Văn bản khác 23/KH-UBND

Kế hoạch 23/KH-UBND năm 2017 thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ do tỉnh Cà Mau ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 23/KH-UBND 2017 thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TW chỉnh đốn Đảng tỉnh Cà Mau


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 23/KH-UBND

Cà Mau, ngày 31 tháng 03 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ TƯ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XII VỀ TĂNG CƯỜNG XÂY DỰNG, CHỈNH ĐỐN ĐẢNG; NGĂN CHẶN, ĐẨY LÙI SỰ SUY THOÁI VỀ TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ, ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG, NHỮNG BIỂU HIỆN “TỰ DIỄN BIẾN”, “TỰ CHUYỂN HÓA” TRONG NỘI BỘ

Thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ (sau đây viết tắt là Nghị quyết Trung ương 4); Kế hoạch số 04-KH/TW ngày 16/11/2016 của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết Trung ương 4; Nghị quyết số 25/NQ-CP ngày 08/2/2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động triển khai Nghị quyết Trung ương 4; Kế hoạch số 37-KH/TU ngày 06/02/2017 của Tỉnh ủy Cà Mau thực hiện Nghị quyết Trung ương 4. Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mc đích

- Nâng cao nhận thức về nguy cơ, nhận diện đúng những biểu hiện và đề ra các giải pháp phù hợp để đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

- Nâng cao chất lượng kiểm điểm tự phê bình và phê bình; kiên quyết khắc phục những yếu kém trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, trách nhiệm, năng lực và động cơ đúng đắn, thực sự tiên phong, gương mẫu, luôn đặt lợi ích của tập thể, quốc gia, dân tộc lên trên lợi ích cá nhân; xây dựng đạo đức cách mạng của người cán bộ, công chức, viên chức xứng đáng là “công bộc” của Nhân dân.

- Củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, bảo đảm theo đúng quan điểm đã đề ra trong Nghị quyết.

2. Yêu cầu

- Xác định các nội dung, nhiệm vụ chủ yếu để Ủy ban nhân dân tỉnh và các ngành, các cấp tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện; trách nhiệm, quyền hạn, phương pháp tiến hành ở từng cấp, từng ngành trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, đồng thời là cơ sở để kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện.

- Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, đồng thời, bảo đảm sự phối hợp chủ động, chặt chẽ, thường xuyên, có trách nhiệm và hiệu quả cao giữa các cơ quan liên quan trong hệ thống chính trị; giữa các cấp ủy, chính quyền trong quá trình triển khai thực hiện.

- Thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đề ra một cách đồng bộ, toàn diện, trọng tâm, kiên trì, thường xuyên; gắn với việc triển khai đồng bộ, hiệu quả các Nghị quyết của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh về đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh, mở rộng quan hệ đối ngoại, ổn định tình hình, tạo niềm tin trong Đảng, trong Nhân dân, tạo động lực cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

- Tổ chức nghiêm túc, thực chất việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đề cao tinh thần tự giác, gương mẫu; gắn kiểm điểm, tự phê bình và phê bình với giám sát, kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm. Phát huy vai trò của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong quá trình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4. Kịp thời đánh giá, khen thưởng những tập thể, cá nhân làm tốt; phê bình, nhắc nhở, xử lý những nơi thực hiện hình thức, đối phó, không hiệu quả.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1. Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4

Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện phối hợp với cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt các nội dung của Nghị quyết Trung ương 4, Kế hoạch số 04-KH/TW của Bộ Chính trị và Chương trình hành động của Chính phủ; Kế hoạch số 37-KH/TU của Tỉnh ủy đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, tổ chức, đơn vị mình. Đưa nội dung thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 vào chương trình, kế hoạch công tác hàng năm của cơ quan, tổ chức, đơn vị và chỉ đạo, tổ chức thực hiện.

2. Đẩy mạnh công tác chính trị tư tưởng, tự phê bình và phê bình

a) Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao nhận thức về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng và sự cần thiết của việc học tập, nghiên cứu, vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Cập nhật, bổ sung kiến thức mới, thông tin thực tế phù hợp từng đối tượng, từng cấp, từng ngành. Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HChí Minh theo Chỉ thị s05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 83/KH-UBND ngày 29/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

b) Thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân theo đúng yêu cầu tại Nghị quyết Trung ương 4 và chỉ đạo của cấp trên, gắn với việc kiểm điểm, đánh giá phân loại cán bộ, công chức, viên chức hằng năm; thực hiện tốt việc cấp trên gợi ý nội dung cần kiểm điểm đối với cấp dưới; đề cao tính gương mẫu, tự giác kiểm điểm của cấp trên, người đứng đầu. Mỗi cán bộ, công chức, viên chức phải có cam kết bằng văn bản với lãnh đạo cơ quan, đơn vị về việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống đrèn luyện, phấn đấu và làm cơ sở kiểm điểm đánh giá, xếp loại cuối năm. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị phải thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện cam kết của mỗi cán bộ, công chức, viên chức; xử lý kịp thời, nghiêm minh những trường hợp vi phạm theo quy định.

c) Người đứng đầu cơ quan, tổ chức phải nhận thức đầy đủ, sâu sắc về nguy cơ, nhận diện đúng những biu hiện và đề ra các giải pháp phù hợp để đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Thường xuyên rà soát, kịp thời có biện pháp, hình thức xử lý đối với những trường hợp cán bộ, công chức, viên chức suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Kịp thời xử lý dứt điểm đơn, thư kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo liên quan đến các biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và thông tin kết quả cho Nhân dân.

d) Tăng cường giáo dục phẩm chất đạo đức, trách nhiệm công vụ; rèn luyện phong cách làm việc dân chủ, khoa học, cụ thể, sâu sát cơ sở và gần dân, khắc phục tình trạng quan liêu, xa dân, vô cảm trước những khó khăn, bức xúc của Nhân dân cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

đ) Phát huy vai trò, nêu cao trách nhiệm của các cơ quan báo chí, cơ quan chủ quản báo chí trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, đấu tranh phòng, chống suy thoái, quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Chủ động định hướng, cung cấp thông tin thường xuyên hoặc đột xuất; chú trọng tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, những thành tựu trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển tỉnh Cà Mau, những nhân tố tích cực, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt. Tăng cường quản lý, chấn chỉnh hoạt động báo chí, xuất bản trên địa bàn tỉnh. Kịp thời phát hiện, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích tốt và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm quy định về thông tin, báo chí, tuyên truyền.

3. Tiếp tục rà soát, hoàn thiện cơ chế chính sách phù hợp với yêu cầu của Nghị quyết Trung ương 4

a) Thường xuyên rà soát các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng, Chính phủ, Tỉnh ủy để hoàn thiện các quy định, hướng dẫn, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đảm bảo kịp thời, phù hợp.

b) Tiếp tục đẩy mạnh công tác quản lý, điều hành đảm bảo công khai, minh bạch, góp phần xóa bỏ cơ chế “xin - cho”, “duyệt - cấp”; ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực, trục lợi trong quản lý ngân sách, tài sản công, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, vốn đầu tư, đất đai, tài nguyên thiên nhiên, tài chính, ngân hàng, thuế, hải quan, tổ chức cán bộ,... trên địa bàn tỉnh.

c) Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành nhằm thực hiện tốt Chương trình hành động số 10/CTr-UBND ngày 07/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 22/7/2016 của Chính phủ; Kế hoạch số 72/KH- UBND ngày 28/10/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Cà Mau 5 năm (2016 - 2020); Kế hoạch số 58/KH-UBND ngày 17/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết số 19/2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

d) Thường xuyên kiểm tra, giám sát đảm bảo thực hiện đúng các quy định về chính sách tiền lương và chế độ đãi ngộ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại các cơ quan, đơn vị.

4. Đẩy mạnh cải cách hành chính

a) Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước theo Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ, Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

b) Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 02-CT/TU ngày 31/12/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về cải cách hành chính; đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách hành chính, trọng tâm là Đề án đẩy mạnh cải cách hành chính tỉnh Cà Mau năm 2016 - 2017 được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành tại Quyết định số 70/QĐ-UBND ngày 15/01/2016. Nâng cao chất lượng hoạt động Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh, một cửa hiện đại, một cửa, một cửa liên thông để giải quyết tốt thủ tục hành chính tại các cơ quan hành chính các cấp.

5. Tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa, tinh giản biên chế, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

a) Đẩy mạnh xã hội hóa, tách cung ứng dịch vụ công và quản lý sản xuất kinh doanh ra khỏi chức năng quản lý nhà nước nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước. Triển khai thực hiện tốt cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015; Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực kinh tế và sự nghiệp khác và các văn bản liên quan.

b) Kiên quyết triển khai thực hiện hiệu quả việc tinh giản biên chế gắn với cải cách chế độ công vụ, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo đúng Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị, Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ và các văn bản liên quan.

c) Tiếp tục rà soát các quy định của Trung ương để sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh theo hướng tinh gọn, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả. Kết hp rà soát, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị cho phù hợp với quy định mới của pháp luật, hạn chế tình trạng phân tán, chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ.

d) Tăng cường quán triệt và thực hiện nghiêm túc các quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đến mỗi cơ quan, đơn vị, từng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

6. Nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; tăng cường công tác quản lý nhà nước về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức

a) Rà soát, sửa đổi các quy định về phân cấp, ủy quyền công tác tổ chức - cán bộ theo hướng tăng cường và đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức.

b) Tăng cường hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác cán bộ nhằm đảm bảo thống nhất, đồng bộ giữa các cơ quan, đơn vị; đẩy mạnh công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ, chú trọng đối tượng cán bộ, công chức, viên chức là người dân tộc thiểu số, nữ, trẻ.

c) Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đảm bảo công khai, dân chủ, minh bạch trong các kỳ tuyển dụng công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh.

d) Kiên quyết sàng lọc, miễn nhiệm, thay thế, từ chức, thôi việc đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc kém hiệu quả, không hoàn thành nhiệm vụ, yếu về năng lực, kém về phẩm chất đạo đức, tín nhiệm thấp mà không chờ hết nhiệm kỳ, hết tuổi công tác.

7. Đẩy mạnh việc thực hiện các quy định về đạo đức công vụ, tăng cường kỷ luật kỷ cương

a) Triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định, quy chế về chế độ trách nhiệm, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, phong cách, lối sống, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

b) Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính các cấp; Công văn số 8302/UBND-NC ngày 01/12/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; chấm dứt ngay tình trạng ăn uống, “liên hoan”, “gặp mặt” khi hội họp, được đề bạt, thuyên chuyển công tác, nâng lương và việc tổ chức cưới hỏi, ma chay, giỗ, tết... xa hoa, lãng phí, không phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc, tập quán của địa phương gây phản cảm trong dư luận xã hội.

c) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát; phát huy vai trò của các cơ quan thanh tra, kiểm tra, điều tra và các cơ quan tư pháp để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, xử lý nghiêm đối với những cán bộ sai phạm theo quy định của pháp luật.

d) Thực hiện nghiêm túc việc kê khai tài sản, thu nhập theo quy định. Cơ quan đề xuất, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ phải tiến hành thẩm định, xác minh, đánh giá tính trung thực của việc kê khai tài sản, thu nhập và công khai theo quy định.

8. Phát huy vai trò của nhân dân và Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội

a) Thực hiện nghiêm Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về Quy chế giám sát và phản biện của Mặt trận Tquốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị quy định về việc Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thchính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

b) Tăng cường công tác dân vận - dân chủ trong các cơ quan, đơn vị; phát huy mạnh mẽ vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, lực lượng báo chí và nhân dân trong thực hiện việc giám sát, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, công chức, viên chức. Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”.

c) Thực hiện nghiêm túc việc tiếp dân định kỳ hoặc đột xuất để tiếp nhận thông tin, lắng nghe, đối thoại trực tiếp và xử lý những phản ánh, kiến nghị của Nhân dân, đặc biệt là các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo liên quan đến tiêu cực, tham nhũng, suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cán bộ, công chức, viên chức, thông tin kết quả cho Nhân dân biết, theo dõi và giám sát; tập trung giải quyết kịp thời, dứt điểm những vấn đề bức xúc của Nhân dân.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ như sau

a) Phối hợp chặt chẽ với tổ chức đảng và cấp ủy cùng cấp tổ chức triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt các nội dung của Nghị quyết trung ương 4; Kế hoạch số 04-KH/TW của Bộ Chính trị, Chương trình hành động của Chính phủ; Kế hoạch số 37-KH/TU của Tỉnh ủy và Kế hoạch này đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý.

Thời gian thực hiện: Tháng 3 năm 2017.

b) Trên cơ sở các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể của Kế hoạch này, xây dựng Kế hoạch của cơ quan, đơn vị mình và cụ thể hóa thành các nhiệm vụ hằng năm; trong đó, phải thhiện bằng các giải pháp, nhiệm vụ và phân công trách nhiệm, thời gian thực hiện cụ thể và gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) để theo dõi.

Thời gian thực hiện: tháng 4 năm 2017.

c) Phối hợp chặt chẽ với tổ chức đảng và cấp ủy cùng cấp thường xuyên kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời những cán bộ, công chức, viên chức suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ).

Thời gian thực hiện báo cáo ngày 05/01 hàng năm; Sở Nội vụ tổng hợp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ngày 15/01 hàng năm.

d) Các cơ quan báo, đài của địa phương tăng cường tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước gắn với Nghị quyết Trung ương 4, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách H Chí Minh.

Thời gian thực hiện: thường xuyên và hàng năm.

đ) Tiếp tục cắt giảm các thủ tục hành chính không cần thiết, gây khó khăn, phiền hà cho người dân, doanh nghiệp; kịp thời công bố, công khai, minh bạch các quy trình thủ tục; rà soát, tiếp tục cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính; phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh để tổ chức tiếp nhận, giải quyết tốt thủ tục hành chính. Lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo đánh giá chất lượng, hiệu quả hoạt động cung cấp dịch vụ công.

Thời gian thực hiện: thường xuyên và hàng năm.

e) Thực hiện nghiêm tỷ lệ tinh giản biên chế đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 376/QĐ-UBND ngày 10/3/2016. Đảm bảo mỗi cơ quan, đơn vị từ nay đến năm 2021, mỗi năm giảm từ 1,5% đến 2% biên chế công chức, biên chế sự nghiệp được giao năm 2015.

Thời gian thực hiện: thường xuyên và hàng năm.

f) Tuyển dụng công chức, viên chức mới không quá 50% số biên chế cán bộ, công chức, viên chức đã thực hiện tinh giản biên chế và đã giải quyết chế độ nghỉ hưu hoặc thôi việc theo quy định, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ).

Thời gian thực hiện báo cáo ngày 05/01 hàng năm; Sở Nội vụ tổng hợp báo báo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ngày 15/01 hàng năm.

g) Tiếp tục rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, biên chế, số lượng người làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị theo hướng tinh gọn, hiệu quả, giảm bớt đầu mối, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, giảm chi ngân sách, đồng thời xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, tổ chức, đơn vị tránh chồng chéo, trùng lắp.

Thời gian thực hiện: thường xuyên và hàng năm.

h) Tiếp tục rà soát, điều chỉnh Đề án vị trí việc làm cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, bộ máy, đặc điểm, yêu cầu công việc trong tình hình mới theo hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương; Chủ động xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng để từng bước chuẩn hóa đội ngũ công chức ở đơn vị mình theo vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, sắp xếp bố trí công chức cho phù hợp với trình độ chuyên môn và ngành nghề đào tạo.

Thời gian thực hiện: thường xuyên và hàng năm.

i) Cấp ủy và thủ trưởng cơ quan, đơn vị tăng cường kiểm tra, giám sát công tác giáo dục đội ngũ đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức nêu cao tinh thần trách nhiệm và ý thức tổ chức kỷ luật trong công tác, chấn chỉnh phong cách lề lối làm việc; nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật; nghiêm cấm cán bộ, công chức, viên chức uống rượu, bia trong ngày làm việc.

Thời gian thực hiện: thường xuyên và hàng năm.

k) Thực hiện nghiêm túc việc kê khai tài sản, thu nhập theo quy định. Cơ quan đề xuất, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ phải tiến hành thẩm định, xác minh, đánh giá tính trung thực của việc kê khai tài sản, thu nhập và công khai theo quy định.

Thời gian thực hiện: thường xuyên và hàng năm.

2. Sở Nội vụ

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch này, định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu, báo cáo, kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh các biện pháp chỉ đạo kịp thời.

b) Phối hợp chặt chẽ với Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan rà soát, hoàn thiện các quy định nhằm tăng cường hiệu quả quản lý và khắc phục các bất cập, yếu kém trong công tác cán bộ, công chức, viên chức. Trong đó, cần tập trung về phân công, phân cấp thẩm quyền quản lý, quy trình quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển, đánh giá, lấy phiếu tín nhiệm, xử lý kỷ luật, chế độ chính sách...

c) Nâng cao chất lượng, hiệu quả thanh tra, kiểm tra công tác cải cách hành chính; thanh tra, kiểm tra công vụ, việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm của người đứng đầu; việc thực hiện đề án vị trí việc làm, tinh giản biên chế, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức; tuyển dụng, sử dụng công chức, viên chức và quản lý biên chế... Kịp thời báo cáo, mạnh dạn đề xuất, kiến nghị chấn chỉnh hạn chế, yếu kém, xử lý sai phạm đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Thời gian thực hiện: thường xuyên và hàng năm.

3. Sở Tư pháp

a) Phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu rà soát, xây dựng các quy định của tỉnh đcụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các quy định của cơ quan nhà nước cấp trên, nhất là văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, điều hành, kiểm soát việc thực thi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, bảo đảm công khai, minh bạch trong công tác quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công, vốn đầu tư, đất đai, tài nguyên, khoáng sản, tài chính, ngân hàng, thuế, hải quan, quản lý biên chế và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

b) Nâng cao chất lượng công tác góp ý, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật, gắn với công tác kiểm soát thủ tục hành chính, kiểm tra và theo dõi thi hành pháp luật, trong đó, chú trọng việc đánh giá tác động của chính sách, đảm bảo việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo trình tự, thủ tục quy định.

Thời gian thực hiện: thường xuyên và hàng năm.

4. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình Cà Mau, Cổng Thông tin Điện tử tỉnh

Phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, cơ quan báo chí địa phương thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, đấu tranh phòng, chống suy thoái, quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Chủ động định hướng, cung cấp thông tin thường xuyên hoặc đột xuất; chú trọng tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, những thành tựu trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển tỉnh Cà Mau, những nhân tố tích cực, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt. Tăng cường quản lý, chấn chỉnh hoạt động báo chí, xuất bản trên địa bàn tỉnh. Khen thưởng kịp thời những tập th, cá nhân có thành tích và xử lý nghiêm những tập th, cá nhân vi phạm quy định về thông tin, báo chí, tuyên truyền.

Thời gian thực hiện: thường xuyên và hàng năm.

5. Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Ngoại vụ và các cơ quan có liên quan

Thực hiện các nhiệm vụ về đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; triển khai đồng bộ, hiệu quả Đề án tái cơ cấu kinh tế tỉnh Cà Mau đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

Thời gian thực hiện: thường xuyên và hàng năm.

6. Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh

Phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được nêu tại Nghị quyết Trung ương 4 nhằm tạo chuyển biến căn bản về phòng chống tham nhũng, lãng phí, giải quyết khiếu nại, tố cáo (tại phần VI Chương trình hành động số 03/CTr-UBND ngày 27/01/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017).

Thời gian thực hiện: thường xuyên và hàng năm.

Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch này, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị phản ánh về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ đ tng hợp, báo cáo, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh) xem xét, chỉ đạo./.

 


Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh (báo cáo);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Thủ trưởng các sở, ban, ngành tnh;
- UBND huyện, thành phố Cà Mau;
- LĐ VP UBND tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- CV khối NC-TH (VIC);
- NC (N 04);
- Lưu: VT, Tu 15.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Tiến Hải

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 23/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu23/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/03/2017
Ngày hiệu lực31/03/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 23/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 23/KH-UBND 2017 thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TW chỉnh đốn Đảng tỉnh Cà Mau


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 23/KH-UBND 2017 thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TW chỉnh đốn Đảng tỉnh Cà Mau
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu23/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cà Mau
        Người kýNguyễn Tiến Hải
        Ngày ban hành31/03/2017
        Ngày hiệu lực31/03/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Kế hoạch 23/KH-UBND 2017 thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TW chỉnh đốn Đảng tỉnh Cà Mau

             Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 23/KH-UBND 2017 thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TW chỉnh đốn Đảng tỉnh Cà Mau

             • 31/03/2017

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 31/03/2017

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực