Văn bản khác 236/KH-UBND

Kế hoạch 236/KH-UBND năm 2017 thực hiện Chỉ thị 07/CT-TTg về tăng cường phối hợp triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Nội dung toàn văn Kế hoạch 236/KH-UBND 2017 thực hiện Chỉ thị 07/CT-TTg xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia Huế


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 236/KH-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 17 tháng 11 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 07/CT-TTG NGÀY 13/3/2017 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG PHỐI HỢP TRIỂN KHAI XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ DÂN CƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 13/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường phối hợp triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (sau đây gọi tắt là Chỉ thị số 07/CT-TTg), Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 07/CT-TTg về việc tăng cường phối hợp triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn tỉnh đảm bảo tiến độ, hiệu quả.

- Xác định trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban, ngành, địa phương trong triển khai thi hành Chỉ thị số 07/CT-TTg đảm bảo hiệu quả, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

2. Yêu cầu

- Đảm bảo hoàn thành các công việc được phân công, đáp ứng yêu cầu về tiến độ, chất lượng đề ra.

- Đảm bảo sự thống nhất trong chỉ đạo, điều hành; tăng cường sự phối hợp giữa các đơn vị, địa phương có liên quan trong việc triển khai xây dựng, vận hành Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ công tác quản lý nhà nước, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và yêu cầu chính đáng của công dân.

- Kịp thời đôn đốc, hướng dẫn, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

II. NỘI DUNG

1. Công an tỉnh

- Tham mưu UBND tỉnh kiện toàn Ban Chỉ đạo 896 tỉnh theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo 896 Trung ương; trên cơ sở đó tham mưu bổ sung, điều chỉnh Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo và kế hoạch thực hiện năm 2017 và những năm tiếp theo.

- Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Luật Căn cước công dân và các văn bản hướng dẫn thi hành; Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường phối hợp triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Thông qua đó để các cơ quan, tổ chức và người dân hiểu được mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; quyền và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc cung cấp, cập nhật và khai thác các thông tin về dân cư; tạo sự đng thuận của các cấp, các ngành, sự ủng hộ tích cực của nhân dân trong quá trình triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

- Tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường phối hợp triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Tập huấn chuyên sâu cho những cán bộ trực tiếp làm công tác đăng ký quản lý cư trú, căn cước công dân, vận hành Cơ sở dữ liệu quốc gia v dân cư.

- Tiếp tục tham mưu UBND tỉnh đề nghị Bộ Công an làm đim giai đoạn nhập liệu dữ liệu về dân cư, mở rộng thí điểm phn mm cư trú và chuẩn bị mọi điều kiện để triển khai xây dựng, vận hành cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn theo chức năng.

- Đề nghị Bộ Công an triển khai việc cấp thẻ Căn cước công dân trên địa bàn tỉnh trong thời gian sớm nhất.

- Phối hợp và tạo điều kiện cho các đơn vị liên quan khảo sát; lắp đặt, cài đặt thiết bị, phần mềm, đường truyền hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư tại địa phương. Bố trí đội ngũ cán bộ có kiến thức về công nghệ thông tin tham gia đào tạo, tập huấn phần mềm, sử dụng hệ thống phần mm thuộc Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

- Chỉ đạo Công an các huyện, thị xã, thành phố Huế khn trương hoàn thành công tác thu thập thông tin dân cư; chuẩn hóa dữ liệu đã thu thập được để cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đảm bảo đy đủ, kịp thời, chính xác thông tin cơ bản của công dân theo quy định tại khoản 1 Điều 9 Luật Căn cước công dân và Điu 4, Điều 5 Nghị định số 137/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ.

- Tổng hợp tình hình, kết quả triển khai; khó khăn, vướng mc và nguyên nhân báo cáo UBND tỉnh và đxuất biện pháp giải quyết trong quá trình triển khai Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư tại địa phương.

2. Sở Tư pháp

- Chỉ đạo cơ quan đăng ký, quản lý hộ tịch phối hợp với cơ quan Công an trong thu thập, kiểm tra, đối sánh thông tin cơ bản của công dân được thu thập vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và giải quyết những tn tại, sai lệch thông tin cá nhân trong giấy tờ công dân giữa dữ liệu hộ tịch và dữ liệu cư trú, chứng minh nhân dân, đặc biệt là giải quyết dứt điểm các trường hợp sai lệch thông tin hộ tịch liên quan đến giy tờ hưởng các chế đ, chính sách của công dân.

- Nghiên cứu, tham mưu triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu về hộ tịch điện tử; cấp số định danh cá nhân cho trẻ em đăng ký khai sinh trên địa bàn.

- Chỉ đạo các cơ quan đăng ký hộ tịch cung cấp, cập nhật thông tin về hộ tịch của công dân cho Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Rà soát các văn bản do địa phương ban hành trong công tác quản lý dân cư phục vụ việc ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thống nhất, hiệu quả đặc biệt trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

3. Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư

Phối hợp với Công an tỉnh tham mưu UBND tỉnh bố trí nguồn kinh phí thường xuyên phục vụ việc xây dựng, vận hành Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo chức năng.

4. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh chỉ đạo các các cơ quan thông tin, báo chí tăng cường thời lượng truyền thông về vị trí, vai trò của cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong thu thập thông tin dân cư, xây dựng, quản lý và khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

- Nghiên cứu tham mưu UBND tỉnh hướng dẫn các ban, ngành, địa phương triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, sẵn sàng kết nối, khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

5. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và Bộ Chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh

Chỉ đạo Bộ Chỉ huy quân sự các huyện, thị xã, thành phố, các đồn biên phòng phối hợp với Công an địa phương tổ chức thu thập thông tin dân cư của sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng, hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam do đơn vị mình quản lý.

6. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế

- Thực hiện công tác tuyên truyền Luật Căn cước công dân và các văn bản hướng dẫn thi hành; Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường phối hợp triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong các cơ quan, đơn vị và đến từng hộ gia đình, từng người dân.

- Chỉ đạo Công an cấp huyện và các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn hoàn thành việc thu thập thông tin dân cư đảm bảo 100% nhân khẩu thường trú được thu thập thông tin theo quy định; bổ sung, điều chỉnh thông tin đối với các Phiếu chưa đảm bảo yêu cầu; phối hợp các đơn vị trong khảo sát, hoàn thiện hạ tng, lắp đặt trang thiết bị máy móc và chuẩn bị nguồn nhân lực đáp ứng với yêu cầu triển khai phần mềm cư trú và vận hành, quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Xác định nhiệm vụ thu thập thông tin dân cư, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là nhiệm vụ trọng tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp trong năm 2017.

III. T CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Công an tỉnh chủ trì, tham mưu UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 896 tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, sở, ban, ngành, địa phương triển khai thực hiện nội dung kế hoạch này và tổng hợp tình hình, kết quả triển khai thực hiện báo cáo Ban Chỉ đạo 896 Trung ương, Bộ Công an, UBND tỉnh theo quy định.

2. Căn cứ kế hoạch này, các cơ quan, sở, ngành, Ủy ban nhân dân các địa phương có trách nhiệm xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được phân công theo đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả; định kỳ 6 tháng và năm tổ chức kiểm tra, đánh giá và báo cáo UBND tỉnh (thông qua Công an tỉnh) kết quả thực hiện đtheo dõi, chỉ đạo./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Công an;
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;

- TT HĐND tnh;
- CT, các PCT UBND t
nh;
- Công an, BCHQS, BCH BĐBP tỉnh;
- UB MTTQ VN t
nh;
- Các CQCM thuộc UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Báo TT- Huế, Đài TRT;
- Phòng PC64 (Công an tỉnh);
- VPUB: CVP, PCVP, các CV, CTTĐT tỉnh;
- Lưu
: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cao

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 236/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu236/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/11/2017
Ngày hiệu lực17/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 236/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 236/KH-UBND 2017 thực hiện Chỉ thị 07/CT-TTg xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 236/KH-UBND 2017 thực hiện Chỉ thị 07/CT-TTg xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia Huế
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu236/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýNguyễn Văn Cao
        Ngày ban hành17/11/2017
        Ngày hiệu lực17/11/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 236/KH-UBND 2017 thực hiện Chỉ thị 07/CT-TTg xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia Huế

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 236/KH-UBND 2017 thực hiện Chỉ thị 07/CT-TTg xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia Huế

           • 17/11/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 17/11/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực