Văn bản khác 2343/KH-TTCP

Kế hoạch 2343/KH-TTCP năm 2014 thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW, Luật Tiếp công dân, Nghị định 64/2014/NĐ-CP do Thanh tra Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 2343/KH-TTCP thực hiện 35-CT/TW Luật Tiếp công dân 64/2014/NĐ-CP 2014


THANH TRA CHÍNH PHỦ
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2343/KH-TTCP

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2014

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 35-CT/TW NGÀY 26/5/2014 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ, LUẬT TIẾP CÔNG DÂN, NGHỊ ĐỊNH 64/2014/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, Luật Tiếp công dân của Quốc hội, Nghị định 64/2014/NĐ-CP của Chính phủ về hướng dẫn chi tiết một số điu của Luật Tiếp công dân. Thanh tra Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Triển khai Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị Luật Tiếp công dân, Nghị định 64/2014/NĐ-CP của Chính phủ nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của hệ thng chính trị, các cơ quan quản lý hành chính Nhà nước trong công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

2. Xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp và trách nhiệm của các cơ quan quản lý hành chính Nhà nước, của Thanh tra Chính phủ và các cơ quan thanh tra qua đó tạo cơ sở đtriển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị, Luật Tiếp công dân, Nghị định 64/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

3. Thực hiện nghiêm túc, toàn diện, đồng bộ các chủ trương, giải pháp đnâng cao trách nhiệm, hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết kịp thi các vụ việc khiếu nại, tố cáo nhằm góp phần ổn định tình hình chính trị - xã hội bảo vệ quyn và lợi chính đáng của công dân.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1. Quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW; Luật Tiếp công dân, Nghị định 64/2014/NĐ-CP.

- Thanh tra Chính phủ giúp Thủ tướng Chính phủ tổ chức hội nghị toàn quốc để quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị Luật Tiếp công dân, Nghị định 64/2014/NĐ-CP của Chính phủ đến cán bộ chủ chốt và cán bộ tiếp công dân của các ngành, các cấp và các cán bộ có liên quan trách nhiệm tiếp công dân, giải quyết KNTC.

- Thanh tra các bộ, ngành, tỉnh, thành phố tham mưu cho Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quán triệt, triển khai Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ chính trị, Luật Tiếp công dân, Nghị định 64/2014/NĐ-CP của Chính phủ tại bộ, ngành, địa phương và tiếp tục quán triệt trin khai và Kế hoạch này đến cán bộ, công chức, viên chức đơn vị mình.

2. Hoàn thiện chính sách, pháp luật về khiếu nại, tố cáo

- Xây dựng Nghị định về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực khiếu nại, tố cáo trình Chính phủ ban hành, trong đó tăng cường các biện pháp và hình thức chế tài xử lý đối với các trường hợp lợi dụng khiếu nại, tố cáo để gây rối, làm ảnh hưởng đến an ninh, trật tự; các trường hợp tố cáo sai sự thật làm ảnh hưởng đến danh dự, uy tín cá nhân. Ban hành các thông tư hướng dn thực hiện tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, bảo đảm đúng thm quyền, trình tự thủ tục quy định, các biện pháp thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật.

- Thanh tra Chính phủ xây dựng, ban hành Quy trình tiếp công dân, Quy trình xử lý đơn thư, Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong việc tiếp công dân, bảo đảm an ninh trật tự tại 02 trụ sở tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước; hướng dẫn, đôn đốc Ban tiếp công dân bộ, ngành, tỉnh thành phố xây dựng Quy chế tiếp công dân.

- Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo đơn vị chức năng tiến hành rà soát các quy định pháp luật liên quan đến công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đtrình cơ quan nhà nước có thm quyền sửa đi, b sung, ban hành.

3. Thực hiện tốt chế độ tiếp công dân, xử lý đơn thư

- Thủ trưởng các cơ quan hành chính nhà nước thực hiện nghiêm túc quy định của Luật Tiếp công dân và Nghị định 64/2014/NĐ-CP của Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương mỗi tháng phải tổ chức tiếp dân ít nhất 1 ngày; cần coi trọng và nâng cao trách nhiệm trong tiếp công dân, tăng cường tổ chức đối thoại trực tiếp với công dân, đổi mới phương pháp tiếp công dân, gắn tiếp dân với kiểm tra, đôn đốc giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Ban tiếp công dân Trung ương chịu trách nhiệm giúp Tổng Thanh tra Chính phủ và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ thực hiện chế độ tiếp dân hàng tháng tại Trụ sở tiếp công dân của Trung ương Đảng, Nhà nước.

Ban tiếp công dân và thanh tra các bộ, ngành, địa phương giúp Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện chế độ tiếp dân định kỳ hàng tháng tại Trụ sở tiếp công dân của Bộ, ngành, địa phương.

- Các bộ, ngành địa phương tổ chức xử lý đơn thư một cách tập trung, xem xét, thụ lý đơn đúng pháp luật, chuyn đơn, hướng dẫn công dân gửi đơn đến đúng cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giải quyết, khắc phục tình trạng đơn thư chuyển lòng vòng, đùn đẩy, né tránh trách nhiệm.

4. Tập trung giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền và các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài

- Thủ trưởng các cơ quan nhà nước tập trung giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, không để công dân chờ đợi lâu dẫn đến khiếu nại vượt cấp, bức xúc. Chánh thanh tra bộ, ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm tham mưu giúp Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc chỉ đạo, điều hành và xem xét, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền.

- Khi có quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo có hiệu lực pháp luật, thủ trưởng các cơ quan hành chính Nhà nước có trách nhiệm tổ chức thực hiện hoặc chỉ đạo thực hiện ngay, không đkéo dài. Trường hợp có vướng mắc thì phải báo cáo người có thẩm quyền xử lý kịp thời.

- Tiếp tục kiểm tra, rà soát giải quyết các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài theo Kế hoạch 2100/KH-TTCP ngày 19/9/2013 của Thanh tra Chính phủ, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên của các cấp, các ngành.

5. Kin toàn t chức, cán bộ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tcáo

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành lập Ban tiếp công dân; bố trí cán bộ, công chức làm công tác tiếp dân và tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo có phẩm chất đạo đức tốt, tinh thông nghiệp vụ, có khả năng hướng dẫn, giải thích, thuyết phục đcông dân hiểu và chấp hành đúng pháp luật

- Thanh tra Chính phủ kiện toàn tổ chức, cán bộ của Ban tiếp công dân Trung ương; phi hợp với các Bộ, ngành, địa phương tchức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ và xây dựng chính sách cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân.

6. Phối hp xử lý kịp thi, hiệu quả các vụ việc đông ngưi, vượt cấp

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo các cơ quan chức năng chủ động rà soát, nắm tình hình, kịp thời phát hiện và có giải pháp ngăn chặn các trường hợp khiếu kiện đông người, vượt cấp ngay tại cơ sở, hạn chế tối đa việc công dân tập hợp đông người, khiếu kiện vượt cấp lên Trung ương.

Khi có công dân khiếu kiện vưt cấp lên trung ương phải phân công cán bộ chủ trì, cùng các cơ quan chức năng liên quan trực tiếp vận động, thuyết phục công dân, đưa công dân trở vđịa phương đgiải quyết; đồng thời phải có kế hoạch chỉ đạo giải quyết nhanh chóng, kịp thời, dứt điểm, không để kéo dài, không đtiếp tục khiếu kiện vưt cấp. Đối với các trường hợp tổ chức kích động lôi kéo công dân khiếu kiện đông người hoặc lợi dụng khiếu kiện để gây rối thì chỉ đạo lực lượng công an có biện pháp xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

- Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo lực lượng phối hợp chặt chẽ với Ban tiếp công dân Trung ương đ nm tình nh và bảo đảm an ninh trật tự tại khu vực của Trụ sở tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

7. Tăng cường hoạt động quản lý Nhà nước và thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về khiếu nại, tố cáo

- Thanh tra Chính phủ và thanh tra các Bộ, ngành, địa phương quan tâm công tác quản lý Nhà nước và hướng dẫn các cơ quan hành chính Nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, t cáo.

- Thanh tra Chính phủ và thanh tra các Bộ, ngành, địa phương tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Luật tiếp công dân, Luật khiếu nại, Luật tố cáo để chấn chỉnh, nâng cao trách nhiệm của các cơ quan hành chính Nhà nước, nhất là người đứng đầu phải thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình. Qua thanh tra tập trung phát hiện, xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thm quyn xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm pháp luật, thiếu trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, t cáo.

8. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật vkhiếu nại, tố cáo

- Thanh tra Chính phủ phối hợp với Bộ Tư pháp hướng dẫn, đôn đc, kiểm tra các bộ, ngành địa phương tổ chức thực hiện Đ án tuyên truyn, phbiến giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở phường, xã, thị trấn. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo phải được tchức tiến hành thường xuyên ngay tại cơ sở, nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ và nhân dân vcác quy định của pháp luật khiếu nại, t cáo.

- Các bộ ngành, địa phương tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm, trình độ hiểu biết pháp luật về khiếu nại, tố cáo cho cán bộ, công chức, thanh tra viên; quá trình thực hiện nhiệm vụ công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo cần chú trọng lồng ghép với việc tuyên truyn, ph biến nâng cao hiểu biết và ý thức pháp luật của công dân.

- Tạp chí Thanh tra, Báo Thanh tra tăng cường số lượng, chất lượng các tin bài phn ánh, góp ý, trao đổi kinh nghiệm, nghiên cứu lý luận trong lĩnh vực khiếu nại, tố cáo, chú trọng biểu dương những điển hình tốt, phê phán, đu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực khiếu nại, t cáo.

9. Xây dựng cơ s vật chất cho Trụ s tiếp công dân

- Thanh tra Chính phủ xây dựng Trụ sở tiếp công dân của Trung ương với đầy đủ trang thiết bị làm việc cho Ban tiếp công dân Trung ương tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bố trí, xây dựng Trụ sở tiếp công dân, bảo đảm đáp ứng yêu cầu công tác tiếp công dân cho Bộ, ngành, địa phương.

10. Xây dựng s dữ liệu, thực hiện chế độ thông tin, báo cáo công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, gii quyết khiếu nại, t cáo

- Thanh tra Chính phủ hoàn thiện các biểu mẫu và xây dựng cơ sở dữ liệu chung về công tác tiếp dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo nhằm chuẩn hóa, cung cấp thông tin liên thông nhằm nâng cao chất lượng thông tin báo cáo, đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, điều hành và công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực khiếu nại, tố cáo trên phạm vi toàn quốc.

- Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phtrực thuộc Trung ương thực hiện chế độ thông tin báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và hàng quý gửi về Thanh tra Chính phủ đ tng hp, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

- Cục trưởng, Vụ trưởng của Thanh tra Chính phủ giúp Tổng Thanh tra Chính phủ theo dõi, kim tra, đôn đc, hướng dẫn thực hiện Kế hoạch này; hàng quý, tng hợp, đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện gửi về Vụ Kế hoạch Tài chính và Tng hợp trước ngày 20 của tháng cuối quý.

Căn cứ Kế hoạch này, Chánh thanh tra các bộ, ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm tham mưu giúp Bộ trưởng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phtrực thuộc Trung ương xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện có gì vướng mc kịp thời báo cáo Tng Thanh tra Chính phủ (qua Vụ Kế hoạch Tài chính và Tổng hợp, Thanh tra Chính phủ) để xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng CP (để b/c);
- Phó TTg Nguyễn Xuân Phúc (để b/c);
- Lãnh đạo TTCP;
- Các cục, vụ, đơn vị thuộc TTCP;
- Các bộ, ngành Trung ương;
- UBND các tỉnh, tp trực thuộc TW;
- Thanh tra các bộ, ngành TW;
- Thanh tra các tỉnh, tp trực thuộc TW;
- Lưu: VT, Vụ KHTCTH.

TỔNG THANH TRA
Huỳnh Phong Tranh

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2343/KH-TTCP

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu2343/KH-TTCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/10/2014
Ngày hiệu lực02/10/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2343/KH-TTCP

Lược đồ Kế hoạch 2343/KH-TTCP thực hiện 35-CT/TW Luật Tiếp công dân 64/2014/NĐ-CP 2014


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 2343/KH-TTCP thực hiện 35-CT/TW Luật Tiếp công dân 64/2014/NĐ-CP 2014
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu2343/KH-TTCP
        Cơ quan ban hànhThanh tra Chính phủ
        Người kýHuỳnh Phong Tranh
        Ngày ban hành02/10/2014
        Ngày hiệu lực02/10/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 2343/KH-TTCP thực hiện 35-CT/TW Luật Tiếp công dân 64/2014/NĐ-CP 2014

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 2343/KH-TTCP thực hiện 35-CT/TW Luật Tiếp công dân 64/2014/NĐ-CP 2014

           • 02/10/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 02/10/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực