Văn bản khác 2345/KH-UBND

Kế hoạch 2345/KH-UBND năm 2018 thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường” đến năm 2021 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Nội dung toàn văn Kế hoạch 2345/KH-UBND 2018 công tác phổ biến giáo dục pháp luật nhà trường Đồng Nai đến 2021


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2345/KH-UBND

Đồng Nai, ngày 14 tháng 3 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TIẾP TỤC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRONG NHÀ TRƯỜNG” ĐẾN NĂM 2021 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021; Căn cứ Quyết định số 1928/QĐ-TTg ngày 20 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường”; Căn cứ Quyết định số 3957/QĐ-BGDĐT ngày 28/9/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường” đến năm 2021; Căn cứ Kế hoạch số 6708/KH-UBND ngày 11/7/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn từ năm 2017 đến năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường” đến năm 2021 trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

a) Thực hiện Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 -2021 (sau đây gọi tắt là Chương trình 705); tiếp tục triển khai Quyết định số 1928/QĐ-TTg ngày 20/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường” và Quyết định số 409/QĐ-TTg ngày 09/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) (sau đây gọi tắt là Đề án 1928) đến năm 2021 nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và ý thức tuân thủ, chấp hành, tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật, xây dựng lối sống và làm việc theo pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, nhà giáo, người lao động, người học trong nhà trường.

b) Đưa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường phát triển ổn định, bền vững, đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, góp phần bảo đảm thực hiện đầy đủ quyền được thông tin về pháp luật của công dân.

2. Mục tiêu cụ thể

a) Đảm bảo 100% các cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục, giáo dục nghề nghiệp, nhà trường tổ chức phổ biến, thông tin rộng rãi về các văn bản quy phạm pháp luật liên quan trực tiếp đến nhà trường, nhà giáo, người học, cán bộ quản lý, người lao động trước và sau khi được ban hành với nội dung và hình thức phù hợp theo quy định của pháp luật.

b) Phấn đấu hàng năm có từ 80% trở lên báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, giáo viên dạy môn giáo dục công dân, giảng viên dạy kiến thức, môn học, học phần về pháp luật được cung cấp, cập nhật thông tin, tài liệu pháp luật, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cần thiết để tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật theo yêu cầu nhiệm vụ.

c) Phấn đấu 100% các nhà trường đều triển khai phổ biến, giáo dục pháp luật theo chương trình giáo dục chính khóa và hoạt động ngoại khóa, có giáo viên, giảng viên dạy môn giáo dục công dân, môn học, học phần về pháp luật theo quy định.

d) Rà soát nội dung chương trình, giáo trình, sách giáo khoa, sách, tài liệu tham khảo phục vụ việc dạy và học pháp luật trong nhà trường; đổi mới phương pháp giảng dạy kiến thức pháp luật trong nhà trường gắn với đổi mới chương trình, sách giáo khoa theo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể; tiếp tục triển khai chương trình môn học pháp luật trong các chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng theo hướng cung cấp các nội dung pháp luật cụ thể liên quan trực tiếp đến ngành, nghề đào tạo, trong đó tập trung vào các quy định pháp luật về lao động, hợp đồng lao động và các quy định gắn với đặc thù của từng ngành, nghề; đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào nội dung chương trình, giáo trình môn học pháp luật.

đ) Khuyến khích, huy động các tổ chức, cá nhân tư vấn pháp luật, tổ chức cung cấp dịch vụ pháp lý, các cơ sở đào tạo, cơ sở nghiên cứu chuyên ngành luật thực hiện tư vấn, hướng dẫn, cung cấp thông tin, tài liệu pháp luật miễn phí cho cán bộ, công chức, viên chức, nhà giáo, người lao động, người học trong nhà trường; khuyến khích hình thức tuyên truyền pháp luật trên các trang mạng xã hội, triển khai giảng dạy môn học pháp luật, giáo dục công dân trực tuyến, xây dựng, quản lý và khai thác tủ sách pháp luật điện tử, kết nối, chia sẻ, tích hợp tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường trên môi trường mạng để phục vụ công tác giảng dạy và học tập môn học pháp luật, giáo dục công dân.

e) Bảo đảm triển khai sâu rộng, toàn diện, đồng bộ các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật; các cơ quan quản lý giáo dục, các cơ sở giáo dục, các tổ chức và cá nhân có liên quan thực hiện đầy đủ trách nhiệm được giao theo Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; xây dựng và nhân rộng các mô hình, cách làm mới, hiệu quả, phù hợp với từng nhóm đối tượng, nhu cầu và địa bàn, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin vào phổ biến, giáo dục pháp luật trong ngành giáo dục.

II. YÊU CẦU

1. Kế thừa kết quả và kinh nghiệm triển khai thực hiện Đề án 1928 trong giai đoạn 2009 - 2016 để triển khai có hiệu quả đến năm 2021, bảo đảm tính liên tục và tính hệ thống của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

2. Phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành, các cơ quan, đoàn thể để bảo đảm triển khai sâu rộng, toàn diện, đồng bộ các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường.

3. Thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường, chú trọng giáo dục ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật của người học để góp phần hình thành nhân cách con người Việt Nam phát triển toàn diện.

III. NỘI DUNG

1. Quán triệt, nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, nhà giáo, người lao động, người học trong nhà trường đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, góp phần tích cực thực hiện nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và nhiệm vụ chính trị được giao.

2. Tổ chức thi hành nghiêm chỉnh, đồng bộ Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành; chú trọng hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường; tập trung xây dựng, nhân rộng các mô hình điểm, có hiệu quả; kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện; đề xuất sửa đổi, bổ sung, ban hành mới phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

3. Rà soát, chuẩn hóa, hoàn thiện nội dung chương trình, giáo trình, sách giáo khoa, sách, tài liệu tham khảo phục vụ việc dạy và học pháp luật trong nhà trường; đổi mới phương pháp giảng dạy kiến thức pháp luật trong nhà trường gắn với đổi mới chương trình, sách giáo khoa theo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể.

4. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường; kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, cụ thể:

a) Rà soát, phân công, thống nhất giao nhiệm vụ cho cơ quan, đơn vị, cán bộ làm đầu mối tham mưu triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường.

b) Kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ người làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường, bảo đảm có bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực chuyên môn sâu, am hiểu pháp luật, kỹ năng nghiệp vụ tốt; trong đó ưu tiên quy hoạch, bồi dưỡng đội ngũ người làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng biên giới và hải đảo; ưu tiên phát triển nguồn tại chỗ, người biết sử dụng tiếng dân tộc thiểu số; chú trọng xây dựng, quản lý, sử dụng và điều phối hiệu quả đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật trong nhà trường đảm bảo đủ về số lượng và chất lượng.

c) Phát huy vai trò nòng cốt người làm công tác pháp chế trong tham mưu, điều phối, tổ chức các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường.

d) Định kỳ hàng năm tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ, cung cấp đủ tài liệu để nâng cao năng lực, kỹ năng cho đội ngũ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường, trong đó ưu tiên hình thức bồi dưỡng trực tuyến; tăng cường phối hợp với cơ quan, tổ chức ở trong và ngoài nước thực hiện bồi dưỡng nguồn nhân lực thực hiện công tác này.

5. Đổi mới nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với ứng dụng công nghệ thông tin

a) Về nội dung: Tập trung tuyên truyền, phổ biến các quy định mới liên quan đến giáo dục, các hành vi bị nghiêm cấm và chế tài xử lý; chú trọng giáo dục ý thức tôn trọng, chấp hành, bảo vệ pháp luật; lợi ích của việc chấp hành pháp luật; tác động của chính sách pháp luật; quyền, nghĩa vụ cơ bản của công dân; nội dung chính sách pháp luật về an ninh quốc phòng, ý thức trách nhiệm về nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc; phòng chống tham nhũng, lãng phí; phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội; bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên và ứng phó với biến đổi khí hậu; an toàn thực phẩm; bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng; an toàn giao thông; phòng, chống bạo lực học đường; về cải cách hành chính; về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; về hỗ trợ khởi nghiệp; pháp luật về Internet và an toàn thông tin mạng; hoạt động đối ngoại và hội nhập Quốc tế... Tăng cường tuyên truyền, phổ biến thực tiễn thi hành, áp dụng pháp luật gắn với những vấn đề dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội, gương người tốt, việc tốt trong xây dựng, thi hành pháp luật;

b) Về hình thức: Tiếp tục đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường; xây dựng, tổng kết, nhân rộng các mô hình có hiệu quả đã và đang được triển khai thực hiện. Ưu tiên thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng lưới thông tin nội bộ của nhà trường, đơn vị trực thuộc; phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ chức Đoàn thanh niên, Công đoàn trong việc phổ biến pháp luật cho người học, nhà giáo, người lao động trong nhà trường. Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; tăng cường bồi dưỡng, tập huấn chuẩn hóa đội ngũ giáo viên, giảng viên dạy môn giáo dục công dân, môn học, học phần về pháp luật; chú trọng việc điện tử hóa các tài liệu, học liệu, hình thành kho học liệu số, thư viện điện tử góp phần phổ biến, giáo dục pháp luật; tăng cường đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng qua mạng, hình thành hệ thống cơ sở dữ liệu phổ biến, giáo dục pháp luật trong ngành giáo dục.

c) Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, kỹ thuật số trong triển khai các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật, ưu tiên hình thức trực tuyến thông qua tổ chức thi tìm hiểu pháp luật, tư vấn, giải đáp pháp luật qua điện thoại, mạng xã hội, Cổng thông tin/Trang thông tin điện tử...

d) Tổ chức các hoạt động sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, sinh hoạt ngoại khóa, hoạt động ngoài giờ lên lớp tại cơ sở giáo dục và các phong trào vận động cán bộ, công chức, viên chức, nhà giáo, người lao động, người học trong nhà trường tuân thủ, chấp hành pháp luật. Lồng ghép, phát huy vai trò hỗ trợ của các thiết chế thông tin tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường.

6. Khuyến khích, huy động mọi nguồn lực xã hội tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật, tham gia tư vấn, hỗ trợ pháp lý, cung cấp thông tin, tài liệu pháp luật miễn phí trong nhà trường; phát huy vai trò, trách nhiệm xã hội của các cơ sở nghiên cứu, đào tạo ngành luật, người làm công tác pháp luật tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức, nhà giáo, người lao động, người học trong nhà trường.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Lộ trình thực hiện

a) Năm 2017

Xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn từ năm 2017 đến năm 2021.

b) Năm 2018

- Tổ chức quán triệt Đề án 1928 và xây dựng, triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án 1928 đến năm 2021 đến các cơ quan, tổ chức, các đối tượng liên quan.

- Rà soát, chuẩn hóa, hoàn thiện nội dung chương trình, giáo trình, sách giáo khoa, tài liệu tham khảo phục vụ giảng dạy, học tập môn pháp luật, giáo dục công dân theo hướng tinh giản, hiện đại, thiết thực, phù hợp với tâm lý, lứa tuổi người học.

- Đổi mới phương pháp giảng dạy pháp luật chính khóa, hoạt động ngoại khóa, ưu tiên giáo dục kỹ năng thực hành, kỹ năng sống để phát huy tính chủ động, sáng tạo cho người học; xây dựng bài giảng điện tử, các mô hình trực quan, tình huống pháp lý thực tiễn trong giảng dạy.

- Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ giáo viên môn giáo dục công dân, báo cáo viên và cán bộ phụ trách công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ, công chức, nhà giáo, người lao động thuộc phạm vi quản lý của cơ quan, đơn vị. Tăng cường bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục mầm non, phổ thông, người làm công tác liên quan đến chế độ, chính sách đối với nhà giáo.

- Bổ sung một số bộ mẫu thiết bị, tài liệu, học liệu hỗ trợ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong trường tiểu học và trung học cơ sở; bổ sung, nâng cao chất lượng tủ sách pháp luật và các phương tiện, thiết bị hỗ trợ dạy học môn giáo dục công dân, môn pháp luật trong các cơ sở giáo dục, đặc biệt là các cơ sở giáo dục tại nông thôn, vùng dân tộc thiểu số, miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng biên giới và hải đảo, địa bàn xảy ra nhiều vi phạm pháp luật và trọng yếu về an ninh quốc phòng.

- Tổ chức các cuộc thi huy động sự tham gia của học sinh, sinh viên vào việc xây dựng các tiểu phẩm, câu chuyện mang ý nghĩa tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật liên quan đến cuộc sống, sinh hoạt hàng ngày. Từ đó chọn lọc, nhân rộng những tác phẩm xuất sắc để công bố rộng rãi thông qua mạng internet, băng đĩa...

- Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn, giải đáp pháp luật trên trang mạng xã hội, Cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị.

- Kiểm tra việc xây dựng, triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án 1928 đến năm 2021 tại các cơ quan quản lý giáo dục và các cơ sở giáo dục.

c) Năm 2019

- Tiếp tục triển khai các nội dung hoạt động của năm 2018.

- Tiếp tục bổ sung một số bộ mẫu thiết bị, tài liệu, học liệu hỗ trợ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong trường giáo dục phổ thông.

- Tiếp tục kiểm tra việc triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án 1928 đến năm 2021 tại các cơ quan quản lý giáo dục và cơ sở giáo dục.

- Sơ kết đánh giá kết quả triển khai thực hiện Đề án 1928 giai đoạn 2017 - 2019.

d) Năm 2020

- Tiếp tục triển khai các nội dung hoạt động của năm 2018 và năm 2019.

- Tiếp tục kiểm tra việc triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án 1928 đến năm 2021 tại các cơ quan quản lý giáo dục và các cơ sở giáo dục.

đ) Năm 2021

- Tiếp tục triển khai các nội dung hoạt động của năm 2018, năm 2019 và năm 2020.

- Tổ chức tổng kết việc triển khai thực hiện Đề án 1928 đến năm 2021. Khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc triển khai thực hiện Đề án 1928.

2. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị

a) Sở Giáo dục và Đào tạo

- Xây dựng và tổ chức triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án 1928 đến năm 2021 trong ngành giáo dục và đào tạo. Hàng năm, xây dựng kinh phí triển khai thực hiện Đề án 1928 theo nhiệm vụ được giao theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các quy định pháp luật có liên quan.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án 1928 đến năm 2021 tại các sở, ban, ngành, địa phương, cơ sở giáo dục.

- Chỉ đạo, hướng dẫn các phòng giáo dục và đào tạo, các đơn vị trường học và các cơ sở giáo dục tổ chức triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án 1928 đến năm 2021.

- Bổ sung, bố trí giáo viên được đào tạo đúng chuyên ngành giảng dạy môn học giáo dục công dân ở các trường trung học phổ thông, các cơ sở giáo dục thường xuyên và môn học pháp luật ở các trường trung cấp sư phạm.

- Chỉ đạo, hướng dẫn đổi mới phương pháp giảng dạy và nâng cao chất lượng giảng dạy các môn học đạo đức, giáo dục công dân, pháp luật; chú trọng giáo dục nâng cao ý thức tôn trọng pháp luật, thói quen chấp hành pháp luật cho học sinh. Tăng cường các hoạt động giáo dục pháp luật ngoài giờ lên lớp, các đợt sinh hoạt ngoại khóa, các hội thi tìm hiểu kiến thức pháp luật mới.

- Chủ động phối hợp với ngành tư pháp và các đơn vị có liên quan tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đội ngũ giáo viên giảng dạy môn giáo dục công dân ở trung học cơ sở, trung học phổ thông và giáo dục thường xuyên. Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ báo cáo viên và cán bộ phụ trách công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ, công chức, nhà giáo, người lao động thuộc phạm vi quản lý của cơ quan, đơn vị. Tăng cường bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục mầm non, phổ thông, người làm công tác liên quan đến chế độ, chính sách đối với nhà giáo. Tổ chức các đợt truyền thông tuyên truyền pháp luật cho học sinh phổ thông. Tổ chức các hội thi học sinh giỏi, giáo viên dạy giỏi môn giáo dục công dân; báo cáo viên pháp luật giỏi; tổ chức “Ngày pháp luật” và các cuộc thi tìm hiểu pháp luật phù hợp với tình hình thực tế.

- Tổ chức biên soạn tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật. Xây dựng và bổ sung tủ sách, ngăn sách pháp luật trong nhà trường. Bổ sung một số bộ mẫu thiết bị, tài liệu, học liệu hỗ trợ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông.

- Tăng cường kiểm tra việc triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án 1928 đến năm 2021 của các phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

- Hàng năm, ban hành kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của ngành, trong đó cụ thể hóa các nhiệm vụ đã đề ra tại Mục III Kế hoạch này. Hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan quản lý giáo dục và các cơ sở giáo dục trực thuộc triển khai thực hiện Kế hoạch này.

b) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có cơ sở giáo dục nghề nghiệp trực thuộc tổ chức triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án 1928 đến năm 2021. Hàng năm, xây dựng kinh phí triển khai thực hiện Đề án 1928 theo phần nhiệm vụ được giao theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản pháp luật có liên quan.

- Căn cứ hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành văn bản hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan quản lý giáo dục nghề nghiệp và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án 1928 đến năm 2021.

- Phối hợp kiểm tra, đánh giá kết quả triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án 1928 tại Sở và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

c) Các sở, ban, ngành có liên quan

- Sở Tư pháp, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Sở Thông tin - Truyền thông, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trường Chính trị tỉnh phối hợp tổ chức triển khai Đề án 1928 theo mục tiêu, nhiệm vụ, lộ trình thực hiện đã đặt ra tại Kế hoạch này.

- Phối hợp kiểm tra, đánh giá kết quả triển khai Kế hoạch này tại các sở, ban, ngành và cơ sở giáo dục.

d) Sở Tài chính

Hướng dẫn, phân bố kinh phí hàng năm đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 1928 đến năm 2021.

đ) Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa

- Xây dựng và tổ chức triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án 1928 đến năm 2021.

- Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục trực thuộc tổ chức triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án 1928 đến năm 2021.

- Bổ sung, bố trí giáo viên được đào tạo đúng chuyên ngành giảng dạy môn học giáo dục công dân ở các trường trung học cơ sở.

- Bảo đảm kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch này theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

- Tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án 1928 đến năm 2021 tại địa phương.

e) Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa

- Xây dựng và tổ chức triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án 1928 đến năm 2021.

- Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trường học và các cơ sở giáo dục trực thuộc tổ chức triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án 1928 đến năm 2021.

- Chỉ đạo, hướng dẫn đổi mới phương pháp giảng dạy và nâng cao chất lượng giảng dạy các môn học đạo đức, giáo dục công dân; chú trọng giáo dục nâng cao ý thức tôn trọng pháp luật, thói quen chấp hành pháp luật cho học sinh. Tăng cường các hoạt động giáo dục pháp luật ngoài giờ lên lớp, các đợt sinh hoạt ngoại khóa, các hội thi tìm hiểu kiến thức pháp luật mới.

- Chủ động phối hợp với ngành tư pháp và các đơn vị có liên quan tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đội ngũ giáo viên giảng dạy môn giáo dục công dân ở trung học cơ sở. Tổ chức các hội thi học sinh giỏi, giáo viên dạy giỏi môn giáo dục công dân; báo cáo viên pháp luật giỏi; tổ chức “Ngày pháp luật” và các cuộc thi tìm hiểu pháp luật...

- Tăng cường kiểm tra việc triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án 1928 đến năm 2021 của các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

g) Các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp trực thuộc

- Xây dựng và tổ chức triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án 1928 đến năm 2021.

- Xây dựng, hoàn thiện chương trình, giáo trình, tài liệu phục vụ giảng dạy, học tập các môn học pháp luật, pháp luật đại cương. Đổi mới phương pháp giảng dạy, học tập các môn học pháp luật, pháp luật đại cương; đa dạng hóa các hình thức giáo dục pháp luật ngoại khóa cho học sinh, sinh viên.

- Bổ sung, chuẩn hóa đội ngũ giáo viên, giảng viên giảng dạy môn học pháp luật, pháp luật đại cương, pháp luật chuyên ngành.

- Lựa chọn nội dung pháp luật phù hợp để phổ biến cho học sinh, sinh viên trong tuần sinh hoạt “Công dân - học sinh, sinh viên” đầu năm, đầu khóa, cuối khóa.

- Nghiên cứu, áp dụng hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật trên các trang mạng xã hội do nhà trường vận hành và quản lý; xây dựng chuyên mục phổ biến, giáo dục pháp luật trên bản tin nội bộ, website của trường; triển khai xây dựng, quản lý, khai thác và sử dụng tủ sách pháp luật điện tử, bài giảng pháp luật điện tử, trực tuyến.

3. Chế độ thông tin, báo cáo

a) Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa, các phòng giáo dục và đào tạo, các trường THPT báo cáo kết quả triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án 1928 đến năm 2021 (lồng ghép trong báo cáo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật) trước ngày 10/10 hàng năm gửi Sở Giáo dục và Đào tạo.

b) Cơ sở giáo dục nghề nghiệp báo cáo kết quả triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án 1928 đến năm 2021 trước ngày 10/10 hàng năm gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp thông tin kết quả triển khai Kế hoạch của Sở và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, gửi Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 30/10 hàng năm.

c) Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp thông tin và báo cáo kết quả triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án 1928 đến năm 2021 tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 10/12 hàng năm.

V. KINH PHÍ

Kinh phí thực hiện đảm bảo từ nguồn ngân sách nhà nước phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật hàng năm và các nguồn hỗ trợ hợp pháp (nếu có). Kinh phí phải được quản lý và sử dụng có hiệu quả, đúng pháp luật.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Đề án 1928 đến năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh, yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện.

Trong quá trình thực hiện, có khó khăn, vướng mắc các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa và các cơ quan, đơn vị liên quan phản ánh về Sở Giáo dục và Đào để tổng hợp báo cáo cơ quan có thẩm quyền./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hòa Hiệp

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2345/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu2345/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/03/2018
Ngày hiệu lực14/03/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 tháng trước
(08/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2345/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 2345/KH-UBND 2018 công tác phổ biến giáo dục pháp luật nhà trường Đồng Nai đến 2021


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 2345/KH-UBND 2018 công tác phổ biến giáo dục pháp luật nhà trường Đồng Nai đến 2021
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu2345/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
        Người kýNguyễn Hòa Hiệp
        Ngày ban hành14/03/2018
        Ngày hiệu lực14/03/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 tháng trước
        (08/01/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Kế hoạch 2345/KH-UBND 2018 công tác phổ biến giáo dục pháp luật nhà trường Đồng Nai đến 2021

         Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 2345/KH-UBND 2018 công tác phổ biến giáo dục pháp luật nhà trường Đồng Nai đến 2021

         • 14/03/2018

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 14/03/2018

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực