Văn bản khác 2345/KH-BNN-TCLN

Kế hoạch 2345/KH-BNN-TCLN năm 2015 triển khai Quyết định 120/QĐ-TTg phê duyệt Đề án bảo vệ và phát triển rừng ven biển ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2015-2020 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 2345/KH-BNN-TCLN 2015 bảo vệ phát triển rừng ven biển ứng phó với biến đổi khí hậu


BỘ NÔNG NGHIỆPPHÁT TRIN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 2345/KH-BNN-TCLN

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2015

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI QUYẾT ĐỊNH SỐ 120/QĐ-TTG NGÀY 22 THÁNG 01 NĂM 2015 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG VEN BIỂN ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU GIAI ĐOẠN 2015 - 2020

Căn cứ Nghị định số 199/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 120/QĐ-TTg ngày 22/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án bảo vệ và phát triển rừng ven biển ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2015-2020;

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 120/QĐ-TTg ngày 22/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ, như sau:

I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Tổ chức thực hiện có hiệu quả Đề án bảo vệ và phát triển rừng ven biển ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2015 - 2020 theo Quyết định số 120/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ;

2. Xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý, bảo vệ và phát triển rừng ven biển và ban hành các văn bản hướng dẫn kỹ thuật để hỗ trợ thực hiện Đề án;

3. Kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện Đề án và đầu mối tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

II. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI

1. Tổ chức triển khai thực hiện Quyết định 120/QĐ-TTg

a) Tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định số 120/QĐ-TTg ngày 22/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án bảo vệ và phát triển rừng ven biển ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2015 - 2020 với các Bộ, ngành; địa phương và các cơ quan, đơn vị có liên quan. Thời gian thực hiện trong tuần đầu tháng 4 năm 2015.

b) Tổ chức tuyên truyền về bảo vệ và phát triển rừng ven biển ứng phó với biến đổi khí hậu.

c) Thẩm định các dự án đầu tư bảo vệ và phát triển rừng ven biển giai đoạn 2015 - 2020 theo Quyết định số 120/QĐ-TTg và Văn bản số 78/TTg- KTTH ngày 30/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách, hướng dẫn kỹ thuật quản lý, bảo vệ và phát triển rừng ven biển

a) Trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về một số chính sách quản lý, bảo vệ và phát triển rừng ven biển. Thời gian trình tháng 6 năm 2015.

b) Xây dựng Tiêu chuẩn kỹ thuật trồng rừng phòng hộ ven biển; định mức kinh tế kỹ thuật và hướng dẫn kỹ thuật trồng rừng ngập mặn để các địa phương áp dụng. Thời gian hoàn thành năm 2015.

3. Tổ chức kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện Đề án; tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Hàng năm, tổ chức các đoàn kiểm tra thực hiện các dự án bảo vệ và phát triển rừng ven biển của địa phương. Tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả thực hiện Đề án, những khó khăn, vướng mắc để kịp thời tháo gỡ.

III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN

1. Tổng cục Lâm nghiệp

a) Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ban chỉ đạo nhà nước về Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011 - 2020:

- Tổ chức Hội nghị của Bộ để triển khai Quyết định số 120/QĐ-TTg.

- Tổ chức thẩm định các Dự án bảo vệ và phát triển rừng ven biển theo quy định.

b) Xây dựng 02 dự án của Bộ (Dự án tuyên truyền, giáo dục, nâng cao năng lực nhận thức về bảo vệ và phát triển rừng ven biển; Dự án đánh giá, theo dõi diễn biến rừng ven biển và đa dạng sinh học rừng ven biển theo Phụ lục I Quyết định số 120/QĐ-TTg) trình Bộ trưởng phê duyệt để gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị bố trí vốn ngân sách và/hoặc kêu gọi các nguồn vốn quốc tế hỗ trợ thực hiện.

c) Tổ chức hoạt động tuyên truyền về bảo vệ và phát triển rừng ven biển ứng phó với biến đổi khí hậu.

d) Xây dựng cơ chế, chính sách quản lý, bảo vệ và phát triển rừng ven biển trình Thủ tướng Chính phủ ban hành.

đ) Xây dựng hướng dẫn kỹ thuật liên quan đến quản lý, bảo vệ và phát triển rừng ven biển.

e) Tổ chức kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện Đề án. Tổng hợp báo cáo Bộ Nông nghiệp và PTNT trình Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

2. Tổng cục Thủy lợi

Phối hợp với Tổng cục Lâm nghiệp rà soát và thẩm định các Dự án xây dựng, nâng cấp đê biển có hạng mục trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng ven biển;

3. Vụ Kế hoạch

Phối hợp với Tổng cục Lâm nghiệp chỉ đạo xây dựng và thực hiện qui hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng ven biển, tổng hợp gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị bố trí vốn ngân sách thực hiện các nhiệm vụ của Đề án.

4. Vụ Hợp tác quốc tế

Phối hợp với Tổng cục Lâm nghiệp, Ban quản lý các Dự án lâm nghiệp và các đơn vị liên quan xây dựng các dự án bảo vệ và phát triển rừng ven biển sử dụng vốn ODA trình Bộ trưởng phê duyệt để kêu gọi các nguồn vốn quốc tế hỗ trợ thực hiện.

5. Vụ Khoa học, Công nghệ và môi trường

Phối hợp với Tổng cục Lâm nghiệp xây dựng và ban hành các tiêu chuẩn, qui chuẩn, hướng dẫn kỹ thuật liên quan đến quản lý, bảo vệ và phát triển rừng ven biển.

6. Ban quản lý các Dự án lâm nghiệp

a) Xây dựng dự án “Khôi phục và phát triển rừng ngập mặn ven biển Việt Nam nhằm tăng cường năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 1” sử dụng nguồn vốn ODA (phụ lục IV Quyết định 120/QĐ-TTg) sau khi có cam kết của nhà tài trợ để trình Bộ phê duyệt theo quy định.

b) Phối hợp với Tổng cục Lâm nghiệp lồng ghép hoạt động, nguồn vốn các dự án hợp tác quốc tế do Ban quản lý với nguồn vốn trong nước để thực hiện Đề án bảo vệ và phát triển rừng ven biển ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2015 -2020.

7. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh vùng ven biển

Tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh:

a) Triển khai thực hiện các nội dung theo Đề án bảo vệ và phát triển rừng ven biển ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2015 - 2020 ở địa phương;

b) Khẩn trương rà soát, xây dựng các dự án bảo vệ và phát triển rừng ven biển theo các nguồn vốn gửi Bộ Nông nghiệp và PTNT và các Bộ, ngành liên quan thẩm định để hoàn thiện, phê duyệt và triển khai.

c) Hàng năm, tổng hợp kết quả thực hiện Đề án, dự án bảo vệ và phát triển rừng ven biển của địa phương gửi Bộ Nông nghiệp và PTNT tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ trưởng Cao Đức Phát (để b/c);
- Sở NN&PTNT các tỉnh, thành phố ven biển;
- Các Vụ: Kế hoạch, HTQT, KHCN-MT;
- Các Tổng cục: Lâm nghiệp, Thủy lợi;
- VP BCĐNN về KH BVPTR 2011-2020;
- BQL các DA LN;
- Các đơn vị liên quan thuộc Bô;
- Lưu VT, TCLN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hà Công Tuấn

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2345/KH-BNN-TCLN

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu2345/KH-BNN-TCLN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/03/2015
Ngày hiệu lực23/03/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2345/KH-BNN-TCLN

Lược đồ Kế hoạch 2345/KH-BNN-TCLN 2015 bảo vệ phát triển rừng ven biển ứng phó với biến đổi khí hậu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 2345/KH-BNN-TCLN 2015 bảo vệ phát triển rừng ven biển ứng phó với biến đổi khí hậu
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu2345/KH-BNN-TCLN
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýHà Công Tuấn
        Ngày ban hành23/03/2015
        Ngày hiệu lực23/03/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Kế hoạch 2345/KH-BNN-TCLN 2015 bảo vệ phát triển rừng ven biển ứng phó với biến đổi khí hậu

            Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 2345/KH-BNN-TCLN 2015 bảo vệ phát triển rừng ven biển ứng phó với biến đổi khí hậu

            • 23/03/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 23/03/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực