Văn bản khác 23/KH-UBND

Kế hoạch 23/KH-UBND năm 2014 xây dựng báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2011 - 2015

Nội dung toàn văn Kế hoạch 23/KH-UBND 2014 xây dựng báo cáo hiện trạng môi trường giai đoạn 2011 2015 Thanh Hóa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 23/KH-UBND

Thanh Hóa, ngày 17 tháng 03 năm 2014

 

KẾ HOẠCH

XÂY DỰNG BÁO CÁO HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG TỈNH THANH HÓA, GIAI ĐOẠN 2011 - 2015.

Căn cứ Thông tư số 08/2010/TT-BTNMT ngày 18/3/2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc xây dựng Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia, báo cáo tình hình tác động môi trường của ngành, lĩnh vực và báo cáo hiện trạng môi trường cấp tỉnh;

Theo hướng dẫn tại Công văn số 58/TCMT-QTMT ngày 20/01/2014 của Tổng cục Môi trường về việc xây dựng Báo cáo hiện trạng môi trường cấp tỉnh, giai đoạn 2011 - 2015; trên cơ sở đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 103/TTr-STNMT ngày 27/02/2014, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch lập báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2011 - 2015, bao gồm các nội dung sau đây:

I. Mục đích yêu cầu.

- Nhằm cung cấp các thông tin về hiện trạng và diễn biến chất lượng môi trường trên phạm vi toàn tỉnh, giai đoạn 2011 - 2015;

- Cảnh báo những vấn đề môi trường cấp bách; nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường và tác động của chúng tới sức khỏe con người, kinh tế - xã hội và môi trường tự nhiên của tỉnh; đánh giá hiệu quả công tác quản lý và bảo vệ môi trường của tỉnh giai đoạn 2011 - 2015 và kiến nghị nhằm giải quyết các vấn đề về môi trường, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh;

- Cung cấp tư liệu cho việc xây dựng Báo cáo hiện trạng môi trường Quốc gia, giai đoạn 2011-2015.

II. Nội dung thực hiện.

- Lập đề cương chi tiết và dự toán kinh phí xây dựng báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2011-2015, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định;

- Tổ chức điều tra, khảo sát, thu thập số liệu, tài liệu về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và hiện trạng môi trường các ngành, lĩnh vực, giai đoạn 2011 - 2015.

- Lập các báo cáo chuyên đề và báo cáo tổng hợp về hiện trạng môi trường tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2011-2015 trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

III. Thời gian thực hiện.

- Từ ngày 01/3/2014 - 30/4/2014: Lập và trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt đề cương để thực hiện;

- Từ ngày 01/4/2014 - 30/8/2014: Điều tra, thu thập tài liệu có liên quan phục vụ cho việc xây dựng báo cáo hiện trạng môi trường của tỉnh, giai đoạn 2011-2015;

- Từ ngày 01/9/2014 - 25/02/2015: Biên tập hoàn chỉnh các báo cáo chuyên đề;

- Từ ngày 01/3/2015 - 30/4/2015: Hoàn chỉnh báo cáo tổng hợp hiện trạng môi trường của tỉnh, giai đoạn 2011- 2015;

- Trong tháng 5/2015: Tổ chức hội nghị xin đóng góp ý kiến của các Sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan cho báo cáo tổng hợp hiện trạng môi trường tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2011 - 2015;

- Tháng 6/2015: Sửa chữa, hoàn chỉnh báo cáo tổng hợp hiện trạng môi trường tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2011- 2015 trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; công bố thông tin về hiện trạng môi trường của tỉnh và báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường.

IV. Tổ chức thực hiện.

1. Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Xây dựng đề cương chi tiết và dự toán kinh phí lập báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn từ năm 2011 đến 2015, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt;

- Tổ chức điều tra, khảo sát, thu thập thông tin và lập các báo cáo chuyên đề và báo cáo tổng hợp hiện trạng môi trường tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2011- 2015 trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Công bố công khai thông tin về hiện trạng môi trường tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2011-2015.

2. Sở Tài Chính.

Xác định nguồn vốn, thẩm định dự toán kinh phí thực hiện, trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định.

3. Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Cung cấp các thông tin về hiện trạng và diễn biến môi trường đặc trưng của ngành quản lý trong giai đoạn từ năm 2011 đến 2015.

4. UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường điều tra, khảo sát thu thập số liệu về điều kiện tự nhiên, kinh tế- xã hội và hiện trạng môi trường trên địa bàn trong giai đoạn từ năm 2011 đến 6 tháng đầu năm 2015;

- Cung cấp các thông tin về tình hình chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn; thông tin về công tác quản lý môi trường, giai đoạn từ năm 2011 đến đến 6 tháng đầu năm 2015./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tài nguyên và Môi trường (để b/c);
- T.Tr Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (để b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để báo cáo);
- Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh (để thực hiện);
- UBND các huyện, thị xã, TP (để thực hiện);
- Lưu: VI.Pg NN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Quyền

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 23/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu23/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/03/2014
Ngày hiệu lực17/03/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 23/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 23/KH-UBND 2014 xây dựng báo cáo hiện trạng môi trường giai đoạn 2011 2015 Thanh Hóa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 23/KH-UBND 2014 xây dựng báo cáo hiện trạng môi trường giai đoạn 2011 2015 Thanh Hóa
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu23/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thanh Hóa
        Người kýNguyễn Đức Quyền
        Ngày ban hành17/03/2014
        Ngày hiệu lực17/03/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Kế hoạch 23/KH-UBND 2014 xây dựng báo cáo hiện trạng môi trường giai đoạn 2011 2015 Thanh Hóa

            Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 23/KH-UBND 2014 xây dựng báo cáo hiện trạng môi trường giai đoạn 2011 2015 Thanh Hóa

            • 17/03/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 17/03/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực