Văn bản khác 234/KH-UBND

Kế hoạch 234/KH-UBND năm 2018 thực hiện công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, giảm ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2019

Nội dung toàn văn Kế hoạch 234/KH-UBND 2018 công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông giảm ùn tắc Hà Nội 2019


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 234/KH-UBND

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CÔNG TÁC BẢO ĐẢM TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG, GIẢM ÙN TẮC GIAO THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2019

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông; Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ về tăng cường thực hiện các giải pháp trọng tâm bảo đảm TTATGT; Công điện số 1793/CĐ-TTg ngày 13/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Dương Lịch, Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và Lễ hội xuân 2019”; Nghị quyết số 06/2015/NQ-HĐND ngày 01/12/2015 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về Chương trình mục tiêu nhằm giảm thiểu ùn tắc giao thông và đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020; Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐND ngày 04/7/2017 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về việc thông qua Đề án tăng cường quản lý phương tiện giao thông đường bộ nhằm giảm ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn 2017-2020 tầm nhìn 2030; Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 04/12/2018 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 của thành phố Hà Nội; Kế hoạch số 123/KH-UBND ngày 01/6/2017 của UBND Thành phố Hà Nội về việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách nhằm xử lý, khắc phục tình trạng ùn, tắc giao thông trên địa bàn Thành phố Hà Nội; Kế hoạch số 243/KH-UBND ngày 15/12/2017 của UBND Thành phố về việc Triển khai Đề án “Tăng cường các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ tại những khu vực có khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn Thành phố".

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch thực hiện công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, giảm ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội và thực hiện Năm An toàn giao thông 2019 với chủ đề “An toàn giao thông cho hành khách và người đi mô tô, xe máy”, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

1. Tạo được sự vào cuộc mạnh mẽ, đồng bộ của cả hệ thống chính trị trong việc thực hiện Năm “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”; gắn trách nhiệm của Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành có liên quan, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã trong việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp giảm thiểu ùn tắc giao thông và tai nạn giao thông trên địa bàn và thực hiện Năm An toàn giao thông 2019 với chủ đề “An toàn giao thông cho hành khách và người đi mô tô, xe máy”.

2. Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; từng bước xây dựng văn hóa giao thông; tạo được sự đồng thuận, ý thức tự giác chấp hành của người dân trong việc thực hiện Luật giao thông đường bộ và các nhiệm vụ, giải pháp nhằm giảm thiểu ùn tắc giao thông, giảm tai nạn giao thông trên địa bàn Thành phố.

3. Bảo đảm trật tự an toàn giao thông, hạn chế ùn tắc giao thông phục vụ cho sinh hoạt, đi lại hàng ngày của nhân dân trên địa bàn Thành phố; nhất là trong các dịp Lễ, Tết, các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, thể thao quan trọng diễn ra trên địa bàn thành phố Hà Nội trong năm 2019.

4. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát, siết chặt kỷ cương, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong hoạt động vận tải; kiềm chế và kéo giảm các vụ tai nạn giao thông liên quan đến xe vận tải khách và mô tô, xe gắn máy; thực hiện quản lý chặt chẽ tải trọng phương tiện; quản lý các bến, bãi đỗ xe; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác vận tải hành khách công cộng. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý, điều hành giao thông, từng bước xây dựng hệ thống giao thông thông minh (ITS) trên địa bàn Thành phố.

II. MỘT SỐ CHỈ TIÊU

1. Nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; xây dựng văn hóa giao thông trong mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là đội ngũ lái xe ô tô kinh doanh vận tải, người tham gia giao thông bằng mô tô, xe gắn máy, xe máy điện, xe đạp điện.

2. Vận tải hành khách đảm bảo chất lượng, phục vụ hiệu quả. Phấn đấu tăng trưởng bình quân từ 6% - 8% lượt hành khách so với năm 2018.

3. Tiếp tục kiềm chế giảm từ 5% đến 10% tai nạn giao thông đường bộ, đường sắt (cả 3 tiêu chí: số vụ, số người chết, số người bị thương) so với năm 2018. Giảm tối thiểu 5% tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng (trên cả 03 tiêu chí) liên quan đến đường sắt, đường thủy nội địa, xe ô tô kinh doanh vận tải.

4. Tiếp tục giảm ùn tắc giao thông, hạn chế phát sinh các điểm ùn tắc mới và không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài trên 30 phút.

5. Triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ, chất lượng và hoàn thành việc cải tạo, sửa chữa, lắp đặt mới hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại 27 nút giao thông thuộc danh mục chương trình mục tiêu giảm ùn tắc giao thông và 30 danh mục cải tạo, sửa chữa đảm bảo an toàn giao thông năm 2019. Phấn đấu giải quyết từ 8-10 điểm ùn tắc giao thông năm 2018 chuyển sang; hạn chế và giải quyết kịp thời các điểm phát sinh ùn tắc mới.

III. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP

Tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp để giảm thiểu tình trạng ùn tắc giao thông và tai nạn giao thông, cụ thể:

1. Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị

- Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; trọng tâm tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông cho đội ngũ lái xe ô tô kinh doanh vận tải, người tham gia giao thông bằng mô tô, xe gắn máy, xe máy điện, xe đạp điện.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông rộng khắp ở các cấp, các ngành và các địa phương, trong các tổ chức, doanh nghiệp và trường học; tập trung giáo dục các kiến thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh các cấp học, sinh viên các trường đại học, cao đẳng; kết hợp chặt chẽ giữa gia đình và nhà trường trong việc giáo dục học sinh, sinh viên chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông.

- Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền pháp luật về giao thông: thông qua các báo, đài Trung ương và địa phương, qua hệ thống loa tại các nút giao thông trọng điểm, thông qua các hội nghị tuyên truyền, sân khấu hóa, trưng bày ảnh, phát tờ rơi, treo pano, các cuộc thi tìm hiểu pháp luật về giao thông,....

- Tổ chức tuyên truyền pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường sắt, chú trọng tại các địa phương có tuyến đường sắt đi qua; tuyên truyền pháp luật về giao thông đường bộ cho công nhân các Khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố theo Kế hoạch số 243/KH-UBND ngày 15/12/2017 của UBND Thành phố.

2. Công tác quy hoạch, kế hoạch phát triển kết cấu hạ tầng giao thông

- Tiếp tục thực hiện Chương trình số 06-CTr/TU ngày 29/6/2016 của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển đồng bộ, hiện đại hóa từng bước kết cấu hạ tầng đô thị, tăng cường quản lý trật tự xây dựng, đất đai, môi trường, xây dựng đô thị văn minh và hiện đại” giai đoạn 2016 - 2020; hoàn thành kế hoạch đầu tư công trung hạn năm 2019.

- Hoàn thành Quy hoạch bến xe, bãi đỗ xe, trung tâm tiếp vận và trạm dừng nghỉ trên địa bàn Thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

- Hoàn thành Đề án thành lập Trung tâm Quản lý điều hành giao thông công cộng (PTA) và triển khai thực hiện.

3. Công tác đầu tư phát triển hạ tầng giao thông

a) Các công trình giao thông trọng điểm của Bộ Giao thông vận tải

Phối hợp chặt chẽ với Bộ Giao thông vận tải để đưa tuyến đường sắt đô thị số 2A (Cát Linh- Hà Đông) vào khai thác, sử dụng; đẩy nhanh tiến độ tuyến đường vành đai III trên cao (Mai Dịch- Nam Thăng Long).

b) Các công trình giao thông của Thành phố

- Tập trung đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành các công trình giao thông trong danh mục các dự án trọng điểm của Thành phố giai đoạn 2016-2020 (Hoàn thành đoạn đường trên cao: Cầu Giấy, Xuân Thủy, Hồ Tùng Mậu; đẩy nhanh tiến độ thi công các nhà ga S9, S10, S12 của tuyến đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội; đường vành đai 2 đoạn Ngã Tư Vọng - Ngã tư Sở; đường vành đai 3 dưới thấp đoạn cầu vượt Mai Dịch - Cầu Thăng Long, đường vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục,...).

- Đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án: xén mở rộng đường Láng đoạn từ Cầu Giấy đến Ngã Tư Sở; cải tạo sửa chữa các tuyến đường Nguyễn Trãi, Trần Phú (Hà Đông), Quang Trung (Hà Đông); xén mở rộng đường Lê Quang Đạo, đường gom Đại Lộ Thăng Long, xén mở rộng đường vành đai 3 dưới thấp đoạn từ Cầu Dậu đến Cầu Mai Dịch,... Nghiêm Xuân Yêm - Nguyễn Xiển.

- Đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư xây dựng các bến xe liên tỉnh theo quy hoạch để từng bước thực hiện lộ trình di chuyển các bến xe ra ngoài trung tâm Thành phố, không để xe ô tô khách ngoại tỉnh đi sâu vào nội đô gây ùn tắc giao thông; tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án giao thông tĩnh tại khu vực trung tâm.

- Lắp đặt bổ sung, bảo đảm hoạt động của hệ thống đèn chiếu sáng tại các nút giao thông, đặc biệt các vị trí tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

- Xây dựng, cải tạo một số tuyến trục chính khu trung tâm hành chính huyện, tuyến đường liên huyện, tuyến trục chính của huyện kết nối với hệ thống đường tỉnh, quốc lộ và các đoạn tuyến kết nối khu đô thị mới với mạng lưới đường hiện có.

4. Công tác quản lý, khai thác hạ tầng giao thông

a) Công tác quản lý duy tu, duy trì, đảm bảo an toàn giao thông

- Tăng cường tổ chức kiểm tra, duy tu kịp thời hư hỏng, chống xuống cấp, đảm bảo êm thuận. Nâng cao chất lượng công tác quản lý, duy trì hệ thống cầu, đường bộ, hè phố nhằm nâng cao khả năng khai thác, đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn và phát huy được hiệu quả của các công trình giao thông; thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, rà soát, duy tu, duy trì cầu và đường, cầu đi bộ, sửa chữa kịp thời các hư hỏng, vá ổ gà để đảm bảo đường, cầu thường xuyên êm thuận; bổ sung, sửa chữa kịp thời các biển báo, rào chắn, sửa chữa đèn tín hiệu, nắp hố ga, nhất là trên các tuyến phố chính có phương tiện lưu thông cao,... không để xảy ra tai nạn giao thông do nguyên nhân hạ tầng giao thông kém chất lượng; kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thi công tăng cường công tác tổ chức giao thông, bảo đảm an toàn giao thông, bố trí người hướng dẫn, không gây ùn tắc và tai nạn giao thông do thi công các công trình.

- Tiếp tục rà soát điều chỉnh, bổ sung và hoàn thiện hệ thống an toàn giao thông đường bộ theo Thông tư số 06/2016/TT-BGTVT ngày 08/4/2016 của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2016/BGTVT (hệ thống biển báo, sơn kẻ đường, hệ thống đèn tín hiệu giao thông...).

- Tổ chức quản lý tốt hành lang an toàn giao thông đường bộ, ngăn chặn các hành vi lấn chiếm và tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt.

b) Công tác tổ chức giao thông

- Rà soát, điều chỉnh tổ chức giao thông hợp lý, khoa học phù hợp với thực tế và lưu lượng giao thông tại từng thời điểm (điều chỉnh làn, tuyến, vạch sơn, biển báo, pha đèn...); tiếp tục rà soát điều chỉnh tối ưu phương án tổ chức giao thông để phát huy hiệu quả tuyến buýt nhanh BRT.

- Kiểm tra tiến độ thực hiện rào chắn phục vụ thi công các công trình trọng điểm của Thành phố để điều chỉnh hợp lý giảm thiểu ùn tắc giao thông.

- Tăng cường xử lý các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị của các phương tiện tham gia giao thông. Tăng cường các lực lượng tổ chức hướng dẫn giao thông trong giờ cao điểm.

- Từng bước ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác quản lý, điều hành giao thông (hệ thống giao thông thông minh ITS) nhằm: Nâng cao công tác khai thác hiệu quả trung tâm điều khiển giao thông; phấn đấu kết nối 100% các nút đèn tín hiệu giao thông về trung tâm điều khiển giao thông; cung cấp nhiều giải pháp khác nhau để nâng cao chất lượng đi lại trên tất cả các loại hình giao thông; giảm thiểu ùn tắc giao thông, nâng cao chất lượng môi trường thông qua tối ưu hóa công tác tổ chức giao thông, thông tin cảnh báo cho người tham gia giao thông; giảm mức độ thương vong do tai nạn giao thông thông qua hệ thống cảm biến, cảnh báo, thiết bị an toàn giao thông; nâng cao chất lượng quản lý hạ tầng giao thông thông qua các hệ thống, công cụ hỗ trợ quản lý có ứng dụng công nghệ thông tin.

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm của chính quyền địa phương trong công tác duy tu, duy trì hạ tầng giao thông, tổ chức giao thông đảm bảo trật tự an toàn giao thông các tuyến đường do địa phương quản lý theo phân cấp.

- Phối hợp với các chủ đầu tư, các đơn vị chức năng của các tỉnh lân cận lập phương án đảm bảo việc vận hành, lưu thông qua các trạm soát vé dự án BOT, đặc biệt là các ngày trước và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019.

c) Công tác đảm bảo an toàn giao thông đường sắt

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác phối hợp theo Quy chế phối hợp số 33/QCPH-BGTVT-UBND ngày 13/8/2013, giữa ngành đường sắt và cơ quan chức năng thành phố Hà Nội.

- Đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông và vi phạm hành lang an toàn giao thông đường sắt.

- UBND các quận, huyện, thị xã có đường sắt đi qua quản lý chặt chẽ hành lang an toàn giao thông đường sắt, kiên quyết không để phát sinh thêm các đường ngang mở trái phép trên địa bàn quản lý, đảm bảo an toàn giao thông tại các vị trí giao cắt giữa đường sắt với các tuyến đường do địa phương quản lý; tổ chức trực cảnh giới đối với các lối đi tự mở tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Chủ tịch UBND cấp huyện, Chủ tịch UBND cấp xã chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND Thành phố khi để xảy ra tai nạn giao thông đường sắt trên địa bàn mình quản lý theo quy định của pháp luật.

- Tiếp tục rà soát hệ thống an toàn giao thông tại các vị trí giao cắt giữa đường bộ và đường sắt, đề xuất các giải pháp thực hiện để đảm bảo an toàn giao thông (giải tỏa vi phạm hành lang an toàn đường sắt, bố trí người trực cảnh giới, bổ sung biển báo, chuông cảnh báo, đèn cảnh báo nháy vàng, vuốt nối êm thuận các lối giao cắt, xây dựng gồ giảm tốc,...).

d) Công tác đảm bảo an toàn giao thông đường thủy

- Bố trí lực lượng thường xuyên duy trì chống tái lấn chiếm, xử lý nghiêm các vi phạm về hành lang an toàn giao thông đường thủy, lập bến bãi trái phép, các bến đò ngang, phà qua sông, phương tiện thủy chở khách trên sông, phương tiện thủy nội địa không phép tại các khu du lịch, không đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật về an toàn giao thông đường thủy. Đặc biệt chú trọng đảm bảo an toàn giao thông đường thủy, đường bộ trong dịp lễ hội Chùa Hương.

- Duy tu, sửa chữa các bến phà, bến tàu thủy chưa đạt tiêu chuẩn khai thác theo quy định, các bến khách ngang sông. Cung cấp bổ sung hoặc thay thế các thiết bị hướng dẫn giao thông đường thủy, áo phao và phao cứu hộ trên các phương tiện giao thông đường thủy,...

- Phối hợp với Cục đường thủy nội địa và chính quyền sở tại để tăng cường tuần tra, kiểm tra đảm bảo an toàn giao thông và xử lý các vi phạm an toàn giao thông trên các tuyến sông khai thác vận tải thủy, các bến phà, bến đò ngang, đò dọc và các địa điểm du lịch trên sông, mặt hồ nước, kiên quyết xử lý nghiêm tình trạng khai thác cát trái phép trên địa bàn thành phố.

5. Công tác quản lý, khai thác vận tải đảm bảo an toàn giao thông

a) Vận tải hành khách bằng xe buýt

- Tăng cường các giải pháp quản lý, phát triển và nâng cao chất lượng vận tải hành khách công cộng; đổi mới phương tiện xe buýt, mở rộng phạm vi hoạt động của các tuyến xe buýt, khai thác hiệu quả xe buýt nhanh BRT.

- Rà soát sắp xếp hợp lý mạng lưới và lựa chọn phương tiện xe buýt phù hợp với các tuyến đường; khảo sát, bố trí lại biểu đồ, tần suất hoạt động của xe buýt phù hợp với điều kiện giao thông trên từng tuyến, đáp ứng được lưu lượng khách trong giờ cao điểm và thấp điểm.

- Tiếp tục nghiên cứu, dự kiến thêm các trạm trung chuyển xe buýt để phục vụ tốt cho giao thông công cộng, dự phòng phục vụ cho các dịp lễ, hội, sự kiện lớn trên địa bàn, đảm bảo tính kết nối cho các dịch vụ vận tải công cộng khác.

- Tập trung triển khai phương án kết nối hệ thống giao thông công cộng với tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông khi đưa vào hoạt động.

b) Vận tải khách bằng xe taxi

- Tập trung nâng cao chất lượng phục vụ, đảm bảo tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, đặc biệt trong dịp lễ, tết. Phương tiện đưa ra phục vụ phải an toàn, sạch sẽ và đảm bảo các điều kiện theo quy định; niêm yết giá cước công khai trên xe theo quy định.

- Tiếp tục bố trí các điểm dừng, đỗ xe taxi trong khu vực trung tâm Thành phố, tập trung tại các bệnh viện, nhà ga, trường học, trung tâm thương mại, bến xe,...

c) Vận tải khách liên tỉnh

- Đôn đốc các bến xe sắp xếp, tổ chức điều hành khoa học, tích cực ứng dụng khoa học công nghệ, không để ùn tắc tại các bến xe, nâng cao chất lượng phục vụ và đảm bảo trật tự mỹ quan đô thị trong và ngoài khu vực bến xe. Thực hiện công tác quản lý hoạt động kinh doanh vận tải theo đúng quy hoạch của Bộ Giao thông vận tải và quy định của pháp luật hiện hành.

- Xây dựng phương án đảm bảo vận chuyển hành khách và kế hoạch xe dự phòng, xe tăng cường để phục vụ kịp thời khi cần thiết, huy động tối đa khả năng phương tiện phục vụ, đặc biệt trong các dịp lễ, tết.

- Thực hiện việc kiểm tra, kiểm soát các xe ra vào bến, kiểm tra chất lượng phương tiện, người lái, hàng hóa, hành lý theo quy định. Tăng cường công tác kiểm tra tại các bến xe nhằm đảm bảo các điều kiện an toàn cho phương tiện trước khi xuất bến, giữ gìn trật tự an ninh, phòng chống cháy nổ trong khu vực các bến xe. ứng dụng kiểm tra, xử lý vi phạm qua hệ thống camera (trước mắt áp dụng đối với bến xe Giáp Bát. Tiếp tục nghiên cứu mở rộng cho các bến xe khác trên địa bàn Thành phố).

d) Vận tải hành khách bằng đường sắt đô thị trên địa bàn Thành phố

- Tập trung hoàn thiện và phê duyệt Quy định về quản lý, bảo trì, vận hành, khai thác tuyến đường sắt đô thị thành phố Hà Nội số 2A Cát Linh - Hà Đông.

- Xây dựng phương án tổ chức tiếp nhận và đưa vào vận hành khai thác có hiệu quả tuyến đường sắt đô thị số 2A (Cát Linh- Hà Đông).

e) Công tác ứng dụng công nghệ thông tin

- Tiếp tục hoàn thiện và ứng dụng phần mềm quản lý, giám sát công tác duy tu, bảo trì hệ thống hạ tầng giao thông (phần mềm GovOne), tiến tới mở rộng cho công tác quản lý khác.

- Tiếp tục hoàn thiện và Triển khai ứng dụng tìm kiếm và thanh toán trông giữ xe ô tô qua điện thoại di động (IPARKING) trên địa bàn Thành phố; Nghiên cứu, đề xuất lắp đặt hệ thống camera phục vụ cho công tác quản lý điều hành giao thông, an ninh trật tự.

- Tiếp tục phối hợp với cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản - JICA triển khai Dự án Hỗ trợ phát triển hệ thống thẻ vé liên thông cho vận tải công cộng Hà Nội.

- Tiếp tục triển khai những hợp phần cơ bản của hệ thống giao thông thông minh trong tổng thể Đề án Thành phố thông minh, tập trung vào những nội dung cụ thể: xây dựng cơ sở dữ liệu (số hóa) về hạ tầng giao thông và phương tiện giao thông và các phần mềm phục vụ công tác quản lý điều hành hệ thống giao thông thông minh, điều hành tổ chức giao thông và xử lý vi phạm giao thông.

- Xây dựng bản đồ giao thông số trực tuyến để phục vụ công tác quản lý, điều hành và điều tiết giao thông, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, sử dụng điểm đỗ xe nhằm tối ưu nhu cầu đỗ xe.

- Trên cơ sở kết quả thí điểm xử lý vi phạm tự động thông qua camera giám sát tại bến xe Giáp Bát, nghiên cứu mở rộng mô hình cho các bến xe trên địa bàn toàn Thành phố. Phối hợp cung cấp hình ảnh vi phạm trật tự, an toàn giao thông của Trung tâm điều khiển đèn tín hiệu giao thông cho các lực lượng chức năng để xử lý theo quy định.

6. Công tác tuần tra, thanh tra, xử lý vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông

Tập trung kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; đặc biệt các hành vi là nguyên nhân chính, chủ yếu dẫn đến tình trạng ùn tắc và tai nạn giao thông, cụ thể như sau:

a) Trên lĩnh vực đường bộ

- Tập trung kiểm tra, xử lý nghiêm người điều khiển xe ô tô chở khách, ô tô tải, xe container, xe taxi, mô tô,... các hành vi: chạy quá tốc độ; đi không đúng phần đường, làn đường quy định; tránh, vượt không đúng quy định; chở hàng quá khô, quá tải, chở quá số người quy định; đi vào đường cấm, giờ cấm; không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông; chở vật liệu để rơi vãi; vi phạm quy định về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện; sử dụng phương tiện quá niên hạn,...; đối với các phương tiện chở khách, tập trung kiểm soát ngay tại nơi xuất phát, kiên quyết không cho xuất bến các phương tiện không đảm bảo an toàn vận tải khách; xử lý nghiêm các trường hợp xe chạy vòng vo đón, trả khách, xe chạy sai hành trình vận tải; dừng, đỗ, đón trả khách không đúng nơi quy định; chở hàng trong khoang chờ khách; thu tiền nhưng không trao vé cho hành khách; gian lận cước taxi dưới mọi hình thức; xe hợp đồng không có hợp đồng vận chuyển,...

- Đẩy mạnh xử lý vi phạm về tốc độ, thời gian làm việc của lái xe thông qua dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình (GPS); tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm qua hệ thống camera giám sát giao thông.

- Kiểm tra, xử lý và ngăn chặn việc đầu cơ, buôn bán vé, không để xảy ra tình trạng tăng giá vé vận tải hành khách trái quy định; đảm bảo an ninh, an toàn, thuận lợi cho hành khách, hạn chế tối đa hiện tượng ùn ứ khách tại các bến xe, nhất là trong các ngày Lễ, Tết.

- Tăng cường kiểm tra, kiểm soát tại các điểm trông giữ phương tiện, xử lý nghiêm các trường hợp tăng giá vé trông giữ xe trái quy định; giải tỏa lấn chiếm hè phố, lòng đường, hành lang an toàn giao thông để kinh doanh buôn bán, các chợ “cóc”, chợ tạm, treo đặt biển quảng cáo, làm mái che, mái vẩy ảnh hưởng tới trật tự, an toàn giao thông.

- Trên các tuyến cao tốc qua địa bàn Thành phố: bố trí đủ lực lượng phối hợp tổ chức tuần tra kiểm soát cơ động kết hợp với sử dụng các phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và hệ thống giám sát, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về tốc độ, đi không đúng phần đường, làn đường, dừng, đỗ đón, trả khách không đúng nơi quy định,... Chủ động phối hợp với Cục C08 - Bộ Công an và các cơ quan quản lý đường cao tốc (khi được yêu cầu) kịp thời giải quyết không để xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, nhất là tại khu vực trạm thu phí và cửa ngõ ra, vào Thành phố.

b) Trên lĩnh vực đường sắt

- Phối hợp với Ngành đường sắt và các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm về an toàn chạy tàu của nhân viên đường sắt; việc chấp hành các quy định, tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật công trình, thiết bị và phương tiện giao thông đường sắt.

- Tổ chức lực lượng kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của người tham gia giao thông tại các đường ngang, lối đi dân sinh; đặc biệt tại các đường ngang, lối đi không bố trí trực cảnh giới hoặc không có cần chắn tự động.

c) Trên lĩnh vực đường thủy nội địa

- Tập trung tuần tra, kiểm soát tại các tuyến, địa bàn trọng điểm, phức tạp, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, như: phương tiện chở quá tải, chở quá số người quy định, không đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng an toàn kỹ thuật, không đăng ký, không đăng kiểm, không trang bị dụng cụ cứu sinh; thuyền viên, người lái phương tiện thủy không có giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, vi phạm quy tắc giao thông. Chú trọng xử lý nghiêm các phương tiện chở khách vi phạm (phương tiện chở khách qua ngang sông, dọc sông, phương tiện thủy chở khách ở các khu du lịch, lễ hội).

- Kiểm tra, xử lý và đình chỉ hoạt động của các cảng, bến, nhà hàng nổi, kết cấu nổi phục vụ vui chơi giải trí, các thuyền, đò chở khách ngang sông chưa đáp ứng được các điều kiện về an toàn; tăng cường quản lý hoạt động vận tải hành khách, phục vụ nhân dân đi lại trên đường thủy an toàn; kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm của tàu, thuyền kinh doanh vận tải khách du lịch ngay từ khi xuất bến để có biện pháp ngăn chặn kịp thời.

- Giao Công an Thành phố, Sở Giao thông vận tải, UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo các lực lượng chức năng chủ động nắm tình hình địa bàn, kịp thời phát hiện, phối hợp đấu tranh, xử lý nghiêm các hoạt động khai thác tài nguyên, khoáng sản, cát, sỏi lòng sông không đúng quy định trên tuyến sông Hồng, sông Đà, sông Đuống,... gây mất trật tự, an toàn đường thủy nội địa.

7. Công tác chỉ huy, điều khiển, hướng dẫn, phân luồng bảo đảm trật tự, an toàn giao thông

- Giao Công an Thành phố, Sở Giao thông vận tải, UBND các quận, huyện, thị xã huy động tối đa các lực lượng chức năng, thanh tra giao thông vận tải, công an phường, xã, đồn, trạm, thị trấn, bảo vệ dân phố, dân phòng, thanh niên tình nguyện,... tham gia phối hợp hướng dẫn, phân luồng, chống ùn tắc nhất là trong các khung giờ cao điểm trong ngày; các kỳ nghỉ lễ, Tết và các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, thể thao quan trọng trong năm 2019.

- Giao UBND các quận, huyện, thị xã huy động tối đa các lực lượng phối hợp với các lực lượng chức năng của Thành phố hướng dẫn, phân luồng giao thông, tránh ùn tắc tại cổng trường học, bến xe, bệnh viện, các nút giao chưa có hệ thống đèn tín hiệu, các khu vực vui chơi, giải trí, khu vực lễ hội tập trung đông người trên địa bàn quản lý.

- Giao Chủ đầu tư các công trình đang thi công khẩn trương hoàn thiện một số hạng mục, thu hẹp rào chắn; cử lực lượng tham gia phân luồng, hướng dẫn giao thông, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông tại khu vực thi công công trình. Chủ đầu tư các công trình chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân Thành phố khi để xảy ra tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông tại vị trí thi công công trình do nguyên nhân hạ tầng.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy

- Chủ trì tham mưu cho cấp Ủy ban hành các văn bản tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị và nội dung văn hóa giao thông để triển khai tại các cấp ủy Đảng, các chi bộ.

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân thành, phố, các Sở, Ban, ngành liên quan chỉ đạo các cơ quan thông tin, truyền thông tổ chức tuyên truyền, phổ biện pháp luật về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị và nội dung văn hóa giao thông.

2. Văn phòng Ban An toàn giao thông Thành phố

- Phối hợp với các đơn vị thành viên của Ban ATGT Thành phố, các cơ quan báo, đài Trung ương và Hà Nội, UBND các quận, huyện, thị xã, các tổ chức chính trị - xã hội, các trường học triển khai công tác tuyên truyền pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa; tập trung tuyên truyền cho đội ngũ lái xe kinh doanh vận tải, người tham gia giao thông bằng mô tô, xe gắn máy, học sinh, sinh viên theo đúng chủ đề của Năm An toàn giao thông 2019: “An toàn giao thông cho hành khách và người đi mô tô, xe máy”.

- Phối hợp với các địa phương có đường sắt đi qua tổ chức tuyên truyền các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường sắt, quy tắc giao thông tại vị trí giao cắt giữa đường bộ và đường sắt.

- Phối hợp với Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội tổ chức tuyên truyền pháp luật về trật tự, an toàn giao thông cho công nhân các Khu công nghiệp và Cụm công nghiệp trên địa bàn Thành phố.

- Phối hợp với Công an Thành phố: Tổng hợp các số liệu về tai nạn giao thông hàng tuần, tháng, quý, năm, các điểm đen về tai nạn giao thông phục vụ công tác phân loại, đánh giá và đề xuất giải pháp xử lý, khắc phục.

3. Sở Giao thông vận tải

- Là cơ quan thường trực của Ban An toàn giao thông Thành phố, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch của các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan. Tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch, chuẩn bị nội dung các cuộc họp giao ban.

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành của Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện công tác quản lý nhà nước như sau:

+ Công tác tổ chức giao thông trên địa bàn toàn thành phố, chống ùn tắc giao thông, đảm bảo an toàn giao thông.

+ Xử lý, khắc phục các điểm đen về tai nạn giao thông do nguyên nhân hạ tầng.

+ Thực hiện và đôn đốc các địa phương tổ chức quản lý, khai thác có hiệu quả hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông.

+ Công tác quản lý vận tải.

+ Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm về trật tự an toàn giao thông; phối hợp với Công an Thành phố tăng cường công tác xử phạt bằng hình ảnh theo thẩm quyền.

4. Công an Thành phố

- Chủ trì thực hiện công tác điều hành giao thông.

- Chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa; chú trọng tuần tra lưu động, tập trung xử lý vi phạm theo các chuyên đề, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm như: điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn, vi phạm quy định tốc độ, vượt đèn đỏ, đi sai làn đường, sử dụng điện thoại di động; không thắt dây an toàn khi ngồi trên ô tô; không đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện; vi phạm quy định về an toàn, kỹ thuật và tải trọng của xe ô tô chở khách và xe ô tô tải; đẩy mạnh xử phạt bằng hình ảnh,...

- Phối hợp với Sở Giao thông vận tải và các đơn vị liên quan tổ chức rà soát, đề xuất các giải pháp xử lý, khắc phục các điểm ùn tắc giao thông và điểm đen về tai nạn giao thông.

- Tuyên truyền, tập huấn cho các lực lượng tham gia tổ chức điều hành giao thông và các lực lượng khác của ngành; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho các tầng lớp nhân dân.

5. Sở Thông tin và Truyền thông

Chủ trì, phối hợp với Công an Thành phố, Sở Giao thông vận tải, các cơ quan báo, đài Trung ương và địa phương xây dựng kế hoạch tuyên truyền bằng những nội dung, hình thức đa dạng, thiết thực, hiệu quả; duy trì thường xuyên các chuyên đề, chuyên mục tuyên truyền giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông và văn hóa giao thông nhằm nâng cao ý thức của người tham gia giao thông; xây dựng chuyên mục hướng dẫn tham gia giao thông an toàn.

6. Sở Văn hóa Thể thao

- Chủ trì xây dựng nội dung tuyên truyền theo đúng chủ đề của Năm An toàn giao thông 2019: “An toàn giao thông cho hành khách và người đi mô tô, xe máy” gắn với cuộc vận động xây dựng văn hóa giao thông người Hà Nội; tuyên truyền xây dựng văn hóa giao thông an toàn thông qua các tác phẩm văn hóa, nghệ thuật dân tộc.

- Tổ chức các đợt tuyên truyền, cổ động như: triển lãm tranh ảnh, cổ động trực quan, tổ chức các cuộc thi dưới hình thức sân khấu hóa về văn hóa giao thông tại các địa phương, trường học, doanh nghiệp và những địa điểm công cộng.

7. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Chỉ đạo cho các trường triển khai tốt chương trình giảng dạy trật tự an toàn giao thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành; triển khai nghiêm túc, có hiệu quả công tác giáo dục an toàn giao thông cho học sinh phổ thông Hà Nội.

- Chỉ đạo các trường quản lý chặt chẽ học sinh trong việc chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông; đưa thông tin liên quan đến việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông vào sinh hoạt đầu tuần, lễ chào cờ, sinh hoạt lớp, đoàn đội.

- Chỉ đạo các trường xây dựng phương án đưa đón học sinh và phối hợp với các lực lượng Công an Thành phố, Sở Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã tổ chức hướng dẫn, phân luồng giao thông, đảm bảo không để xảy ra ùn tắc giao thông tại cổng trường.

8. Sở Xây dựng

- Chủ trì xây dựng phương án phòng, chống úng ngập; phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Công an Thành phố đảm bảo an toàn giao thông trong mùa mưa bão; xây dựng biểu đồ chống úng ngập, cắt tỉa cành cây đảm bảo an toàn và không che khuất tầm nhìn.

- Đảm bảo công tác chiếu sáng trên các tuyến đường.

- Quản lý công tác vệ sinh môi trường thu gom rác thải (công tác vệ sinh, xe tập kết và vận chuyển rác, tưới nước rửa đường,...) đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường, văn minh đô thị và không gây ùn tắc giao thông.

- Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã, các chủ đầu tư các khu đô thị, chung cư cao tầng, các siêu thị, trung tâm thương mại để yêu cầu chủ đầu tư quy hoạch thiết kế dự án, công trình phải đảm bảo diện tích bãi đỗ xe đáp ứng nhu cầu của khu nhà, công trình và đỗ xe công cộng trong khu vực.

9. Sở Quy hoạch - Kiến trúc

- Phối hợp với Sở Giao thông vận tải hoàn thiện và trình UBND Thành phố ban hành Quy hoạch bến xe, bãi đỗ xe, trung tâm tiếp vận và trạm dừng nghỉ trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

- Chủ trì tổ chức hướng dẫn, thỏa thuận cho các dự án chỉ tiêu liên quan đến việc đỗ xe của các khu đô thị, khu nhà ở, đỗ xe công cộng của khu vực.

10. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Lập kế hoạch các nguồn vốn ưu tiên đầu tư phát triển giao thông, vận tải công cộng và giải quyết nhanh các thủ tục đầu tư xây dựng công trình giao thông theo đúng quy định của pháp luật.

- Bố trí đủ vốn giải quyết các nợ đọng trong xây dựng cơ bản.

- Đôn đốc các chủ đầu tư, các dự án của quận, huyện, thị xã giám sát đầu tư đảm bảo đúng mục đích yêu cầu.

11. Sở Tài chính

- Cân đối nguồn vốn, đảm bảo để triển khai các danh mục thực hiện bằng nguồn vốn sự nghiệp kinh tế.

- Cân đối, bố trí ngân sách, hướng dẫn, cấp phát kịp thời kinh phí cho các đơn vị theo quy định tại Thông tư số 01/2018/TT-BTC ngày 02/01/2018 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông và Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐND ngày 05/7/2018 của Hội đồng nhân dân Thành phố về việc ban hành quy định nội dung, mức chi đặc thù thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố Hà Nội.

12. Sở Tài nguyên và Môi trường

Tập trung để giải quyết các thủ tục thu hồi, giao đất cho các công trình giao thông và đề xuất cơ chế, chính sách liên quan để hỗ trợ giải phóng mặt bằng.

13. Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã

- Chủ trì xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện theo kế hoạch của Thành phố trên địa bàn quận, huyện, thị xã; đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ về giảm từ 5% -10% tai nạn giao thông đường bộ, đường sắt (trên cả 03 tiêu chí) so với năm 2018 và giảm ùn tắc giao thông trên địa bàn quản lý.

- Chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm các vi phạm về trật tự, an toàn giao thông; kiểm tra, rà soát và xử lý hoạt động của “xe dù” bến “cóc” phát sinh trên địa bàn quản lý theo quy định.

- Chủ trì phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng, Chủ đầu tư các công trình và các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án giao thông; công tác tổ chức giao thông; tổ chức giải tỏa lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa; giải tỏa chợ tạm, chợ cóc họp trên hè, đường phố, mở đường ngang trái phép trên địa bàn quản lý.

- Tổ chức kiểm tra, rà soát, quy hoạch sắp xếp các điểm giao thông tĩnh trên địa bàn quận, huyện, thị xã; phối hợp triển khai tổ chức thực hiện trông giữ xe dưới lòng đường theo ngày chẵn, lẻ và thực hiện thu phí ô tô tự động.

- Tổ chức rà soát, xử lý các điểm đen, điểm tiềm ẩn về tai nạn giao thông trên địa bàn, đặc biệt đối với các tuyến đường địa phương quản lý theo phân cấp.

- Yêu cầu các cơ quan, trường học, bệnh viện, trung tâm thương mại, nhà hàng, khách sạn có lưu lượng xe ra, vào phối hợp với lực lượng chức năng tổ chức đảm bảo an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông tại khu vực cổng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn quản lý.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến phường, xã, thị trấn, tổ dân phố, từng hộ gia đình về Luật giao thông đường bộ và các văn bản liên quan đến trật tự an toàn giao thông. Phối hợp với Văn phòng Ban ATGT Thành phố và các đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền pháp luật về trật tự, an toàn giao thông cho nhân dân trên địa bàn quản lý.

- Phát động phong trào toàn dân tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

- Ủy ban nhân dân các quận, huyện có đường sắt đi qua chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải và các đơn vị liên quan tổ chức rà soát toàn bộ các lối đi dân sinh trên địa bàn để bố trí trực cảnh giới tại các vị trí có nguy cơ mất an toàn giao thông; rà soát hệ thống an toàn giao thông (tầm nhìn, biển báo, sơn kẻ, vuốt nối êm thuận,...) tại các vị trí giao cắt đường sắt và đường bộ (đối với hệ thống đường bộ thuộc trách nhiệm quản lý của địa phương) để điều chỉnh, bổ sung kịp thời nhằm đảm bảo an toàn giao thông.

- Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã có hệ thống giao thông đường thủy nội địa, bến đò ngang, bến khách ngang sông, các sông, suối, hồ có hoạt động lễ hội, vui chơi giải trí phối hợp với Công an Thành phố, Sở Giao thông vận tải tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa; cương quyết đình chỉ các bến khách hoạt động trái phép, các phương tiện không đảm bảo điều kiện an toàn, vi phạm quy định về đăng ký, đăng kiểm, không trang bị đầy đủ dụng cụ cứu sinh, người điều khiển phương tiện không có chứng chỉ chuyên môn; kiên quyết không để phát sinh các bến trái phép ngang sông; xây dựng phương án đảm bảo tuyệt đối an toàn giao thông đường thủy nội địa cho nhân dân và du khách, đặc biệt trong Lễ hội Xuân Kỷ Hợi năm 2019 và các hoạt động vui chơi, giải trí khác.

Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND Thành phố nếu trên địa bàn có tai nạn giao thông gia tăng, tai nạn giao thông đường sắt; địa bàn để xảy ra các vi phạm lấn chiếm trái phép lòng đường, lề đường, hè phố; tình trạng bến, bãi hoạt động vận tải trái phép; tình trạng xe quá khổ, quá tải hoạt động.

14. Đề nghị Bộ Tư lệnh Thủ đô

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn để triển khai các hoạt động đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn Thành phố.

- Tổ chức hoạt động thường xuyên các đội kiểm soát quân sự và phối hợp giải quyết ùn tắc giao thông tại các điểm thường xuyên ùn tắc trên địa bàn Thành phố.

15. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố và các đoàn thể chính trị Thành phố

- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền đến cán bộ, đoàn viên, hội viên gương mẫu chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông; tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và nhân dân sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng góp phần giảm ùn tắc và tai nạn giao thông, giảm ô nhiễm môi trường.

- Thành Đoàn Hà Nội tích cực, chủ động phối hợp với Văn phòng Ban ATGT Thành phố, Công an Thành phố trong việc tham gia các hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, đặc biệt trong các tầng lớp thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên Thủ đô; phối hợp hướng dẫn, phân luồng giao thông, tránh ùn tắc giao thông tại các cổng trường học, bệnh viện, các nút giao,...

16. Các Sở, Ban, ngành liên quan và các đơn vị thành viên của Ban An toàn giao thông thành phố Hà Nội

- Căn cứ chức năng nhiệm vụ được Thành phố giao, lập kế hoạch với các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, phù hợp với đặc điểm của sở, ngành, đơn vị để thực hiện các nội dung của kế hoạch này.

- Các đồng chí Ủy viên Ban An toàn giao thông Thành phố chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung của kế hoạch này và các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 1257/QĐ-BATGT ngày 13/3/2018 của đồng chí Chủ tịch UBND Thành phố, Trưởng Ban ATGT Thành phố về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban An toàn giao thông thành phố Hà Nội.

Trên đây là kế hoạch thực hiện công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, giảm ùn tắc giao thông trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2019. Trong quá trình tổ chức thực hiện, những vấn đề cần bổ sung, điều chỉnh, yêu cầu các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã đề xuất gửi về Sở Giao thông vận tải - Cơ quan Thường trực Ban An toàn giao thông Thành phố để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; (để báo cáo)
- Phó TTgTT Trương Hòa Bình;(để báo cáo)
- Đ/c Bí thư Thành ủy;(để báo cáo)
- Ủy ban ATGT Quốc gia;(để báo cáo)
- Văn phòng Chính phủ; (để báo cáo)
- Bộ GTVT, Bộ Công an;(để báo cáo)
- Thường trực Thành ủy;(để báo cáo)
- Thường trực HĐNDTP;(để báo cáo)
- Đ/c Chủ tịch UBNDTP;(để báo cáo)
- Các đ/c PCT UBNDTP;(để báo cáo)
- VP Thành ủy, VP UBNDTP
- UB MTTQ Thành phố (để phối hợp);
- Ban Tuyên giáo Thành ủy;
- Thành đoàn Hà Nội;
- Các sở, ban, ngành Thành phố;
- Các quận ủy, huyện ủy, thị ủy;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- VPUBTP: CVP, PCVP Phạm Văn Chiến, ĐT(Thục, Phg, Thịnh), TH, KGVX, NC, TKBT;
- Lưu : VT, ĐTHải.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thế Hùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 234/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu234/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/12/2018
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 234/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 234/KH-UBND 2018 công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông giảm ùn tắc Hà Nội 2019


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 234/KH-UBND 2018 công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông giảm ùn tắc Hà Nội 2019
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu234/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Thế Hùng
        Ngày ban hành24/12/2018
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Kế hoạch 234/KH-UBND 2018 công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông giảm ùn tắc Hà Nội 2019

              Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 234/KH-UBND 2018 công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông giảm ùn tắc Hà Nội 2019

              • 24/12/2018

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực