Văn bản khác 2290/KH-UBND

Kế hoạch 2290/KH-UBND thực hiện thu tiền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2019

Nội dung toàn văn Kế hoạch 2290/KH-UBND 2019 thực hiện thu tiền sử dụng đất tỉnh Ninh Thuận


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2290/KH-UBND

Ninh Thuận, ngày 30 tháng 5 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NĂM 2019

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/1/2019 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dtoán ngân sách nhà nước năm 2019; Nghị quyết số 18/NQ-TU ngày 07/12/2018 của Ban chp hành Đng bộ tnh Khóa XIII về phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2019; Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 14/12/2018 của Hội đồng nhân dân tnh Ninh Thuận về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương năm 2019; Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 5/1/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch triển khai những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019;

Đphấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách năm 2019, đặc biệt là dự toán thu tiền sử dụng đất cân đối ngân sách tnh năm 2019, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện thu tiền sử dụng đất cân đối Ngân sách tỉnh năm 2019 như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích:

- Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức, cá nhân trong công tác thu ngân sách, đặc biệt là thu tiền sử dụng đất góp phần tăng thu cho ngân sách, phục vụ cho chi đầu tư phát triển, đáp ứng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

- Phấn đấu thu tiền sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn tnh là 210.000 triệu đồng, tăng 5% so với chỉ tiêu thu tiền sử dụng đất được Hội đồng nhân dân tnh giao, trong đó thu cân đối ngân sách tỉnh 140.385 triệu đồng, thu cân đi ngân sách huyện, thành phố 69.615 triệu đồng.

2. Yêu cầu:

- Các Sở, ngành, các cơ quan, đơn vị liên quan, Cục Thuế tỉnh, UBND các huyện, thành phố tăng cường các biện pháp quản lý thu ngân sách năm 2019 trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là các biện pháp thu tiền sử dụng đất theo Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 8/1/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cưng các biện pháp quản lý thu ngân sách năm 2019 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận để đảm bảo đạt kế hoạch thu tiền sử dụng đất năm 2019 đề ra.

- Chủ tịch UBND các huyện, thành phố phối hợp với các Sở, ngành liên quan triển khai kịp thời các nhiệm vụ, giải pháp thu tiền sử dụng đất cân đối ngân sách trên địa bàn mình để đảm bảo nguồn thu đạt kế hoạch đề ra.

II. Chỉ tiêu và nhiệm vụ

1. Chỉ tiêu:

Phấn đấu thu tiền sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh là 210.000 triệu đồng, tăng 5% so với chỉ tiêu thu tiền sử dụng đất được Hội đồng nhân dân tỉnh giao, trong đó thu cân đối ngân sách tỉnh 140.385 triệu đồng, thu cân đối ngân sách huyện, thành phố 69.615 triệu đồng (Chi tiết theo phụ biểu đính kèm).

2. Nhiệm vụ, giải pháp:

Các Sở, ngành, các đơn vị liên quan và UBND các huyện, thành phố phải tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt, có quyết tâm cao để hoàn thành kế hoạch đề ra, tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:

a) Thủ trưởng các Sở: Tài Nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tnh; Quỹ đầu tư phát triển tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, Cục trưng Cục Thuế tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao, chỉ đạo, điều hành thực hiện quyết liệt để hoàn thành chỉ tiêu đề ra tại Kế hoạch này.

b) Phối hợp tập trung giải quyết những vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng của các dự án trên địa bàn.

c) Khẩn trương tham mưu xác lập các thủ tục để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất và giá trị tài sản trên đất của các cơ sở nhà, đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án bán và chuyển nhượng sau khi thực hiện rà soát, sắp xếp, xử lý tài sản nhà, đất.

d) Tăng cường đẩy mạnh công tác đấu giá, đấu thầu quyền sử dụng đất để tạo nguồn tăng thu cho ngân sách địa phương.

đ) Tiếp tục rà soát các dự án đầu tư đã triển khai có thu tiền sử dụng đất để đôn đốc thu nộp ngân sách Nhà nước kịp thời.

e) Thực hiện tốt cải cách hành chính, đặc biệt là thủ tục hành chính trong xây dựng, thẩm định, phê duyệt mức giá tối thiểu bán đấu giá; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau khi trúng đấu giá để tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các cơ quan, đơn vị cũng như công dân trong việc đăng ký quyền sử dụng đất (Lưu ý cải cách về thời gian cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định).

g) Tăng cường công tác thông tin, quảng bá, mở rộng thông tin trên toàn quốc để giới thiệu quỹ đất, quỹ nhà đất và xây dựng một số cơ chế chính sách nhằm thu hút kêu gọi đầu tư nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất để thực hiện các dự án đầu tư, tăng nguồn thu ngân sách.

III. Tổ chức thực hiện

1. Thủ trưởng các Sở: Tài Nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh; Quỹ đu tư phát triển tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm hoàn thành chỉ tiêu đề ra tại Kế hoạch này. Cơ quan, đơn vị không hoàn thành nhiệm vụ, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị đó phải chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Cục Thuế tỉnh định kỳ vào ngày 25 hàng tháng, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện và đề xuất công việc liên quan tiếp theo.

3. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc, các sở, ngành, các cơ quan, đơn vị có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố kịp thời báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Tài chính) để được xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- TT: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; (b/c)
- Chủ tịch, PCT Phạm Văn Hậu;
- Các cơ quan thuộc UBND tỉnh;
- BQLDAĐTXD CCTDD&CN;

- Cục Thuế tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- CC Thuế các huyện, thành phố;
- VP
UB: CVP, các PCVP;
- Các phòng Chuyên viên;
- Lưu: VT, KTTH. KHH.

CHỦ TỊCH
Lưu Xuân Vĩnh

 

KẾ HOẠCH

THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2019
(Kèm theo Kế hoạch số 2290/KH-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận)

ĐVT: Triệu đồng

Stt

Tên đơn vị

Dự toán HĐND tỉnh giao

Chỉ tiêu thu tiền sử dụng đất 2019

Nguồn thu dự kiến

Biện pháp thực hiện

Thời gian thực hiện

Đơn vị chủ trì thực hiện

Đơn vị phối hợp

Ghi chú

Từ ngày

Đến ngày

 

TỔNG THU CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

200.000

210.000

507.162

 

 

 

 

 

 

I

THU CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỈNH

133.700

140.385

412.635

 

 

 

 

 

 

 

Cơ quan Cục Thuế

96.700

101.535

233.035

 

 

 

 

 

 

1.1

Khu dân cư đường Minh Mạng (56 lô)

 

11.537

11.537

Tổ chức đấu giá

Quý II

Quý IV

Quỹ đầu tư phát triển tnh

Sở Tài nguyên và Môi trưng, Tài chính, Cục Thuế

 

1.2

Khu đất dọc hai bên đường Phan Bội Châu (54 lô)

 

52.000

52.000

-nt-

Quý II

Quý IV

BQL dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng công

-nt-

 

1.3

Khu đất 198 Thống Nhất

 

3.000

3.000

-nt-

Quý II

Quý IV

Trung tâm Quản lý nhà chung cư

Cục Thuế

 

1.4

11 cơ sở nhà, đất của ngành Y tế; Bệnh Viện điều dưỡng

 

34.998

34.998

-nt-

Quý II

Quý IV

SY tế

Sở Tài nguyên và Môi trường, Tài chính

 

1.5

Trung tâm văn hóa tnh

 

 

44.000

-nt-

Quý II

Quý IV

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch

-nt-

Theo Dự thảo Đề án tăng thu từ đất đai

1.6

Trường Trần Hưng Đạo

 

 

87.500

-nt-

Quý II

Quý IV

Sở Giáo dục và Đào tạo

-nt-

Theo Dự thảo Đề án tăng thu từ đất đai

 

Chi cục Thuế TP.PR-TC

37.000

38.850

179.600

 

 

 

 

 

 

2.1

Hải Thượng Lãn Ông - Nguyễn Văn Cừ-Nguyễn Thị Minh Khai

 

5.000

5.000

Đôn đốc thu

Quý I

Quý IV

UBND TP.PRTC

 

Nhng trưng hợp hết hạn ghi nợ 5 năm

2.2

Dự án khu đô thị mới Đông Bắc (khu K1)

 

5.000

7.500

Giao đất tái định

Quý I

Quý IV

UBND TP.PRTC

C.ty Cổ phần Thành Đông Ninh Thuận

 

2.3

Dự án khu đô thị biển Bình Sơn - Ninh Chữ (khu K2)

 

20.000

74.900

-nt-

Quý II

Quý IV

UBND TP.PRTC

Cty Cổ phần đầu tư Hacom Holdings

 

2.4

Khu tái định cư điện hạt nhân

 

2.000

2.000

-nt-

Quý I

Quý IV

UBND TP.PRTC

Sở Tài nguyên và Môi trường

 

2.5

Khu tái định cư trụ sở làm việc Công an tỉnh

 

6.850

90.200

-nt-

Quý II

Quý IV

UBND TP.PRTC

-nt-

 

II

THU CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN, THÀNH PH

66.300

69.615

94.527

 

 

 

 

 

 

 

Chi cục Thuế TP.PRTC

40.000

42.000

42.000

 

 

 

 

 

 

 

Chi cục Thuế huyện Ninh Phước

6.000

6.300

6.300

 

 

 

 

 

 

 

Chi cục Thuế huyện Ninh Hải

6.900

7.245

18.457

 

 

 

 

 

 

 

Chi cục Thuế huyện Ninh Sơn

8.000

8.400

20.000

 

 

 

 

 

 

 

Chi cc Thuế huyn Thun Nam

3.400

3.570

3.570

 

 

 

 

 

 

 

Chi cục Thuế huyện Thuận Bắc

1500

1.575

3.675

 

 

 

 

 

 

 

Chi cục Thuế huyện Bác Ái

500

525

525

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Việc thu tiền sử dụng đất năm 2019 theo Kế hoạch đề ra được thực hiện theo hình thức đấu giá, đấu thầu quyền sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2290/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu2290/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/05/2019
Ngày hiệu lực30/05/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2290/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 2290/KH-UBND 2019 thực hiện thu tiền sử dụng đất tỉnh Ninh Thuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 2290/KH-UBND 2019 thực hiện thu tiền sử dụng đất tỉnh Ninh Thuận
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu2290/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Thuận
        Người kýLưu Xuân Vĩnh
        Ngày ban hành30/05/2019
        Ngày hiệu lực30/05/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 2290/KH-UBND 2019 thực hiện thu tiền sử dụng đất tỉnh Ninh Thuận

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 2290/KH-UBND 2019 thực hiện thu tiền sử dụng đất tỉnh Ninh Thuận

           • 30/05/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 30/05/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực