Văn bản khác 2334/KH-BNN-TCCB

Kế hoạch 2334/KH-BNN-TCCB kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ ở các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc Bộ năm 2013 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 2334/KH-BNN-TCCB kiểm tra thực hiện dân chủ ở cơ quan đơn vị doanh nghiệp năm 2013


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2334/KH-BNN-TCCB

Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2013

 

KẾ HOẠCH

KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, DOANH NGHIỆP TRỰC THUỘC BỘ NĂM 2013

Thực hiện Kế hoạch số 31-KH/BCĐTW ngày 26/6/2013 của Ban Chỉ đạo Trung ương về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở về Kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2013. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Kế hoạch Kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc Bộ năm 2013, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mc đích:

- Đánh giá quá trình triển khai, tổ chức thực hiện các văn bản của Đảng, Nhà nước về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Qua đó, đảm bảo quyền và lợi ích hp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động;

- Qua kiểm tra, giúp Ban Chỉ đạo các cấp nắm bắt tình hình thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; Đồng thời đánh giá vai trò lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền về chỉ đạo, tổ chức thực hiện và sự chuyển biến nhận thức, năng lực thừa hành dân chủ ở cơ sở;

- Kịp thời phát hiện những đơn vị làm tốt, có phương pháp hay; Đồng thời phát hiện và chỉ ra những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân; Đề xuất những chủ trương, giải pháp khắc phục, tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong giai đoạn mới.

2. Yêu cầu:

- Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc Bộ cần chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra, đồng thời tiến hành kiểm tra các đơn vị trực thuộc;

- Việc kiểm tra phải được thực hiện đầy đủ, tránh hình thức, chiếu lệ;

- Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở của Bộ trực tiếp kiểm tra tại một số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc Bộ (có danh sách, thời gian cụ thể).

II. NỘI DUNG KIỂM TRA

1. Những nội dung chính cần tập trung kiểm tra, đánh giá:

a) Đánh giá nhận thức của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể ở các cấp, nhất là nhận thức của đảng viên, cán bộ cơ sở trong việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở;

b) Vai trò của cấp ủy Đảng, chính quyền trong việc tổ chức quán triệt và ban hành văn bản chỉ đạo việc triển khai thực hiện Kết luận số 65-KL/TW ngày 04/3/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa X) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa VIII) về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở;

c) Trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền trong việc tuyên truyền, phổ biến và đánh giá những chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm thực hành dân chủ của cán bộ, đảng viên về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở;

d) Việc xây dựng và ban hành các nội quy, quy chế, quy định nhằm cụ thể hóa chủ trương thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong đơn vị.

đ) Việc thành lập (kiện toàn) và hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ các cấp; công tác kiểm tra của cấp ủy, chính quyền, của Ban chỉ đạo về thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở; việc sơ kết, tổng kết định kỳ tại đơn vị;

e) Đánh giá việc xây dựng và thực hiện Quy chế phối hp công tác giữa các tổ chức trong hệ thống chính trị;

g) Đánh giá những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và các biện pháp khắc phục trong thời gian tới; những kiến nghị với Trung ương, Ban Cán sự Đảng Bộ về những nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

2. Nội dung cụ thể:

a) Đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp

Các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp căn cứ vào những nội dung cơ bản được quy định tại Nghị định số 71/1998/NĐ-CP ngày 08/9/1998 của Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan; Tập trung kiểm điểm, đánh giá những nội dung cụ thể:

- Việc xây dựng kế hoạch và tổ chức Hội nghị cán bộ công chức hàng năm của đơn vị;

- Việc xây dựng và thực hiện Quy chế phối hợp của Thủ trưởng đơn vị với cấp ủy, công đoàn đồng cấp;

- Việc xây dựng, hướng dẫn và tổ chức thi hành Quy chế thực hiện dân chủ ở đơn vị; Xây dựng, bổ sung và hiệu chỉnh Quy chế làm việc của đơn vị; Việc thực hiện công khai, dân chủ trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; Thực hiện Quy chế tuyển dụng cán bộ, công chức; Xây dựng và thực hiện các quy chế nội bộ cơ quan, nội quy cơ quan; Quy định về sử dụng tài sản công; quy chế chi tiêu nội bộ; Kết quả tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động;

- Kế hoạch tự kiểm tra, sơ kết, tổng kết, báo cáo năm với Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ quan, đơn vị và cấp trên.

b) Đối với các doanh nghiệp Nhà nước chi phối

Tập trung kiểm tra, đánh giá những nội dung cụ thể sau:

- Việc tổ chức cho công chức, công nhân viên, người lao động học tập và quán triệt các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; Đặc biệt là tổ chức quán triệt Nghị định số 60/2013/NĐ-CP ngày 19/6/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết khoản 3, Điều 63 của Bộ luật lao động về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc;

- Việc phối hợp làm việc giữa Ban Giám đốc và tổ chức Công đoàn trong việc tổ chức Đại hội công nhân viên chức, Hội nghị người lao động (sau ngày 15/8/2013 là Hội nghị người lao động);

- Việc chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức Hội nghị người lao động hàng năm;

- Việc xây dựng và thực hiện các quy chế, quy định cụ thể của doanh nghiệp nhằm phát huy dân chủ trong hoạt động của doanh nghiệp; Xây dựng và công khai thang, bảng lương ở doanh nghiệp; Tuyển dụng người lao động; việc thực hiện các nội dung phải công khai ở doanh nghiệp; Việc tiếp nhận và giải quyết các đơn thư, khiếu nại, tố cáo;

- Kế hoạch tự kiểm tra, sơ kết, tổng kết, thực hiện chế độ báo cáo với Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở cấp trên.

c) Đối với doanh nghiệp ngoài nhà nước

Tập trung kiểm tra, đánh giá theo những nội dung cụ thể sau:

- Việc tổ chức phổ biến, quán triệt Nghị định số 60/2013/NĐ-CP ngày 19/6/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết khoản 3, Điều 63 của Bộ luật lao động về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc tới công nhân viên chức, lao động;

- Việc xây dựng, ban hành quy chế đối thoại định kỳ tại nơi làm việc và phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên đại diện;

- Việc xây dựng quy chế phối hợp giữa Giám đốc với Ban chấp hành Công đoàn; Việc chuẩn bị và tổ chức Hội nghị người lao động hàng năm; xây dựng các quy chế trong hoạt động của doanh nghiệp; Việc xây dựng thang, bảng lương;

- Việc tổ chức công khai hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động tài chính và quỹ phúc lợi tập thể với người lao động; việc công khai các nội dung theo quy định của Nghị định số 87/2007/NĐ-CP (kể từ ngày 15/8/2013 là Nghị định số 60/2013/NĐ-CP ngày 19/6/2013).

- Việc xây dựng và thực hiện Thỏa ước lao động tập thể; Tổ chức lấy ý kiến của người lao động; Việc rà soát, sửa đổi, bổ sung các nội dung của Thỏa ước lao động tập thể.

- Việc tiếp nhận và giải quyết các đơn thư, khiếu nại tố cáo của người lao động.

III. PHƯƠNG PHÁP VÀ THỜI GIAN TIẾN HÀNH KIỂM TRA

1. Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc Bộ xây dựng Kế hoạch và thành lập Đoàn kiểm tra, tiến hành tự kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện theo các nội dung nêu trên và gửi báo cáo về Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (thông qua Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo, số 06 Nguyễn Công Trứ, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội); Thời gian: trước ngày 13/9/2013.

2. Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành lập Đoàn kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ ở một số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ trong khoảng thời gian từ 26/8 - 25/9, tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương, Ban Cán sự Đảng Bộ trước 30/9/2013.

3. Dự kiến kiểm tra tại một số đơn vị, cụ thể như sau:

a) Khối Cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp: 13 đơn vị

- Tổng cục Thủy sản; Cục Kinh tế hợp tác và PTNT; Cục Thú y;

- Bệnh viện Nông nghiệp; Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 1; Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 10;

- Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam; Viện Khoa học Thủy lợi Miền Nam (trực thuộc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam); Viện lúa Đồng bằng Sông Cửu Long (trực thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam);

- Trường Cao đẳng Kinh tế và Công nghệ Hà Nội; Trường Cao đẳng nghề Cơ khí Nông nghiệp; Trường Cao đẳng nghề Cơ giới và Thủy lợi; Trường Trung học Công nghệ Lương thực thực phẩm;

b) Khối doanh nghiệp: 05 đơn vị

- Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam; Tổng Công ty Mía đường I; Tổng Công ty Mía đường II - Công ty TNHH MTV; Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam - Công ty TNHH MTV; 01 đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Lương thực Miền Nam (đóng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh).

Quyết định kiểm tra, thành phần đoàn kiểm tra sẽ được thông báo cụ thể tới các đơn vị trước 31/7/2013.

Đồng chí Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ có trách nhiệm báo cáo cấp ủy, phối hp với công đoàn đồng cấp xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để B/c);
- VP Ban Cán sự Đảng;
-
Đảng ủy Bộ;
- Đảng ủy Khối cơ sở Bộ tại TP. HCM;
- Công đoàn Nông nghiệp và PTNT VN;
- Các cơ quan, đơn vị, DN thuộc Bộ (thực hiện);
- Lưu: VT, VP, CĐN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Thị Xuân Thu

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2334/KH-BNN-TCCB

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu2334/KH-BNN-TCCB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/07/2013
Ngày hiệu lực15/07/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2334/KH-BNN-TCCB

Lược đồ Kế hoạch 2334/KH-BNN-TCCB kiểm tra thực hiện dân chủ ở cơ quan đơn vị doanh nghiệp năm 2013


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 2334/KH-BNN-TCCB kiểm tra thực hiện dân chủ ở cơ quan đơn vị doanh nghiệp năm 2013
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu2334/KH-BNN-TCCB
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýNguyễn Thị Xuân Thu
        Ngày ban hành15/07/2013
        Ngày hiệu lực15/07/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 2334/KH-BNN-TCCB kiểm tra thực hiện dân chủ ở cơ quan đơn vị doanh nghiệp năm 2013

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 2334/KH-BNN-TCCB kiểm tra thực hiện dân chủ ở cơ quan đơn vị doanh nghiệp năm 2013

           • 15/07/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/07/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực