Văn bản khác 2302/KH-UBND

Kế hoạch 2302/KH-UBND năm 2019 về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021 do tỉnh Quảng Trị ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 2302/KH-UBND 2019 về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện cấp xã tỉnh Quảng Trị


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2302/KH-UBND

Quảng Trị, ngày 27 tháng 05 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

SẮP XẾP CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN, CẤP XÃ TRONG GIAI ĐOẠN 2019-2021

Thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị về việc sắp xếp các đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện và cấp xã; Nghị quyết 653/NQ-UBTVQH14 ngày 12/3/2019 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021; Nghị quyết số 32/NQ-CP ngày 14/5/2019 của Chính phban hành Kế hoạch thực hiện sp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021; Chương trình hành động số 147-CTHĐ/TU ngày 09/5/2019 của Ban Thường vụ Tnh y thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch sp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh, với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã nhằm tổ chức hợp lý các đơn vị hành chính phù hợp với thực tin và xu thế phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, khả năng quản lý của chính quyền các cấp. Sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã gắn với việc mở rộng, thành lập ĐVHC đô thị nhm tăng tỷ lệ đô thị hóa; đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thng chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu qu; tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, góp phần phát huy mọi nguồn lực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sng nhân dân.

2. Yêu cầu

- Sp xếp ĐVHC cp huyện, cấp xã phải bảo đảm tính tng thể, đng bộ; cách làm phù hợp, chặt ch, thận trọng, hiệu quả, chắc chắn; phù hợp với quy hoạch tổng thể, yêu cầu phát triển; bảo đảm ổn định chính trị - xã hội, không gây xáo trộn lớn; bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất của cấp ủy Đảng.

- Gn sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã với việc đi mới, sp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; phát huy hiệu quả nguồn lực của nhà nước và xã hội; không ảnh hưởng nhiều đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và cuộc sống của nhân dân.

- Cấp ủy chính quyền các cấp, nhất là người đứng đầu phải có quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, chịu trách nhiệm về quyết định của mình; coi trọng và làm tốt công tác tuyên truyền; kiên trì vận động thuyết phục, tạo sự thống nhất cao trong hệ thống chính trị và sự đng thuận của nhân dân.

- Sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã căn cứ theo nguyên tắc, tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên, quy mô dân s. Đng thời phải chú trọng cân nhc kỹ các yếu tố đặc thù về truyền thống lịch s, văn hóa, dân tộc, tôn giáo, tín ngưng, phong tục, tập quán, vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, cộng đng dân cư và yêu cầu bảo đảm quốc phòng an ninh, chính trị, trật tự xã hội.

- Trong quá trình thực hiện phải đng thời giải quyết chế độ chính sách hợp lý cho cán bộ, công chức, viên chức có liên quan và có lộ trình b trí, sp xếp lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức để bảo đảm đúng quy định về slượng cấp phó và định mức biên chế.

II. NỘI DUNG VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN:

1. Tổ chức phổ biến, tuyên truyền, tạo chuyển biến rõ nét về nhận thức, hành đng và sự đng thuận của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, cấp ủy, chính quyền các cấp và nhân dân trong việc sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021 trên địa bàn tỉnh.

Cơ quan chủ trì: UBND huyện, thành phố, thị xã.

Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Trị và các S, Ban, ngành liên quan.

Thời gian thực hiện: Từ nay đến năm 2021.

2. Xây dựng phương án tổng thể sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh trình các cp có thẩm quyền theo quy định.

2.1. Sở Nội vụ chtrì, phối hợp với các huyện, thành phố, thị xã tham mưu UBND tỉnh, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh xây dựng phương án tổng thể sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã chưa đạt 50% c hai tiêu chun về diện tích tự nhiên (nguồn sliệu của Bộ Tài nguyên và Môi trường cung cấp) và quy mô dân số trên địa bàn tỉnh (nguồn số liệu do Tổng cục Thống kê cung cấp) trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, trình Tnh ủy thông qua, báo cáo Bộ Nội vụ để thng nhất phương án.

Thời gian thực hiện: Trước ngày 15/6/2019

2.2. Trên cơ sở thống nhất của Bộ Nội vụ, UBND các huyện xây dựng đề án sp xếp các ĐVHC cấp xã của địa phương, gửi Sở Nội vụ tổng hợp.

Thời gian thực hiện: Hoàn thành trong tháng 6/2019.

2.3. Sở Nội vụ tổng hợp, xây dựng Đề án tng thsắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh, báo cáo UBND tnh, Ban Cán sự Đng UBND tỉnh để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến đối với phương án tổng thể sp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh trước khi tổ chức lấy ý kiến c tri.

Thời gian thực hiện: Hoàn thành trong tháng 6/2019,

2.4. Tchức lấy ý kiến ctri về đ án sp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã

UBND huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn liên quan đến sắp xếp ĐVHC lập và niêm yết danh sách ctri, tổ chức lấy ý kiến và tổng hợp kết quả lấy ý kiến cử tri theo quy định tại Nghị định số 54/2018/NĐ-CP ngày 16/04/2018 của Chính phủ hướng dẫn việc lấy ý kiến cử tri về thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chnh địa giới đơn vị hành chính và Điều 6, Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 ngày 12/3/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Thời gian thực hiện: Hoàn thành trong tháng 6/2019.

2.5. Trên cơ sở kết quả lấy ý kiến cử tri, UBND các huyện, thành phố, thị xã, UBND các xã, thị trấn liên quan đến sp xếp ĐVHC trình HĐND cùng cấp xem xét, thông qua Đề án.

Thời gian thực hiện: Hoàn thành trong tháng 06/2019.

2.6. Sau khi HĐND cấp huyện, cấp xã thông qua, Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố, thị xã tham mưu UBND tỉnh, Ban Cán sự Đng UBND tỉnh hoàn chnh đề án tng thể sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến trước khi trình HĐND tỉnh thông qua.

Thời gian thực hiện: Trong tháng 7/2019.

2.7. Sở Nội vụ hoàn chnh hồ sơ sp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh trình Bộ Nội vụ thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Thời gian thực hiện: Tháng 08/2019.

3. Triển khai sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.

Sau khi có nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã, SNội vụ ch trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố, thị xã và các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh triển khai sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các quy định của pháp luật có liên quan.

Thời gian thực hiện: Hoàn thành trong quý IV năm 2019.

4. Sp xếp tổ chức bộ máy, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người hoạt động không chuyên trách dôi dư do sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã.

4.1. Sở Nội vụ chtrì, phối hợp với Sở Tài chính, các Sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố, thị xã tham mưu UBND tnh nghiên cứu, xây dựng chính sách hỗ trợ (ngoài chính sách chung của Chính phủ) đối với cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, khu phố dôi dư do sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định.

Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước ngày 31/12/2019.

4.2. UBND các huyện, thành phố, thị xã, các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện nghiêm quy định tại khoản 1, Điều 8, Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tiến hành sp xếp tổ chức bộ máy, đánh giá, phân loại, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách ở ĐVHC cấp xã mới hình thành sau khi sp xếp, bảo đảm lựa chọn được những người có phẩm chất, năng lực đ đm nhận nhng vị trí công việc tại đơn vị mới; Xác định số lượng cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách dôi dư do sắp xếp ĐVHC.

Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước ngày 28/02/2020.

4.3. Sở Tài chính chủ trì, hướng dẫn các huyện, thành phố, thị xã rà soát, xây dựng phương án tiếp nhận, bàn giao, sử dụng các trụ sở làm việc, tài sản, cơ sở vật chất của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện hợp nhất, sáp nhập tại các ĐVHC cấp huyện, cp xã sau khi sắp xếp, đảm bảo sử dụng hiệu quả, tránh lãng phí, thất thoát tài sản, đất đai khi đưa vào khai thác, sử dụng.

Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước ngày 28/02/2020.

4.4. Sở Nội vụ chủ trì, phối hp với các huyện, thành phố, thị xã xây dựng và hoàn thiện danh mục vị trí việc làm, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở ĐVHC mới thành lập sau khi sắp xếp.

Thời gian thực hiện: Hoàn thành trong quý I/2020.

4.5. UBND các huyện, thành phố, thị xã xây dựng kế hoạch, lộ trình và thực hiện việc sắp xếp số lượng lãnh đạo, quản lý, số lượng cán bộ, công chức, viên chức dôi dư gắn với thực hiện tinh giản biên chế tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị mới hình thành theo các kết luận, nghị quyết của Đảng, quy định của Nhà nước. Việc thực hiện phi bám sát và đng bộ với lộ trình kiện toàn về tổ chức bộ máy cấp ủy, chính quyền khi tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026. Chậm nhất là 5 năm kể từ ngày có Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp ĐVHC có hiệu lực thi hành thì số lượng lãnh đạo, quản lý và số lượng cán bộ, công chức, viên chức ĐVHC mới bảo đm đúng theo quy định.

5. Thực hiện việc chuyển đổi các loại giy tờ cho cá nhân, tổ chức khi thay đổi địa giới ĐVHC cấp huyện, cp xã.

UBND cấp huyện, cấp xã tại nhng ĐVHC mới hình thành sau khi sp xếp chủ động triển khai, hướng dẫn cho cá nhân, tổ chức thực hiện thủ tục chuyển các loại giấy tờ liên quan do thay đổi địa giới ĐVHC. Việc chuyển đi giấy tờ cần phải được tiến hành ngay sau khi nghị quyết của Ủy ban Thường vụ quốc hội về sắp xếp ĐVHC có hiệu lực thi hành, bảo đảm công khai trên cng thông tin điện t, trụ sở UBND cấp huyện, cấp xã, thông báo đến các thôn, tổ dân phố và tạo thuận lợi nhất cho cá nhân, tổ chức khi thực hiện việc chuyển đi giấy tờ.

6. Bảo đm nguồn kinh phí để sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã

Sở Tài chính phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh lập dự toán kinh phí thực hiện sp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã trình Bộ Nội vụ xem xét, thẩm định trình cấp có thẩm quyền quyết định hỗ trợ kinh phí thực hiện sp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã từ ngân sách Trung ương.

Kinh phí thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã để chi các nhiệm vụ chyếu sau: tổ chức tuyên truyền, vận động về sp xếp ĐVHC cấp huyện, cp xã; xây dựng đề án, phương án sắp xếp ĐVHC cp huyện, cấp xã; đánh giá tác động của việc sp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã; tổ chức lấy ý kiến c tri về đề án sắp xếp ĐVHC cp huyện, cấp xã; giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động dôi dư do sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã.

7. Tổng kết việc sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021.

Sở Nội vụ chtrì, phối hợp với các Sở, ban ngành liên quan, các huyện, thành ph, thị xã tổ chức tổng kết việc sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021 trước ngày 30/9/2021 để báo cáo Bộ Nội vụ.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Ni v

- Thực hiện các nội dung nhiệm vụ được phân công tại mục II kế hoạch này.

- Có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra giải đáp các vướng mc, khó khăn của các huyện, thành phố, thị xã khi thực hiện sp xếp ĐVHC cấp huyện, cp xã; Hướng dẫn sp xếp, btrí, giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính; định kỳ tham mưu UBND tỉnh thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo quy định của Chính phủ và Bộ Nội vụ.

- Chủ đầu tư, lựa chọn đơn vị tư vấn tng hợp, lập phương án, đề án sắp xếp các ĐVHC trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (hợp nhất từ các Đề án ca các huyện).

- Phối hợp với Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh trình Bộ Nội vụ dự toán sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp tnh.

- Tham mưu UBND tỉnh đăng ký thời gian dự kiến trình Bộ Nội vụ hồ sơ, đề án sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã.

2. Sở Xây dựng

Hướng dẫn lập, thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch đô thị, phân loại đô thị, đm bo tiêu chuẩn đối với việc thành lập, mrộng ĐVHC đô thị theo quy định tại Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; tổ chức thực hiện các nội dung công việc theo chức năng ca đơn vị và nhiệm vụ được giao, đảm bo đúng quy trình và lộ trình công việc.

3. Sở Tài chính

- Thẩm định dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ sp xếp ĐVHC trên địa bàn tỉnh, trình UBND tỉnh phê duyệt.

- Hướng dẫn việc bố trí, quản lý, sử dụng, thanh quyết toán kinh phí thực hiện việc nhập, điều chnh, thành lập ĐVHC; tổ chức thực hiện các nội dung công việc theo chức năng của đơn vị và nhiệm vụ được giao, đảm bảo đúng quy định và lộ trình công việc.

4. Sở Tài nguyên và Môi trường

Liên hệ với Bộ Tài nguyên và Môi trường cung cấp số liệu về diện tích tự nhiên của ĐVHC cấp huyện, cấp xã để phục vụ việc rà soát, sắp xếp ĐVHC theo quy định tại khoản 1, Điều 4, Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước ngày 30/5/2019.

5. Cục Thống kê tỉnh Quảng Trị

Liên hệ với Tổng cục Thống kê cung cấp sliệu về dân số bình quân của ĐVHC cấp huyện, cấp xã để phục vụ việc rà soát, sắp xếp ĐVHC theo quy định tại khoản 2, Điều 4, Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 của y ban Thường vụ Quốc hội trước ngày 30/5/2019.

6. Các Sở, ban, ngành liên quan

Hướng dẫn công tác bàn giao, tiếp nhận, chuyển đổi các loại giấy tờ cho nhân dân, cơ quan, doanh nghiệp...; tổ chức thực hiện các nội dung công việc theo chức năng, nhiệm vụ các ngành, đơn vị.

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội tnh phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc triển khai thực hiện kế hoạch, đng thời chđạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện phối hợp có hiệu quả với cơ quan nhà nước cùng cấp trong việc thực hiện kế hoạch này.

8. UBND các huyện, thành phố, thị xã

- Tổ chức thông tin, tuyên truyền về sắp xếp ĐVHC trên địa bàn, chú trọng chỉ đạo việc tuyên truyền, vận động, thuyết phục để tạo sự đng thuận của cử tri trên địa bàn; thực hiện các nội dung công việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao, đảm bảo đúng quy định của pháp luật và lộ trình công việc; thực hiện các nhiệm vụ theo mục II Kế hoạch này; hướng dẫn, chỉ đạo UBND các xã tổ chức lấy ý kiến cử tri; kiểm tra, tổng hợp, hoàn chnh hồ sơ, đề án báo cáo UBND tỉnh (qua SNội vụ).

- Bố trí kinh phí thực hiện theo phân cấp quản lý ngân sách nhà nước để thực hiện các nhiệm vụ lập đề án, đánh giá tác động, tổ chức tuyên truyền, vận động, tổ chức lấy ý kiến cử tri...

- Tổ chức bàn giao, tiếp nhận tổ chức bộ máy, hồ sơ, tài liệu, cơ sở vật chất... sau khi nhập, điều chnh đơn vị hành chính; rà soát quy hoạch, tập trung nguồn lực đu tư cho các đơn vị, đảm bảo tiêu chuẩn của đô thị.

- Tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong sinh hoạt và giao dịch ở ĐVHC mới sau khi sp xếp, thành lập; chuyển đổi các loại giấy tờ cho nhân dân, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp theo thẩm quyền...

9. UBND các xã, phường, thị trấn

- Tổ chức thông tin, tuyên truyền về sắp xếp ĐVHC trên địa bàn, tập trung tuyên truyền, vận động, thuyết phục để tạo sự đồng thuận của ctri trên địa bàn; thực hiện nội dung công việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao, đảm bảo đúng quy định của pháp luật và lộ trình; tổ chức lấy ý kiến ctri; kiểm tra, tổng hợp, hoàn chnh hồ sơ báo cáo UBND cấp huyện.

- Thực hiện bàn giao, tiếp nhận tổ chức bộ máy, hsơ, tài liệu, cơ sở vật chất... sau khi nhập, điều chỉnh, thành lập đơn vị hành chính.

- Tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong sinh hoạt và giao dịch ở ĐVHC sau khi sắp xếp, thành lập; chuyển đổi các loại giấy tờ cho nhân dân, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp theo thẩm quyền.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh yêu cu các sở, ban, ngành, cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo hiệu quả và đúng tiến độ.

 


Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ (để b/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (để b/c);
- Thường
trực HĐND tỉnh (để b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ và các đoàn thể cấp t
nh;
- Các sở, ban, ngành cấp t
nh;
- Huyện
y, Thị ủy, Thành y;
- HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chính

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2302/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu2302/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/05/2019
Ngày hiệu lực27/05/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2302/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 2302/KH-UBND 2019 về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện cấp xã tỉnh Quảng Trị


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 2302/KH-UBND 2019 về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện cấp xã tỉnh Quảng Trị
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu2302/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Trị
        Người kýNguyễn Đức Chính
        Ngày ban hành27/05/2019
        Ngày hiệu lực27/05/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 2302/KH-UBND 2019 về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện cấp xã tỉnh Quảng Trị

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 2302/KH-UBND 2019 về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện cấp xã tỉnh Quảng Trị

           • 27/05/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 27/05/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực