Văn bản khác 2398/KH-UBND

Kế hoạch 2398/KH-UBND năm 2015 chấm dứt hoạt động sản xuất vôi thủ công trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2020

Nội dung toàn văn Kế hoạch 2398/KH-UBND chấm dứt hoạt động sản xuất vôi thủ công Bắc Giang 2015


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2398/KH-UBND

Bắc Giang, ngày 25 tháng 08 năm 2015

 

KẾ HOẠCH

CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT VÔI THỦ CÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG GIAI ĐOẠN TỪ NĂM 2015 ĐẾN NĂM 2020

Căn cứ Quyết định số 1469/QĐ-TTg ngày 22/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 507/QĐ-BXD ngày 27/4/2015 của Bộ Xây dựng về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp vôi đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 554/QĐ-UBND ngày 04/5/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp VLXD trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang xây dựng Kế hoạch chấm dứt hoạt động sản xuất vôi thủ công trên địa bàn tỉnh giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2020, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

Kế hoạch triển khai thực hiện việc chấm dứt hoạt động sản xuất vôi thủ công theo công nghệ lò thủ công gián đoạn và lò thủ công liên hoàn trên địa bàn tỉnh giai đoạn từ nay đến năm 2020 là cơ sở để các Sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo, chủ động phối hp thực hiện có hiệu quả hoạt động sản xuất vôi trên địa bàn tỉnh theo Quy hoạch tổng thể phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 ban hành kèm theo Quyết định số 1469/QĐ-TTg ngày 22/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ, Quy hoạch phát triển công nghiệp vôi đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 ban hành kèm theo Quyết định số 507/QĐ-BXD ngày 27/4/2015 của Bộ Xây dựng và Quy hoạch phát triển công nghiệp VLXD trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 ban hành kèm theo Quyết định số 554/QĐ-UBND ngày 04/5/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh.

2. Yêu cầu:

- Xây dựng lộ trình chấm dứt hoạt động sản xuất vôi thủ công theo công nghệ lò thủ công gián đoạn và lò thủ công liên hoàn trên địa bàn tỉnh giai đoạn từ nay đến năm 2020.

- Phân công nhiệm vụ để tổ chức chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực kế hoạch nhằm đảm bảo hoàn thành việc xóa bỏ các lò vôi thủ công gián đoạn và lò vôi thủ công liên hoàn trên địa bàn các huyện, thành phố theo lộ trình đã đề ra.

- Kịp thời phát hiện các vi phạm trong lĩnh vực đầu tư sản xuất vôi, đề xuất giải pháp, báo cáo UBND tỉnh xem xét quyết định.

- Đxuất chuyển đổi sản xuất vôi theo công nghệ hiện đại, mức độ cơ gii hóa và tự động hóa cao đnâng cao chất lượng sản phẩm; đa dạng hóa về chủng loại, đáp ứng nhu cầu sử dụng vôi trong các ngành, lĩnh vực sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng, đảm bảo quy định về môi trường, phù hợp với quy hoạch phát triển công nghiệp VLXD được duyệt.

- Chuyển đổi nghề nghiệp cho số lao động hiện đang sản xuất vôi thủ công, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn, vệ sinh môi trường.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH:

1. Lộ trình chấm dứt hoạt động sản xuất vôi thủ công trên địa bàn tỉnh được quy định cụ thể như sau:

- Từ 31/12/2019 chấm dứt hoàn toàn hoạt động sản xuất của các lò vôi thủ công gián đoạn và lò vôi thủ công liên hoàn trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

- Hết thời gian hoạt động sản xuất theo lộ trình nêu trên, trong thời hạn 60 ngày, chủ cơ sở sản xuất vôi phải tự thực hiện phá dỡ vỏ lò và thực hiện quản lý, sử dụng đất đai theo quy định.

2. Tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, nhân dân, các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất vôi thủ công về chủ trương, định hướng của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Xây dựng về quy hoạch phát triển công nghiệp vôi; các văn bản, chế độ, chính sách về môi trường, khoáng sản liên quan đến hoạt động sản xuất vôi thủ công trên địa bàn tnh.

3. Hướng dẫn, tổ chức thực hiện việc chuyển đổi sản xuất vôi thủ công sang sản xuất vôi công nghiệp với công nghệ hiện đại, mức độ cơ giới hóa và tự động hóa cao, tiết kiệm nguyên liệu, nhiên liệu và đảm bảo các quy định về môi trường.

4. Đào tạo, hỗ trợ chuyển đổi nghề cho lao động sản xuất vôi thủ công có nhu cầu; tạo việc làm cho lao động đã được đào tạo chuyển đổi nghề.

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:

- Phối kết hp chính quyền và các tổ chức chính trị, xã hội của địa phương để tổ chức tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, nhân dân, các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất vôi thủ công các nội dung Quy hoạch phát triển công nghiệp vôi đến năm 2020 và định, hướng đến năm 2030 của Bộ Xây dựng và Quy hoạch phát triển công nghiệp VLXD trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 của Chủ tịch UBND tỉnh để các cơ sở sản xuất có kế hoạch sản xuất phù hợp với thời gian quy định và định hướng chuyển đổi nghề nghiệp kịp thời.

- Xây dựng các chế độ chính sách liên quan đến việc chấm dứt hoạt động sản xuất vôi thủ công, phá dỡ vỏ lò và các văn bản hướng dẫn xử lý giải quyết các vướng mắc trong quá trình thực hiện.

- Không cấp phép đầu tư xây dựng các lò thủ công gián đoạn và thủ công liên hoàn trên địa bàn tỉnh; chỉ xem xét chấp thuận đầu tư cơ sở sản xuất vôi công nghiệp có quy mô công suất 200 tấn/ngày (60.000 tan/năm), đáp ứng được các tiêu chí về công nghệ, môi trường, có vùng nguyên liệu ổn định và được Bộ Xây dựng chấp thuận về quy hoạch.

- Không sử dụng các nguồn vốn từ ngân sách Nhà nước và kinh phí khuyến công hàng năm đhỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất vôi thủ công.

- Tăng cường công tác quản Nhà nước về lĩnh vực sản xuất, kinh doanh VLXD theo quy hoạch phát triển công nghiệp VLXD đã phê duyệt.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Sở Xây dựng:

- Là cơ quan đầu mối chủ trì tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện Kế hoạch này, có trách nhiệm phối hp với các ngành liên quan, UBND các huyện có hoạt động sản xuất vôi triển khai thực hiện các nội dung Kế hoạch.

- Quản lý chặt chẽ hoạt động đầu tư, sản xuất vôi trên địa bàn tỉnh; thường xuyên kiểm tra, đánh giá và tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch với UBND tỉnh và Bộ Xây dựng theo định kỳ; tổng kết tình hình thực hiện Kế hoạch.

- Tiếp nhận các kiến nghị, phản ánh của các tổ chức, cá nhân có liên quan; hướng dẫn xử lý các vướng mắc trong quá trình thực hiện hoặc kiến nghị UBND tỉnh xem xét, quyết định. Bổ sung, điều chỉnh Kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh và theo quy định của Chính phủ và Bộ Xây dựng.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan và UBND các huyện tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật, chế độ chính sách liên quan đến hoạt động sản xuất vôi; xây dựng kế hoạch và hướng dẫn cho các làng nghề, các Hp tác xã sản xuất vôi chuyển đổi sang sản xuất vôi công nghiệp theo quy hoạch hoặc đnh hướng chuyn đổi nghề nghiệp khác.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường:

Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan và UBND các huyện tuyên truyền, phổ biến cho các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất vôi các văn bản pháp luật về đất đai, môi trường, khoáng sản; tăng cường việc kiểm tra việc tuân thủ các quy định, về đất đai, môi trường, khoáng sản trong hoạt động sản xuất vôi trên địa bàn.

Xử lý nghiêm các đơn vị để xảy ra ô nhiễm môi trường, sự cố môi trường, đề xuất dừng hoạt động sản xuất trước thời hạn theo lộ trình của Kế hoạch này.

4. Sở Tài chính:

Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan và UBND các huyện tham mưu đề xuất với UBND tỉnh xem xét, quyết định và bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch này và kinh phí hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, phá dỡ vỏ lò vôi trên địa bàn tỉnh.

5. Sở Lao động-Thương binh và Xã hội:

Chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan hướng dẫn UBND các huyện có hoạt động sản xuất vôi thủ công thực hiện thống kê, phân loại tình trạng việc làm, nhu cầu học nghề và xây dựng kế hoạch đào tạo nghề, chuyển đổi nghề; tham mưu cho UBND tỉnh bố trí kinh phí từ nguồn kinh phí đào tạo nghề cho lao động nông thôn để triển khai kế hoạch đào tạo nghề, chuyển đổi nghề cho lao động đang làm việc tại các cơ sở sản xuất vôi thủ công.

Chỉ đạo Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Bắc Giang tổ chức tư vấn, gii thiệu việc làm miễn phí cho người lao động tại các cơ sở sản xuất vôi thủ công.

6. Báo Bắc Giang, Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh:

Xây dựng chương trình và thường xuyên đăng tải các nội dung tuyên truyền chính sách pháp luật của Nhà nước, chủ trương, định hướng phát triển của Chính phủ, Bộ Xây dựngUBND tỉnh trong hoạt động sản xuất vôi trên địa bàn.

7. UBND các huyện, thành phố:

- UBND các huyện, thành phố: Tổ chức tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, nhân dân địa phương, các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất vôi thủ công về chủ trương, định hướng của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Xây dựng về quy hoạch phát triển công nghiệp vôi và các văn bản, chế độ, chính sách về môi trường, khoáng sản liên quan đến hoạt động sản xuất vôi thủ công trên địa bàn tỉnh.

- UBND các huyện có hoạt động sản xuất vôi thủ công:

+ Thành lập Ban chỉ đạo và xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai việc thực hiện chấm dứt hoạt động sản xuất vôi thủ công, phá dỡ vỏ lò và xử lý giải quyết các vướng mắc kịp thời trong quá trình thực hiện (thời gian thành lập Ban chỉ đạo và xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện trước ngày 31/12/2015); phối hợp chặt chẽ với Sở Xây dựng và cơ quan liên quan để triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung Kế hoạch này.

+ Chỉ đạo các phòng chuyên môn, UBND các xã phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện rà soát các cơ sở sản xuất vôi thủ công; thống kê, phân loại lao động sản xuất vôi trên địa bàn và xây dựng kế hoạch đào tạo nghề, chuyển đổi nghề cho số lao động này; tổ chức ký cam kết thực hiện theo lộ trình chấm dứt hoạt động với các cơ sở sản xuất vôi.

8. Các sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh:

Căn cứ nội dung của Kế hoạch, tùy theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm phối hp với các đơn vị liên quan để thực hiện và quản lý hoạt động sản xuất vôi trên địa bàn tỉnh theo đúng quy hoạch.

9. Các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất vôi:

Các tổ chức, cá nhân tham, gia hoạt động sản xuất vôi có trách nhiệm phải thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật trong hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo vệ môi trường,... thực hiện đúng lộ trình chấm dứt hoạt động sản xuất theo Kế hoạch này.

Trong quá trình, thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh về Sở Xây dựng để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Xây dựng (B/c);
- TT T
nh ủy; TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, cơ quan thuộc UBND tỉn
h;
- MTTQ và các đoàn thể nhân dân;
- Báo Bắc Giang, Đài PTTH tỉnh;
- Các huyện ủy
, thành ủy;
- UBND các huyện, thành phố;
- VP UBND tỉnh:
+ LĐVP, TKCT, CN, TNMT, TH;
-Lưu: VT, XD Linh.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lại Thanh Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2398/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu2398/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/08/2015
Ngày hiệu lực25/08/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2398/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 2398/KH-UBND chấm dứt hoạt động sản xuất vôi thủ công Bắc Giang 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 2398/KH-UBND chấm dứt hoạt động sản xuất vôi thủ công Bắc Giang 2015
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu2398/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Giang
        Người kýLại Thanh Sơn
        Ngày ban hành25/08/2015
        Ngày hiệu lực25/08/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Kế hoạch 2398/KH-UBND chấm dứt hoạt động sản xuất vôi thủ công Bắc Giang 2015

            Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 2398/KH-UBND chấm dứt hoạt động sản xuất vôi thủ công Bắc Giang 2015

            • 25/08/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 25/08/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực