Văn bản khác 238/KH-UBND

Kế hoạch 238/KH-UBND năm 2019 về thực hiện Đề án tăng cường năng lực quản lý và thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2020-2025

Nội dung toàn văn Kế hoạch 238/KH-UBND 2019 quản lý bảo hộ quyền tác giả quyền liên quan tỉnh Thừa Thiên Huế


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 238/KH-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 13 tháng 11 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC QUẢN LÝ VÀ THỰC THI CÓ HIỆU QUẢ PHÁP LUẬT BẢO HỘ QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ GIAI ĐOẠN 2020-2025

Căn cứ Quyết định số 88/QĐ-TTg ngày 20 tháng 01 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án tăng cường năng lực quản lý và thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan đến năm 2020, định hướng đến năm 2025; Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2020-2025 như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu tổng quát

Thực hiện thành công Đề án tăng cường năng lực quản lý và thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 ban hành kèm theo Quyết định số 88/QĐ-TTg ngày 20/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Tạo chuyển biến, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động quản lý và thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan; thúc đẩy sáng tạo tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình và chương trình phát sóng có giá trị phục vụ công chúng, đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

2. Mục tiêu cụ thể

- Kiện toàn bộ máy, có cán bộ kiêm nhiệm hoặc chuyên trách quản lý và thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan.

- 100% cán bộ trực tiếp quản lý và thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan được tham gia chương trình tập huấn nghiệp vụ.

- Hỗ trợ, tạo điều kiện cho các cơ quan, tổ chức và cá nhân trên địa bàn tỉnh thực hiện có hiệu quả công tác bảo hộ và thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan.

- Tổ chức ít nhất 02 hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức cho các đối tượng liên quan về các quyền lợi, trách nhiệm, chế tài xử phạt đối với các hành vi vi phạm pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan trên hệ thống phương tiện thông tin đại chúng như báo, đài, ấn phẩm…

- Thực hiện 100% chế độ báo cáo, tham gia 100% văn bản rà soát, đánh giá để kiến nghị sửa đổi, hoàn thiện các quy định của pháp luật về quản lý và thực thi quyền tác giả, quyền liên quan trong hệ thống pháp luật hiện hành, bảo đảm phù hợp thông lệ quốc tế và điều kiện thực tế của địa phương.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

- Xây dựng Kế hoạch triển khai Đề án tăng cường năng lực quản lý và thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 ban hành kèm theo Quyết định số 88/QĐ-TTg ngày 20/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

- Thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến để triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án và các quy định của Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan.

- Củng cố bộ phận tham mưu thực hiện chức năng quản lý nhà nước về quyền tác giả, quyền liên quan theo quy định của pháp luật.

- Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện nghĩa vụ tác quyền trong các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, triển lãm, mỹ thuật, văn học, điện ảnh…

- Thực hiện tốt công tác kiểm tra, thanh tra, xử lý kịp thời tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm các quy định pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan.

- Thực hiện công tác báo cáo và tham gia góp ý các văn bản liên quan đến quản lý và thực thi có hiệu quả pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Văn hóa và Thể thao

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh Kế hoạch triển khai Quyết định số 88/QĐ-TTg ngày 20/01/2017 của Thủ tướng Chính Phủ.

- Thực hiện công tác củng cố bộ máy quản lý nhà nước về quyền tác giả quyền liên quan.

- Thực hiện nội dung báo cáo và tham gia ý kiến sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan.

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, lồng ghép Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tăng cường năng lực quản lý và thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2020-2025 và các văn bản khác về quyền tác giả, quyền liên quan vào nội dung tập huấn văn bản quy phạm mới hằng năm do Sở tổ chức.

- Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện nghĩa vụ tác quyền trong các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, triển lãm, mỹ thuật, văn học, điện ảnh…; củng cố bộ phận tham mưu thực hiện chức năng quản lý nhà nước về quyền tác giả, quyền liên quan theo quy định của pháp luật.

- Chỉ đạo Thanh tra Sở thực hiện tốt công tác kiểm tra, thanh tra, xử lý kịp thời tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm các quy định pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan trên lĩnh vực văn hóa nghệ thuật.

- Giám sát hoạt động và tạo điều kiện cho đại diện Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam tại Huế thực hiện đúng quy định tại Mục 1c Chỉ thị số 36/2008 ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý và thực thi bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan. Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân thực hiện nghĩa vụ quyền tác giả đối với các tác phẩm âm nhạc sử dụng trong các chương trình biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang theo quy định của pháp luật.

2. Sở Tư pháp thực hiện công tác phổ biến và thẩm định nội dung các văn bản liên quan đến pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan.

3. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn tỉnh thực hiện công tác tuyên truyền về việc triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án tăng cường năng lực quản lý và thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2020-2025 và các văn bản khác về quyền tác giả, quyền liên quan.

4. Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh nguồn ngân sách thực hiện Kế hoạch trên cơ sở đề xuất của các cơ quan, đơn vị liên quan.

5. Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh tuyên truyền, phổ biến nhằm nâng cao nhận thức của các văn nghệ sĩ trong việc thực hiện pháp luật về Bản quyền tác giả, quyền liên quan đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân trong sáng tác và phổ biến các tác phẩm văn học nghệ thuật.

6. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh thực hiện tuyên truyền, phổ biến các quy định của Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan, Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tăng cường năng lực quản lý và thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2020-2025 và các văn bản khác về quyền tác giả, quyền liên quan.

7. Báo Thừa Thiên Huế xây dựng nội dung tuyên truyền Quyết định số 88/QĐ-TTg ngày 20/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tăng cường năng lực quản lý và thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2020-2025.

8. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế triển khai tuyên truyền vận động các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thực hiện Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tăng cường năng lực quản lý và thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2020-2025 và các quy định của pháp luật về bản quyền tác giả, quyền liên quan; phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao, các cơ quan chức năng liên quan giám sát, kiểm tra việc chấp hành, thực hiện nghĩa vụ quyền tác giả đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh dịch vụ có sử dụng tác phẩm âm nhạc (biểu diễn nghệ thuật, karaoke, vũ trường, quán bar) trên địa bàn.

IV. Kinh phí thực hiện

Nguồn ngân sách nhà nước và nguồn huy động hợp pháp khác.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tăng cường năng lực quản lý và thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2020-2025, đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu cần sửa đổi, bổ sung các nhiệm vụ cụ thể, đề nghị các đơn vị, địa phương chủ động kiến nghị với Sở Văn hóa và Thể thao để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, có phương án giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Cục Bản quyền tác giả, Bộ VHTTDL (để b/c);
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Đại diện TTBVQTGAN Việt Nam tại Huế;
- Các sở: VH&TT, Tư pháp, TT&TT, TC, KH&CN;
- Liên hiệp CHVHNT tỉnh;
- Đài TRT;
- Báo Thừa Thiên Huế;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế;
- VP: CVP, các PCVP;
- Lưu VT, GD.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Dung

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 238/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu238/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/11/2019
Ngày hiệu lực13/11/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcSở hữu trí tuệ
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 tháng trước
(13/12/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 238/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 238/KH-UBND 2019 quản lý bảo hộ quyền tác giả quyền liên quan tỉnh Thừa Thiên Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 238/KH-UBND 2019 quản lý bảo hộ quyền tác giả quyền liên quan tỉnh Thừa Thiên Huế
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu238/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýNguyễn Dung
        Ngày ban hành13/11/2019
        Ngày hiệu lực13/11/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcSở hữu trí tuệ
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 tháng trước
        (13/12/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Kế hoạch 238/KH-UBND 2019 quản lý bảo hộ quyền tác giả quyền liên quan tỉnh Thừa Thiên Huế

         Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 238/KH-UBND 2019 quản lý bảo hộ quyền tác giả quyền liên quan tỉnh Thừa Thiên Huế

         • 13/11/2019

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 13/11/2019

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực