Văn bản khác 2301/KH-UBND

Kế hoạch 2301/KH-UBND năm 2017 về triển khai xây dựng và khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thực trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Nội dung toàn văn Kế hoạch 2301/KH-UBND 2017 sử dụng cơ sở dữ liệu công chứng chứng thực Điện Biên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2301/KH-UBND

Điện Biên, ngày 16 tháng 8 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI XÂY DỰNG VÀ KHAI THÁC, SỬ DỤNG CƠ SỞ DỮ LIỆU CÔNG CHNG, CHNG THỰC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Thực hiện Luật Công chứng và Văn bản số 729/BTP-BTTP ngày 09/3/2017 của Bộ Tư pháp về việc xây dựng cơ sở dữ liệu công chứng và ban hành Quy chế khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu công chứng; Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai xây dựng và khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thực trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Xây dựng cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thực do các tổ chức hành nghề công chứng và Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Điện Biên thực hiện; tạo dựng lịch sử thông tin tài sản, nhằm hạn chế và ngăn chặn tình trạng thực hiện đồng thời nhiều giao dịch đối với một tài sản, sử dụng văn bản công chứng, chứng thực giả tham gia giao dịch, đăng ký biến động, đăng ký giao dịch bảo đảm... Qua đó đảm bảo an toàn pháp lý cho các bên tham gia hợp đồng, giao dịch, phòng ngừa tranh chấp; góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức, ổn định phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

- Xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung cho các tổ chức hành nghề công chứng, Ủy ban nhân dân cấp xã; nâng cao hiệu quả việc xây dựng và khai thác cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thực các hợp đồng, giao dịch; đồng thời tăng cường trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong quản lý, cung cấp, cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu cũng như trong khai thác sử dụng cơ sở dữ liệu.

- Việc xây dựng, khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thực các hợp đồng, giao dịch bảo đảm an toàn, bảo mật, thuận tiện khi khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu, khả năng kết nối cơ sở dữ liệu với hệ thống thông tin đất đai, nhà ở...

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Xây dựng cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thực: bao gồm các thông tin về nguồn gốc tài sản, tình trạng giao dịch của tài sản và các thông tin về biện pháp ngăn chặn được áp dụng đối với tài sản có liên quan đến hợp đồng, giao dịch đã được công chứng, chứng thực. Trong đó, Sở Tư pháp là cơ quan chủ quản, thực hiện việc quản trị Cơ sở dữ liệu công chứng; các sở, ngành: Thông tin và Truyền thông, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Cục Thi hành án dân sự và các đơn vị có liên quan là những cơ quan phối hợp thực hiện kế hoạch, quản lý, chia sẻ thông tin; các tổ chức hành nghề công chứng, Ủy ban nhân dân cấp xã, Văn phòng đăng ký đất đai và các cơ quan, tổ chức có liên quan khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thực theo quy định.

- Thời gian thực hiện: Quý IV/2017;

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp;

- Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và truyền thông, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Cục Thi hành án dân sự, y ban nhân dân cấp huyện, UBND cấp xã và các cơ quan liên quan.

2. Tổ chức tập huấn và triển khai sử dụng, khai thác cơ s dữ liệu công chng, chng thực

a) Tổ chức tập huấn và triển khai sử dụng, khai thác cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thực cho các công chứng viên, cán bộ tư pháp của các Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố; công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã; cán bộ văn phòng đăng ký đất đai trên địa bàn tỉnh và các cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan đến việc khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thực.

- Thời gian: Quý IV/2017;

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp;

- Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và truyền thông, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thi hành án dân sự, các tổ chức hành nghề công chứng, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã và các cơ quan liên quan.

b) Triển khai sử dụng và khai thác cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thực đến các tổ chức hành nghề công chứng, Ủy ban nhân dân cấp xã, các cơ quan liên quan.

- Thời gian: Quý IV/2017;

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp;

- Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và truyền thông, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thi hành án dân sự; Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã.

c) Theo dõi, đánh giá việc sử dụng, khai thác cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thực tại các tổ chức hành nghề công chứng, Ủy ban nhân dân cấp xã, các cơ quan liên quan để kịp thời tháo gỡ vướng mắc trong quá trình sử dụng cơ sở dữ liệu công chứng.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên;

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp;

- Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trưng, Cục Thi hành án dân sự, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã.

3. Ban hành Quy chế sử dụng và khai thác cơ sở dữ liệu công chứng, chng thực

- Xây dựng, ban hành Quy chế sử dụng, khai thác cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thực trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Trong đó quy định rõ về quản lý, cung cấp, cập nhật thông tin, sử dụng và khai thác cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thực; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong quản lý, khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thực ...

- Thời gian thực hiện: Quý IV/2017;

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp;

- Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Cục Thi hành án dân sự, cơ quan điều tra công an tỉnh, cấp huyện; Tòa án nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện và các cơ quan liên quan.

4, Xây dựng cơ s vật chất cơ sở dữ liệu

Các cơ quan đơn vị liên quan thực hiện sử dụng, khai thác cơ sở dữ liệu có trách nhiệm xây dựng dự toán kinh phí mua sắm trang thiết bị.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí xây dựng cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thực từ nguồn ngân sách nhà nước, nguồn vốn xã hội hóa và các khoản đóng góp của các tổ chức hành nghề công chứng...

2. Kinh phí khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thực tổ do các tổ chức, cá nhân yêu cầu chi trả.

IV. TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan để tổ chức thực hiện các nội dung theo Kế hoạch.

2. Sở Thông tin và Truyền thông

Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Tài chính và các cơ quan liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí đầu tư cơ sở hạ tầng cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thực; phối hợp xây dựng, vận hành, duy trì cơ sở dữ liệu.

Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp xây dựng kế hoạch, tăng cường công tác tuyên truyền các quy định của pháp luật về công chứng, chứng thực và lợi ích của việc xây dựng cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thực hợp đồng giao dịch trên các phương tiện thông tin đại chúng.

3. Sở Tài chính

Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí ngân sách để triển khai thực hiện kế hoạch theo quy định hiện hành của Nhà nước.

4. Sở Tài nguyên và Môi trường

Phối hợp với Sở Tư pháp triển khai thực hiện các nội dung theo Kế hoạch; chỉ đạo các Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cung cấp thông tin các giao dịch đcập nhật cơ sở dữ liệu.

5. Cục Thi hành án dân s

Phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện nhiệm vụ theo Quyết định số 2153/QĐ-BTP ngày 27/8/2013 của Bộ Tư pháp về Quy chế phối hợp giữa Sở Tư pháp và Cơ quan thi hành án dân sự địa phương. Cung cấp thông tin đối với tài sản kê biên để đảm bảo thi hành án cho cơ sở dữ liệu.

6. Công an tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh

Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc kịp thời thông báo đến Sở Tư pháp các thông tin, yêu cầu ngăn chặn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, giao dịch trong phạm vi thẩm quyền giải quyết của đơn vị mình.

7. Ủy ban nhân dân cấp huyện

Chỉ đạo Phòng Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp xã trong việc thực hiện xây dựng, sử dụng khai thác cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thực trên địa bàn quản lý; lập dự toán kinh phí mua sắm trang thiết bị cho Phòng Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp xã.

Chỉ đạo các Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cung cấp thông tin các giao dịch để cập nhật cơ sở dữ liệu.

8. Các tổ chức hành nghề công chứng

Trang bị công nghệ thông tin và nâng cao trình độ ứng dụng, sử dụng công nghệ thông tin cho Công chứng viên và nhân viên đáp ứng yêu cầu việc cập nhật, sử dụng, khai thác cơ sở dữ liệu công chứng. Đảm bảo kinh phí thực hiện các nội dung theo Kế hoạch.

Trên đây là Kế hoạch triển khai xây dựng và khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thực trên địa bàn tỉnh Điện Biên; UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan chủ động triển khai thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Các sở, ngành: Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Thi hành án dân sự tỉnh, Công an tỉnh; Tòa án nhân dân tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các tổ chức hành nghề công chứng;
- Lưu; VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT
.
CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lò Văn Tiến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2301/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu2301/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/08/2017
Ngày hiệu lực16/08/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2301/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 2301/KH-UBND 2017 sử dụng cơ sở dữ liệu công chứng chứng thực Điện Biên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 2301/KH-UBND 2017 sử dụng cơ sở dữ liệu công chứng chứng thực Điện Biên
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu2301/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Điện Biên
        Người kýLò Văn Tiến
        Ngày ban hành16/08/2017
        Ngày hiệu lực16/08/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 2301/KH-UBND 2017 sử dụng cơ sở dữ liệu công chứng chứng thực Điện Biên

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 2301/KH-UBND 2017 sử dụng cơ sở dữ liệu công chứng chứng thực Điện Biên

           • 16/08/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 16/08/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực