Văn bản khác 235/KH-UBND

Kế hoạch 235/KH-UBND năm 2017 triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 235/KH-UBND 2017 thi hành Luật Quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ Huế


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 235/KH-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 17 tháng 11 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ VÀ CÔNG CỤ HỖ TRỢ

Thực hiện Quyết đnh 1356/GĐ-TTg ngày 13 tháng 9 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế xây dựng kế hoạch triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Xác định trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế nhằm đảm bảo triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả.

b) Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ngành, cơ quan liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế trong việc tổ chức các hoạt động triển khai thi hành Luật.

2. Yêu cầu

a) Các sở, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế phải nâng cao trách nhiệm, tích cực, chủ động triển khai thực hiện Kế hoạch theo đúng nội dung, tiến độ, đảm bảo chất lượng, hiệu quả; căn cứ chức năng, nhiệm vụ, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan trong việc triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nvà công cụ hỗ trợ.

b) Các sở, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế phải có lộ trình cụ thể để đảm bảo từ ngày 01 tháng 7 năm 2018, Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ được thực hiện thống nhất, đầy đủ, đồng bộ trên toàn tỉnh.

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật

a) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, các văn bản quy định chi tiết thi hành với nội dung, hình thức phù hợp cho từng đối tượng cụ thể nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết của cán bộ, nhân dân, nhất là đối với người trực tiếp làm công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

b) Biên soạn tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, các văn bản quy định chi tiết thi hành.

c) Phân công thực hiện:

- Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh tổ chức phổ biến Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, các văn bản quy định chi tiết thi hành cho cán bộ các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế.

- Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tuyên truyền, cấp phát tài liệu phổ biến Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, các văn bản quy định chi tiết thi hành cho cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng Công an tỉnh và cá nhân thuộc cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp được phép trang bị và sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ thuộc phạm vi quản lý của cơ quan Công an.

- Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức tuyên truyền, cấp phát tài liệu phổ biến Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, các văn bản quy định chi tiết thi hành cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý của cơ quan Quân sự.

- Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức tuyên truyền, cấp phát tài liệu phổ biến Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nvà công cụ hỗ trợ, các văn bản quy định chi tiết thi hành cho các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động vật liệu ncông nghiệp, tiền chất thuốc n.

- Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình ở địa phương tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, các văn bản quy định chi tiết thi hành trên các phương tiện thông tin đại chúng đến cơ quan, tổ chức và nhân dân.

- Đài Phát thanh truyền hình tỉnh, Báo Thừa Thiên Huế, Cổng thông tin điện tử tỉnh phối hợp với các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nvà công cụ hỗ trợ, các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Các sở, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn có trách nhiệm phối hợp với các sở, ngành liên quan để tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, các văn bản quy định chi tiết thi hành trong sở, ngành, địa phương mình.

- Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chỉ đạo các tổ chức thành viên phát động sâu rộng phong trào bảo vệ ANTQ, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nvà công cụ hỗ trợ, các văn bản hướng dẫn thi hành; tích cực tham gia vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

d) Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2017 và các năm tiếp theo.

2. Tổ chức Hội nghị triển khai thi hành Luật

a) Cơ quan chủ trì: Công an tỉnh.

b) Cơ quan phối hợp: Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Sở Công Thương, Sở Tư pháp và các sở, ngành liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Quý I và quý II năm 2018.

3. Rà soát văn bản pháp luật

- Công an tỉnh chủ trì, phối hợp Sở Tư pháp, các sở, ngành, UBND cp huyện tiến hành kiểm tra, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác đăng ký, quản lý vũ khí, vật liệu n, công cụ hỗ trợ đsửa đổi, bãi bỏ hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để đảm bảo phù hợp với Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nvà công cụ hỗ trợ.

- Thời gian thực hiện: Tháng 12 năm 2017.

4. Tham gia xây dựng văn bản thi hành Luật

- Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy tỉnh, Sở Công Thương, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, UBND cấp huyện, cơ quan liên quan tham gia góp ý dự thảo các Nghị định, Thông tư quy định, hướng dẫn chi tiết thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nvà công cụ hỗ trợ đảm bảo chất lượng, sát thực tiễn.

- Công an tỉnh, Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy tỉnh, Sở Công Thương, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Sở Văn hóa và Thể thao, UBND cấp huyện có trách nhiệm xây dựng Kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nvà công cụ hỗ trợ và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật trong phạm vi ngành mình quản lý.

- Sở Tư pháp thẩm định các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến việc ban hành văn bản thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nvà công cụ hỗ trợ.

- Thời gian thực hiện: Quý I năm 2018.

5. Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý, sử dụng vũ khí, vt liu n và công cụ hỗ trợ

a) Nội dung:

- Biên soạn tài liệu tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ phù hợp với đối tượng được tập hun.

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho người trực tiếp làm công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

b) Phân công thực hiện:

- Công an tỉnh biên soạn tài liệu và tổ chức tập huấn, bồi dưỡng về công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ cho cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng Công an tỉnh, các cá nhân thuộc cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp được phép trang bị, sử dụng vũ khí, vật liệu n, công cụ hỗ trợ thuộc phạm vi quản lý của Công an tỉnh.

- Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh biên soạn tài liệu và tổ chức tập huấn, bồi dưỡng về công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nvà công cụ hỗ trợ cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh.

- Sở Công Thương biên soạn tài liệu và tổ chức tập huấn, bồi dưỡng về công tác quản lý, sử dụng vật liệu ncông nghiệp, tin chất thuc ncho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý Sở Công Thương.

c) Thời gian thực hiện: Quý I năm 2018 và các năm tiếp theo.

6. Bảo đảm điều kiện về cơ sở vật chất, nguồn nhân lực cho hoạt động quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; xây dựng, quản lý, cập nhật, khai thác cơ sở dữ liệu về vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

a) Công an tỉnh:

- Kiện toàn tổ chức bộ máy, tăng cường cán bộ làm công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ thuộc phạm vi quản lý của Công an tỉnh.

- Nâng cấp và mở rộng cơ sở dữ liệu về vũ khí, vật liệu nvà công cụ hỗ trợ thuộc phạm vi quản lý của Công an tỉnh; hoàn thành vào quý II năm 2018.

b) Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh:

- Kiện toàn tổ chức bộ máy, tăng cường cán bộ làm công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

- Xây dựng cơ sở dữ liệu về vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nvà công cụ hỗ trợ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

c) Sở Công Thương:

- Kiện toàn tổ chức bộ máy, tăng cường cán bộ làm công tác quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ thuộc phạm vi quản lý của Sở Công Thương.

- Xây dựng cơ sở dữ liệu về vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nthuộc phạm vi quản lý của Sở Công Thương.

d) Sở Tài chính tổng hợp dự trù kinh phí triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế để lập dự trù kinh phí hàng năm trình UBND tỉnh phê duyệt.

đ) Các sở, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố Huế trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ tăng cường cơ sở vật chất, nguồn nhân lực thực hiện hiệu quả công tác quản lý vũ khí, vật liệu nvà công cụ hỗ trợ.

7. Kinh phí triển khai thi hành Luật

a) Kinh phí thực hiện Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ được bố trí từ ngân sách nhà nước trong dự toán chi thường xuyên hàng năm và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

b) Các cơ quan được phân công chủ trì thực hiện các nhiệm vụ cụ thể quy định trong Kế hoạch này có trách nhiệm lập dự toán kinh phí bảo đảm việc triển khai thi hành Luật gửi cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dự toán ngân sách hàng năm theo quy định của pháp luật.

c) Việc lập dự toán, quyết toán, quản lý, sử dụng kinh phí phục vụ triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nvà công cụ hỗ trợ được thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

d) Đối với các nhiệm vụ triển khai trong năm 2017, các sở, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế chủ động dự toán bổ sung và sp xếp, bố trí trong nguồn ngân sách nhà nước được giao từ đu năm 2017 đtriển khai thực hiện.

8. Tăng cường công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

a) Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Sở Công Thương, các sở, ngành liên quan và UBND các cấp trong phạm vi, quyền hạn của mình có trách nhiệm thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về vũ khí, vật liệu n, công cụ hỗ trợ; hướng dẫn các cơ quan, tổ chức được trang bị, sử dụng các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ thực hiện đúng quy định của Nhà nước.

b) Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị được trang bị, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ phải có trách nhiệm phân công người có đủ điều kiện, tiêu chuẩn quản lý kho, nơi cất giữ vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; chỉ được giao vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ cho những người có đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật; btrí kho hoặc nơi cất giữ vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ đảm bảo theo đúng quy định về quy chuẩn an toàn kỹ thuật và phải có hệ thống sổ sách theo dõi, quản lý.

c) Giao Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và các đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch phát động cuộc vận động toàn dân tự nguyện giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn tỉnh; trong đó tập trung vào sđối tượng ctình cất giu, tàng trvũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trái pháp luật, có kế hoạch đấu tranh các đối tượng mua bán, tàng trữ, vận chuyển, chế tạo, sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ qua không gian mạng, bưu điện, vận chuyển hàng hóa.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Công an tỉnh giúp UBND tỉnh chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các sở, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế triển khai thực hiện và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh việc thực hiện Kế hoạch này.

2. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được phân công đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả; khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Luật trong phạm vi quản lý. Định kỳ hàng quý, 6 tháng, hàng năm hoặc đột xuất báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch này về Công an tỉnh để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Công an;
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;

- TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND t
nh;
- UB MTTQ VN tỉnh;
- Công an, BCHQS, CSPCCC t
nh;
- Các CQCM thu
c UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Báo TT-Huế, Đài TRT;
- VPUB: CVP, các PCVP, các CV, CTTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cao

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 235/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu235/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/11/2017
Ngày hiệu lực17/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 235/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 235/KH-UBND 2017 thi hành Luật Quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 235/KH-UBND 2017 thi hành Luật Quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ Huế
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu235/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýNguyễn Văn Cao
        Ngày ban hành17/11/2017
        Ngày hiệu lực17/11/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 235/KH-UBND 2017 thi hành Luật Quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ Huế

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 235/KH-UBND 2017 thi hành Luật Quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ Huế

           • 17/11/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 17/11/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực