Văn bản khác 235/KH-UBND

Kế hoạch 235/KH-UBND năm 2019 về thực hiện kết quả giám sát việc chấp hành pháp luật về thu nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên

Nội dung toàn văn Kế hoạch 235/KH-UBND 2019 giám sát thu nộp quản lý khoản phí lệ phí Hội đồng nhân dân Phú Yên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 235/KH-UBND

Phú Yên, ngày 31 tháng 12 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

V/V TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾT QUẢ GIÁM SÁT VỀ VIỆC CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT VỀ THU NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG CÁC KHOẢN PHÍ, LỆ PHÍ THUỘC THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐND TỈNH

Căn cứ Nghị quyết số 115/NQ-HĐND ngày 13/7/2018 của HĐND tỉnh về Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 01/QĐ-HĐND ngy 16/9/2019 của HĐND tỉnh thành lập Đoàn giám sát việc chấp hành pháp luật về thu nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tnh và Kế hoạch giám sát việc chấp hành pháp luật về thu nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định ca HĐND tỉnh;

Thực hiện Báo cáo số 08/BC-HĐND ngày 20/11/2019 ca HĐND tnh về báo cáo kết quả giám sát việc chấp hành pháp luật về thu nộp, qun lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh; UBND tnh ban hành Kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Tiếp tục rà soát, thực hiện các quy định của Luật Phí, lệ phí và các văn bn hướng dẫn thi hành, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

2. Triển khai trọng tâm, có hiệu quả trong công tác xây dựng các quy định của pháp luật về phí và lệ phí, đảm bảo mức thu phí được xác định cơ bản bảo đm bù đắp chi ph, có tính đến chính sách phát triển kinh tế-xã hội ca Nhà nước trong từng thời kỳ, bảo đảm công bằng, công khai, minh bạch và bnh đẳng về quyền và nghĩa vụ của công dân.

3. Tăng cường sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị vđịa phương trong công tác thực hiện thu, nộp, qun lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND tỉnh; Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong hoạt động tổ chức thu, nộp và qun lý, sử dụng các khon phí, lệ phí.

4. Đảm bảo việc thực hiện thu phí góp phần ổn định và gia tăng nguồn thu cho Ngân sách nhà nước; đồng thời cắt giảm các khoản chi phcho doanh nghiệp theo đng tinh thần ca Nghị quyết số 139/NQ-CP ngày 09/11/2018 về ban hành chương trình hành động cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN:

1. Tiếp tục triển khai thực hiện Luật Phí và lệ phí năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành; rà soát, đề xuất các nội dung sửa đổi, bổ sung hoặc xây dựng các quy định mới về ph, lệ phí trên địa bàn tnh.

2. Triển khai thực hiện Báo cáo số 08/BC-HĐND ngày 20/11/2019 ca HĐND tỉnh về việc chấp hành pháp luật về thu nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền ca HĐND tnh.

3. Tăng cường chđạo thực hiện tốt việc quản lý, kê khai, nộp các khoản phí, lệ phí theo đúng quy định.

4. Thực hiện sửa đổi, điều chỉnh hoặc bổ sung các văn bản quy phạm php luật về phí, lệ phí thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND tỉnh, đảm bảo nguyên tắc xây dựng mức thu phí và phù hợp với điều kiện kinh tế-xã hội của địa phương, cụ thể:

a) Ban hành Nghị quyết quy định gidịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Qu BHYT trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tnh Ph Yên thay thế mức giá đã được quy định tại Nghị quyết số 24/2017/NQ-HĐND ngày 21/9/2017 của HĐND tnh.

b) Ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND ngày 19/7/2017 của HĐND tnh quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tnh.

c) Ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND ngày 19/7/2017 của HĐND tỉnh quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án, bo cáo thăm dò đánh giá trlượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất; khai thác, sử dụng nước mặt, nước biển; xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi.

5. Thực hiện sửa đổi, điều chnh các quy định về mức thu, quản lý và sử dụng đối với các khon phí có tỷ lệ trích để lại cao, đảm bảo ổn định nguồn thu ngân sách và phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Cục Thuế tnh

Chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện các văn bản quy phạm php luật về phí, lệ phí.

Tuyên truyền, hỗ trợ người nộp phí, lệ phí bằng nhiều hình thức phù hợp; phối hợp với các huyện, thị xã, thành phố, xã, phường, thị trấn công khai các khoản phí, lệ ph.

2. Kho bạc Nhà nước tnh

Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thu phí, lệ phí chi tiêu từng khoản phí và lệ phí đối với các đơn vị mở tài khoản tạm gửi tại Kho bạc Nhà nước.

3. Sở Tài chính

Ch trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị và địa phương thực hiện rà soát, tổng hợp và xây dựng các Nghị quyết sửa đổi các Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND ngày 19/7/2017 ca HĐND tỉnh quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND ngày 19/7/2017 của HĐND tnh quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định Đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất; khai thác, sử dụng nước mặt, nước biển; xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi.

Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện r soát, điều chnh các quy định hiện hành về mức thu, quản lý và sử dụng đối với các khoản phí có tỷ lệ trích để lại cao, đảm bảo ổn định nguồn thu ngân sách vphù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

Rà soát các khoản phí được chuyển sang cơ chế giá dịch vụ; tham mưu UBND tỉnh, trình HĐND tỉnh bãi bỏ các Nghị quyết theo quy định.

Thời gian thực hiện: Thng 6/2020.

4. Sở Y tế

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai Nghị quyết số 15/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 ca HĐND tnh quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của QuBHYT trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Yên thay thế mức gi đđược quy định tại Nghị quyết số 24/2017/NQ-HĐND ngày 21/9/2017 của HĐND tnh.

Thời gian thực hiện: Tháng 01/2020.

5. Sở Tài nguyên và Môi trường

Chủ động thực hiện rà soát, có ý kiến đề xuất việc sửa đổi, bổ sung các Nghị quyết quy định mức thu, quản lý và sử dụng các loại phí và lệ phí thuộc thẩm quyền; xây dựng các Nghị quyết mới đảm bảo phù hợp với tình hnh thực tế tại địa phương, đảm bảo an sinh xã hội, rràng, minh bạch, không chồng chéo và đúng theo quy định ca pháp luật. Thời gian gửi về Sở Tài chính trong tháng 02/2020

Đối với các khoản phí có tỷ lệ trích để lại cao: Chủ động thực hiện rà soát, đánh giá tình hình thực hiện trong giai đoạn từ tháng 01/2017 đến nay, đề xuất mức thu và tỷ lệ phần trăm để lại, gửi Sở Tài chính để tổng hợp, dự thảo ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung các Nghị quyết hiện hành; đm bảo tăng thu Ngân sách nhà nước và phù hợp với tình hình kinh tế-xã hội của địa phương. Thời gian gửi về Sở Tài chính trong tháng 02/2020.

6. Các Sở, ngành có phát sinh phí, lệ phí thuộc lĩnh vực mình quản lý

Chủ động, kịp thời tham mưu bổ sung, điều chỉnh các khoản phí, lệ phí thuộc lĩnh vực mnh phụ trách khi có phát sinh; tăng cường kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ thuộc ngành quản lý, đảm bảo chtiêu dự toán giao; Thống kê, tổng hợp, đánh gi kết quả thu phí hàng năm, đảm bảo quản lý hiệu quả nguồn thu.

Chấp hành nghiêm chỉnh và thực hiện đúng quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng nguồn thu phí, lệ phí; đảm bảo thu đúng, thu đủ và nộp kịp thời vào NSNN.

Thực hiện tốt công tác dự toán, kế toán, hạch toán, quyết toán. Thực hiện phân bổ dự toán thu phí, lệ phí chi tiết hàng năm; Mở tài khoản tạm gửi tại Kho Bạc Nhà nước để quản lý toàn bộ khoản phí, lệ phí thu được; Thực hiện nghiêm chứng từ biên lai thu, tỷ lệ phần trăm để lại đơn vị.

7. UBND các huyện, thị x, thành phố

Kịp thời tổ chức triển khai công tác thu phí, lệ phí theo quy định của pháp luật, nghị quyết của HĐND tỉnh. Quyết định của UBND tỉnh và các văn bản hướng dẫn liên quan. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến tận các đối tượng nộp phí, lệ phí, niêm yết công khai tại địa điểm thu phí, lệ ph.

Chỉ đạo Phòng Tài chính-Kế hoạch tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và hướng dẫn nghiệp vụ kế toán ngân sách đối với các phòng ban, các xã, phường, thị trấn và tổ chức, cá nhân thuộc UBND huyện quản lý.

Chấp hành nghiêm chnh và thực hiện đúng quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng nguồn thu phí, lệ phí; đảm bảo thu đúng, thu đủ vnộp kịp thời vào NSNN.

Thực hiện tốt công tác dự toán, kế toán, hạch toán, quyết toán. Thực hiện phân bdự toán thu phí, lệ phí chi tiết hàng năm.

Trong qu trình tổ chức thực hiện, nếu thấy cần thiết phải sửa đổi, bổ sung những nội dung của Kế hoạch này, các Sở, ban ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động có văn bn kiến nghị, đề xuất, gửi về Sở Tài chính để tổng hợp, trình UBND tnh xem xét, quyết định điều chnh cho phù hợp./.

 


Nơi nhận:
- TT.Tỉnh ủy; TT.HĐND tnh;
- y ban MTTQ Việt Nam tnh;
- Các Sở, ban ngành tnh;
- UBND các huyện/TP/TX;
- CT, các PCT UBND tnh;
- CVP, các PCVP UBND tnh;
- Cổng TTĐT-UBND tnh;
- Lưu: VT, T0, HgAKH

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguy
ễn Chí Hiến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 235/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu235/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/12/2019
Ngày hiệu lực31/12/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 235/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 235/KH-UBND 2019 giám sát thu nộp quản lý khoản phí lệ phí Hội đồng nhân dân Phú Yên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 235/KH-UBND 2019 giám sát thu nộp quản lý khoản phí lệ phí Hội đồng nhân dân Phú Yên
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu235/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Yên
        Người kýNguyễn Chí Hiến
        Ngày ban hành31/12/2019
        Ngày hiệu lực31/12/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 235/KH-UBND 2019 giám sát thu nộp quản lý khoản phí lệ phí Hội đồng nhân dân Phú Yên

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 235/KH-UBND 2019 giám sát thu nộp quản lý khoản phí lệ phí Hội đồng nhân dân Phú Yên

           • 31/12/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 31/12/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực