Văn bản khác 2348/KH-UBQPAN13

Kế hoạch 2348/KH-UBQPAN13 về khảo sát phục vụ thẩm tra dự án luật năm 2016 do Ủy ban Quốc phòng và An ninh Quốc hội khóa XIII ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 2348/KH-UBQPAN13 khảo sát phục vụ thẩm tra dự án luật năm 2016


QUỐC HỘI KHÓA XIII
ỦY BAN QUỐC PHÒNG
VÀ AN NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2348/KH-UBQPAN13

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

KHẢO SÁT PHỤC VỤ THẨM TRA MỘT SỐ DỰ ÁN LUẬT NĂM 2016

Căn cứ chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016; thực hiện chương trình hoạt động năm 2016 của Ủy ban Quốc phòng và An ninh, Thường trực Ủy ban xây dựng Kế hoạch khảo sát phục vụ thẩm tra các dự án: Luật Cảnh vệ; Luật Công an xã; Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Đánh giá việc ban hành văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh Công an xã, Pháp lệnh Cảnh vệ, Pháp lệnh về quản lý, sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; thực trạng tình hình thi hành chính sách, pháp luật về lực lượng Cảnh vệ, lực lượng Công an xã và quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; những kết quả đạt được, những hạn chế, yếu kém và khó khăn, vướng mắc; xác định nguyên nhân, kiến nghị giải pháp cần thiết nhằm hoàn thiện chính sách, pháp luật, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với các lực lượng nêu trên và hoạt động quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

- Xem xét, đánh giá khách quan, chính xác, toàn diện, có trọng tâm, phục vụ hoạt động thẩm tra các dự án Luật.

- Đối với các Đoàn khảo sát, thực hiện lồng ghép cả 3 nội dung cần khảo sát, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, an toàn và tiết kiệm.

II. ĐI TƯỢNG, NỘI DUNG KHẢO SÁT

1. Đối tượng khảo sát

a) Các bộ: Công an; Quốc phòng; Công thương; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giao thông vận tải; Tài chính; Tư pháp.

b) Đơn vị chức năng (Công an, quân sự, Bộ đội Biên phòng, Kim lâm, Hải quan...) ở các địa phương:

- Phía Bắc: Thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Sơn La, Điện Biên, Hà Giang, Tuyên Quang.

- Miền Trung - Tây Nguyên: Thanh Hóa, Nghệ An, Thừa Thiên - Huế, Quảng Trị, Kon Tum, Gia Lai, Đăk Lăk.

- Phía Nam: Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tây Ninh, An Giang, Long An, Cần Thơ.

c) Một số đơn vị sản xuất, kinh doanh, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp (Tổng công ty kinh tế kỹ thuật công nghiệp quốc phòng-TCCNQP, Trung tâm vật liệu nổ công nghiệp - Tổng công ty công nghiệp hóa chất mỏ Vinacomin...) bố trí làm việc theo địa bàn phân công của các Đoàn khảo sát.

2. Nội dung khảo sát

2.1. Về Pháp lệnh Công an xã

- Về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật về Công an xã; công tác phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ với các lực lượng chức năng; kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn.

- Những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về Công an xã.

- Đxuất, kiến nghị các giải pháp và nội dung cần thiết nhằm hoàn thiện chính sách, pháp luật về Công an xã trong thời gian tới.

2.2. Về Pháp lệnh Quản lý, sử dụng vũ khí vật liệu n và công cụ hỗ trợ

- Tình hình quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT.

- Về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, chế độ, chính sách, trách nhiệm quản lý nhà nước; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan theo quy định của pháp luật về quản lý vũ khí, vật liệu nvà công cụ hỗ trợ; kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn.

- Những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

- Đxuất, kiến nghị các giải pháp và nội dung cần thiết nhằm hoàn thiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trong thời gian tới.

2.3. Về Pháp lệnh cảnh vệ

- Về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật về Cảnh vệ; công tác phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ với các lực lượng chức năng; kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn.

- Những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về Cảnh vệ.

- Đxuất, kiến nghị các giải pháp và nội dung cần thiết nhằm hoàn thiện chính sách, pháp luật về Cảnh vệ trong thời gian tới.

(Đối với từng đối tượng, nội dung khảo sát sẽ có văn bản gợi ý và yêu cầu báo cáo cụ thể riêng).

III. PHƯƠNG PHÁP KHẢO SÁT

1. Tổ chức thu thập, nghiên cứu các văn bản quy phạm pháp luật, các thông tin, tài liệu liên quan.

2. Tổ chức các cuộc họp nghe Bộ công an báo cáo, các bộ, ngành liên quan báo cáo bổ sung (nếu có).

3. Tổ chức các Đoàn công tác trực tiếp đến làm việc với các đơn vị chức năng ở địa phương.

4. Tổng hợp, xây dựng báo cáo kết quả khảo sát.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thời gian và các bước khảo sát

1.1. Tháng 5/2016

- Thu thập, nghiên cứu các văn bản quy phạm pháp luật, các thông tin, tài liệu liên quan đến các nội dung khảo sát.

- Xây dựng đề cương nội dung báo cáo; thông báo Kế hoạch khảo sát đến các bộ và Ủy ban nhân dân các địa phương thuộc đối tượng khảo sát và yêu cầu chuẩn bị nội dung báo cáo.

- Tổ chức họp Thường trực Ủy ban mở rộng nghe Bộ Công an và các bộ, ngành có liên quan báo cáo.

1.2. Tháng 6/2016

- Tổ chức 03 Đoàn khảo sát tại các tỉnh khu vực miền Bắc, miền Trung - Tây Nguyên và min Nam.

(Thời gian, chương trình làm việc cụ thể do các đồng chí Trưởng đoàn quyết định và có thông báo bằng văn bản sau).

- Tổng hợp, xây dựng Báo cáo kết quả khảo sát.

2. Phân công tổ chức thực hiện

- Đồng chí Thượng tướng Võ Trọng Việt, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh chỉ đạo chung; chủ trì phiên họp Thường trực Ủy ban mở rộng nghe các bộ, ngành báo cáo.

- Đồng chí Trần Đình Nhã, Phó Chủ nhiệm Ủy ban: Chủ trì xây dựng Báo cáo kết quả khảo sát về Pháp lệnh Công an xã; làm Trưởng đoàn công tác khảo sát tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc.

- Đồng chí Lê Việt Trường, Phó Chủ nhiệm Ủy ban: Chủ trì xây dựng Báo cáo kết quả khảo sát về Pháp lệnh Cảnh vệ; làm trưởng đoàn công tác khảo sát tại các tỉnh, thành phố khu vc phía Nam.

- Đồng chí Hồ Trọng Ngũ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban: Chủ trì xây dựng Báo cáo kết quả khảo sát về Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; làm trưởng đoàn công tác khảo sát tại các tỉnh, thành phố miền Trung - Tây Nguyên.

- Các đồng chí trong Thường trực Ủy ban tham gia các đoàn công tác và thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ nhiệm Ủy ban.

- Vụ trưởng Vụ Quốc phòng và An ninh, Văn phòng Quốc hội tổ chức tham mưu, phục vụ Thường trực Ủy ban thực hiện Kế hoạch này.

 


Nơi nhận:
- Đồng chí PCTQH Đỗ Bá Tỵ (để b/c);
- TTUBQPAN;
- Thành viên Đoàn khảo sát;
- Các bộ và địa phương thuộc đối tượng khảo sát;
- VPQH (để phối hợp);
- Vụ QPAN (để thực hiện);
- Lưu HC, QPAN.

E-pas: 29784

TM. ỦY BAN QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH
CHỦ NHIỆM
Võ Trọng Việt

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2348/KH-UBQPAN13

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu2348/KH-UBQPAN13
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/05/2016
Ngày hiệu lực06/05/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2348/KH-UBQPAN13

Lược đồ Kế hoạch 2348/KH-UBQPAN13 khảo sát phục vụ thẩm tra dự án luật năm 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 2348/KH-UBQPAN13 khảo sát phục vụ thẩm tra dự án luật năm 2016
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu2348/KH-UBQPAN13
        Cơ quan ban hànhỦy ban quốc phòng an ninh
        Người kýVõ Trọng Việt
        Ngày ban hành06/05/2016
        Ngày hiệu lực06/05/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 2348/KH-UBQPAN13 khảo sát phục vụ thẩm tra dự án luật năm 2016

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 2348/KH-UBQPAN13 khảo sát phục vụ thẩm tra dự án luật năm 2016

           • 06/05/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 06/05/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực