Văn bản khác 2353/KH-BVHTTDL

Kế hoạch 2353/KH-BVHTTDL năm 2020 về tổ chức xây dựng mô hình bảo tồn, phát huy lễ hội truyền thống dân tộc Hà Nhì phục vụ phát triển du lịch trong phong trào xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Lào Cai do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 2353/KH-BVHTTDL 2020 xây dựng mô hình bảo tồn lễ hội truyền thống dân tộc Hà Nhì


BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2353/KH-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC XÂY DỰNG MÔ HÌNH BẢO TỒN, PHÁT HUY LỄ HỘI TRUYỀN THỐNG DÂN TỘC HÀ NHÌ PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN DU LỊCH TRONG PHONG TRÀO XÂY DNG NÔNG THÔN MI TẠI TNH LÀO CAI

Thực hiện Quyết định số 1662/QĐ-BVHTTDL ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức xây dựng mô hình bảo tồn, phát huy bn sắc văn hóa, truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với xây dựng nông thôn mới, Bộ Văn hóa, Ththao và Du lịch ban hành Kế hoạch tchức xây dựng mô hình bảo tn, phát huy lễ hội truyền thống dân tộc Hà Nhì phục vụ phát trin du lịch trong phong trào xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Lào Cai cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CU

1. Mục đích

- Xây dựng và nhân rộng các mô hình hiệu quvề bảo tn, phát huy lhội truyền thống dân tộc Hà Nhì phục vụ phát triển du lịch trong phong trào xây dựng nông thôn mới tại tnh Lào Cai;

- Tổ chức các hoạt động bảo tồn, phát huy lhội truyền thống dân tộc Hà Nhì tạo nên phong trào văn hóa, văn nghệ vui tươi, lành mạnh, toại bỏ nhng hủ tục lạc hậu, tăng cường tinh thần đoàn kết cộng đồng, xây dựng và phát trin nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trong thời kỳ đi mới, hội nhập và phát triển đất nước;

- Phát huy hiệu qunguồn lực đầu tư của nhà nước, xã hội và cộng đồng vào công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp dân tộc Hà Nhì tnh Lào Cai gắn với phát triển du lịch cộng đồng nhằm to ra nguồn thu nhập cho người dân và thúc đy phát triển kinh tế xã hội tại đa phương.

2. Yêu cầu

- Khảo sát, đánh giá kết quả công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, lễ hội truyền thống dân tộc Hà Nhì tnh Lào Cai trong phong trào xây dựng nông thôn mới;

- Xây dựng mô hình về bo tồn, phát huy lhội truyền thng dân tộc Hà Nhì tnh Lào Cai phù hợp với đời sống văn hóa, phong tục tập quán của địa phương; gắn kết các hoạt động bo tn và phát huy văn hóa truyền thống dân tộc Hà Nhì với xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế, du lịch địa phương;

- Kế hoạch được triển khai đm bảo đúng tiến độ, hiệu qu, tiết kiệm.

II. NHIỆM VỤ THỰC HIỆN

1. Tổ chức khảo sát, đánh giá thực trạng các lễ hội truyền thống dân tộc Hà Nhì tỉnh Lào Cai; nhng kết quả đạt được, khó khăn, hạn chế làm cơ sở lựa chọn chọn địa đim, xây dựng nội dung triển khai mô hình

- Đơn vị chủ trì: Vụ Văn hóa dân tộc.

- Đơn vị phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai.

- Thời gian: Từ ngày 25 - 26/6/2020.

- Địa điểm triển khai: Huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai.

2. Hỗ trợ các nhạc cụ, đạo cụ, vật tư (tổ chức lễ hội) phục vụ xây dựng mô hình bảo tồn lễ hội truyền thống

- Đơn vị chủ trì: Vụ Văn hóa dân tộc;

- Đơn vị phối hợp: Vụ Kế hoạch, Tài chính; Văn phòng Bộ; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai;

- Thời gian: Ngày 30/6 - 01/7/2020;

- Địa điểm triển khai: huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai;

3. Tập huấn về phương pháp triển khai xây dựng mô hình bảo tồn, phát huy lễ hội truyền thống trong phong trào xây dựng nông thôn mới

- Đơn vị chủ trì: Vụ Văn hóa dân tộc;

- Đơn vị phối hợp: Vụ Kế hoạch, Tài chính; Văn phòng Bộ; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai;

- Thời gian: Ngày 01/7 - 02/7/2020;

- Địa điểm triển khai: huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai;

4. Tổ chức lớp truyền dạy và thực hành các nghi thức, nghi lễ, trò chơi... trong lễ hội Khô già già dân tộc Hà Nhì;

- Đơn vị chủ trì: Vụ Văn hóa dân tộc;

- Đơn vị phối hợp: Vụ Kế hoạch, Tài chính; Văn phòng Bộ; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai;

- Thời gian: Từ ngày 03 - 07/7/2020;

- Địa điểm triển khai: xã Y Tý, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai;

5. Tổ chức ghi hình, chụp ảnh phục vụ xây dựng phim tư liệu về bảo tồn, phát huy lễ hội truyền thống dân tộc Hà Nhì tỉnh Lào Cai

- Đơn vị chủ trì: Vụ Văn hóa dân tộc;

- Đơn vị phối hợp: Vụ Kế hoạch, Tài chính; Văn phòng Bộ; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai;

- Thời gian: Từ ngày 29/6 - 03/7/2020;

- Địa điểm triển khai: xã Y Tý, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai;

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phân công nhiệm vụ

1.1. Vụ Văn hóa dân tộc: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan chủ động tổ chức triển khai thực hiện và thanh quyết toán nhiệm vụ đảm bảo chất lượng và tiến độ theo Kế hoạch.

1.2. Vụ Kế hoạch, Tài chính: Phối hợp với Vụ Văn hóa dân tộc thẩm định dự toán và hướng dẫn triển khai theo quy định.

1.3. Văn phòng Bộ: Phối hợp với Vụ Văn hóa dân tộc hướng dn, thanh quyết toán theo quy định.

1.4. S Văn hóa, Thể thao và Du lịch tnh Lào Cai phối hợp thực hiện một số nội dung sau:

- Khảo sát, lựa chọn địa điểm triển khai xây dựng và phát triển các mô hình phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống tốt đẹp của từng vùng, miền, dân tộc trong phong trào xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

- Triển khai các nội dung xây dựng mô hình bảo tn, phát huy lhội truyền thng dân tộc Hà Nhì phục vụ phát triển du lịch trong phong trào xây dựng nông thôn mới tại tnh Lào Cai.

- Tuyên truyền, hướng dn cộng đồng nhân rộng các mô hình tốt về bảo tn và phát huy bn sắc văn hóa trên địa bàn.

2. Kinh phí thực hiện

Kinh phí thực hiện Kế hoạch trích từ ngân sách Trung ương của Chương trình mục tiêu quc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020 cấp cho Vụ Văn hóa dân tộc qua Văn phòng Bộ và ngun kinh phí của các cơ quan, đơn vị phối hợp vviệc tchức xây dựng mô hình bảo tn, phát huy bản sc văn hóa, truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiu số gắn với xây dựng nông thôn mới.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức xây dựng mô hình bo tn, phát huy lễ hội truyền thng dân tộc Hà Nhì phục vụ phát triển du lịch trong phong trào xây dựng nông thôn mới tại tnh Lào Cai của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan chđộng phối hợp với Vụ Văn hóa dân tộc tchức thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo tiến đ, hiệu qu. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn v báo cáo lãnh đạo Bộ để kịp thời xem xét, quyết định./.

 


Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Th trưởng Trịnh Thị Thủy báo cáo);
- Vụ Kế hoạch, Tài chính;
- Văn phòng Bộ;
- SVHTTDL
tỉnh Lào Cai phi hp);
-
Lưu: VT. VHDT. M(6).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ
VĂN HÓA DÂN TỘC

Nguyễn
Thị Hải Nhung

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2353/KH-BVHTTDL

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu2353/KH-BVHTTDL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/06/2020
Ngày hiệu lực24/06/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2353/KH-BVHTTDL

Lược đồ Kế hoạch 2353/KH-BVHTTDL 2020 xây dựng mô hình bảo tồn lễ hội truyền thống dân tộc Hà Nhì


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 2353/KH-BVHTTDL 2020 xây dựng mô hình bảo tồn lễ hội truyền thống dân tộc Hà Nhì
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu2353/KH-BVHTTDL
        Cơ quan ban hànhThể thao và Du lịch, Bộ Văn hoá
        Người ký***, Nguyễn Thị Hải Nhung
        Ngày ban hành24/06/2020
        Ngày hiệu lực24/06/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Kế hoạch 2353/KH-BVHTTDL 2020 xây dựng mô hình bảo tồn lễ hội truyền thống dân tộc Hà Nhì

              Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 2353/KH-BVHTTDL 2020 xây dựng mô hình bảo tồn lễ hội truyền thống dân tộc Hà Nhì

              • 24/06/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 24/06/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực