Kế hoạch 2376/KH-UBND

Nội dung toàn văn Kế hoạch 2376/KH-UBND 2023 triển khai nhóm dịch vụ công liên thông Đăng ký khai sinh Gia Lai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2376/KH-UBND

Gia Lai, ngày 05 tháng 9 năm 2023

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI 02 NHÓM DỊCH VỤ CÔNG LIÊN THÔNG “ĐĂNG KÝ KHAI SINH - ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ - CẤP BẢO HIỂM Y TẾ CHO TRẺ EM DƯỚI 6 TUỔI; ĐĂNG KÝ KHAI TỬ - XÓA ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ - TRỢ CẤP MAI TÁNG, HỖ TRỢ CHI PHÍ MAI TÁNG” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI

Thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (viết tắt là Đề án 06); Nghị quyết số 97/NQ-CP ngày 08/7/2023 của Chính phủ về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2023 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương; Báo cáo số 5613/BC-TCTTKĐA ngày 04/8/2023 của Tổ công tác triển khai Đề án 06 của Chính phủ về kết quả triển khai 02 nhóm dịch vụ công liên thông trên toàn quốc gồm: (1)Đăng ký khai sinh - Đăng ký thường trú - Cấp Bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; (2)Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng, hỗ trợ chi phí mai táng (viết tắt là 02 nhóm dịch vụ công liên thông); UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai 02 nhóm dịch vụ công liên thông trên địa bàn tỉnh Gia Lai như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Triển khai thực hiện thống nhất, đồng bộ 02 nhóm dịch vụ công liên thông theo hướng dẫn tại văn bản số 2084/VPCP-KSTT ngày 30/3/2023 của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện quy trình liên thông điện tử đối với 02 nhóm dịch vụ công liên thông; bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị nghiệp vụ có liên quan (Công an tỉnh; Bảo hiểm xã hội tỉnh; Sở Tư pháp; Sở Y tế, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn).

- Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành trong việc thực hiện 02 nhóm dịch vụ công liên thông nhằm mang lại hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước, giảm bớt thủ tục hành chính, khắc phục tình trạng sai lệch thông tin, làm giả hồ sơ, đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm thời gian giải quyết... tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi thực hiện thủ tục hành chính.

2. Yêu cầu

- Xác định các nhiệm vụ cụ thể, trách nhiệm thực hiện của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc triển khai thực hiện 02 nhóm dịch vụ công liên thông, bảo đảm tính kịp thời, đồng bộ, thống nhất, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

- Phổ biến, tuyên truyền các văn bản hướng dẫn thi hành đến cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân về thực hiện 02 nhóm dịch vụ công liên thông.

- Trong quá trình thực hiện phải phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương; kịp thời đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện để hoàn thành các công việc được phân công, đáp ứng yêu cầu chất lượng thực hiện 02 nhóm dịch vụ công liên thông.

II. NỘI DUNG, PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Công tác chuẩn bị triển khai 02 nhóm dịch vụ công liên thông

1.1. Tiếp tục cấp tài khoản ký số và tài khoản ban hành bản điện tử cho UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh phục vụ công tác cấp Giấy khai sinh, Trích lục khai tử bản điện tử.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên và khi có yêu cầu của cơ quan đăng ký hộ tịch tại địa phương.

1.2. Rà soát, đánh giá, bảo đảm nguồn nhân lực để tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các văn bản hướng dẫn thi hành; tăng cường bố trí cán bộ, nhân viên có đủ năng lực, trình độ, phẩm chất đạo đức làm công tác hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính để phục vụ Nhân dân; xử lý nghiêm những trường hợp sách nhiễu, gây phiền hà hoặc có thái độ thiếu chuẩn mực trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính.

Đảm bảo trang thiết bị đầu cuối (máy tính kết nối mạng, máy in, máy scan, thiết bị ký số ...) nhằm phục vụ triển khai dịch vụ công liên thông trên địa bàn để hỗ trợ người dân thực hiện nộp hồ sơ dịch vụ công liên thông tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả. Đồng thời, hướng dẫn, khuyến khích người dân thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến tại mục dịch vụ công liên thông khai sinh, khai tử trên Cổng Dịch vụ công quốc gia/Cổng Dịch vụ công của tỉnh.

- Cơ quan chủ trì: UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

1.3. Tiếp tục chỉ đạo các bệnh viện, cơ sở y tế cấp Giấy Chứng sinh, Giấy báo tử theo các văn bản hướng dẫn của Bộ Y tế (văn bản số 1165/BYT-KCB ngày 07/3/2023 về việc liên thông dữ liệu Giấy chứng sinh, Giấy Báo tử lên Cổng giám định BHYT triển khai Đề án 06; văn bản số 3617/BYT-KCB ngày 13/6/2023 về việc cập nhật API và đôn đốc liên thông dữ liệu Giấy Chứng sinh, Giấy Báo tử lên Cổng giám định BHYT triển khai Đề án 06 trên phạm vi toàn quốc), đặc biệt cung cấp mã Giấy Chứng sinh, Giấy báo tử để phục vụ dịch vụ công liên thông. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc nhập dữ liệu Giấy Chứng sinh, Trích lục khai tử để đồng bộ lên hệ thống của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

- Cơ quan chủ trì: Sở Y tế.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp; Bảo hiểm xã hội tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

1.4. Tiếp tục tổ chức tập huấn cho cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên trực tiếp tiếp nhận, giải quyết hồ sơ sử dụng thành thạo, quản trị phần mềm dịch vụ công liên thông và phần mềm chuyên ngành.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp; Công an tỉnh; Bảo hiểm xã hội tỉnh; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông và cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Căn cứ vào tình hình thực hiện và nhu cầu của địa phương.

2. Công tác triển khai 02 nhóm dịch vụ công liên thông

2.1. Tiếp tục triển khai nhóm dịch vụ công liên thông: Đăng ký khai sinh - Đăng ký thường trú - Cấp Bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp; Công an tỉnh; Bảo hiểm xã hội tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Sở Y tế; UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

2.2. Tiếp tục triển khai nhóm dịch vụ công liên thông: Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng, hỗ trợ chi phí mai táng.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp; Công an tỉnh; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Cơ quan phối hợp: Sở Y tế; UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

2.3. Bảo đảm hạ tầng kỹ thuật, đường truyền kết nối, vận hành Phần mềm dịch vụ công liên thông.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp; Công an tỉnh; Bảo hiểm xã hội tỉnh; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông và cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

2.4. Xây dựng chức năng thống kê báo cáo kết quả thực hiện dịch vụ công liên thông (Phần mềm dịch vụ công liên thông đã đồng bộ tất cả hồ sơ liên thông và các trạng thái hồ sơ dịch vụ công liên thông cho Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh).

- Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước ngày 30/9/2023.

2.5. Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc tình hình triển khai, thực hiện 02 nhóm dịch vụ công liên thông; xử lý các khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện 02 nhóm dịch vụ công liên thông tại địa phương.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp; Công an tỉnh; Bảo hiểm xã hội tỉnh; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Y tế; Sở Thông tin và Truyền thông theo chức năng, nhiệm vụ.

- Cơ quan phối hợp: UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn.

- Thời gian thực hiện: Thực hiện thường xuyên trong năm 2023 và các năm tiếp theo.

2.6. Báo cáo tình hình, kết quả triển khai 02 nhóm dịch vụ công liên thông (theo tuần, tháng).

- Cơ quan chủ trì: Công an tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp; Bảo hiểm xã hội tỉnh; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Y tế; UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn.

- Thời gian thực hiện: Ngay sau khi Kế hoạch được ban hành.

3. Công tác tuyên truyền, hướng dẫn nghiệp vụ về 02 nhóm dịch vụ công liên thông

3.1. Tuyên truyền rộng rãi, đa dạng trên các phương tiện thông tin truyền thông về việc triển khai, thực hiện 02 nhóm dịch vụ công liên thông. Niêm yết công khai tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã, tại các khu dân cư, địa điểm sinh hoạt cộng đồng, nhà văn hóa để công dân biết về cách thức sử dụng dịch vụ liên thông và các lợi ích đạt được khi sử dụng dịch vụ công liên thông.

- Cơ quan chủ trì: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

3.2. Đăng tải tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ có liên quan đến việc thực hiện 02 nhóm dịch vụ công liên thông trên Cổng/Trang thông tin điện tử của đơn vị, địa phương.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp; Công an tỉnh; Bảo hiểm xã hội tỉnh; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Y tế; Văn phòng UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

3.3. Hướng dẫn nghiệp vụ có liên quan đến việc thực hiện 02 nhóm dịch vụ công liên thông.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp; Công an tỉnh; Bảo hiểm xã hội tỉnh; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế theo chức năng, nhiệm vụ.

- Cơ quan phối hợp: UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn; các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

3.4. Công khai trên Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị và tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện; Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã số điện thoại của cán bộ, công chức, viên chức hỗ trợ, tiếp nhận, xử lý hồ sơ 02 nhóm dịch vụ công liên thông.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp; Công an tỉnh; Bảo hiểm xã hội tỉnh; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước ngày 07/9/2023.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ các nội dung Kế hoạch này và điều kiện cụ thể, các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao; định kỳ (tuần, tháng) tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo UBND tỉnh (qua Công an tỉnh) theo dõi, chỉ đạo (nội dung được tổng hợp chung trong báo cáo Đề án 06 định kỳ theo thời hạn quy định tại văn bản số 1301/UBND-NC ngày 02/6/2023 của UBND tỉnh).

2. Công an tỉnh - Cơ quan thường trực ban Chỉ đạo Đề án 06 tỉnh có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch này; định kỳ tổng hợp kết quả báo cáo Tổ công tác triển khai Đề án 06 của Chính phủ, UBND tỉnh theo quy định.

Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch nếu có khó khăn, vướng mắc các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời báo cáo về Công an tỉnh, để tổng hợp chung, phối hợp với sở, ngành có liên quan hướng dẫn thực hiện


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (báo cáo);
- Bộ Công an (báo báo);
- TT Tỉnh ủy (báo cáo);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- VP UBND tỉnh (TTTH);
- Công an tỉnh;
- Bảo hiểm xã hội tỉnh;
- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố (thực hiện);
- UBND các xã, phường, thị trấn (thực hiện);
- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trương Hải Long

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2376/KH-UBND

Loại văn bảnKế hoạch
Số hiệu2376/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/09/2023
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Quyền dân sự
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 tháng trước
(18/09/2023)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2376/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 2376/KH-UBND 2023 triển khai nhóm dịch vụ công liên thông Đăng ký khai sinh Gia Lai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 2376/KH-UBND 2023 triển khai nhóm dịch vụ công liên thông Đăng ký khai sinh Gia Lai
        Loại văn bảnKế hoạch
        Số hiệu2376/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Gia Lai
        Người kýTrương Hải Long
        Ngày ban hành05/09/2023
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Quyền dân sự
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 tháng trước
        (18/09/2023)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Kế hoạch 2376/KH-UBND 2023 triển khai nhóm dịch vụ công liên thông Đăng ký khai sinh Gia Lai

              Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 2376/KH-UBND 2023 triển khai nhóm dịch vụ công liên thông Đăng ký khai sinh Gia Lai

              • 05/09/2023

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực