÀY 26/12/2016 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VÀ KẾ HOẠCH SỐ 19-KH/TU NGÀY 22/02/2017 CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY VỀ TIẾP TỤC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 3 KHÓA X VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ

Thực hiện Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Kế hoạch số 19-KH/TU ngày 22/02/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; UBND tỉnh xây dựng ban hành kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mc đích

Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, có hiệu quả các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp về phòng, chống tham nhũng, lãng phí theo Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 19-KH/TU ngày 22/02/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; kiên quyết khắc phục những hạn chế, yếu kém, tạo sự chuyển biến rõ rệt trong việc ngăn chặn, từng bước đy lùi tham nhũng, lãng phí.

2. Yêu cầu

- Xem phòng ngừa là chính, cơ bản, lâu dài; phát hiện, xử lý là quan trọng, cấp bách. Kết hp chặt chẽ giữa tích cực phòng ngừa, chủ động phát hiện và kiên quyết xử lý nghiêm minh, kịp thời những người có hành vi tham nhũng, lãng phí, bao che, dung túng, tiếp tay cho tham nhũng, lãng phí, can thiệp, cản trở việc chống tham nhũng, lãng phí; không có vùng cấm, vùng trống, không có ngoại lệ, không có đặc quyền, bất kể người đó là ai.

- Phải tiến hành kiên quyết, kiên trì, liên tục với những biện pháp thích hợp, tích cực, chủ động và có trọng tâm, trọng điểm. Gắn phòng, chống tham nhũng, lãng phí với xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác phòng chống tham nhũng.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền

Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị, phải xác định công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, cấp bách để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Gắn công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí với việc thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng.

Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị phải gương mẫu, quyết liệt, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; chủ động phòng ngừa, phát hiện xử lý các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, lãng phí và các hành vi bao che, dung túng, cản trở việc chống tham nhũng, lãng phí; chủ động yêu cu các cơ quan chức năng báo cáo đlãnh đạo, chỉ đạo xử lý kịp thời, nghiêm minh theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là các vụ việc, vụ án nghiêm trọng, phức tạp gây dư luận xã hội.

Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải gương mẫu thực hiện các quy định của Đảng và Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

2. Tăng cường quản lý, giám sát chặt chẽ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; thực hiện nghiêm các quy định về công tác tổ chức, cán bộ

Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị phải tăng cường quản lý, giám sát cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, kịp thời phát hiện, ngăn ngừa các biểu hiện tham nhũng, lãng phí. Thực hiện nghiêm việc xử lý, điều chuyển, miễn nhiệm, thay thế cán bộ lãnh đạo, quản lý có biểu hiện tham nhũng, lãng phí gây nhiều dư luận. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức vi phạm phải bị xử lý nghiêm minh, kịp thời.

Thực hiện nghiêm túc việc sắp xếp lại bộ máy, cải cách chế độ công vụ, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đã được UBND tỉnh giao biên chế cho từng cơ quan, tổ chức, đơn vị.

3. Thực hiện nghiêm túc việc kê khai tài sản thu nhập theo quy định tại Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 về hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập.

Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị, phải thực hiện nghiêm các quy định về công khai, minh bạch tài sản thu nhập; tăng cường kiểm tra, giám sát, xác minh việc kê khai tài sản, thu nhập; xử lý nghiêm đối với người kê khai chậm, kê khai không trung thực.

4. Tăng cường công tác tự kiểm tra, thanh tra, đối với các đơn vị trực thuộc, các phòng, ban chuyên môn trực thuộc Sở, ngành, địa phương trong việc thực hiện các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, nhất là trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý quy hoạch xây dựng, sử dụng đất đai, tài chính, tài sản công, công tác tổ chức cán bộ; việc thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

5. Tiến hành rà soát việc thực hiện các kết luận thanh tra về kinh tế - xã hội, kim toán nhà nước, các quyết định thu hồi xử lý sau thanh tra, để có biện pháp khắc phục và thực hiện dứt điểm các sai phạm qua thanh tra theo đúng quy định pháp luật.

III. TCHỨC THỰC HIỆN

1. Thanh tra tỉnh

Có trách nhiệm tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, quản lý và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch này. Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố trong việc tổ chức thực hiện kế hoạch.

Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện của các Sở, ban, ngành, đoàn thvà các địa phương; định kỳ tổng hợp báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện.

2. Sở Ni v

Chủ trì, phối hợp với Sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh: Thực hiện Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020; Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2020; Quyết định số 2827/QĐ-UBND ngày 29/12/2015 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành kế hoạch CCHC giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Tham mưu xây dựng và thực hiện nghiêm quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo, quản lý theo hướng đề cao trách nhiệm của cấp có thẩm quyền; bổ sung các chức danh cán bộ lãnh đạo quản lý giai đoạn 2015 - 2020; triển khai rà soát quy hoạch các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2020 - 2025; tham mưu triển khai thực hiện Đề án đánh giá công chức trong cơ quan hành chính nhà nước; triển khai thực hiện Quyết định số 51/2016/QĐ-UBND ngày 13/9/2016 của UBND tỉnh về phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người quản lý doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; tham mưu việc sắp xếp tổ chức bộ máy, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Sở, ban, ngành, các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh; hoàn thành Đán vị trí việc làm của các cơ quan, đơn vị để làm căn cứ xác định việc quản lý công chức, viên chức và giao biên chế, số lượng người làm việc hàng năm; xây dựng kế hoạch biên chế hành chính, số lượng người làm việc hàng năm trên cơ sở mô tả, xác định rõ vị trí việc làm, gắn với việc thực hiện nghiêm Nghị quyết 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị, Kế hoạch 139-KH/TU ngày 08/9/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tinh giản biên chế.

3. Sở Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền và xây dựng các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng về mục đích, ý nghĩa công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm, tạo sự quan tâm, đồng thuận ủng hộ rộng rãi của xã hội đối với công tác phòng, chống tham nhũng, chống lãng phí, thực hành tiết kiệm.

4. Sở Tài chính

Giám sát việc quản lý và sử dụng ngân sách ở các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách; yêu cầu Kho bạc Nhà nước tạm dừng thanh toán khi phát hiện chi vượt dự toán, chi sai chính sách chế độ hoặc không chấp hành chế độ báo cáo tài chính theo quy định.

Hướng dẫn và tổ chức thực hiện chế độ công khai tài chính ngân sách của nhà nước theo quy định của pháp luật.

Hướng dẫn và tổ chức thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng ngân sách, tài chính công theo quy định của pháp luật.

Xây dựng, trình Ủy ban nhân dân tỉnh các văn bản hướng dẫn về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước và phân cấp quản lý nhà nước về tài sản nhà nước thuộc phạm vi quản lý của địa phương.

Quyết định theo thẩm quyền hoặc trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định theo thẩm quyền việc mua sắm, xác lập quyền sở hữu của nhà nước về tài sản, thu hồi, điều chuyển, thanh lý, bán, thuê, cho thuê, chuyển nhượng, tiêu hủy tài sản nhà nước và các hình thức xử lý khác; giao tài sản nhà nước cho đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính và sử dụng tài sản nhà nước của đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính vào mục đích sản xuất kinh doanh, dịch vụ, cho thuê, liên doanh, liên kết.

Hướng dẫn và tổ chức thực hiện chế độ công khai quản lý, sử dụng tài sản nhà nước trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quy định của pháp luật.

5. Sở Tư Pháp

Giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về công tác xây dựng và thi hành pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật, kiểm soát thủ tục hành chính, pháp chế, phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, nuôi con nuôi, lý lịch tư pháp, bồi thường nhà nước, trợ giúp pháp lý, luật sư, tư vấn pháp luật, công chứng, giám định tư pháp, bán đấu giá tài sản, trọng tài thương mại, quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và công tác tư pháp khác theo quy định của pháp luật.

Xây dựng kế hoạch phổ biến tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng; Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các văn bản có liên quan triển khai trong toàn tỉnh.

6. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển ngành, sản phẩm chủ yếu của tỉnh; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội dài hạn, 05 năm và hàng năm của tỉnh, bố trí kế hoạch vốn đầu tư công thuộc ngân sách địa phương; phối hợp xây dựng kế hoạch xúc tiến đầu tư, danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh; các cân đối chủ yếu về kinh tế - xã hội của tỉnh; trong đó có cân đối tích lũy và tiêu dùng, cân đối vốn đầu tư phát triển, cân đối tài chính; xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển bền vững, tăng trưởng xanh của tỉnh; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước được giao.

Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính xây dựng kế hoạch và bố trí mức vốn đầu tư phát triển cho từng chương trình, dự án thuộc nguồn vốn đầu tư công do tỉnh quản lý phù hợp với tổng mức đầu tư và cơ cấu đầu tư theo ngành và lĩnh vực.

Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các Sở, ban, ngành có liên quan thực hiện kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả sử dụng vốn đầu tư phát triển của các chương trình, dự án đầu tư trên địa bàn; giám sát đầu tư của cộng đồng theo quy định của pháp luật;

Rà soát các dự án đầu tư không hiệu quả tham mưu UBND tỉnh thu hồi, rà soát các quy định pháp luật về chính sách hỗ trợ khuyến khích các nhà đầu tư vào các dự án của tỉnh, kịp thời bổ sung, điều chỉnh cho đúng các quy định của Chính phủ về chính sách khuyến khích các nhà đầu tư.

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan giải quyết các vướng mắc về cơ chế, chính sách phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã và kinh tế tư nhân có tính chất liên ngành.

7. UBND các huyện, thành phố

Xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể thực hiện Kế hoạch số 19-KH/TU ngày 22/02/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho cả giai đoạn và từng năm phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

8. Đề nghị UBMTTQ và các đoàn thể tỉnh

Chủ động phối hợp với các ban, ngành liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Phát huy vai trò tham gia giám sát của quần chúng nhân dân ngay trong quá trình hoạch định, xây dựng, ban hành các cơ chế, chính sách có ảnh hưởng đến quyền lợi và nghĩa vụ của công dân; trong tham gia đấu tranh tố giác các vụ việc, hành vi tham nhũng, lãng phí.

9. Các Sở, ban, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ, căn cứ kế hoạch này, xây dựng kế hoạch thực hiện cho cả giai đoạn và kế hoạch cụ thể từng năm; định kỳ báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện gửi Thanh tra tỉnh để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện nếu phát sinh những khó khăn, vướng mắc đề nghị các Sở, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, tổ chức, địa phương, đơn vị báo cáo UBND tỉnh (qua Thanh tra tỉnh) để được xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể;
- UBND các huyện, TP. Đà Lạt, Bảo Lộc;
- Lưu: VT, NC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Ngọc Liêm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2286/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu2286/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/04/2017
Ngày hiệu lực20/04/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 tháng trước
(07/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2286/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 2286/KH-UBND 2017 thực hiện 10-KL/TW tăng cường phòng chống tham nhũng Lâm Đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 2286/KH-UBND 2017 thực hiện 10-KL/TW tăng cường phòng chống tham nhũng Lâm Đồng
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu2286/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýTrần Ngọc Liêm
        Ngày ban hành20/04/2017
        Ngày hiệu lực20/04/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 tháng trước
        (07/01/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 2286/KH-UBND 2017 thực hiện 10-KL/TW tăng cường phòng chống tham nhũng Lâm Đồng

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 2286/KH-UBND 2017 thực hiện 10-KL/TW tăng cường phòng chống tham nhũng Lâm Đồng

           • 20/04/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 20/04/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực