Văn bản khác 232/KH-UBND

Kế hoạch 232/KH-UBND năm 2017 về thực hiện Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Nội dung toàn văn Kế hoạch 232/KH-UBND 2017 đề án Phát triển thị trường trong nước Huế


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 232/KH-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 11 tháng 11 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC GẮN VỚI CUỘC VẬN ĐỘNG “NGƯỜI VIỆT NAM ƯU TIÊN DÙNG HÀNG VIỆT NAM” GIAI ĐOẠN 2017-2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Thực hiện Quyết định số 634/QĐ-TTg ngày 29/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ việc phê duyệt Đề án phát triển thị trường trong nước gn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2014-2020; Công văn số 8278/BCT-TTTN ngày 08/9/2017 của Bộ Công Thương về việc tăng cường triển khai Đề án phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2014 - 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế với một số nội dung chính như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tiếp tục triển khai và đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” theo chủ trương Thông báo số 264-TB/TW ngày 31/7/2009 của Ban chấp hành Trung ương; Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 17/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

- Đẩy mạnh phát triển hệ thống phân phối tạo điều kiện đưa các hàng hóa thiết yếu và hàng Việt Nam có thế mạnh đến tay người tiêu dùng nhằm nâng cao sức mua, bình ổn thị trường và cải thiện đời sống người dân. Xây dựng các mô hình chui liên kết sản xuất - phân phối - tiêu dùng, các điểm bán hàng Việt nhằm tạo lập và phát triển thị trường trong nước bền vững.

- Phát huy vai trò của Nhà nước và các tổ chức có liên quan trong công tác quản lý thị trường nhằm bảo vệ người tiêu dùng và bảo vệ hàng hóa sản xuất trong nước, đảm bảo môi trường kinh doanh phát triển lành mạnh, bền vững.

2. Yêu cầu

- Các cấp, các ngành phải xác định các nội dung, nhiệm vụ cụ thể, thiết thực để triển khai thực hiện. Đẩy mạnh xã hội hóa, đảm bảo sử dụng nguồn kinh phí hiệu quả, hợp lý; lồng ghép với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

- Phi hp chặt chẽ, đồng bộ giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương và doanh nghiệp trong quá trình tổ chức thực hiện Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn tỉnh.

- Khuyến khích doanh nghiệp tích cực tham gia thực hiện chương trình, xây dựng mô hình thí điểm về điểm bán hàng Việt Nam với tên gọi “Tự hào hàng Việt Nam”, đẩy mạnh việc xã hội hóa trong quá trình triển khai thực hiện.

II. MỤC TIÊU

- Phấn đấu đến năm 2020, tăng thị phần hàng Việt Nam có thế mạnh chiếm trên 80% tại các kênh phân phối, 100% các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn có điểm bán hàng Việt Nam cố định, bền vững với tên gọi “Tự hào hàng Việt Nam”.

- Phấn đấu đến năm 2020, cơ bản hoàn thành việc xây dựng và cập nhật cơ sở dữ liệu mạng lưới phân phi hàng Việt trên địa bàn tỉnh.

III. NỘI DUNG NHIỆM VỤ

1. Công tác thông tin, truyền thông

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, vận động để người tiêu dùng biết, hiểu, đánh giá đúng về chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp Việt Nam đặc biệt là doanh nghiệp, cơ sở sản xuất hàng hóa trong tỉnh; vận động các doanh nghiệp nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ; thực hiện các cam kết bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng; từng bước xây dựng, bảo vệ và phát triển thương hiệu cho các sản phẩm, hàng hóa Việt Nam.

- Xây dựng và triển khai các chương trình truyền thông về sản phẩm, hàng hóa của các doanh nghiệp địa phương, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, có cơ hội quảng bá sản phẩm, hàng hóa của mình trên các phương tiện thông tin đại chúng.

2. Phát triển hệ thống phân phối hàng hóa cố định và bền vững, ưu tiên đối với hàng Việt Nam, hàng đặc sản địa phương

- Củng cvà mở rộng hệ thống phân phi, xây dựng các kênh phân phi văn minh, hiện đại đối với hàng Việt Nam; đa dạng hóa các loại hình phân phối, thiết lập hệ thống các điểm bán hàng Việt Nam bền vững, đặc biệt tại các khu vực tập trung đông dân cư, khu công nghiệp, vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới.

- Đẩy mạnh công tác hỗ trợ doanh nghiệp trong các hoạt động xúc tiến thương mại, tổ chức các hoạt động đưa hàng Việt Nam về nông thôn, chợ truyền thống, các chương trình khuyến mại hàng Việt Nam.

- Đẩy mạnh các hoạt động giới thiệu, quảng bá tuyến điểm du lịch gắn với quảng bá các sản phẩm, hàng hóa đặc sản địa phương.

3. Công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường và bảo vệ người tiêu dùng

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi kinh doanh hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và những hành vi gian lận thương mại.

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến và thực thi pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

IV. PHÂN CÔNG, TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Công Thương

a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành và địa phương liên quan triển khai thực hiện chương trình, nhiệm vụ được phân công tại kế hoạch này.

b) Phối hợp với các sở, ban ngành, địa phương, đơn vị liên quan xây dựng, tổ chức triển khai các nhiệm vụ, đề án phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; cụ thể:

- Xây dựng và tổ chức triển khai mô hình thí điểm về Điểm bán hàng Việt bền vững với tên gọi “Tự hào hàng Việt Nam”; từ 1-2 Điểm/năm.

- Xây dựng và số hóa bản đồ mạng lưới phân phối hàng Việt Nam, đặc sản địa phương trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2020.

- Xây dựng và tổ chức triển khai mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ thành chuỗi cung ứng bền vững giai đoạn 2018-2020.

- Xây dựng và tổ chức triển khai Kế hoạch tổ chức Phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn hàng năm.

- Xây dựng và tổ chức triển khai Kế hoạch kết nối cung cầu hàng hóa trong và ngoài nước hàng năm.

- Xây dựng và tổ chức triển khai Kế hoạch tổ chức tuyên truyền về Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam 15-3 hằng năm.

- Xây dựng và tổ chức triển khai Kế hoạch tổ chức Chương trình tháng bán hàng khuyến mại hàng năm.

- Xây dựng và tổ chức triển khai Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng thương mại điện tử trong hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng năm.

Hàng năm, căn cứ chương trình, nhiệm vụ được giao, lập dự toán kinh phí gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt.

c) Chịu trách nhiệm trong công tác chỉ đạo kiểm tra, kiểm soát thị trường; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thương mại cho các tổ chức, cá nhân có liên quan theo chương trình công tác hàng năm của đơn vị. Tiếp tục thực hiện Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

d) Hàng năm, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch; tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm, báo cáo UBND tỉnh về kết quả thực hiện.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư

a) Phối hợp với các sở, ban ngành, địa phương liên quan rà soát, xây dựng danh mục dự án kêu gọi đầu tư các dự án hạ tầng thương mại (chợ ở vùng nông thôn, kho hàng hóa, siêu thị trung tâm thương mại...) đồng thời triển khai xúc tiến và hỗ trợ đầu tư (nếu có) các dự án trên nhm mở rộng kênh phân phối hàng hóa, đẩy mạnh lưu thông tiêu thụ hàng hóa sản xuất trong nước.

b) Phối hợp với Sở Tài chính và Sở Công Thương thực hiện lồng ghép các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn để huy động tối đa nguồn lực của địa phương cho các hoạt động, nhm nâng cao hiệu quả của kế hoạch.

3. Sở Tài chính

Hàng năm, căn cứ vào khả năng cân đối ngân sách của tỉnh, phối hợp các đơn vị có liên quan thẩm định kinh phí thực hiện kế hoạch, tham mưu UBND tỉnh phân bổ, bố trí nguồn kinh phí thường xuyên từ ngân sách tỉnh để thực hiện.

4. Sở Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; đồng thời, xây dựng các chương trình thường kỳ, các chuyên mục để quảng bá, giới thiệu về sản phẩm, hàng hóa Việt Nam, trong đó tập trung ưu tiên đối với các sản phẩm là thế mạnh của tỉnh.

5. Sở Du lịch

Chỉ đạo tổ chức các hoạt động giới thiệu, quảng bá tuyến điểm du lịch gắn với quảng bá các sản phẩm, hàng hóa đặc sản địa phương.

6. UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế

a) Khảo sát, lựa chọn các sản phẩm, hàng hóa đặc trưng, thế mạnh của địa phương để xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình quảng bá, giới thiệu. Căn cứ khả năng cân đối ngân sách địa phương để hỗ trợ triển khai thực hiện các chương trình, nhiệm vụ của kế hoạch này.

b) Phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền về cuộc vận động đến mọi tầng lớp nhân dân tại địa phương, đặc biệt là nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng còn nhiều khó khăn.

Yêu cầu thủ trưởng các sở, ban ngành, các đơn vị liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, lồng ghép với các chương trình, đề án có liên quan chủ động xây dựng kế hoạch hàng năm để triển khai thực hiện Kế hoạch này đạt hiệu quả. Định kỳ trước ngày 10/6 và 15/12 hàng năm hoặc đột xuất báo cáo kết quả thực hiện, gửi Sở Công Thương để tổng hợp, báo cáo Bộ Công Thương, UBND tỉnh theo quy định.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, kịp thời phản ánh về Sở Công Thương để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Công Thương xử lý theo thẩm quyền./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Công Thương (b/c);
- Các CQ, ĐV được giao nhiệm vụ;
- CT và c
ác PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQ VN t
nh (p/hợp);
- VP: CVP và các PCVP;
- Lưu: VT,CT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 232/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu232/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/11/2017
Ngày hiệu lực11/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 232/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 232/KH-UBND 2017 đề án Phát triển thị trường trong nước Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 232/KH-UBND 2017 đề án Phát triển thị trường trong nước Huế
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu232/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýPhan Ngọc Thọ
        Ngày ban hành11/11/2017
        Ngày hiệu lực11/11/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 232/KH-UBND 2017 đề án Phát triển thị trường trong nước Huế

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 232/KH-UBND 2017 đề án Phát triển thị trường trong nước Huế

           • 11/11/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 11/11/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực