Văn bản khác 2342/KH-UBND

Kế hoạch 2342/KH-UBND năm 2018 thực hiện Quyết định 1309/QĐ-TTg phê duyệt Đề án đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân do tỉnh Đồng Nai ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 2342/KH-UBND 2018 thực hiện 1309/QĐ-TTg quyền con người hệ thống giáo dục Đồng Nai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2342/KH-UBND

Đồng Nai, ngày 14 tháng 3 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 1309/QĐ-TTG NGÀY 05/9/2017 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN ĐƯA NỘI DUNG QUYỀN CON NGƯỜI VÀO CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC TRONG HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN

Thực hiện Quyết định số 1309/QĐ-TTg ngày 05/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân (sau đây gọi chung là Đề án) trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Quán triệt Quyết định số 1309/QĐ-TTg ngày 05/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân và các văn bản liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc ngành giáo dục và đào tạo, học sinh và phụ huynh học sinh trong toàn tỉnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục quyền con người nhằm tạo sự chuyển biến trong nhận thức của người học, của đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục về tầm quan trọng, ý thức tự bảo vệ các quyền của bản thân, tôn trọng nhân phẩm, các quyền và tự do của người khác; ý thức về trách nhiệm, nghĩa vụ của công dân đối với Nhà nước, xã hội góp phần phát triển toàn diện con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển bền vững của đất nước.

b) Xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của Đề án được phân công trên phạm vi địa bàn tỉnh Đồng Nai; tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá, tổng hợp kết quả thực hiện, định kỳ báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo và UBND tỉnh Đồng Nai.

c) Bảo đảm các điều kiện cần thiết về cơ sở vật chất, kỹ thuật, nhân lực để triển khai thực hiện Đề án.

2. Yêu cầu

a) Tổ chức quán triệt sâu rộng mục đích, ý nghĩa, sự cần thiết của việc đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân.

b) Phối hợp đồng bộ, kịp thời trong việc chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện có kết quả việc đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân; kết hợp triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án có liên quan đến việc đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân.

II. NỘI DUNG

1. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu

a) Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục trong các cấp học trên phạm vi toàn tỉnh.

- Tuyên truyền, phổ biến chủ trương đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân theo Quyết định số 1309/QĐ-TTg ngày 05/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân; quán triệt mục tiêu, định hướng, giải pháp, lộ trình thực hiện Đề án.

- Cơ quan quản lý giáo dục các cấp, các cơ sở giáo dục phổ thông tiếp tục quán triệt nội dung Quyết định số 1309/QĐ-TTg ngày 05/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, gia đình học sinh để hiểu biết, đồng thuận và tích cực tham gia thực hiện Đề án.

- Các sở, ban, ngành, các đoàn thể, tổ chức xã hội có liên quan; UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa (sau đây gọi chung là UBND cấp huyện) quán triệt nội dung các văn bản nêu trên đến cán bộ, công chức, viên chức để kịp thời, tích cực thực hiện các nhiệm vụ được giao.

- Các cơ quan thông tin truyền thông phối hợp tuyên truyền chủ trương đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân nhằm tạo sự đồng thuận, phát huy hiệu quả sự tham gia của xã hội.

b) Tăng cường thực hiện các hoạt động giáo dục trong nhà trường kết hợp với giáo dục gia đình và xã hội

- Căn cứ các nội dung chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo và UBND tỉnh về đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân, tiếp tục đẩy mạnh củng cố mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội để đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh phổ thông.

- Các cơ quan quản lý giáo dục tăng cường chỉ đạo công tác hoạt động ngoài giờ lên lớp, hoạt động đoàn - đội và hoạt động chuyên môn trong cơ sở giáo dục phổ thông.

- Các cơ sở giáo dục phổ thông đẩy mạnh việc đổi mới về nội dung, hình thức hoạt động ngoài giờ lên lớp, hoạt động đoàn - đội; tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc tích hợp, lồng ghép trong việc thực hiện Đề án.

c) Xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện Đề án

Căn cứ nội dung Đề án, dựa vào tình hình thực tế của địa phương các cơ quan quản lý giáo dục và UBND cấp huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong phạm vi quản lý; tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá kịp thời kết quả thực hiện của cơ quan, đơn vị, đoàn thể, tổ chức mình quản lý. Kế hoạch của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, đoàn thể xã hội phải cụ thể hóa các nhiệm vụ, phân công tổ chức thực hiện, lộ trình thực hiện; chú trọng sự phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, tổ chức; đảm bảo có sự kết hợp triển khai chặt chẽ với các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án liên quan.

d) Đảm bảo các điều kiện cần thiết để triển khai thực hiện Đề án

- Tổ chức rà soát, xây dựng kế hoạch tiếp tục đầu tư xây dựng, phát triển cơ sở vật chất, kỹ thuật, nhân lực để đáp ứng yêu cầu triển khai Đề án.

- Tổ chức rà soát, điều chỉnh, bố trí, sắp xếp, đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng cơ sở vật chất, kỹ thuật, đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên (đã có); đồng thời xây dựng kế hoạch bổ sung kịp thời, đầy đủ, đảm bảo về chất lượng đáp ứng được yêu cầu triển khai thực hiện Đề án.

- Tổ chức rà soát, điều chỉnh, bố trí, sắp xếp hợp lý, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để bảo đảm các điều kiện triển khai Đề án; kịp thời tham mưu cơ quan chức năng có thẩm quyền xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1309/QĐ-TTg ngày 05/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

đ) Tổ chức triển khai thực hiện Đề án

Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội có liên quan và UBND cấp huyện đảm bảo các điều kiện và tổ chức triển khai thực hiện Đề án đúng quy định, phù hợp với từng cấp học và trình độ đào tạo.

2. Lộ trình thực hiện

a) Giai đoạn 01: 2017 - 2020

- Tổ chức thông tin tuyên truyền Đề án trên địa bàn tỉnh.

- Căn cứ văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên xây dựng và triển khai thực hiện các kế hoạch của các sở, ban, ngành chức, đoàn thể, tổ chức xã hội có liên quan và UBND cấp huyện để triển khai thực hiện Đề án.

- Tập huấn cho giáo viên thí điểm đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân. Đến năm 2020, tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán cấp tỉnh có giảng dạy lồng ghép kiến thức quyền con người ở các cấp học theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Khảo sát, đánh giá thực trạng giáo dục quyền con người và đội ngũ giáo viên, giảng viên, cán bộ quản lý tại các cấp học trên địa bàn tỉnh.

- Thí điểm một số cơ sở giáo dục theo từng cấp học trên địa bàn tỉnh tích hợp giáo dục quyền con người vào chương trình học.

- Sơ kết thực hiện kế hoạch giai đoạn 2017 - 2020 nhằm hoàn thiện nội dung chương trình giáo dục quyền con người, làm cơ sở để triển khai giai đoạn 2021 - 2025.

b) Giai đoạn 02: 2021 - 2025

- Tiếp tục thông tin tuyên truyền Đề án trên địa bàn tỉnh.

- Triển khai đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về quyền con người cho toàn bộ đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên các cấp học trên địa bàn tỉnh. Phấn đấu đến năm 2025, 100% cán bộ quản lý, giáo viên trực tiếp tham gia giảng dạy về quyền con người trong hệ thống giáo dục quốc dân được tập huấn, bồi dưỡng.

- Đến năm 2025, 100% các cơ sở giáo dục, giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh tổ chức giáo dục quyền con người cho người học.

3. Kinh phí thực hiện

Kinh phí triển khai thực hiện Đề án từ nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn tài trợ khác (nếu có) việc xây dựng dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Giáo dục và Đào tạo

a) Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, tổ chức, đoàn thể có liên quan và UBND cấp huyện tổ chức triển khai Kế hoạch của UBND tỉnh; tổ chức kiểm tra, đánh giá, tổng hợp kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch này trong phạm vi toàn tỉnh theo từng năm, từng giai đoạn, định kỳ báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo và UBND tỉnh.

b) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện tiếp tục tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch thực hiện Đề án.

c) Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, (các) cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh rà soát, điều chỉnh, bố trí, sắp xếp, đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng cơ sở vật chất, kỹ thuật, đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên đã có; đồng thời xây dựng kế hoạch bổ sung kịp thời, đầy đủ, đảm bảo về chất lượng đáp ứng yêu cầu triển khai thực hiện Đề án.

d) Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, các sở, ban, ngành liên quan và UBND cấp huyện tổ chức rà soát, điều chỉnh, bố trí, sắp xếp hợp lý, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để bảo đảm các điều kiện triển khai thực hiện Đề án.

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

a) Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn, triển khai thực hiện Kế hoạch đến các cơ sở giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh; thực hiện lồng ghép với Đề án đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

b) Phối hợp với Sở Tài chính huy động, bố trí nguồn kinh phí cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thực hiện Kế hoạch.

c) Chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch; phối hợp tổ chức tuyên truyền rộng rãi cho mọi người dân, học sinh và phụ huynh học sinh về quyền con người. Phối hợp với các đơn vị liên quan thường xuyên tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch.

d) Chỉ đạo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp chủ động triển khai thực hiện Kế hoạch; căn cứ điều kiện thực tế xây dựng lộ trình thực hiện phù hợp với đơn vị mình.

3. Sở Tài chính

Sở Tài chính phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện tham mưu UBND tỉnh cân đối, bố trí nguồn vốn để thực hiện Kế hoạch theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước; phối hợp với các đơn vị có liên quan kiểm tra, giám sát, đánh giá, tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị có liên quan thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đầu tư công, tham mưu trình UBND tỉnh bố trí nguồn vốn đầu tư công theo quy định (nếu có).

5. Sở Thông tin và Truyền thông

Đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo định hướng các cơ quan báo, đài thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền.

6. Các cơ quan báo, đài trên địa bàn tỉnh

Báo Đồng Nai, Báo Lao động Đồng Nai, Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Nai phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức thông tin tuyên truyền đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh.

7. Các sở, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội có liên quan

Xây dựng kế hoạch của cơ quan, đơn vị, đoàn thể, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ có liên quan để thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh theo quy định; phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng được giao; tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá, tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao theo từng năm, từng giai đoạn, định kỳ báo cáo UBND tỉnh thông qua Sở Giáo dục và Đào tạo.

8. Trường Đại học Đồng Nai

Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân.

9. UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa

a) Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục phổ thông trong phạm vi quản lý nhà nước trên địa bàn đẩy mạnh thực hiện các hoạt động giáo dục trong nhà trường kết hợp với giáo dục gia đình và xã hội trong việc thực hiện Đề án; đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, học tốt.

b) Xây dựng kế hoạch của địa phương triển khai thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh; chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan chức năng, đoàn thể, tổ chức xã hội của địa phương có liên quan xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện trên địa bàn; tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá, tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ theo phân cấp quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo trong từng năm, từng giai đoạn, định kỳ báo cáo UBND tỉnh thông qua Sở Giáo dục và Đào tạo.

10. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy và các cơ quan báo, đài trên địa bàn tỉnh tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, vận động các tổ chức và Nhân dân tích cực tham gia thực hiện Kế hoạch này.

11. Đề nghị Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên phối hợp tham gia phổ biến, thực hiện, vận động các tổ chức, Nhân dân tích cực tham gia và giám sát thực hiện Kế hoạch này.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân của UBND tỉnh Đồng Nai./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hòa Hiệp

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2342/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu2342/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/03/2018
Ngày hiệu lực14/03/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcQuyền dân sự, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 tháng trước
(08/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2342/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 2342/KH-UBND 2018 thực hiện 1309/QĐ-TTg quyền con người hệ thống giáo dục Đồng Nai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 2342/KH-UBND 2018 thực hiện 1309/QĐ-TTg quyền con người hệ thống giáo dục Đồng Nai
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu2342/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
        Người kýNguyễn Hòa Hiệp
        Ngày ban hành14/03/2018
        Ngày hiệu lực14/03/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcQuyền dân sự, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 tháng trước
        (08/01/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Kế hoạch 2342/KH-UBND 2018 thực hiện 1309/QĐ-TTg quyền con người hệ thống giáo dục Đồng Nai

            Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 2342/KH-UBND 2018 thực hiện 1309/QĐ-TTg quyền con người hệ thống giáo dục Đồng Nai

            • 14/03/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 14/03/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực