Văn bản khác 23/KH-UBND

Kế hoạch 23/KH-UBND năm 2017 xây dựng và phát triển huyện Phong Điền thành đô thị sinh thái do Thành phố Cần Thơ ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 23/KH-UBND xây dựng và phát triển huyện Phong Điền thành đô thị sinh thái Cần Thơ 2017


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 23/KH-UBND

Cần Thơ, ngày 27 tháng 02 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HUYỆN PHONG ĐIỀN THÀNH ĐÔ THỊ SINH THÁI

Thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 27 tháng 12 năm 2016 của Thành ủy Cần Thơ về xây dựng và phát triển huyện Phong Điền thành đô thị sinh thái, UBND1 thành phố xây dựng kế hoạch triển khai như sau:

I. MỤC TIÊU, PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN

1. Mục tiêu:

Xây dựng huyện Phong Điền trở thành đô thị sinh thái, văn minh, hiện đại, sáng, xanh, sạch, đẹp và an toàn; phát triển hài hòa giữa đô thị và nông thôn, thích ứng với biến đổi khí hậu và phù hợp với hội nhập quốc tế; phát triển kinh tế - xã hội theo hướng: Thương mại - dịch vụ - du lịch, Nông nghiệp sinh thái chất lượng cao, Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; phát triển đô thị xanh trên cơ sở khai thác và sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên, giữ gìn, tôn tạo cảnh quan, bảo vệ môi trường sinh thái; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân; đảm bảo quốc phòng - an ninh; ổn định vững chắc an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Góp phần xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ trở thành thành phố đồng bằng cấp quốc gia văn minh, hiện đại.

2. Phương hướng phát triển:

a) Trên cơ sở là huyện nông thôn mới, tiếp tục xây dựng và phát triển huyện Phong Điền trở thành đô thị sinh thái mang đặc trưng Văn hóa - Du lịch sinh thái; phát triển không gian sinh thái gắn thiên nhiên sông, rạch, vườn cây ăn trái, vùng lá phổi xanh, cảnh quan đặc trưng của thành phố Cần Thơ.

b) Tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng theo hướng đô thị sinh thái, khai thác các nguồn lực ưu tiên đầu tư phát triển vào các ngành, lĩnh vực tạo thế và lực cho phát triển (kết cấu hạ tầng đô thị sinh thái, các lĩnh vực và sản phẩm chủ lực, công nghệ và nhân lực).

c) Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng đẩy nhanh tốc độ phát triển các ngành dịch vụ, đặc biệt là dịch vụ du lịch, dịch vụ văn hóa; phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững, chất lượng cao, bước đầu hình thành các mô hình sản xuất nông nghiệp sinh thái chất lượng cao; tiếp tục đầu tư phát triển công nghiệp địa phương; khuyến khích, ưu đãi các ngành công nghiệp huyện có lợi thế như: công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm, công nghiệp hàng tiêu dùng, công nghiệp hỗ trợ,… nhưng không ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường sinh thái.

d) Tiếp tục phát triển kinh tế gắn liền với nâng chất nông thôn mới, trong đó chú trọng nâng chất các thiết chế văn hóa; phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giữ gìn tôn tạo cảnh quan môi trường sinh thái và phát huy truyền thống lịch sử văn hóa dân tộc. Bảo đảm ổn định vững chắc an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống.

II. CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU

1. Giai đoạn 2016 - 2020:

(1) Phấn đấu giá trị sản xuất khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng bình quân 2,43%/năm.

(2) Phấn đấu giá trị sản xuất ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và làng nghề tăng bình quân 12,24%/năm.

(3) Phấn đấu giá trị sản xuất ngành xây dựng tăng bình quân 7,54%/năm.

(4) Phấn đấu giá trị sản xuất khu vực thương mại - dịch vụ tăng bình quân 12,77%/năm. Đến năm 2020, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ của huyện đạt 12.652 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 6,8% của thành phố.

(5) Giá trị tăng thêm (VA) bình quân đầu người đạt 70 - 75 triệu đồng/người (tương đương 3.000 - 3.100 USD/người) vào năm 2020.

(6) Tổng thu ngân sách 2.500 tỷ đồng; trong đó, thu thuế 300 tỷ đồng. Tổng chi ngân sách 2.500 tỷ đồng.

(7) Tổng vốn đầu tư toàn xã hội khoảng 19.000 - 20.000 tỷ đồng.

(8) Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên dưới 1%. Quy mô dân số của huyện khoảng 105.000 người.

(9) Giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân 1,0%/năm.

(10) Đạt tỷ lệ lao động qua đào tạo 75,8%, trong đó đào tạo nghề 55,6%.

(11) Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng còn 8,6%.

(12) Tỷ lệ trường học các cấp đạt chuẩn quốc gia từ 80 - 85%.

(13) Tỷ lệ các hộ gia đình sử dụng nước sạch đạt 85% trở lên.

(14) Tỷ lệ thu gom và xử lý rác thải đạt trên 95%.

(15) Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 90% trở lên.

(16) Thực hiện đầu tư nâng chất các tiêu chí nông thôn mới đã đạt, đảm bảo 100% xã và huyện Phong Điền đạt và vượt các tiêu chí nông thôn mới.

2. Giai đoạn 2021 - 2030:

(1) Phấn đấu giá trị sản xuất khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản duy trì 1,65%/năm. Tỷ trọng giá trị sản xuất khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 12,67% vào năm 2020 và còn 4,49% vào năm 2030.

(2) Phấn đấu giá trị sản xuất ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và làng nghề tăng bình quân 12,76%/năm giai đoạn 2021 - 2030.

(3) Phấn đấu giá trị sản xuất ngành xây dựng đạt khoảng 7,60%/năm.

(4) Phấn đấu giá trị sản xuất khu vực thương mại - dịch vụ tăng bình quân khoảng 12,49%/năm. Đến năm 2030, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 74.475 tỷ đồng.

(5) 100% các cơ sở y tế trên địa bàn đảm bảo xử lý chất thải lỏng và chất thải rắn y tế.

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Tăng cường quản lý, nâng cao chất lượng thực hiện các quy hoạch đã được phê duyệt:

a) Thực hiện hiệu quả Quyết định số 2735/QĐ-UBND ngày 26 tháng 8 năm 2016 của UBND thành phố về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Phong Điền đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, các quy hoạch ngành, lĩnh vực đã được phê duyệt trên địa bàn huyện, bằng các chương trình, đề án, dự án cụ thể theo hướng xây dựng đô thị sinh thái văn minh, hiện đại, “là vành đai xanh”, “lá phổi xanh”, trung tâm du lịch của thành phố Cần Thơ.

b) Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về quy hoạch, quản lý đô thị phù hợp, theo hướng đô thị sinh thái, theo đúng qui định của pháp luật; lập qui hoạch chi tiết để hình thành Khu vực phát triển đô thị tập trung và Khu vực phát triển vành đai nông nghiệp gắn với du lịch sinh thái cụ thể là:

- Khu vực phát triển đô thị tập trung gồm: (toàn bộ thị trấn Phong Điền, một phần xã Mỹ Khánh và xã Tân Thới dọc sông Cần Thơ). Là đầu mối của các tuyến giao thông, là khu vực có các cơ quan hành chính và các dịch vụ du lịch,… có lợi thế rất lớn trong phát triển đô thị nói chung và đô thị sinh thái nói riêng.

- Khu vực phát triển vành đai nông nghiệp gắn với du lịch sinh thái miệt vườn, du lịch tâm linh, cụ thể gồm:

+ Vùng I: (gồm toàn bộ thị trấn Phong Điền, xã Nhơn Ái, xã Mỹ Khánh và một phần các xã Nhơn Nghĩa, Trường Long, Giai Xuân, Tân Thới) phát triển vườn cây ăn trái gắn với các loại hình du lịch sinh thái nghỉ dưỡng vui chơi dọc các tuyến kênh rạch, du lịch cộng đồng, du lịch văn hóa gắn với di sản, lễ hội, tâm linh, dã ngoại miệt vườn mang đặc trưng của vùng đồng bằng sông Cửu Long.

+ Vùng II: (gồm một phần các xã Giai Xuân, Tân Thới, Trường Long, Nhơn Nghĩa) phát triển vườn cây ăn trái, lúa chất lượng cao, rau màu và nuôi thủy sản, chăn nuôi gia súc; hình thành các vùng chuyên canh rau màu tập trung, sản xuất hiện đại, phát triển du lịch sinh thái, trải nghiệm sản xuất nông nghiệp truyền thống, tham quan cây cảnh, hoa kiểng.

2. Tận dụng mọi cơ hội, khai thác, phát huy tối đa các nguồn lực, tiềm năng lợi thế; đẩy mạnh thu hút các thành phần kinh tế đầu tư xây dựng huyện Phong Điền thành đô thị sinh thái phát triển bền vững, có hiệu quả:

a) Tạo cơ chế, chính sách huy động mọi nguồn lực từ các thành phần kinh tế đầu tư vào địa bàn huyện; ưu tiên đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và kiến thiết đô thị gắn với các tiêu chí, tiêu chuẩn về sinh thái. Tăng cường liên kết với các địa phương lân cận nhằm khai thác tiềm năng, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chuỗi giá trị hàng hóa, dịch vụ; phối hợp với các quận, huyện khác khai thác hiệu quả lợi thế của từng địa phương. Đẩy mạnh hợp tác, tập trung vào các lĩnh vực có tiềm năng như liên kết hình thành các tuyến du lịch, phát triển các vùng sản xuất nguyên liệu phục vụ công nghiệp chế biến và xuất khẩu; xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, liên vùng.

b) Xây dựng khu đô thị sinh thái trung tâm có quy mô 1.500ha, là trung tâm chính trị, hành chính và dịch vụ công của huyện Phong Điền; phát triển không gian sinh thái gắn với thiên nhiên sông nước, tạo cảnh quan đặc trưng của thành phố, trong đó lấy thị trấn Phong Điền làm điểm trung tâm, tạo sức lan tỏa ra các khu sinh thái khác. Kêu gọi đầu tư, đẩy nhanh tiến độ xây dựng khu đô thị trung tâm hành chính huyện, khu dân cư thương mại Phong Điền, xây dựng các khu biệt thự nhà vườn sinh thái.

c) Nâng cấp, tạo cảnh quan xanh trên các tuyến giao thông chính cả đường bộ, đường thủy; đẩy nhanh tiến độ xây dựng và nâng cấp các tuyến đường quốc lộ, đường tỉnh qua địa bàn huyện, bao gồm:

- Đường nối QL91 - Nam Sông Hậu: Quan tâm kêu gọi hợp tác công - tư do dự án có tầm quan trọng đặc biệt trong giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội huyện Phong Điền nói riêng và thành phố Cần Thơ nói chung, hình thành trục đường vành đai chính của thành phố, nối liền cảng Cái Cui với Quốc lộ 91, hình thành mối liên hệ vận tải chính giữa trung tâm thành phố với các quận, huyện; là đòn bẩy thúc đẩy nhanh sự phát triển các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của thành phố Cần Thơ nói chung và huyện Phong Điền nói riêng.

- Đường tỉnh 923 (Lộ Vòng Cung) và cầu Vàm Xáng: Tuyến phục vụ cho việc xây dựng, phát triển các trung tâm hành chính của huyện Phong Điền, góp phần hình thành các khu kinh tế dọc theo tuyến, phát triển dịch vụ du lịch sinh thái, đồng thời mục tiêu quan trọng nhất là phát triển vận tải đường bộ nối liền giữa huyện Phong Điền với quận Cái Răng, quận Ô Môn và các quận, huyện khác của thành phố Cần Thơ.

- Xây dựng mới bến tàu trên sông Cần Thơ, đạt tiêu chuẩn bến thủy nội địa hàng hóa kết hợp vận tải hành khách; quy mô công suất giai đoạn 2020 - 2030 dự kiến khoảng 15.000 tấn/năm, 500 hành khách/ngày, diện tích khoảng 1,0 ha.

d) Thông luồng các tuyến sông rạch và trồng cây chống sạt lở, hệ thống đê bao bảo vệ vườn cây ăn trái. Từng bước đầu tư xây dựng hệ thống kè bờ sông và tăng vẻ đẹp cảnh quan đô thị đối với các dòng sông lớn như: Sông Cần Thơ, sông Trà Niền và các tuyến kênh, sông huyết mạch khác; ưu tiên đầu tư xây dựng đoạn đi qua thị trấn Phong Điền, đảm bảo các tuyến kênh, sông được sử dụng đa mục tiêu: giao thông thủy, kênh dẫn nước và góp phần tạo cảnh quan sinh thái cho đô thị Phong Điền gắn với phát triển du lịch đường sông.

đ) Đẩy mạnh thu hút đầu tư, khai thác nguồn lực bên ngoài để phát triển các ngành công nghiệp tiềm năng, có lợi thế phát triển, đảm bảo đáp ứng tiêu chí đô thị sinh thái, bảo vệ môi trường, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững. Phát triển và khai thác hiệu quả các ngành, nghề truyền thống của địa phương; tạo điều kiện thuận lợi hình thành các tổ hợp tác, hợp tác xã tiểu thủ công nghiệp và các doanh nghiệp tư nhân; gắn phát triển các làng nghề tiểu thủ công nghiệp với phát triển loại hình du lịch làng nghề.

e) Đẩy nhanh tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới; hình thành các tiểu vùng chuyên canh với những sản phẩm đặc trưng mũi nhọn, có lợi thế so sánh cao như: vùng rau chuyên canh chất lượng cao gắn với du lịch; xây dựng và nhân rộng các mô hình vườn cây ăn quả tập trung kết hợp với du lịch sinh thái, gắn với nuôi trồng thủy sản; gia cầm đặc trưng gắn với du lịch ẩm thực,…

3. Phát huy tiềm năng, thế mạnh phát triển du lịch - dịch vụ:

a) Tập trung đầu tư xây dựng khu dân cư thương mại Phong Điền, quy mô khoảng 35 ha, với các dịch vụ đa chức năng cả về kinh doanh hàng hóa, nhà hàng - khách sạn, dịch vụ ăn uống và dịch vụ tổng hợp khác như: vui chơi giải trí, tài chính ngân hàng, bưu chính viễn thông, hội chợ triển lãm, là khu trung tâm buôn bán sầm uất không chỉ của huyện Phong Điền mà còn mang tính cấp thành phố.

b) Bảo tồn và phát huy các nét đặc trưng của Chợ nổi Phong Điền, phát triển các loại hình du lịch sinh thái sông nước miệt vườn, đảm bảo đáp ứng lưu lượng hàng hóa kinh doanh và khách du lịch trên sông Cần Thơ và các khu du lịch sinh thái kiểu nhà vườn. Tại các tuyến phố quanh khu trung tâm huyện và các xã, khuyến khích hình thành mạng lưới các cửa hàng, cửa hiệu phục vụ đa dạng nhu cầu mua sắm của Nhân dân, khách du lịch.

c) Phát triển các sản phẩm du lịch đặc thù của huyện, kết hợp giữa du lịch nhân văn như tham quan các điểm di tích văn hóa, lịch sử, biểu diễn nghệ thuật truyền thống, ẩm thực với du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, du lịch miệt vườn sông nước, du lịch dã ngoại phục vụ ăn uống tại chỗ, du lịch giải trí cuối tuần, du lịch hội nghị, tổ chức sự kiện (du lịch MICE),… nhằm thu hút lượng khách tại tại địa phương, du khách trong nước và quốc tế. Không ngừng đổi mới, thay đổi cách thức làm du lịch, tạo ra những sản phẩm du lịch đặc thù, khác biệt, giá trị gia tăng cao, kích thích du khách chi tiêu nhiều hơn tại địa phương.

d) Khuyến khích sự tham gia của cộng đồng địa phương vào hoạt động du lịch; hỗ trợ người dân đầu tư, hợp tác đầu tư hình thành các nhà nghỉ dạng Bungalow (xung quanh có vườn cây, vật liệu xây dựng bằng gỗ, mái ngói hoặc lá, trang trí mang tính đặc trưng của địa phương). Huy động các nguồn vốn xã hội hóa đầu tư xây dựng hạ tầng du lịch, tạo các điều kiện ưu đãi thu hút đầu tư các dự án khu, điểm du lịch, khách sạn sang trọng kết hợp với trung tâm hội nghị, nhà hàng đủ điều kiện thu hút du khách trong và ngoài nước đến tham quan và nghỉ dưỡng dài ngày tại huyện. Đầu tư tôn tạo, trùng tu các điểm di tích văn hóa, lịch sử có trên địa bàn (đặc biệt là Di tích lịch sử địa điểm chuyển quân-trạm quân y tiền phương và nơi cất giấu vũ khí thuộc Lộ Vòng Cung (xã Mỹ Khánh), mộ nhà thơ yêu nước Phan Văn Trị (thị trấn Phong Điền), di tích lịch sử chiến thắng Ông Hào (xã Trường Long), di tích khảo cổ học Nhơn Thành (xã Nhơn Nghĩa), di tích lịch sử Giàn Gừa (xã Nhơn Nghĩa), bia tưởng niệm (xã Tân Thới), bia tay không chiếm đồn giặc (xã Trường Long)) gắn với phát triển các loại hình du lịch tâm linh, du lịch về nguồn. Hợp tác với các địa phương hình thành các tour, tuyến du lịch trọng yếu nhằm bổ sung và tận dụng tối đa các tiềm năng du lịch của từng địa phương.

đ) Quan tâm khai thác tuyến du lịch đường sông, quảng bá du lịch đối với thị trường trong nước và quốc tế. Xây dựng thương hiệu du lịch với những sản phẩm du lịch đặc trưng của địa phương, tập trung khai thác tốt các dịch vụ du lịch nhằm tăng thu nhập cho người dân và tạo nguồn thu cho ngân sách địa phương.

e) Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực du lịch có chất lượng, kỹ năng nghề, nâng cao chất lượng phục vụ phát triển du lịch nhanh và bền vững.

4. Đẩy mạnh việc ứng dụng khoa học và công nghệ trong phát triển sản xuất nông nghiệp và phát triển đô thị sinh thái:

a) Nâng cao hiệu quả hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, ưu tiên ứng dụng mạnh khoa học - công nghệ tiên tiến và công nghệ thông tin, các thiết bị thông minh vào trong quản lý và phát triển nông nghiệp, công nghiệp chế biến theo hướng sạch, an toàn, đạt chuẩn VietGap, GlobalGap, tạo thành vành đai lương thực, thực phẩm xanh, an toàn; xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm chủ lực của huyện, nhất là các sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao.

b) Phát triển các vùng trồng rau, đậu, củ, quả thực phẩm an toàn; thực hiện kêu gọi và khuyến khích đầu tư xây dựng các cụm nông nghiệp tập trung, trang trại trồng rau, củ, quả thực phẩm ứng dụng công nghệ cao, mô hình sản xuất nhà lưới, nhà kính sản xuất rau quả chất lượng cao; hình thành các vành đai rau, hoa kiểng, cá cảnh ven khu vực đô thị trung tâm. Xây dựng và nhân rộng các mô hình vườn cây ăn quả tập trung kết hợp với du lịch sinh thái, ứng dụng quy trình sản xuất tiên tiến, đạt tiêu chuẩn chất lượng cao; quy hoạch các vùng trồng hoa kiểng, cây cảnh và tiến tới hình thành các trang trại theo mô hình ứng dụng công nghệ cao.

5. Tăng cường các hoạt động văn hóa - xã hội, giữ gìn bản sắc văn hóa, xây dựng nếp sống văn minh đô thị, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân:

a) Nâng cao chất lượng giáo dục một cách đồng bộ từ bậc học mầm non đến trung học phổ thông, chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống có văn minh văn hóa. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục - đào tạo; đầu tư xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất trường lớp, hoàn chỉnh trang thiết bị dạy và học, đảm bảo việc phát triển giáo dục và đào tạo theo hướng “chuẩn hóa, hiện đại hóa”.

b) Thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Khuyến khích xã hội hóa đầu tư phát triển mạng lưới y tế, đảm bảo các trang thiết bị, ứng dụng công nghệ tiên tiến, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe ngày càng cao và đa dạng của người dân.

c) Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, chăm lo phát triển con người một cách toàn diện; phát huy nhân tố con người trong xây dựng và phát triển huyện, thành phố thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phù hợp với bối cảnh phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Tăng cường bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của địa phương. Gắn kết các hoạt động văn hóa truyền thống với phát triển loại hình du lịch nhân văn, làm đa dạng hóa các sản phẩm du lịch tại địa phương.

đ) Tăng cường xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh gắn với lập lại trật tự kỷ cương đô thị. Từng bước xây dựng nếp sống rèn luyện sức khỏe, tập luyện thể dục thể thao trong các tầng lớp Nhân dân.

e) Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, nâng cao chất lượng sống cho người dân. Tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, định hướng đào tạo nghề theo hướng đáp ứng yêu cầu của xã hội. Thực hiện đồng bộ các biện pháp, lồng ghép các nguồn vốn đầu tư để đẩy nhanh tốc độ giảm nghèo. Mở rộng đào tạo nghề, hỗ trợ khởi nghiệp, cung cấp tín dụng ưu đãi để người nghèo có cơ hội việc làm và tự tạo việc làm, vươn lên thoát nghèo.

6. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển đô thị sinh thái với củng cố quốc phòng - an ninh và cải cách hành chính:

a) Củng cố, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân, xây dựng Phong Điền trở thành khu vực phòng thủ vững chắc, trong đó tập trung xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh và thế trận lòng dân vững chắc, trở thành địa bàn có ý nghĩa chiến lược về quốc phòng - an ninh của Thành phố.

b) Xây dựng thế trận an ninh vững chắc, bảo đảm ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội toàn Thành phố nói chung và huyện Phong Điền nói riêng.

c) Đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính gắn với ứng dụng công nghệ thông tin; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên mọi lĩnh vực và chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Sở, ban ngành thành phố:

Theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, có trách nhiệm hỗ trợ, thường xuyên phối hợp với UBND huyện Phong Điền triển khai các nội dung của Nghị quyết 07-NQ/TU, ngày 27 tháng 12 năm 2016 của Thành ủy Cần Thơ về xây dựng và phát triển huyện Phong Điền thành đô thị sinh thái (sau đây viết tắt là Nghị quyết 07-NQ/TU), trong đó cần tập trung thực hiện hiệu quả Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Phong Điền, quy hoạch các lĩnh vực khác có liên quan, thực hiện cụ thể kế hoạch và danh mục công trình, dự án đầu tư từ nay đến năm 2020 và 2030; đồng thời tính toán, cân đối các nguồn vốn để triển khai thực hiện hợp lý, hiệu quả, ưu tiên tập trung các nguồn lực đầu tư các công trình trọng điểm, các dự án đảm bảo gắn với các yếu tố về sinh thái.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các Sở, ngành có liên quan:

a) Tham mưu UBND thành phố trình Hội đồng nhân dân thành phố xem xét, ban hành Nghị quyết riêng về ưu tiên đầu tư phát triển huyện Phong Điền phù hợp tinh thần Nghị quyết của Thành ủy.

b) Xây dựng các cơ chế, chính sách, giải pháp giúp huyện huy động và sử dụng hiệu quả vốn đầu tư phát triển thực hiện các yêu cầu, nhiệm vụ được xác định theo Nghị quyết 07-NQ/TU.

c) Tăng cường theo dõi, đôn đốc, kiểm điểm về tình hình triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ được nêu tại Nghị quyết 07-NQ/TU, định kỳ hàng năm báo cáo UBND thành phố.

3. Chủ tịch UBND huyện Phong Điền:

a) Chủ động phối hợp với các sở, ban ngành có liên quan trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết 07-NQ/TU ngày 27 tháng 12 năm 2016 của Thành ủy Cần Thơ về xây dựng và phát triển huyện Phong Điền thành đô thị sinh thái và thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch này.

b) Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn hiện hành; nghiên cứu, rà soát, đề xuất cơ chế, chính sách tài chính ưu đãi, ưu tiên đầu tư phát triển huyện Phong Điền, trong đó có danh mục các công trình, dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đến năm 2020 và giai đoạn 2021 - 2030, phù hợp tinh thần Nghị quyết 07-NQ/TU về Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, đề xuất trình UBND thành phố xem xét, trình HĐND thành phố ban hành Nghị quyết riêng.

c) Căn cứ Kế hoạch này, xây dựng kế hoạch cụ thể của huyện tổ chức thực hiện, trong đó tập trung chỉ đạo khẩn trương thực hiện các dự án, công trình để triển khai thực hiện Nghị quyết 07-NQ/TU; Kế hoạch thực hiện phải xây dựng lộ trình cụ thể, chỉ đạo điều hành có trọng tâm, trọng điểm và phối hợp hành động một cách có hiệu quả, đảm bảo chất lượng và tiến độ thực hiện.

d) Chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn và UBND các xã, thị trấn tập trung, huy động nguồn lực quyết tâm xây dựng huyện Phong Điền thành đô thị sinh thái, là “Vành đai xanh”, “Lá phổi xanh” của thành phố Cần Thơ; khẩn trương, tích cực hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đề ra.

đ) Định kỳ hàng năm sơ kết, đánh giá triển khai thực hiện Nghị quyết nhằm kiểm điểm, đánh giá, bổ sung kịp thời các giải pháp thực hiện các nội dung Nghị quyết 07-NQ/TU, gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo chung.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, yêu cầu các Sở, ban ngành thành phố và UBND huyện Phong Điền kịp thời báo cáo về Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, đề xuất ý kiến trình UBND thành phố xem xét quyết định sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Thành ủy;
- TT. HĐND thành phố;
- CT và các PCT UBND thành phố;
- Sở, ban ngành thành phố;
- UBND huyện Phong Điền;
- VP UBND thành phố (2,3);
- Lưu VT. Cao

CHỦ TỊCH
Võ Thành Thống1 Ủy ban nhân dân;

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 23/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu23/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/02/2017
Ngày hiệu lực27/02/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 23/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 23/KH-UBND xây dựng và phát triển huyện Phong Điền thành đô thị sinh thái Cần Thơ 2017


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 23/KH-UBND xây dựng và phát triển huyện Phong Điền thành đô thị sinh thái Cần Thơ 2017
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu23/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Cần Thơ
        Người kýVõ Thành Thống
        Ngày ban hành27/02/2017
        Ngày hiệu lực27/02/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 23/KH-UBND xây dựng và phát triển huyện Phong Điền thành đô thị sinh thái Cần Thơ 2017

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 23/KH-UBND xây dựng và phát triển huyện Phong Điền thành đô thị sinh thái Cần Thơ 2017

           • 27/02/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 27/02/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực