Văn bản khác 23/KH-TLĐ

Kế hoạch 23/KH-TLĐ năm 2014 thực hiện Kết luận 79-KL/TW đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 23/KH-TLĐ 2014 thực hiện 79-KL/TW thực hiện 20-NQ/TW xây dựng giai cấp công nhân


TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 23/KH-TLĐ

 Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2014

 

KẾ HOẠCH

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾT LUẬN SỐ 79-KL/TW NGÀY 25/12/2013 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 20-NQ/TW NGÀY 28/1/2008 CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA X VỀ “TIẾP TỤC XÂY DỰNG GIAI CẤP CÔNG NHÂN VIỆT NAM THỜI KỲ ĐẨY MẠNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC”

Ngày 25/12/2013, Bộ Chính trị khóa XI ban hành Kết luận số 79-KL/TW về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 28/1/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” (sau đây viết gọn là Kết luận 79). Để triển khai thực hiện có hiệu quả Kết 79; bổ sung và tiếp tục thực hiện Chương trình hành động số 399/CTr-TLĐ ngày 7/3/2008, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng hơn nữa trong nhận thức và hành động của cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động cả nước về vị trí, vai trò to lớn của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

- Nâng cao giác ngộ giai cấp, bản lĩnh chính trị, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp, trình độ học vấn, chuyên môn nghề nghiệp cho công nhân góp phần cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân, viên chức, lao động.

- Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới; nâng cao tinh thần trách nhiệm, chất lượng và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng giai cấp công nhân của tổ chức công đoàn.

- Triển khai thực hiện Kế hoạch phải được tiến hành thường xuyên, nghiêm túc, thiết thực, có hiệu quả từ Trung ương đến cơ sở; tránh hình thức, phô trương, lãng phí.

II. NỘI DUNG

1. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống, phổ biến, nâng cao kiến thức pháp luật, trình độ, kỹ năng nghề nghiệp cho đoàn viên và người lao động.

- Làm tốt hơn nữa công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống giai cấp công nhân và truyền thống cách mạng của dân tộc, của Đảng; nâng cao giác ngộ giai cấp, bản lĩnh chính trị cho đoàn viên và người lao động; tuyên truyền, quán triệt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, nhất là Nghị quyết 20-NQ/TW, Kết luận số 79-KL/TW của Bộ Chính trị, và các văn bản của Trung ương Đảng về xây dựng giai cấp công nhân, Chương trình hành động, Kế hoạch của Tổng Liên đoàn thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW, tuyên truyền triển khai Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành đến cán bộ, đoàn viên và người lao động. Nghiên cứu, đề xuất các hình thức đào đạo phù hợp nhằm nâng cao trình độ lý luận chính trị cho công nhân, viên chức, lao động.

- Đẩy mạnh và đa dạng hóa các hình thức, biện pháp tuyên truyền, giáo dục trong công nhân, viên chức, lao động; tiếp tục nghiên cứu và triển khai các hình thức tuyên truyền phù hợp với điều kiện sống và làm việc của công nhân; tập trung hơn cho đối tượng công nhân khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) và doanh nghiệp tư nhân. Nâng cao hiệu quả hoạt động của các phương tiện thông tin đại chúng của tổ chức Công đoàn trong công tác tuyên truyền, giáo dục công nhân, viên chức, lao động.

Phấn đấu hàng năm có 80% trở lên số đoàn viên và người lao động nơi có tổ chức công đoàn được học tập, tuyên truyền, phổ biến các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết của Công đoàn.

- Đẩy mạnh công tác giáo dục, đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp, đề cao trách nhiệm trong lao động, sản xuất, công tác xây dựng và phát triển đất nước của cán bộ, đoàn viên và người lao động. Quy hoạch và nâng cao hiệu quả hoạt động các trường dạy nghề của công đoàn. Nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách nâng cao tay nghề cho người lao động. Thường xuyên quan tâm công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đoàn viên và người lao động, nhất là chính sách, pháp luật liên quan trực tiếp đến người lao động.

Vận động từ 60% trở lên số đoàn viên và người lao động nơi có tổ chức công đoàn học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp.

- Đẩy mạnh triển khai các hoạt động xây dựng đời sống văn hóa, từng bước cải thiện và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho đoàn viên và người lao động, nhất là người lao động làm việc trong các khu công nghiệp, khu chế xuất.

- Tiếp tục tham mưu với các cấp ủy, tổ chức Đảng, phối hợp với chính quyền, tổ chức đoàn thể các cấp và doanh nghiệp tổ chức có hiệu quả “Tháng Công nhân” hàng năm theo tinh thần chỉ đạo của Ban Bí thư tại Thông báo kết luận số 77-TB/TW ngày 24/2/2012.

2. Thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động; chủ động kiến nghị, tham gia giải quyết một số vấn đề bức xúc, cấp bách của người lao động.

- Phối hợp với các cơ quan chức năng của Nhà nước, chính quyền ở địa phương đẩy mạnh việc xây dựng và thực hiện chính sách nhà ở, nhà trẻ, thiết chế văn hóa cho công nhân lao động.

- Chủ động tham gia nghiên cứu, xây dựng, phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn trong việc tham gia phản biện, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật liên quan đến quyền lợi của đoàn viên, người lao động như: Tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, an toàn, vệ sinh lao động…

- Đẩy mạnh việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở ở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả thỏa ước lao động tập thể. Thực hiện tốt Chương trình “Nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả thỏa ước lao động tập thể”.

Phấn đấu có 100% số doanh nghiệp nhà nước, 65% trở lên số doanh nghiệp ngoài nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có tổ chức công đoàn xây dựng và ký kết được thỏa ước lao động tập thể. Hàng năm có 95% trở lên số cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp nhà nước tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức; 95% trở lên số doanh nghiệp nhà nước và 50% trở lên số công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn tổ chức Hội nghị người lao động.

- Phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan xây dựng, bổ sung, sửa đổi cơ chế tổ chức, hoạt động, hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để nhân rộng mô hình Quỹ trợ vốn cho người lao động nghèo tự tạo việc làm theo công văn số 1477/TTg-KTTH ngày 8/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Phấn đấu 100% Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương và tương đương thành lập, nâng cao hiệu quả hoạt động Trung tâm tư vấn pháp luật, Văn phòng tư vấn pháp luật, tổ tư vấn pháp luật.

3. Tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh:

- Rà soát, nắm chắc tình hình doanh nghiệp và công nhân trong các loại hình doanh nghiệp. Tăng cường công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, nhất là khu vực kinh tế ngoài nhà nước theo phương châm “Ở đâu có công nhân, ở đó có tổ chức Công đoàn”. Thực hiện tốt Chương trình “Phát triển đoàn viên giai đoạn 2013 – 2018”.

Phấn đấu đến năm 2018 cả nước có 10 triệu đoàn viên; 90% trở lên số đơn vị, doanh nghiệp đã đi vào hoạt động và có từ 30 lao động trở lên thành lập được tổ chức công đoàn cơ sở.

- Đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn theo hướng sát cơ sở, sát đoàn viên và người lao động.

Phấn đấu hàng năm có 80% trở lên số công đoàn cơ sở ở các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp thuộc khu vực nhà nước và 40% trở lên số công đoàn cơ sở ở khu vực ngoài nhà nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt tiêu chuẩn “Công đoàn cơ sở vững mạnh”.

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn, thực hiện có hiệu quả công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công đoàn, nhất là cán bộ nữ, bố trí hợp lý cán bộ công đoàn chuyên trách ở các doanh nghiệp ngoài nhà nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có đông đoàn viên. Thực hiện có hiệu quả Chương trình “Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn”.

Phấn đấu 100% số cán bộ công đoàn chuyên trách, 70% trở lên số cán bộ công đoàn không chuyên trách được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về lý luận, nghiệp vụ công tác công đoàn. Bảo đảm nguồn kinh phí chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn.

Phấn đấu có 100% số cán bộ chủ chốt công đoàn các cấp, 100% số cán bộ nữ công công đoàn cấp trên cơ sở trở lên được bồi dưỡng, tập huấn nội dung về bình đẳng giới, lồng ghép giới trong hoạt động công đoàn.

4. Thường xuyên thực hiện công tác phát triển đảng viên là công nhân lao động trong các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế.

Công đoàn cơ sở, nhất là công đoàn cơ sở tại các doanh nghiệp phát huy vai trò nòng cốt trong việc giới thiệu đoàn viên ưu tú để Đảng bồi dưỡng, xem xét, kết nạp. Bình quân hàng năm mỗi công đoàn cơ sở giới thiệu ít nhất 01 đoàn viên công đoàn ưu tú cho tổ chức Đảng bồi dưỡng, kết nạp vào Đảng.

5. Vận động công nhân tham gia các phong trào thi đua yêu nước góp phần phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh.

- Tổ chức sâu, rộng và có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động, trọng tâm là phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”, phong trào “Thi đua phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn”, “Thi đua học tập nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển”, phong trào “Luyện tay nghề, thi thợ giỏi” , “Xanh – sạch – đẹp, bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”…

 - Phối hợp chỉ đạo tốt phong trào thi đua liên kết trên các lĩnh vực và các công trình trọng điểm.

 - Cải tiến, đổi mới nội dung, phương pháp tổ chức thi đua trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước và các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, chú trọng tôn vinh những công nhân, lao động tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong lao động, sản xuất, công tác, tạo cơ sở bình xét trao giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh; xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến và gương “người tốt, việc tốt” trong công nhân, viên chức, lao động.

6. Tăng cường công tác nghiên cứu lý luận về phong trào công nhân và hoạt động công đoàn. Tập trung nghiên cứu những vấn đề liên quan đến Đề án theo Kết luận số 23/KL-TW ngày 8/2/2008 của Bộ Chính trị; những vấn đề bức xúc, cấp bách của giai cấp công nhân; các quan điểm phát triển giai cấp công nhân, tổ chức công đoàn cả về số lượng và chất lượng.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam:

1.1. Ban hành kế hoạch, thành lập Ban Chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam do đồng chí Chủ tịch Tổng Liên đoàn làm Trưởng ban để chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Kết luận số 79-KL/TW về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW.

1.2. Tiếp tục nghiên cứu, rà soát, đánh giá, bổ sung và tổ chức thực hiện những giải pháp, nhiệm vụ đề ra trong Chương trình hành động số 399/CTr-TLĐ ngày 7/3/2008 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thực hiện Nghị quyết số 20/NQ-TW phù hợp tình hình mới và Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam.

1.3. Phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và các ngành chức năng xây dựng Đề án “Tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và công nhân, lao động” trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư phê duyệt.

1.4. Phối hợp xây dựng Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW.

1.5. Xây dựng Đề án trình Ban Bí thư ban hành Chỉ thị “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong xây dựng đời sống văn hóa công nhân khu công nghiệp” và Đề án thành phần “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong công nhân, lao động tại các doanh nghiệp” theo Quyết định 89/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

1.6. Phối hợp tham gia xây dựng các Đề án, thực hiện chính sách về nhà ở, nhà trẻ, nơi sinh hoạt văn hóa phục vụ CNLĐ tại các khu công nghiệp; tham gia xây dựng, giám sát và phản biện xã hội về luật pháp, chính sách liên quan đến giai cấp công nhân như: Luật Bảo hiểm y tế (sửa đổi), Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi), Luật An toàn – Vệ sinh lao động, Luật Tiền lương tối thiểu, Luật Tố tụng lao động, Luật Phá sản (sửa đổi)…

1.7. Tiếp tục chỉ đạo, triển khai thực hiện Chương trình hành động của Tổng Liên đoàn thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW gắn với triển khai 04 chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam trong các cấp công đoàn, đoàn viên và người lao động.

1.8. Các cơ quan báo chí trong hệ thống công đoàn, trang thông tin điện tử, bản tin công đoàn các cấp phối hợp các cơ quan truyền thông trong cả nước tăng cường công tác thông tin; mở các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về công tác triển khai thực hiện, nhất là tuyên truyền, nhân rộng những điển hình tiên tiến thực hiện tốt Nghị quyết và Kết luận của Trung ương về giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn.

1.9. Giao Ban Tuyên giáo chủ trì, phối hợp với các Ban, đơn vị tổng hợp và báo cáo kết quả thực hiện định kỳ hàng năm với Đoàn Chủ tịch.

2. Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương và tương đương, Công đoàn TCTy trực thuộc TLĐ.

1.1. Tham mưu cho cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền cùng cấp xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Kết luận số 79-KL/TW ngày 25/12/2013 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW.

1.2. Cụ thể hóa tổ chức triển khai Kết luận 79-KL/TW, Nghị quyết số 20-NQ/TW, Kế hoạch và Chương trình hành động của Tổng Liên đoàn thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW trong cán bộ, đoàn viên và người lao động thuộc ngành, địa phương, đơn vị.

Căn cứ Kế hoạch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, kết hợp nghị quyết Đại hội XI, các LĐLĐ tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn TCTy trực thuộc Tổng Liên đoàn xây dựng, cụ thể hóa các nhiệm vụ thành kế hoạch thực hiện Nghị quyết sát với thực tiễn của địa phương, ngành, đơn vị để chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện; định kỳ hàng năm sơ kết, báo cáo kết quả về Tổng Liên đoàn (qua Ban Tuyên giáo).

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức tổng kết thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW vào năm 2018.

 

 

Nơi nhận:
- Các LĐLĐ tỉnh, thành phố;
- Các CĐ ngành TW và tương đương, CĐ TCTy trực thuộc TLĐ;
- Các Ban, đơn vị TLĐ;
- TTĐCT (để B/c)
Đồng kính gửi:
-
Ban Bí thư TW;
- Ban Dân vận TW;
- Ban Tuyên giáo TW;
- Văn phòng TW;
- Lưu VT TLĐ.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH
Đặng Ngọc Tùng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 23/KH-TLĐ

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu23/KH-TLĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/03/2014
Ngày hiệu lực17/03/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 23/KH-TLĐ

Lược đồ Kế hoạch 23/KH-TLĐ 2014 thực hiện 79-KL/TW thực hiện 20-NQ/TW xây dựng giai cấp công nhân


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 23/KH-TLĐ 2014 thực hiện 79-KL/TW thực hiện 20-NQ/TW xây dựng giai cấp công nhân
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu23/KH-TLĐ
        Cơ quan ban hànhTổng liên đoàn Lao động Việt Nam
        Người kýĐặng Ngọc Tùng
        Ngày ban hành17/03/2014
        Ngày hiệu lực17/03/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 23/KH-TLĐ 2014 thực hiện 79-KL/TW thực hiện 20-NQ/TW xây dựng giai cấp công nhân

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 23/KH-TLĐ 2014 thực hiện 79-KL/TW thực hiện 20-NQ/TW xây dựng giai cấp công nhân

           • 17/03/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 17/03/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực