Văn bản khác 2347/KH-UBND

Kế hoạch 2347/KH-UBND năm 2018 thực hiện Đề án “Phối hợp truyền thông phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Nội dung toàn văn Kế hoạch 2347/KH-UBND 2018 Phối hợp truyền thông phòng chống tệ nạn ma túy mại dâm Đồng Nai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐNG NAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2347/KH-UBND

Đồng Nai, ngày 14 tháng 3 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “PHỐI HỢP TRUYỀN THÔNG PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS VÀ PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN MA TÚY, MẠI DÂM ĐẾN NĂM 2020” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Căn cứ Quyết định số 2140/QĐ-TTg ngày 30/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Phối hợp truyền thông phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm đến năm 2020”; UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Phối hợp truyền thông phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng và hiệu lực, hiệu quả quản lý của các cấp chính quyền, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân trong việc phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.

b) Đẩy mạnh tuyên truyền về các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh về công tác phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.

c) Thực hiện các mặt công tác về phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm như: Công tác tuyên truyền, giáo dục; tập trung đấu tranh bắt giữ những đối tượng cầm đầu các đường dây mua bán ma túy, môi giới mại dâm liên tỉnh, liên huyện, các đối tượng hoạt động phạm tội về ma túy gây bức xúc trong quần chúng nhân dân; không để hình thành các tụ điểm về ma túy, mại dâm. UBND các xã, phường, thị trấn tăng cường tuyên truyền, vận động làm tốt công tác phòng chống mại dâm, cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng, công tác quản lý người nghiện ma túy sau cai, công tác dạy nghề và tạo việc làm cho người mại dâm hoàn lương, người sau cai nghiện ma túy...

d) Công tác phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm cần được lồng ghép với việc thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp trong các chương trình kinh tế, xã hội khác nhằm phát huy và sử dụng có hiệu quả tối đa các nguồn lực. Chú trọng công tác kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm, phấn đấu đạt các chỉ tiêu phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm của tỉnh đã đề ra năm 2018.

2. Yêu cầu

a) Hình thức thông tin, tuyên truyền phải đa dạng, tập trung tuyên truyền trên cả báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử và các ấn phẩm thông tin, đặc biệt là trên hệ thống đài phát thanh cấp huyện, đài truyền thanh cấp xã... Nội dung phong phú, bảo đảm đúng định hướng, có tính giáo dục, thuyết phục cao và thường xuyên cập nhật thông tin mới cho người dân dễ thấy, dễ nghe, dễ hiểu nhằm tạo sự đồng thuận trong nhận thức và hành động của toàn xã hội đối với chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.

b) Công tác thông tin, tuyên truyền phải có sự vào cuộc, phối hợp chặt chẽ, thiết thực, có hiệu quả của các sở, ban, ngành, đoàn thể và các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác truyền thông về phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm trên sóng truyền hình, phát thanh báo viết, báo điện tử và các ấn phẩm khác nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, huy động sự tham gia của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân trong công tác này.

2. Mục tiêu cụ thể đến hết năm 2020

a) Nâng cao chất lượng, hiệu quả thông tin; tăng cường đổi mới, đa dạng hóa hình thức, thể loại, sản phẩm truyền thông; trong đó, sản phẩm truyền thông mới tăng 10-15% so với năm 2017.

b) Tăng trên 15% thời lượng đưa tin trên sóng truyền hình, phát thanh và các ấn phẩm khác so với năm 2017.

c) Tăng 20% số người được tiếp cận thông tin về phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm so với năm 2017.

III. NHIỆM VỤ

1. Đổi mới nội dung và đa dạng hóa hình thức truyền thông

a) Về nội dung: Đổi mới và truyền tải một cách sâu sắc, sinh động, phù hợp các nội dung thông tin.

- Chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; các giải pháp, biện pháp; hoạt động của Ban Chỉ đạo Phòng, chống AIDS, tội phạm và tệ nạn xã hội tnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương.

- Các kiến thức cơ bản về nguy cơ, tác hại, hậu quả lây nhiễm HIV/AIDS, sử dụng nghiện ma túy và các chất hướng thần; dịch vụ chăm sóc, điều trị, cai nghiện, chữa trị và hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS, người nghiện ma túy, người sau cai nghiện, người bán dâm.

- Các mô hình, điển hình trong phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy, mại dâm và hỗ trợ, giúp đỡ người nhiễm HIV/AIDS, người nghiện ma túy, người bán dâm từ bỏ hành vi vi phạm pháp luật, tạo việc làm, phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống; các giải pháp, kinh nghiệm; các tiến bộ khoa học và công nghệ của các nước trên thế giới trong công tác phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.

- Tác hại của ma túy tổng hợp, các loại ma túy, chất hướng thần, tiền chất ma túy mới; phương thức, thủ đoạn của bọn tội phạm buôn bán ma túy.

- Các biện pháp, kỹ năng phòng ngừa để không bị dụ dỗ, lôi kéo sử dụng ma túy, tổ chức mại dâm, mua bán người và kỹ năng ứng phó với người nghiện, người sử dụng ma túy; nâng cao nhận thức, giảm kỳ thị, phân biệt và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người nhiễm HIV/AIDS, người nghiện ma túy và người bán dâm; vận động người nhiễm HIV/AIDS tham gia bảo hiểm y tế.

b) Về hình thức:

Tiếp tục đa dạng hóa các hình thức, thể loại truyền thông; nâng cao chất lượng tin, bài, phóng sự, đồng thời tập trung xây dựng chuyên trang, chuyên mục, video clip, thông điệp truyền hình, phóng sự dài kỳ, phim truyền hình; tổ chức các cuộc thi phóng sự, video clip, phim tài liệu về phòng, chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS.

2. Tăng cường thời lượng truyền thông

Tăng thời lượng truyền thông phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm trong các chương trình truyền hình, phát thanh, các ấn phẩm của Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Nai, Báo Đồng Nai, Báo Lao động Đồng Nai... Căn cứ yêu cầu và tình hình thực tế, thường xuyên bố trí truyền thông vào các khung giờ nhiều người xem.

3. Thường xuyên trao đổi, cung cấp thông tin

a) Các cơ quan, đơn vị cử cán bộ đầu mối trao đổi, cung cấp thông tin phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.

b) Tích cực trao đổi, cung cấp các thông tin, sản phẩm truyền thông để phục vụ cho việc tuyên truyền trên các phương tiện, ấn phẩm truyền thông của các bên và sử dụng cho các cơ quan thường trực phòng chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm tại các cấp.

IV. GIẢI PHÁP

1. Tăng cường các hoạt động nâng cao năng lực và phối hợp thực hiện

a) Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Nai, Báo Đồng Nai, Báo Lao động Đồng Nai rà soát các chương trình, phương tiện, các ấn phẩm truyền thông, xây dựng kế hoạch tăng thời lượng, đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức truyền thông để đạt mục tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch; phân công phóng viên, biên tập viên và cán bộ đầu mối thực hiện công tác truyền thông và tham gia các lớp tập huấn, hội thảo về kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, đi thực tế.

b) Các cơ quan, đơn vị bố trí cán bộ đầu mối tổng hợp, cung cấp thông tin; tăng cường phối hợp các cơ quan và nghiên cứu tài liệu để cung cấp cho cơ quan truyền thông.

2. Bảo đảm nguồn lực nhằm nâng cao chất lượng và đa dạng hóa các sản phẩm truyền thông

a) Các sở, ban, ngành, địa phương quan tâm, bố trí kinh phí bảo đảm thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của Kế hoạch.

b) Huy động các nguồn lực khác thực hiện Kế hoạch.

3. Ứng dụng công nghệ thông tin, kỹ thuật số trong triển khai các hoạt động truyền thông phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm, ưu tiên hình thức trực tuyến thông qua tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật, tư vấn, giải đáp pháp luật qua điện thoại, mạng xã hội, cổng/trang thông tin điện tử.

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Nguồn ngân sách nhà nước theo phân cấp hiện hành. Hàng năm, căn cứ vào mục tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch này các sở, ban, ngành xây dựng dự toán ngân sách gửi cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước; lồng ghép với các chương trình kinh tế xã hội khác.

2. Nguồn huy động hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương hướng dẫn, tổ chức thực hiện Kế hoạch.

b) Xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ của kế hoạch thuộc lĩnh vực phòng, chống mại dâm, cai nghiện ma túy trong dự toán.

c) Chủ trì kiểm tra, giám sát và định kỳ hàng năm tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch, báo cáo, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định theo quy định.

2. Công an tỉnh

a) Xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ của kế hoạch thuộc lĩnh vực phòng, chống ma túy (trừ cai nghiện ma túy), tổng hợp chung trong dự toán của Công an tỉnh.

b) Chủ trì thực hiện nhiệm vụ của kế hoạch thuộc lĩnh vực phòng, chống ma túy và các hoạt động giám sát, sơ kết, đánh giá.

3. Sở Y tế

a) Xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ của kế hoạch thuộc lĩnh vực phòng, chống HIV/AIDS và tổng hợp chung trong dự toán của Sở Y tế.

b) Chủ trì thực hiện nhiệm vụ của kế hoạch thuộc lĩnh phòng, chống HIV/AIDS và các hoạt động giám sát, sơ kết, đánh giá.

4. Sở Thông tin và Truyền thông

a) Phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng công tác thông tin tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm trên các phương tiện thông tin đại chúng.

b) Đăng tải các kế hoạch, mở chuyên mục tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm trên Cổng thông tin điện tử tỉnh.

c) Hướng dẫn, tạo điều kiện cấp phép xuất bản các tài liệu, ấn phẩm hướng dẫn tuyên truyền về phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm cho các cơ quan, đơn vị theo quy định.

5. Báo Đồng Nai, Báo Lao động Đồng Nai

a) Xây dựng kế hoạch thông tin, tuyên truyền phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, tôn chỉ mục đích hoạt động của cơ quan Báo nhằm chủ động tổ chức công tác tuyên truyền phục vụ bạn đọc trong và ngoài tỉnh.

b) Không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung, hình thức tuyên truyền trên các ấn phẩm hàng ngày và trên Trang thông tin điện tử tổng hợp của cơ quan Báo.

c) Nâng cao chất lượng tin, bài về phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm thuộc các chuyên mục hỏi đáp pháp luật, an ninh - trật tự....

6. Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Nai

a) Chủ động phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Công an tỉnh cùng các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tổ chức tuyên truyền về công tác phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm; các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh về công tác này.

b) Duy trì, nâng cao chất lượng các chương trình, chuyên mục, chuyên đề đưa tin, phát sóng về công tác phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.

c) Hướng dẫn Đài Truyền thanh cấp huyện về nghiệp vụ tuyên truyền; thực hiện tiếp âm, phát sóng và cộng tác tin, bài.

7. Các trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa: Căn cứ tôn chỉ, mục đích hoạt động và nội dung Kế hoạch này để tổ chức tuyên truyền phù hợp.

8. UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa

a) Chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin tham mưu UBND cùng cấp chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn thường xuyên tuyên truyền về công tác phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm. Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền trong Tháng hành động phòng, chống ma túy, Ngày Quốc tế phòng chống HIV/AIDS; đa dạng các hình thức tuyên truyền như: Kẻ, vẽ khẩu hiệu, pa-nô, áp-phích, mít-tinh cổ động, ca nhạc, tiểu phẩm, các cuộc thi tìm hiểu về ma túy...

b) Chỉ đạo Đài Truyền thanh chủ động phối hợp Phòng Văn hóa và Thông tin cùng cấp xây dựng kế hoạch tuyên truyền cho phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương; tăng cường chỉ đạo tuyên truyền trên hệ thống Đài Truyền thanh cấp huyện, Đài Truyền thanh cấp xã đến tất cả các ấp, khu phố và từng hộ gia đình trên địa bàn.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Phối hợp truyền thông phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh. UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa căn cứ nội dung Kế hoạch này xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện; định kỳ 06 tháng, năm tổng hợp báo cáo kết quả về UBND tỉnh, đồng gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp báo cáo theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, PCT. UBND tỉnh (VX);
- Các cơ quan, đơn vị tại Mục VI;
- Chánh, PCVP. UBND tỉnh (VX, NC);
- Lưu: VT, KGVX, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hòa Hiệp

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2347/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu2347/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/03/2018
Ngày hiệu lực14/03/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 tháng trước
(08/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2347/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 2347/KH-UBND 2018 Phối hợp truyền thông phòng chống tệ nạn ma túy mại dâm Đồng Nai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 2347/KH-UBND 2018 Phối hợp truyền thông phòng chống tệ nạn ma túy mại dâm Đồng Nai
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu2347/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
        Người kýNguyễn Hòa Hiệp
        Ngày ban hành14/03/2018
        Ngày hiệu lực14/03/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 tháng trước
        (08/01/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Kế hoạch 2347/KH-UBND 2018 Phối hợp truyền thông phòng chống tệ nạn ma túy mại dâm Đồng Nai

            Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 2347/KH-UBND 2018 Phối hợp truyền thông phòng chống tệ nạn ma túy mại dâm Đồng Nai

            • 14/03/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 14/03/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực