Văn bản khác 231/KH-UBND

Kế hoạch 231/KH-UBND năm 2020 thông tin, tuyên truyền thực hiện Quyết định 489/QĐ-TTg về Kế hoạch thực hiện Kết luận 49-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn thành phố Hà Nội

Nội dung toàn văn Kế hoạch 231/KH-UBND 2020 tuyên truyền thực hiện Quyết định 489/QĐ-TTg Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 231/KH-UBND

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 489/QĐ-TTG NGÀY 08/4/2020 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN KẾT LUẬN SỐ 49-KL/TW CỦA BAN BÍ THƯ VỀ TIẾP TỤC THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 11-CT/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ (KHÓA X) VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC, KHUYẾN TÀI, XÂY DỰNG XÃ HỘI HỌC TẬP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Thực hiện Quyết định số 489/QĐ-TTg ngày 08/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 49-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; Quyết định số 1312/QĐ-BTTTT ngày 03/8/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền thực hiện Quyết định số 489/QĐ-TTg cùa Thủ tướng Chính phủ về thực hiện Kết luận số 49-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, UBND thành phố Hà Nội ban hành kế hoạch thông tin, tuyên truyền cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.

1. Mục đích.

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các ngành, các cấp và các tầng lớp nhân dân trong thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về sự nghiệp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; tầm quan trọng của công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

- Vận động người dân tích cực tham gia công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập nhằm nâng cao dân trí, nâng cao chất lượng nhân lực, góp phần phát triển sự nghiệp giáo dục - đào tạo của đất nước.

2. Yêu cầu

- Tuyên truyền về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bằng nhiều hình thức truyền thông phong phú, đa dạng, phù hợp với từng đối tượng.

- Tuyên truyền kịp thời các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Thành phố về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TRIỂN KHAI.

1. Nội dung tuyên truyền.

- Tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; nội dung Quyết định 489/QĐ-TTg ngày 08/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 49-KL/TW ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 13/4/2007 của Bộ Chính trị (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; nội dung Kết luận số 51-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

- Tuyên truyền giáo dục con người Việt Nam phát triển toàn diện và phát huy tốt nhất tiềm năng, khả năng sáng tạo của mỗi cá nhân; trau dồi lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống tốt đẹp, giáo dục tình yêu gia đình, yêu Tổ quốc, yêu đồng bào, sống tích cực, lành mạnh, có trách nhiệm và làm việc hiệu quả trong học sinh, sinh viên.

- Tuyên truyền và tổ chức tốt việc học tập suốt đời; phấn đấu mỗi tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và gia đình cán bộ, đảng viên trở thành đơn vị học tập, công dân học tập và gia đình học tập.

- Tuyên truyền, khuyến khích và phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, góp phần xây dựng xã hội học tập, phát triển nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

- Tuyên truyền về các mô hình hay, phong trào hoạt động tốt về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; những gương sáng về tự học, tự học thành tài để lập thân, lập nghiệp.

2. Hình thức tuyên truyền.

- Tuyên truyền về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên các phương tiện thông tin, báo chí.

- Tuyên truyền thông qua các loại hình thông tin cơ sở (đài truyền thanh, tuyên truyền viên và báo cáo viên thông tin cơ sở, bảng tin công cộng, bảng tin điện tử, tờ rời, tài liệu thông tin cơ sở...) về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập của địa phương.

- Tuyên truyền cổ động trực quan bằng các hình thức pa nô, tranh cổ động, băng rôn nơi sinh hoạt văn hóa, sinh hoạt cộng đồng.

- Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông (Cổng/Trang thông tin điện tử, facebook, zalo, viber, lotus...) thực hiện tuyên truyền và lan tỏa những thông tin tích cực, gương người tốt - việc tốt, điển hình tiên tiến, cách làm hay.

III. KINH PHÍ VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN.

1. Kinh phí: Nguồn kinh phí hằng năm dành cho công tác thông tin, tuyên truyền thực hiện Quyết định số 489/QĐ-TTg ngày 08/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ theo phân cấp của Thành phố và các nguồn tài chính hợp pháp khác.

2. Thời gian thực hiện: Định kỳ hằng năm.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

1. Sở Thông tin và Truyền thông.

- Tham mưu UBND Thành phố chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch thông tin, tuyên truyền thực hiện Quyết định số 489/QĐ-TTg ngày 08/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn thành phố Hà Nội.

- Phối hợp Ban Tuyên giáo Thành ủy, các Sở, ngành, quận, huyện, thị xã, các cơ quan báo chí Trung ương và Thành phố tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch.

- Phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao, các Sở, ngành liên quan tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 62/KH-UBND ngày 24/3/2020 của UBND Thành phố về phát triển văn hóa đọc thành phố Hà Nội đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội Khuyến học thành phố Hà Nội.

Chủ trì, phối hợp Ban Tuyên giáo Thành ủy, các Sở, ban, ngành liên quan cung cấp thông tin về công tác triển khai và kết quả thực hiện công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn Thành phố.

3. Sở Văn hóa và Thể thao.

Chủ trì triển khai các hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập... trên địa bàn Thành phố.

4. Các Sở, ngành Thành phố.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tế của đơn vị phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai thực hiện tốt các nội dung của Kế hoạch.

5. Các cơ quan báo chí Thành phố và các báo Trung ương có Chương trình phối hợp với UBND Thành phố.

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về các hoạt động của Thành phố trong thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; xây dựng các tin, bài viết chuyên đề về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

6. Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã.

- Phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, các Sở, ngành Thành phố triển khai thực hiện tốt các nội dung, nhiệm vụ của Kế hoạch.

- Chỉ đạo hệ thống thông tin cơ sở (đài truyền thanh, tuyên truyền viên và báo cáo viên thông tin cơ sở, bảng tin công cộng, bảng tin điện tử...) thường xuyên tuyên truyền về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, đặc biệt là gương hiếu học, người tốt - việc tốt, điển hình tiên tiến ở cơ sở để lan tỏa, nâng cao hiệu quả tuyên truyền.

7. Đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy.

- Chỉ đạo công tác tuyên truyền về thực hiện khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn Thành phố thông qua các Hội nghị giao ban lãnh đạo các cơ quan báo chí Thành phố và Hội nghị thông tin báo chí.

- Chỉ đạo, hướng dẫn báo cáo viên, tuyên truyền viên thông tin cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền về khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập và lồng ghép nội dung tuyên truyền trong các buổi sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đơn vị, tổ dân phố.

8. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội và các tổ chức chính trị - xã hội thành viên.

Phối hợp các Sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND quận, huyện, thị xã đẩy mạnh tuyên truyền công tác khuyến học, khuyến tài, học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập; tuyên truyền vận động nhân dân, cán bộ, hội viên, đoàn viên tích cực tham gia nhằm nâng cao dân trí, nâng cao chất lượng nhân lực, góp phần phát triển sự nghiệp giáo dục - đào tạo của đất nước.

UBND Thành phố yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã triển khai thực hiện nghiêm Kế hoạch này và báo cáo UBND Thành phố (qua Sở Thông tin và Truyền thông) để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Thường trực Thành ủy;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Phó Chủ tịch Ngô Văn Quý;
- UBMTTQ thành phố Hà Nội;
- Ban Tuyên giáo Thành ủy;
- Các Sở, ban, ngành TP;
- UBND quận, huyện, thị xã;
- Các Báo Nhân dân, QĐND, Công Thương, Tiền phong, TC Cộng sản, Báo Điện tử ĐCS VN, Đài THVN, Đài TNVN, TTXVN, Cổng TTĐT CP;
- Các cơ quan báo chí Thành phố;
- VPUB: CVP, PCVP Đ.H.Giang;
Các phòng: KGVX, TKBT;
- Lưu: VT, KGVX

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Văn Quý

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 231/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu231/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/12/2020
Ngày hiệu lực01/12/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 231/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 231/KH-UBND 2020 tuyên truyền thực hiện Quyết định 489/QĐ-TTg Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 231/KH-UBND 2020 tuyên truyền thực hiện Quyết định 489/QĐ-TTg Hà Nội
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu231/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNgô Văn Quý
        Ngày ban hành01/12/2020
        Ngày hiệu lực01/12/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Kế hoạch 231/KH-UBND 2020 tuyên truyền thực hiện Quyết định 489/QĐ-TTg Hà Nội

              Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 231/KH-UBND 2020 tuyên truyền thực hiện Quyết định 489/QĐ-TTg Hà Nội

              • 01/12/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 01/12/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực