Văn bản khác 23/KH-UBND

Kế hoạch 23/KH-UBND năm 2018 thực hiện Nghị quyết 126/NQ-CP về Chương trình hành động thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 do tỉnh Tiền Giang ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 23/KH-UBND 2018 công tác phòng chống tham nhũng Tiền Giang đến 2020


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 23/KH-UBND

Tiền Giang, ngày 23 tháng 01 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 126/NQ-CP NGÀY 29/11/2017 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG ĐẾN NĂM 2020

Thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) đến năm 2020; Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành kế hoạch thực hiện trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 với các nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác PCTN nhằm thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 đã được Hội đồng nhân dân thông qua ngày 11 tháng 12 năm 2015 tại Nghị quyết số 117/2015/NQ- HĐND;

- Chủ động phòng ngừa, khắc phục những hạn chế, yếu kém, tạo chuyển biến rõ rệt trong thời gian tới, từng bước đẩy lùi tham nhũng, thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội X của Đảng bộ tỉnh. Củng cố lòng tin của nhân dân, xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh.

2. Yêu cầu

Quá trình tổ chức thực hiện phải bảo đảm quán triệt quan điểm, mục tiêu, giải pháp của Đảng và Nhà nước trong PCTN và đáp ứng yêu cầu thực tiễn của công tác PCTN, trên quan điểm phòng ngừa là chính, cơ bản, lâu dài; phát hiện, xử lý tham nhũng, thu hồi tài sản tham nhũng là quan trọng, cấp bách. Kết hợp chặt chẽ giữa tích cực phòng ngừa, chủ động phát hiện và kiên quyết xử lý nghiêm minh, kịp thời những người có hành vi tham nhũng, bao che, dung túng, tiếp tay cho tham nhũng, can thiệp, cản trở việc chống tham nhũng.

Phát huy đồng bộ sức mạnh của cả hệ thống chính trị của tỉnh vào việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng. Việc thực hiện phải có kế hoạch giải pháp thiết thực, cụ thể phù hợp với thực tiễn gắn với yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng ngành, từng cấp; có phân công trách nhiệm cụ thể, rõ ràng, tránh hình thức để thực hiện có hiệu quả công tác PCTN.

II. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ

1. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nhất là người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị

- Các sở, ngành, cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh (sau đây gọi tắt là sở, ngành tỉnh), các huyện, thành, thị phải xác định công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, cấp bách để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Tiếp tục tổ chức quán triệt sâu rộng và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 3 khóa X, Kết luận 21-KL/TW ngày 25/5/2012 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI và Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị; Quy định số 65-QĐ/TW ngày 03/02/2017 của Ban Bí thư Trung ương về chỉ đạo định hướng cung cấp thông tin tuyên truyền PCTN, các Chỉ thị, Kế hoạch của Tỉnh ủy cụ thể hóa định hướng của Trung ương để chỉ đạo thực hiện trên địa bàn tỉnh. Gắn công tác PCTN, lãng phí với việc thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

- Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải gương mẫu, quyết liệt, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTN, lãng phí tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình; chủ động phòng ngừa, tự kiểm tra rà soát, phát hiện và xử lý các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, lãng phí và các hành vi bao che, cản trở việc chống tham nhũng. Chủ động lãnh đạo, chỉ đạo xử lý hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý kịp thời, nghiêm minh theo quy định của pháp luật, nhất là các vụ việc, vụ án nghiêm trọng, phức tạp dư luận xã hội quan tâm.

- Triển khai thực hiện quy định của Nhà nước về tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng; trách nhiệm, thẩm quyền của các ngành, các cấp trong việc theo dõi, đánh giá công khai tình hình tham nhũng và kết quả PCTN; tăng cường vai trò của xã hội trong việc theo dõi, đo lường, đánh giá tình hình tham nhũng đảm bảo tính khách quan, qua đó từng bước xây dựng, cũng cố niềm tin của nhân dân đối với công tác PCTN của Nhà nước.

- Thực hiện nghiêm quy định về xử lý trách nhiệm người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng theo hướng: Nếu làm tốt công tác phòng ngừa, không để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị thì biểu dương, khen thưởng; nếu để xảy ra tham nhũng nhưng kịp thời tự xử lý theo quy định và khắc phục hậu quả, báo cáo kịp thời với cơ quan tổ chức có thẩm quyền thì chỉ xử lý người có hành vi tham nhũng, không xử lý trách nhiệm người đứng đầu; nếu để xảy ra tham nhũng nhưng phát hiện không kịp thời, để xảy ra hậu quả hoặc không tự phát hiện mà do cơ quan chức năng phát hiện, xử lý thì phải chịu trách nhiệm và tùy theo mức độ, hậu quả mà xử lý theo quy định của pháp luật.

- Rà soát, điều chỉnh bổ sung các tiêu chí thi đua khen thưởng ở các cơ quan, tổ chức, đơn vị theo hướng nâng cao trách nhiệm của từng tổ chức và cá nhân đối với công tác PCTN. Việc bình xét thi đua khen thưởng hàng năm của tổ chức, cá nhân phải được đánh giá hiệu quả thực hiện tiêu chí. Cán bộ, công chức, viên chức phải gương mẫu thực hiện nghiêm các quy định của Đảng và Nhà nước về PCTN; cán bộ giữ chức vụ, trách nhiệm càng cao càng phải gương mẫu, phải cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, không suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa".

2. Tăng cường quản lý, giám sát cán bộ, công chức, viên chức; hoàn thiện, thực hiện nghiêm các quy định về công tác tổ chức, cán bộ

- Các ngành, các cấp trong tỉnh tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung khắc phục những sơ hở, bất cập trong công tác tổ chức cán bộ. Thực hiện phân công, phân cấp rõ ràng, xác định rõ ràng, rành mạch chức năng, nhiệm vụ và phân công, bố trí theo vị trí việc làm; đề cao trách nhiệm kiểm tra, giám sát cán bộ, công chức trong thực thi nhiệm vụ, công vụ, nhất là các vị trí nhạy cảm liên quan đến tài chính, quyền và lợi ích của doanh nghiệp, công dân; nâng cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị.

- Thực hiện chủ trương bố trí một số chức danh lãnh đạo cấp huyện và cấp xã không phải là người địa phương; không bố trí, đề bạt, bổ nhiệm những người có mối quan hệ gia đình cùng làm một số việc, lĩnh vực nhạy cảm dễ xảy ra tham nhũng; xử lý, điều chuyển, miễm nhiệm, thay thế cán bộ lãnh đạo, quản lý có biểu hiện tham nhũng gây nhiều dư luận. Khắc phục những hạn chế trong thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác nhắm phòng ngừa tham nhũng.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công chức, công vụ; rà soát, sửa đổi, bổ sung, triển khai thực hiện quy tắc ứng xử, những việc cán bộ, công chức không được làm, trách nhiệm giải trình, thực thi công vụ và việc thực hiện Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 21/02/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc tăng cường chấp hành kỷ luật, kỷ cương, nâng cao đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp trong thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức.

- Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính, xây dựng nền công vụ minh bạch, liêm chính, chất lượng, hiệu quả; tăng cường dịch vụ hành chính công, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cho việc phát triển kinh tế - xã hội, yêu cầu của người dân và doanh nghiệp. Thực hiện nghiêm quy định về tặng quà và nhận quà tặng theo hướng tăng cường giáo dục nâng cao tính tự giác, xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm.

- Triển khai thực hiện có hiệu quả việc sắp xếp bộ máy, tinh giảm biên chế, đồng bộ với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

3. Kiểm soát tài sản, thu nhập; tăng cường công khai, minh bạch trong thực thi công vụ

- Khắc phục những hạn chế, yếu kém trong việc minh bạch tài sản và thu nhập theo chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thủ trương cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra đảm bảo việc khai đúng, đủ nội dung theo quy định; tăng cường thực hiện trách nhiệm giải trình và xác minh tài sản theo thẩm quyền đối với các bản kê khai không đầy đủ, rõ ràng, có dấu hiệu không trung thực, kết luận và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật;

- Thực hiện nghiêm việc công khai minh bạch trong các hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quy định của pháp luật phòng, chống tham nhũng và các văn bản pháp luật có liên quan; các hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị nhất là các lĩnh vực tài chính, định mức, tiêu chuẩn, chi tiêu nội bộ, đầu tư công, mua sắm công, quản lý sử dụng đất đai, tài nguyên, khoáng sản, công tác tổ chức cán bộ; thực hiện tốt trong giải quyết thủ tục hành chính và các lĩnh vực khác được dư luận xã hội quan tâm đều phải được công khai, minh bạch, thông tin đầy đủ, kịp thời theo quy định của pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức, người dân biết rõ để giám sát việc thực hiện. Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện việc công khai minh bạch trong cơ quan, tổ chức, đơn vị mình theo quy định của pháp luật.

- Chấp hành nghiêm việc thực hiện quy định của pháp luật về thanh toán không dùng tiền mặt nhằm phát hiện các hành vi trốn thuế, rửa tiền, tham nhũng; kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị chỉ đạo, thực hiện việc trả lương qua tài khoản trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

4. Hoàn thiện thể chế về quản lý kinh tế - xã hội; đảm bảo hiệu lực, hiệu quả của công tác PCTN

- Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị chỉ đạo, rà soát kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định, văn bản quy phạm pháp luật về quản lý kinh tế - xã hội thuộc các lĩnh vực do ngành, địa phương được phân công, phân cấp quản lý nhất là các lĩnh vực như: quản lý sử dụng đất đai, tài nguyên khoáng sản; tài chính, ngân hàng, thuế; giáo dục, y tế; cấp phép đầu tư; đầu tư xây dựng cơ bản; mua sắm công… trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Các sở, ngành liên quan khẩn trương triển khai, thực hiện các Luật có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 như: Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017; Luật Tổ chức cơ quan Điều tra hình sự năm 2015; Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam 2015 và các văn bản pháp luật có liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng. Theo dõi, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện kịp thời, đồng bộ các Luật, văn bản pháp luật, các Đề án và sơ kết, tổng kết các chuyên đề từ nay đến năm 2020 theo phụ lục về các nhiệm vụ chủ yếu trong công tác phòng, chống tham nhũng ban hành kèm theo chương trình hành động tại Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ.

5. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, điều tra, truy tố, xét xử; nâng cao hiệu quả công tác giám định và thu hồi tài sản tham nhũng

- Thực hiện các quy định về giải quyết tố cáo, thông tin phản ánh về tham nhũng, đặc biệt là tố cáo, phản ánh trong nội bộ cơ quan, tổ chức, đơn vị; có biện pháp bảo vệ người tố cáo, bảo vệ người làm chứng trong tố giác và phát hiện tham nhũng theo qui định của pháp luật.

- Nâng cao hiệu quả phát hiện hành vi tham nhũng theo hướng phát huy mạnh mẽ các công cụ giám sát, kiểm tra của đảng, thanh tra nhà nước; áp dụng kịp thời các biện pháp kê biên, phong tỏa, tạm giữ tài sản, thu hồi triệt để tài sản tham nhũng trong quá trình thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án.

- Triển khai thực hiện quy trình, thời hạn giám định; định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chi phí giám định ở các lĩnh vực, phân công, bố trí cán bộ có năng lực tốt làm giám định viên, nhất là các lĩnh vực liên quan đến các vụ án tham nhũng như: Tài chính, xây dựng, giao thông vận tải, tài nguyên và môi trường, khoa học công nghệ, công thương, thông tin và truyền thông... có cơ chế đầu tư, khai thác, sử dụng thiết bị chuyên dụng để bảo đảm điều kiện, thời hạn và yêu cầu cao về chất lượng giám định, phục vụ giải quyết án tham nhũng, kinh tế.

- Tăng cường, tập trung thanh tra, kiểm tra các lĩnh vực nhạy cảm, có nhiều dư luận về tham nhũng như: tài chính, đất đai, tài nguyên khoáng sản; đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm công, đầu tư nước ngoài, công tác cán bộ…; kịp thời thanh tra, kiểm tra đột xuất khi phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật, nhất là những vụ việc có dấu hiệu sai phạm trong thực hiện các dự án đầu tư, kinh doanh gây thất thoát, thua lỗ lớn và bức xúc trong xã hội; các cơ quan chuyên ngành có trách nhiệm phối hợp với cơ quan Thanh tra khi trưng cầu ý kiến đối với lĩnh vực chuyên môn trên tinh thần khách quan, trung thực, đúng quy định của pháp luật.

- Tập trung xác minh, điều tra làm rõ, xử lý kịp thời, nghiêm minh những vụ việc, vụ án tham nhũng. Những vụ việc chưa đến mức xử lý hình sự thì phải xử lý nghiêm về hành chính theo quy định của Đảng và Nhà nước.

- Nâng cao hiệu quả phát hiện, xử lý tham nhũng qua công tác thanh tra, kiểm tra, điều tra, giải quyết tố cáo, xử lý tin báo tố giác tội phạm; tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng trong công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án nói chung, vụ án kinh tế, tham nhũng nói riêng, hạn chế thấp nhất trường hợp điều tra bổ sung, điều tra lại.

- Đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án kinh tế, tham nhũng đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp; xác định rõ ràng trách nhiệm phối hợp của các cơ quan liên quan. Tiến hành thanh tra, kiểm tra, điều tra và kiên quyết xử lý nghiêm minh các tổ chức, cá nhân có sai phạm liên quan đến các dự án lớn thua lỗ, kéo dài, dư luận xã hội quan tâm.

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, trong các cơ quan, đơn vị có chức năng phát hiện, xử lý tham nhũng. Xử lý kiên quyết, kịp thời đúng pháp luật những hành vi tham nhũng và những người bao che hành vi tham nhũng, ngăn cản việc chống tham nhũng.

- Thường xuyên đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về PCTN, phẩm chất chính trị, bản lĩnh đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ, công chức làm công tác thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử.

6. Nâng cao nhận thức và phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội

- Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đối với công tác PCTN, lãng phí, trước hết là giám sát hoạt động của các cơ quan có chức năng PCTN, lãng phí; tạo cơ chế và điều kiện để Hiệp hội các doanh nghiệp tích cực tham gia đề xuất bổ sung các cơ chế chính sách có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp, tập hợp cung cấp thông tin để phản ảnh cho các cơ quan chức năng về hành vi tham nhũng liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp; xây dựng Quy chế phối hợp cụ thể với Mặt trận, các đoàn thể và Hiệp hội doanh nghiệp để triển khai thực hiện.

- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về PCTN và đưa nội dung PCTN vào chương trình giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng, thực hiện đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm với những nội dung, hình thức phù hợp với từng đối tượng; gắn với việc tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và việc tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ của từng ngành, địa phương, đơn vị, góp phần quan trọng tạo dư luận xã hội lên án hành vi tiêu cực, tham nhũng.

- Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Trường Đại học Tiền Giang, Trường Chính trị và các cơ quan có liên quan tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện nghiêm túc việc đưa nội dung PCTN vào chương trình giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo Chỉ thị số 10/2013/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

- Triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Quy định số 65-QĐ/TW ngày 03/02/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chỉ đạo, định hướng cung cấp thông tin tuyên truyền phòng, chống tham nhũng; Hướng dẫn số 27-HD/BTGTW ngày 20/02/2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn công tác tuyên truyền về PCTN, lãng phí; Công văn số 593-CV/TU ngày 07/03/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo triển khai thực hiện Quy định số 65-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, kịp thời chỉ đạo, định hướng, cung cấp đầy đủ thông tin về quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về PCTN; kết quả công tác PCTN nhất là những thông tin được dư luận đặc biệt quan tâm.

7. Kiện toàn tổ chức bộ máy và chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị có chức năng PCTN

Thủ trưởng các sơ, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị tổ chức rà soát, phân công cụ thể trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, cá nhân tham mưu giúp việc về công tác PCTN tại sở, ngành, địa phương mình.

Các cơ quan có chức năng chuyên trách về công tác phòng, chống tham nhũng cần đổi mới phương thức hoạt động; phân công bố trí lực lượng chuyên trách đủ về số lượng, có cơ cấu hợp lý, chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng, bản lĩnh nghề nghiệp, phẩm chất đạo đức tốt, không tiêu cực, tham nhũng; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng các kiến thức cần thiết để nâng cao chất lượng; tăng cường phương tiện làm việc để phát huy hiệu quả thực hiện phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị trong tỉnh phải chủ động, tích cực nêu cao vai trò, trách nhiệm của mình trong PCTN. Xác định PCTN là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; phải cam kết về sự liêm khiết, gương mẫu; mạnh dạn tự phê bình và phê bình kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng.

2. Thủ trưởng các sở, ngành, cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và các nhiệm vụ nêu trong Kế hoạch này có trách nhiệm xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ và Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh đến năm 2020; hàng năm xây dựng kế hoạch chi tiết về công tác PCTN để triển khai thực hiện, đồng thời phải tập trung chỉ đạo, tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc triển khai, đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch.

3. Các sở, ngành, địa phương báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh theo định kỳ hàng quý, 06 tháng, 09 tháng và năm trong báo cáo định kỳ về công tác PCTN; công khai báo cáo theo quy định của pháp luật, đồng thời gửi báo cáo về Thanh tra tỉnh để tổng hợp báo cáo Thanh tra Chính phủ. Trong quá trình tổ chức thực hiện Chương trình hành động, kế hoạch, trường hợp cần sửa đổi, bổ sung các nhiệm vụ cụ thể, các sở, ban, ngành tỉnh, các huyện, thành, thị chủ động đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Thanh tra tỉnh) để tổng hợp báo cáo đề xuất Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

4. Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành, địa phương và cơ quan liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này, thường xuyên báo cáo và kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh các biện pháp cần thiết để bảo đảm thực hiện đồng bộ và có hiệu quả. Hàng năm, căn cứ vào nội dung kế hoạch này, yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh nghiên cứu, xây dựng tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện; tổ chức Đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng hàng năm của các ngành, các cấp trong tỉnh. Cuối năm 2020 tiến hành tổng kết, đánh giá toàn diện việc thực hiện Kế hoạch theo chỉ đạo của Chính phủ và Thanh tra Chính phủ.

5. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Thanh tra tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang, các tổ chức chính trị - xã hội và các sở, ngành, địa phương làm tốt công tác thông tin và truyền thông, thể hiện rõ quyết tâm của Đảng, Nhà nước trong công tác PCTN, phát huy tinh thần nỗ lực của các ngành, các cấp, các cơ quan, đơn vị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân để phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu PCTN đã đề ra.

6. Đề nghị các cấp ủy đảng tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng lãng phí ở ngành, đơn vị cấp mình theo nội dung Kế hoạch này kết hợp với việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 37-KH/TU ngày 28/6/2017 của Tỉnh ủy về việc tổ chức triển khai thực hiện Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị.

Đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tăng cường giám sát việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng ở các ngành, các cấp trong tỉnh.

7. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang và các thành viên của tỉnh chỉ đạo, phối hợp với các ngành, các cấp thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và vận động đoàn viên, hội viên cùng với nhân dân hưởng ứng và tích cực tham gia vào việc phòng, chống tham nhũng; tổng hợp các thông tin phản ánh, phát hiện, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý người có hành vi tham nhũng; giám sát việc triển khai thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

8. Kinh phí thực hiện:

a) Các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội và các đoàn thể bố trí kinh phí để triển khai, thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch trong dự toán ngân sách hàng năm được cấp có thẩm quyền giao. Khuyến khích việc huy động theo quy định của pháp luật các nguồn kinh phí ngoài ngân sách tỉnh để triển khai Kế hoạch;

b) Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã bố trí kinh phí để triển khai, thực hiện Kế hoạch trong dự toán ngân sách địa phương hằng năm, trình Hội đồng nhân dân cùng cấp theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước;

c) Các cơ quan nhà nước thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 và Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP của Chính phủ; các đơn vị sự nghiệp thực hiện cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ bố trí từ nguồn kinh phí tự chủ để triển khai, thực hiện;

d) Các doanh nghiệp Nhà nước bố trí kinh phí để triển khai thực hiện Kế hoạch được hạch toán vào chi phí quản lý của doanh nghiệp.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành đoàn thể tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và các đơn vị trực thuộc tỉnh có trách nhiệm tổ chức triển khai, thực hiên nghiêm túc nội dung của kế hoạch này, góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Nghĩa

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 23/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu23/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/01/2018
Ngày hiệu lực23/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 tháng trước
(08/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 23/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 23/KH-UBND 2018 công tác phòng chống tham nhũng Tiền Giang đến 2020


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 23/KH-UBND 2018 công tác phòng chống tham nhũng Tiền Giang đến 2020
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu23/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tiền Giang
        Người kýLê Văn Nghĩa
        Ngày ban hành23/01/2018
        Ngày hiệu lực23/01/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 tháng trước
        (08/01/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Kế hoạch 23/KH-UBND 2018 công tác phòng chống tham nhũng Tiền Giang đến 2020

             Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 23/KH-UBND 2018 công tác phòng chống tham nhũng Tiền Giang đến 2020

             • 23/01/2018

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 23/01/2018

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực