Văn bản khác 23/KH-UBND

Kế hoạch 23/KH-UBND thực hiện công tác bồi thường của nhà nước năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Nội dung toàn văn Kế hoạch 23/KH-UBND thực hiện công tác bồi thường của nhà nước Bạc Liêu 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
BẠC LIÊU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 23/KH-UBND

Bạc Liêu, ngày 30 tháng 03 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG CỦA NHÀ NƯỚC NĂM 2016 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẠC LIÊU

Thực hiện Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và Nghị định số 16/2010/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Kế hoạch thực hiện công tác bồi thường của nhà nước năm 2016, với các nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác bồi thường của nhà nước năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu; nâng cao nhận thức về ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác bồi thường nhà nước tạo chuyển biến căn bản đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các ngành, các cấp và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

- Thủ trưởng các Sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quan tâm, chỉ đạo tchức thực hiện có hiệu quả công tác bồi thường của nhà nước trong cơ quan, đơn vị mình.

- Đổi mới nội dung và hình thức phổ biến, tuyên truyền; phát huy vai trò của Hội đng ph biến giáo dục pháp luật các cấp.

II. NỘI DUNG

1. Trong năm 2016, tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân biết.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp - Thường trực Hội đồng phối hp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Thành viên Hội đồng phối hp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh, các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan tiến hành tố tụng của tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện.

2. Tổ chức tập huấn bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ giải quyết bồi thường cho cán bộ, công chức thực hiện công tác bồi thường nhà nước của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phi hợp: Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện.

3. Kịp thời cung cấp thông tin và hướng dẫn thủ tục hỗ trợ người bị thiệt hại thực hiện quyền được bồi thường.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện.

4. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, nhắc nhở việc giải quyết bồi thường, chi trả bồi thường và trách nhiệm hoàn trả theo quy định ca pháp luật khi có vụ việc xảy ra.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp:

- Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác bồi thường theo quy định của pháp luật.

- Chủ trì và phối hợp các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện các nhiệm vụ được giao. Đồng thời, theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn kiểm tra cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện triển khai thực hiện công tác bồi thường của nhà nước theo nội dung của Kế hoạch này.

- Định kỳ 6 tháng và hàng năm tổng hợp báo cáo kết quả công tác bồi thường của nhà nước trình Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Tư pháp.

2. Sở Tài chính:

- Hướng dẫn các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và y ban nhân dân cấp huyện lập dự toán kinh phí bồi thường của nhà nước năm 2016 theo quy định tại Thông tư liên tịch số 71/2012/TTLT-BTC-BTP ngày 09/5/2012 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí từ ngân sách nhà nước thực hiện trách nhiệm bồi thường của nhà nước.

- Phối hp tchức triển khai thực hiện các nội dung có liên quan được nêu trong Kế hoạch này.

3. Sở Thông tin và Truyền thông:

Chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng kịp thời đưa tin, bài, các chuyên mục giới thiệu, tuyên truyền Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành.

4. Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện:

- Trên cơ sở Kế hoạch này chủ động tuyên truyền, phổ biến các quy định của Luật TNBTCNN, Nghị định số 16/2010/NĐ-CP ngày 03/3/2010 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành đến công chức, viên chức, người lao động và nhân dân, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về trách nhiệm bồi thường của nhà nước của công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn tỉnh

- Triển khai thực hiện các nội dung được nêu trong Kế hoạch này.

- Căn cứ theo Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh, các Sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện xây dựng Kế hoạch đ trin khai thực hiện công tác bồi thường của nhà nước trên địa bàn mình quản lý.

5. Đ nghị Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân và Cục Thi hành án dân s tnh:

Tchức tuyên truyền, ph biến các văn bản pháp luật v bi thường của nhà nước trong hoạt động ttụng hình sự, thi hành án dân sự, thi hành án hình sự, tổ chức tập hun vkỹ năng, nghiệp vụ giải quyết bi thường cho đội ngũ công chức được giao nhiệm vụ qun lý nhà nước trong hoạt động, tố tụng.

IV. KINH PHÍ THC HIỆN

- Kinh phí thực hiện các nội dung Kế hoạch được btrí từ ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.

- Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành ph tchức triển khai thực hiện các nội dung trong Kế hoạch đm bảo chất lượng và hiệu quả. Định kỳ 6 tháng và hàng năm tng hợp báo cáo kết quả công tác bi thường nhà nước của cơ quan, đơn vị gửi vSở Tư pháp đtổng hp trình y ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Tư pháp theo quy định.

- Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ảnh về y ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Tư pháp) để được hướng dẫn, giải quyết kịp thời./.

 


Nơi nhận:

- Bộ Tư pháp (Cục BTNN);
- Chủ tịch, các PCT UBND tnh;
- Các quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh;
- TAND, VKSND, CTHADS tnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành ph;
- Lưu: VT,NCPC (T-70).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Phan Như Nguyện

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 23/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu23/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/03/2016
Ngày hiệu lực30/03/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 23/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 23/KH-UBND thực hiện công tác bồi thường của nhà nước Bạc Liêu 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 23/KH-UBND thực hiện công tác bồi thường của nhà nước Bạc Liêu 2016
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu23/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bạc Liêu
        Người kýPhan Như Nguyện
        Ngày ban hành30/03/2016
        Ngày hiệu lực30/03/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 23/KH-UBND thực hiện công tác bồi thường của nhà nước Bạc Liêu 2016

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 23/KH-UBND thực hiện công tác bồi thường của nhà nước Bạc Liêu 2016

           • 30/03/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 30/03/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực