Văn bản khác 2331/KH-UBND

Kế hoạch 2331/KH-UBND năm 2019 thực hiện nhiệm vụ năm 2020 Đề án "Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017-2025" do tỉnh Bình Thuận ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 2331/KH-UBND 2019 Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân Bình Thuận


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2331/KH-UBND

Bình Thuận, ngày 28 tháng 6 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2020 ĐỀ ÁN “DẠY VÀ HỌC NGOẠI NGỮ TRONG HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN GIAI ĐOẠN 2017 - 2025”

I. CĂN CỨ LẬP KẾ HOẠCH

- Quyết định số 1400/QĐ-TTg ngày 30/9/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 - 2020”.

- Quyết định số 2080/QĐ-TTg ngày 22/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt, điều chỉnh, bổ sung Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017 - 2025”.

- Công văn số 1354/BGDĐT-ĐANN ngày 02/4/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 thực hiện Đề án NNQG và đề xuất Kế hoạch triển khai tại đơn vị.

- Kế hoạch số 1377/KH-UBND ngày 09/4/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Đề án dạy và học trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017 - 2025 trên địa bàn tỉnh.

II. MỤC TIÊU CHUNG

- Đổi mới việc dạy và học ngoại ngữ tại các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

- Đổi mới kiểm tra, đánh giá hoạt động dạy và học ngoại ngữ.

- Nâng cao năng lực chuyên môn, chuẩn hóa năng lực ngoại ngữ của tất cả giáo viên tiếng Anh theo yêu cầu của Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 - 2020”; duy trì và mở rộng việc triển khai thực hiện Chương trình tiếng Anh 10 năm ở các trường phổ thông đủ điều kiện trên địa bàn tỉnh; triển khai Chương trình tiếng Anh tăng cường ở cấp học Tiểu học, THCS và THPT.

- Tăng cường trang thiết bị cần thiết đáp ứng điều kiện dạy và học ngoại ngữ, ưu tiên ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong dạy và học ngoại ngữ.

- Đẩy mạnh công tác truyền thông, hợp tác quốc tế, xây dựng môi trường dạy và học ngoại ngữ.

III. NHIỆM VỤ

1. Triển khai chương trình, sách giáo khoa, giáo trình, tài liệu dạy và học ngoại ngữ cho các cấp học và trình độ đào tạo theo hướng tiếp cận chuẩn quốc tế, phù hợp với đặc thù của Việt Nam

- Mục tiêu: Triển khai có hiệu quả Chương trình tiếng Anh 10 năm và tiếng Anh tăng cường nhằm nâng cao năng lực ngoại ngữ, đáp ứng chuẩn đầu ra đối với học sinh các cấp học, hướng đến mục tiêu triển khai Chương trình môn tiếng Anh theo Chương trình giáo dục phổ thông mới ban hành tại Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; tiếp tục triển khai dạy Toán và các môn Khoa học tự nhiên (KHTN) bằng tiếng Anh ở một số cơ sở có nhu cầu và đủ điều kiện.

- Nội dung:

+ Tổ chức thí điểm cho trẻ làm quen với tiếng Anh trong các cơ sở GDMN có điều kiện; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ quản lý tại các đơn vị.

+ Triển khai thực nghiệm/thí điểm Chương trình làm quen tiếng Anh lớp 1 và lớp 2 tại những cơ sở giáo dục có nhu cầu và đủ điều kiện.

+ Tổ chức các lớp tập huấn giáo viên giảng dạy Chương trình tiếng Anh tăng cường.

+ Tiếp tục triển khai và mở rộng Chương trình tiếng Anh 10 năm tại các cơ sở giáo dục đủ điều kiện.

+ Duy trì việc dạy và học các môn Toán và KHTN bằng tiếng Anh ở các trường phổ thông có điều kiện.

+ Tổ chức kiểm tra đánh giá năng lực ngoại ngữ (NLNN) để chọn học sinh đủ điều kiện học Chương trình tiếng Anh 10 năm (lớp 6 và lớp 10).

+ Liên kết với tổ chức giáo dục uy tín triển khai Chương trình tiếng Anh tăng cường cho cấp THCS và THPT, sử dụng nguồn kinh phí tự nguyện từ phía phụ huynh, các nhà tài trợ.

- Sản phẩm dự kiến:

+ Mỗi huyện có ít nhất 04 trường mầm non, mẫu giáo dạy thí điểm, riêng thành phố Phan Thiết có ít nhất 08 trường dạy thí điểm làm quen tiếng Anh cho trẻ.

+ Mở rộng quy mô triển khai Chương trình tiếng Anh 10 năm ở các cấp: 28/28 trường THPT, 72/130 trường THCS và 180/278 trường TH trên địa bàn tỉnh.

+ 04 trường THPT và ít nhất 20 trường THCS sử dụng Chương trình tiếng Anh tăng cường.

+ 30 giáo viên được tập huấn giảng dạy Chương trình tiếng Anh tăng cường.

+ 20 giáo viên dạy Toán và các môn KHTN (Lý, Hóa và Sinh) bằng tiếng Anh được bồi dưỡng, tập huấn.

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 9/2019 – 12/2020.

- Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Kinh phí thực hiện: 500.000.000đ (Năm trăm triệu đồng).

Cụ thể:

+ Tập huấn giáo viên giảng dạy tiếng Anh tăng cường:

30 người x 10.000.000đ = 300.000.000đ (Ba trăm triệu đồng).

+ Bồi dưỡng giáo viên dạy Toán và các môn KHTN bằng tiếng Anh:

20 người x 10.000.000đ = 200.000.000đ (Hai trăm triệu đồng).

2. Đổi mới kiểm tra, đánh giá trong dạy và học ngoại ngữ theo hướng tiếp cận chuẩn quốc tế

- Mục tiêu:

+ Đổi mới hình thức, phương pháp thi, kiểm tra, đánh giá năng lực ngoại ngữ của học sinh.

+ Triển khai thí điểm đánh giá NLNN học sinh theo chuẩn đầu ra, ứng với Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc Khung NLNN châu Âu.

- Nội dung:

+ Kiểm tra thường xuyên chủ yếu dành cho kĩ năng nói, khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh của học sinh.

+ Bài kiểm tra định kì tích hợp gồm các kĩ năng: nghe, đọc, viết và kiến thức ngôn ngữ. Tỉ lệ thành phần trong bài kiểm tra, bài thi đảm bảo chênh lệch không quá 5% giữa các kĩ năng.

+ Kết hợp với Trung tâm khảo thí của Đại học Cambridge (Cambridge ESOL) để hỗ trợ, hợp tác trong việc đánh giá năng lực cho học sinh cấp Tiểu học, THCS và THPT.

- Sản phẩm dự kiến:

+ 108 học sinh Tiểu học đạt chuẩn NLNN tương đương A1;

+ 100 học sinh THCS đạt chuẩn NLNN tương đương A2;

+ 225 học sinh THPT đạt chuẩn NLNN tương đương B1.

- Thời gian thực hiện: Năm học 2019 – 2020.

- Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Kinh phí thực hiện: 438.500.000đ (Bốn trăm ba mươi tám triệu năm trăm nghìn đồng).

Cụ thể:

+ Tiểu học: 108 học sinh x 750.000đ = 81.000.000đ (Tám mươi mốt triệu đồng).

+ THCS, THPT: 325 học sinh x 1.100.000đ = 357.500.000đ (Ba trăm năm mươi bảy triệu năm trăm nghìn đồng).

3. Phát triển đội ngũ giáo viên, giảng viên ngoại ngữ đủ về số lượng và bảo đảm chất lượng

- Mục tiêu: Bồi dưỡng nâng cao năng lực sư phạm cho giáo viên ngoại ngữ các cấp học; chuẩn hóa năng lực ngoại ngữ của tất cả giáo viên tiếng Anh theo yêu cầu của Đề án.

- Nội dung: Tiếp tục phối hợp với các cơ sở đào tạo trong nước được Đề án giao nhiệm vụ để tổ chức các lớp bồi dưỡng nâng cao NLNN, NLSP cho giáo viên tiếng Anh.

* Thông tin về giáo viên ngoại ngữ:

Tổng số giáo viên ngoại ngữ hiện có: 1.152 giáo viên. Trong đó, tổng số giáo viên ngoại ngữ hiện đạt chuẩn: 980/1.152, đạt tỉ lệ 85.07% (Tiểu học: 281/329 đạt tỉ lệ: 85.41%, THCS: 521/569 đạt tỉ lệ 91.56%, THPT: 177/254 đạt tỉ lệ 69.69%).

- Sản phẩm dự kiến:

+ 50 giáo viên tiếng Anh các cấp được Trường ĐH Sư phạm Tp.Hồ Chí Minh bồi dưỡng nâng cao NLNN.

+ 75 giáo viên tiếng Anh các cấp được Trường ĐH Sư phạm Tp.Hồ Chí Minh bồi dưỡng nâng cao năng lực sư phạm.

- Thời gian thực hiện: tháng 6-8/2020.

- Đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp:

+ Đơn vị chủ trì: Đề án NNQG.

+ Đơn vị phối hợp: Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường ĐH Sư phạm TP.Hồ Chí Minh.

- Kinh phí thực hiện: Kinh phí tổ chức bồi dưỡng do Đề án ngoại ngữ 2020 chi trả.

4. Tổ chức bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ cho đội ngũ công chức, viên chức (không bao gồm đội ngũ giáo viên, giảng viên ngoại ngữ).

- Mục tiêu: công chức, viên chức đạt chuẩn quy định về ngoại ngữ đối với từng vị trí, việc làm.

- Nội dung: bồi dưỡng tiếng Anh bậc 2 cho công chức, viên chức không chuyên ngữ.

- Sản phẩm dự kiến: 252 công chức, viên chức đạt năng lực tiếng Anh bậc 2 trở lên hoặc tương đương.

- Thời gian thực hiện: tháng 6-8/2020.

- Đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp:

+ Đơn vị chủ trì: Sở Nội vụ.

+ Đơn vị phối hợp: Sở Giáo dục và Đạo tạo và các sở, ban ngành liên quan.

- Kinh phí thực hiện: 252 người x 10.000.000đ = 2.520.000.000đ (Hai tỷ năm trăm hai mươi triệu đồng).

5. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường điều kiện dạy và học ngoại ngữ

- Mục tiêu:

+ Hỗ trợ trang thiết bị thiết yếu phục vụ dạy và học ngoại ngữ tại các cơ sở giáo dục và đào tạo theo hướng ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học ngoại ngữ, ưu tiên các cơ sở giáo dục triển khai Chương trình tiếng Anh 10 năm, tiếng Anh tăng cường và các khu vực đặc biệt khó khăn.

+ Bồi dưỡng, nâng cao năng lực sử dụng trang thiết bị phục vụ dạy và học ngoại ngữ và các hệ thống học liệu ngoại ngữ trực tuyến cho đội ngũ giáo viên, nhân viên, cán bộ kỹ thuật.

- Nội dung:

+ Lựa chọn, trang bị bổ sung các trang thiết bị cần thiết phục vụ cho việc dạy và học ngoại ngữ các cấp học.

+ Từng bước đầu tư, trang bị các phòng nghe nhìn và đa phương tiện cho các cơ sở giảng dạy Chương trình tiếng Anh 10 năm, tiếng Anh tăng cường.

- Sản phẩm dự kiến: 100% trường học đảm bảo các yêu cầu tối thiểu phục vụ giảng dạy ngoại ngữ; 30 trường (10 TH, 10 THCS và 10 THPT) được hỗ trợ ti vi màn hình lớn phục vụ cho giảng dạy tiếng Anh (01 cái/trường).

- Thời gian thực hiện: 6/2020.

- Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Kinh phí thực hiện:

30 trường x 01 cái TV x 20.000.000đ/cái = 600.000.000đ (Sáu trăm triệu đồng).

6. Đẩy mạnh công tác truyền thông, hợp tác quốc tế, xây dựng môi trường dạy và học ngoại ngữ

- Mục tiêu:

+ Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân.

+ Tiếp tục phát triển, nhân rộng các mô hình xây dựng môi trường sử dụng ngoại ngữ tại các cơ sở giáo dục.

+ Xây dựng và phát triển môi trường học tập ngoại ngữ.

- Nội dung:

+ Phát huy và nhân rộng các mô hình như: Câu lạc bộ tiếng Anh, Hội thi hùng biện tiếng Anh tại các trường.

+ Tạo điều kiện để thu hút, đãi ngộ giáo viên, tình nguyện viên ở nước ngoài về làm việc tại tỉnh Bình Thuận.

+ Phối hợp, tạo điều kiện để các đơn vị, trường làm việc với tổ chức Lattitude Global Volunteering (LATTITUDE), Đại sứ quán Hoa Kỳ,… để tiếp tục mời giáo viên tình nguyện người nước ngoài về giảng dạy tại các trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo, THPT Phan Thiết và một số trường THPT khác.

- Đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp:

+ Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo.

+ Đơn vị phối hợp: Sở Nội vụ, Công an tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Trong năm học 2019 - 2020.

- Sản phẩm dự kiến:

+ Trong năm học 2019 - 2020, hầu hết các cơ sở giáo dục đều tổ chức ít nhất 01 buổi sinh hoạt ngoại khóa về tiếng Anh.

- Đẩy mạnh hợp tác quốc tế, trong năm học 2019 - 2020, đặt mục tiêu có khoảng 04 giáo viên người nước ngoài giảng dạy và làm công tác tình nguyện tại các trường, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Trong năm học 2019 – 2020.

- Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Kinh phí thực hiện: 1.188.000.000đ (Một tỷ một trăm tám mươi tám nghìn đồng).

Tổ chức cuộc thi hùng biện tiếng Anh ở các trường TH, THCS và THPT :

+ Cấp TH: 139 trường x 4.000.000 đ = 556.000.000 đ (Năm trăm năm mươi sáu triệu đồng).

+ Cấp THCS: 130 trường x 4.000.000đ = 520.000.000đ (Năm trăm hai mươi triệu đồng).

+ Cấp THPT: 28 trường x 4.000.000đ = 112.000.000đ (Một trăm mười hai triệu đồng).

7. Đẩy mạnh xã hội hóa trong dạy và học ngoại ngữ

- Mục tiêu:

+ Đẩy mạnh công tác xã hội hóa khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia hỗ trợ, hợp tác, đầu tư, cung cấp các dịch vụ dạy và học ngoại ngữ, đặc biệt là các Chương trình dạy và học ngoại ngữ theo hướng ứng dụng công nghệ thông tin.

+ Nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ của các cơ sở giáo dục tại địa phương theo cơ chế tự chủ.

+ Nâng cao chất lượng, phát huy vai trò của các trung tâm ngoại ngữ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

- Nội dung:

+ Huy động các nguồn tài trợ, đóng góp hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện Chương trình tiếng Anh tăng cường đạt hiệu quả.

+ Khuyến khích các tổ chức, cá nhân có uy tín thành lập các trung tâm ngoại ngữ chất lượng cao có giáo viên bản ngữ giảng dạy.

+ Triển khai các hoạt động nâng cao chất lượng, phát huy vai trò của các trung tâm ngoại ngữ trên địa bàn tỉnh.

+ Phối hợp với các Trung tâm ngoại ngữ có uy tín trong và ngoài tỉnh, giáo viên bản ngữ có trình độ chuyên môn giảng dạy tại các trường.

- Thời gian thực hiện: Từ năm học 2019 – 2020.

- Sản phẩm dự kiến:

+ 03 giáo viên người bản xứ ở các Trung tâm ngoại ngữ giảng dạy tại một số trường TH, THCS và THPT.

+ Số Trung tâm ngoại ngữ có uy tín, chất lượng được thành lập mới: 04.

- Đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp:

+ Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo.

+ Đơn vị phối hợp: Công an tỉnh, các Trung tâm ngoại ngữ.

- Kinh phí thực hiện: Mời giảng viên người bản xứ ở các Trung tâm ngoại ngữ giảng dạy tại một số trường điển hình trên địa bàn Thành phố Phan Thiết:

10 trường x 70 tiết x 500.000đ = 350.000.000đ (Ba trăm năm mươi triệu đồng).

8. Nâng cao hiệu quả quản lý, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện Đề án

- Mục tiêu:

+ Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực chỉ đạo, quản lý, hướng dẫn kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện Đề án cho đội ngũ cán bộ quản lý Đề án cấp tỉnh.

+ Tổ chức kiểm tra, giám sát các cơ sở giáo dục, đặc biệt công tác đổi mới về cách kiểm tra, đánh giá theo hướng kiểm tra kỹ năng học sinh.

+ Giám sát việc sử dụng có hiệu quả các trang thiết bị, tài liệu, học liệu được cấp phát phục vụ cho công tác dạy học ngoại ngữ.

- Nội dung:

+ Mở các lớp tập huấn hoặc tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ quản lý Đề án tại địa phương được tham gia các lớp tập huấn.

+ Xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát thường xuyên, định kỳ việc thực hiện Đề án tại các đơn vị.

+ Tổ chức sơ kết, tổng kết, báo cáo theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Thời gian thực hiện: Từ năm học 2019 – 2020.

- Sản phẩm dự kiến:

+ 05 cán bộ quản lý đề án cấp địa phương được tham gia tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực chỉ đạo.

+ Kiểm tra 10 đơn vị về thực hiện Đề án.

- Đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp:

+ Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo.

+ Đơn vị phối hợp: Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Thông tin và Truyền thông.

- Kinh phí thực hiện: 30.000.000đ (Ba mươi triệu đồng)

IV. KINH PHÍ

1. Tổng kinh phí: 5.626.500.000 (Năm tỷ sáu trăm hai mươi sáu triệu năm trăm ngàn đồng chẵn). (Theo phụ lục đính kèm)

2. Nguồn kinh phí: Kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sách địa phương.

* Đối với hoạt động phối hợp tổ chức các khóa bồi dưỡng cho giáo viên ngoại ngữ các cấp học phổ thông:

- Kinh phí tổ chức khóa bồi dưỡng do đơn vị bồi dưỡng (10 đơn vị được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ) chi trả từ nguồn kinh phí của Đề án NNQG cấp cho đơn vị.

- Kinh phí hỗ trợ cho giáo viên ngoại ngữ tham gia lớp bồi dưỡng (nếu có) do đơn vị cử đi chi trả theo quy định hiện hành.

- Kinh phí từ nguồn thu của các cơ sở giáo dục và đào tạo; nguồn tài trợ, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; các nguồn vốn xã hội hóa khác (nếu có).

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Là cơ quan thường trực, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ trong Kế hoạch.

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, địa phương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ đã đề ra; tham mưu tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện cho Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Chỉ đạo các cơ sở giáo dục quán triệt đầy đủ kế hoạch thực hiện và lộ trình Đề án ngoại ngữ quốc gia cho toàn thể giáo viên, cán bộ, nhân viên.

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch, hướng dẫn tổ chức thực hiện Đề án trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, phù hợp kế hoạch triển khai chung và đặc thù các trình độ, ngành nghề đào tạo.

- Tổ chức giám sát, kiểm tra, thường xuyên đánh giá, tổng hợp kết quả thực hiện Đề án trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp; phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

3. Sở Nội vụ

- Chủ trì tổ chức bồi dưỡng nâng cao trình độ tiếng Anh cho cán bộ, công chức, viên chức cấp tỉnh; phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các quy định về cơ chế, chính sách tuyển dụng, sử dụng định mức biên chế giáo viên, giảng viên ngoại ngữ phù hợp trong hệ thống giáo dục quốc dân.

- Theo dõi, tổng hợp số liệu về trình độ ngoại ngữ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo chuẩn chức danh nghề nghiệp.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo lồng ghép các chương trình, dự án để tăng cường đầu tư cơ sở vật chất cho các trường phổ thông thuộc tỉnh đủ điều kiện để triển khai dạy và học ngoại ngữ theo nội dung kế hoạch này.

5. Sở Tài chính

Trên cơ sở dự toán kinh phí hàng năm của Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện kế hoạch được phê duyệt, Sở Tài chính tổng hợp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí dự toán theo Luật Ngân sách Nhà nước, phù hợp với khả năng cân đối ngân sách địa phương.

6. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Bình Thuận, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh

Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng nội dung đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông nhằm nâng cao nhận thức toàn xã hội về chương trình đổi mới công tác giáo dục, đào tạo ngoại ngữ trong các cơ sở giáo dục phổ thông.

7. Hội Khuyến học tỉnh, Tỉnh Đoàn thanh niên, Liên hiệp Hội phụ nữ tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp liên quan khác có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao và theo quy định pháp luật hiện hành.

8. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

- Tiếp tục xây dựng nội dung cụ thể để chỉ đạo triển khai thực hiện Kế hoạch tại địa phương mình.

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch.

9. Định kỳ hàng năm (trước ngày 12/12) gửi báo cáo kết quả thực hiện về Sở Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh (Đ/c Hòa);
- Mặt trận và các đoàn thể tỉnh;
- Các cơ quan thuộc UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, KGVXNV. Bích.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Hòa

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2331/KH-UBND

Loại văn bản Văn bản khác
Số hiệu 2331/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 28/06/2019
Ngày hiệu lực 28/06/2019
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Giáo dục
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2331/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 2331/KH-UBND 2019 Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân Bình Thuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Kế hoạch 2331/KH-UBND 2019 Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân Bình Thuận
Loại văn bản Văn bản khác
Số hiệu 2331/KH-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Bình Thuận
Người ký Nguyễn Đức Hòa
Ngày ban hành 28/06/2019
Ngày hiệu lực 28/06/2019
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Giáo dục
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 5 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Kế hoạch 2331/KH-UBND 2019 Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân Bình Thuận

Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 2331/KH-UBND 2019 Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân Bình Thuận

  • 28/06/2019

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 28/06/2019

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực