Văn bản khác 2398/KH-UBND

Kế hoạch 2398/KH-UBND triển khai, tổ chức tháng hành động vì trẻ em năm 2013 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 2398/KH-UBND tổ chức tháng hành động vì trẻ em năm 2013 TPHCM


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2398/KH-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 5 năm 2013

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI, TỔ CHỨC THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ TRẺ EM NĂM 2013

Trên cơ sở kết quả đạt được trong công tác bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2012; Năm 2013, thành phố tiếp tục tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung cơ bản của Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 05 tháng 11 năm 2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em trong tình hình mới; Quyết định số 37/2010/QĐ-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chuẩn xã, phường phù hợp với trẻ em; Quyết định số 267/QĐ-TTg ngày 22 tháng 02 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình Quốc gia Bảo vệ trẻ em giai đoạn 2011 - 2015; Quyết định số 84/2009/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt kế hoạch hành động Quốc gia vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS năm 2011 và tầm nhìn đến năm 2020; Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 03 tháng 8 năm 2012 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em và xây dựng, phát huy vai trò của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh thành phố.

Được sự quan tâm hỗ trợ và làm tốt công tác phối hợp của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, chính quyền và cấp ủy đảng các cấp, công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em có nhiều hoạt động tích cực góp phần từng bước nâng cao công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Trong năm 2012 đã thăm và tặng 11.173 phần quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại cộng đồng, trung tâm giáo dục, trường giáo dưỡng với tổng kinh phí trên 10 tỷ đồng; tổ chức Hội trại cho 350 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt với tổng kinh phí gần 700 triệu đồng; cấp phát 460.334 thẻ Bảo hiểm y tế miễn phí cho trẻ dưới 6 tuổi; miễn giảm học phí cho 36.272 trường hợp trẻ em thuộc hộ nghèo…

Theo số liệu thống kê hiện nay trên địa bàn thành phố có khoảng 70.000 em có hoàn cảnh đặc biệt và có nguy cơ rơi vào hoản cảnh đặc biệt trên địa bàn thành phố (chiếm tỷ lệ 6,16%). Một bộ phận gia đình chưa nhận thức được trách nhiệm trong việc bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, chưa tạo điều kiện cho trẻ được học hành, cá biệt có gia đình còn hành hạ, đánh đập con em mình, để trẻ đi lao động cực nhọc rơi vào con đường tệ nạn, phạm pháp. Công tác truyền thông vận động xã hội chưa sâu rộng. Sự phối hợp của các ngành, các cấp từng lúc, từng nơi chưa đồng bộ, thiếu kịp thời, cán bộ làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em ở phường, xã biến động nhiều. Tình hình trẻ em vi phạm pháp luật ngày càng diễn biến phức tạp, trẻ hóa, tính chất manh động, nguy hiểm ngày càng tăng. Trẻ em bị tai nạn thương tích (nhất là đuối nước) năm sau cao hơn năm trước.

Nhằm nâng cao trách nhiệm của toàn xã hội về công tác bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em nói chung, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt nói riêng; đảm bảo cho mọi trẻ em được thể hiện các quyền cơ bản và bổn phận của mình trong một xã hội an toàn, lành mạnh và phát triển; Ủy ban nhân dân thành phố xây dựng kế hoạch triển khai Tháng hành động Vì trẻ em năm 2013 với nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH

1. Thể hiện sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền, các ngành, gia đình và xã hội về ý nghĩa, tầm quan trọng và các mục tiêu cần đạt được của công tác bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em cũng như phòng ngừa, hạn chế những tác động tiêu cực đến trẻ em trong tình hình mới.

2. Thực hiện hiệu quả hơn các chính sách, chương trình; vận động xã hội góp sức tích cực hơn nhằm cải thiện điều kiện sống, tạo cơ hội phát triển bình đẳng cho trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

3. Tạo điều kiện để mọi trẻ em, đặc biệt trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt có một mùa hè an toàn, lành mạnh. Hạn chế tối đa tình trạng trẻ em bị tai nạn thương tích, rơi vào tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật, bị bóc lột sức lao động do thiếu sự quan tâm chăm sóc và giáo dục của gia đình, nhà trường và các cơ quan chức năng.

II. CHỦ ĐỀ CỦA THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ TRẺ EM NĂM 2013

“Tạo cơ hội phát triển bình đẳng cho trẻ em nghèo và trẻ em dân tộc thiểu số”.

III. THỜI GIAN THỰC HIỆN: Từ ngày 01 tháng 6 đến ngày 30 tháng 6 năm 2013.

IV. CÁC HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM

1. Tổ chức lễ phát động Tháng hành động Vì trẻ em:

Để tiết kiệm về mặt thời gian và kinh phí, nhưng vẫn đảm bảo được nội dung, ý nghĩa và sự quan tâm của toàn xã hội, lễ phát động Tháng hành động Vì trẻ em được kết hợp với lễ Khai mạc hè năm 2013 tại huyện Bình Chánh. Đối với các quận, huyện không tổ chức lễ phát động Tháng hành động Vì trẻ em thì tập trung triển khai các hoạt động trọng tâm trong tháng theo định hướng chung của thành phố và tính đặc thù của địa phương.

2. Rà soát việc thực thi các văn bản luật pháp, chính sách của Trung ương và thành phố:

Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu tổ chức rà soát việc thực thi các văn bản pháp luật, chính sách của Trung ương và của thành phố liên quan tới công tác bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em của thành phố; tham mưu, đề xuất, kiến nghị điều chỉnh, bổ sung các chính sách phù hợp, nhằm tạo điều kiện cho trẻ em nghèo và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt có cơ hội bình đẳng tiếp cận các dịch vụ xã hội.

3. Tổ chức các sự kiện và các hoạt động truyền thông, vận động xã hội:

- Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan, ngoài những nội dung tuyên truyền trong kế hoạch năm của thành phố về công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, trong Tháng hành động Vì trẻ em cần tập trung vào một số nội dung trọng tâm cơ bản như: Luật Bảo vệ - Chăm sóc và Giáo dục trẻ em; Quyết định số 37/2010/QĐ-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy định tiêu chuẩn xã, phường phù hợp với trẻ em; Thông tư số 23/2010/TT-LĐTBXH ngày 06 tháng 8 năm 2010 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về Quy định quy trình can thiệp, trợ giúp trẻ em bị bạo lực, bị xâm hại tình dục; các quy định về phòng chống tai nạn thương tích đối với trẻ em (trong đó có tai nạn đuối nước).

- Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan lồng ghép vào các hoạt động “Năm Gia đình Việt Nam”, ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6, tổ chức gặp mặt, biểu dương những gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhưng biết vươn lên nuôi con tốt, dạy con ngoan và trở thành những gương điển hình của xã hội. Vận động hộ gia đình tham gia hưởng ứng thực hiện Sạch nhà, đẹp ngõ, bảo vệ môi trường. Phối hợp tăng cường sinh hoạt Câu lạc bộ Ông Bà Cháu.

- Giao Thành đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan tổ chức các hoạt động lồng ghép nhân các ngày lễ như: Kỷ niệm 315 năm Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh, ngày Quốc tế thiếu nhi 01 tháng 6, Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước 05 tháng 6… nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục thiếu niên, nhi đồng về truyền thống lịch sử, đạo đức lối sống của dân tộc nói chung và lịch sử đấu tranh cách mạng của nhân dân và tuổi trẻ thành phố Hồ Chí Minh nói riêng. Gắn phong trào Thanh niên tình nguyện hè năm 2013, ngày Quốc tế thiếu nhi 01 tháng 6 với các hoạt động chăm lo cho trẻ em. Chỉ đạo các hệ thống Đoàn cơ sở tăng cường việc tổ chức các sân chơi cho các em với các chủ đề về an toàn giao thông, bảo vệ môi trường…

- Ủy ban nhân dân các quận, huyện căn cứ vào đặc điểm, tình hình của địa phương và nội dung của kế hoạch để có các phân công chỉ đạo thực hiện.

Các khẩu hiệu tuyên truyền về Tháng hành động Vì trẻ em năm 2013:

- Tạo cơ hội cho trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số đến trường;

- Trẻ em - niềm hạnh phúc của mỗi gia đình;

- Tình nguyện vì trẻ em - vì hiện tại và tương lai;

- Đầu tư cho trẻ em để phát triển bền vững;

- Lắng nghe trẻ em bằng trái tim, bảo vệ trẻ em bằng hành động;

- Chung tay góp sức vì sự no ấm của trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc;

- Hướng tới một xã hội không có trẻ em nghèo khó và thất học;

- Vì tương lai của đất nước hãy chăm lo cho trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc.

4. Tổ chức các hoạt động chăm lo về vật chất, tinh thần:

Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp các sở, ban ngành và đoàn thể thành phố triển khai tổ chức gặp gỡ, tìm hiểu nguyện vọng, thăm hỏi, tặng quà, trao học bổng cho trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn thành phố. Vận động các nguồn kinh phí để tổ chức thành công Hội trại dành cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại Cần Giờ.

- Ủy ban nhân dân các quận, huyện chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể địa phương tổ chức các sự kiện hoặc đợt vận động nhằm kêu gọi các tổ chức, cá nhân ủng hộ nguồn lực, kinh phí để tặng quà, trao học bổng cho trẻ em nghèo và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; hỗ trợ phẫu thuật, chỉnh hình cho trẻ em khuyết tật; triển khai các công trình dành cho trẻ em trên địa bàn.

5. Tổ chức Diễn đàn trẻ em cấp cơ sở:

Đề nghị Ủy ban nhân dân quận, huyện và phường, xã, thị trấn tùy vào đặc điểm tình hình và điều kiện của địa phương tổ chức Diễn đàn “Lắng nghe tiếng nói trẻ em”. Thời gian tổ chức trong khoảng từ tuần thứ 2 đến tuần thứ 3 tháng 6 năm 2013.

6. Tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao cho trẻ em:

Việc tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí cho trẻ em được gắn chặt với việc thực hiện kế hoạch hè của thành phố, riêng trong Tháng hành động Vì trẻ em, tập trung vào một số hoạt động cơ bản cụ thể như sau:

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan tập trung kiểm tra, giám sát các công trình vui chơi giải trí đã được thành phố và quận, huyện đầu tư, xây dựng trong năm 2011 - 2012, đảm bảo các em được tiếp cận miễn phí các dịch vụ; các công trình được duy tu, sửa chữa và sử dụng đúng mục đích. Triển khai thực hiện phong trào tập thể dục buổi sáng, tổ chức các lớp phổ cập bơi, lớp năng khiếu thể thao hè; các hoạt động vui chơi giáo dục trẻ em nếp sống văn minh, bảo vệ môi trường, chấp hành pháp luật giao thông, tham quan tìm hiểu lịch sử Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh trong hệ thống bảo tàng, di tích thành phố.

- Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì tham mưu tổ chức các hoạt động giáo dục trẻ em kỹ năng tự bảo vệ mình, phòng, tránh rơi vào tệ nạn xã hội; các nguy cơ bị xâm hại, bạo lực, bị bóc lột lao động; phòng tránh tai nạn thương tích (đặc biệt các tai nạn giao thông, đuối nước), tham gia giao thông an toàn, học bơi, sơ cứu người bị tai nạn, thương tích...

- Thành đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu tổ chức các tuần lễ chiếu phim lưu động miễn phí cho thiếu nhi ở những vùng có điều kiện kinh tế khó khăn của thành phố; đẩy mạnh hoạt động rạp chiếu phim 3D miễn phí cho thiếu nhi ở các quận, huyện.

- Ủy ban nhân dân các quận, huyện, chỉ đạo tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí cho trẻ em trên địa bàn thông qua các trò chơi dân gian, các giải bóng đá, cầu lông, đá cầu, bóng bàn, bơi lội... nhằm thu hút và phát huy quyền tham gia của trẻ em, góp phần hạn chế trẻ em sa đà vào các trò chơi mang tính bạo lực, tham gia các vụ việc gây mất trật tự nơi công cộng và các tệ nạn xã hội khác. Tạo điều kiện để trẻ em nghèo và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được tham quan, du lịch, tham gia các sự kiện văn hóa, thể thao. Tổ chức các hoạt động nhằm giáo dục trẻ em gìn giữ phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; không sử dụng đồ chơi, chơi trò chơi phản văn hóa, bạo lực, có chất độc hại và không thân thiện với môi trường. Tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao giữa trẻ em nghèo và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt với các trẻ em khác để tăng cường sự tự tin, hỗ trợ các em hòa nhập cộng đồng. Vận động các đơn vị kinh doanh hoạt động du lịch, vui chơi giải trí trên địa bàn có chế độ ưu tiên, miễn, giảm phí cho trẻ là con em hộ gia đình nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; làm việc với các rạp chiếu phim bố trí thời gian chiếu ít nhất mỗi ngày một xuất miễn phí dành cho trẻ em trong Tháng hành động Vì trẻ em.

7. Kiểm tra giám sát và đánh giá tổng kết việc thực hiện Tháng hành động Vì trẻ em:

- Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; giám sát việc thực hiện Nghị định số 67/2007/NĐ-CP và Nghị định số 13/2010/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện chính sách trợ cấp xã hội đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ về Quy định miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015 tại các quận, huyện; phường, xã, thị trấn. Thường xuyên kiểm tra tình hình sử dụng lao động trẻ em nhằm ngăn chặn kịp thời các hành vi lạm dụng sức lao động trẻ em; phối hợp xử lý nghiêm minh các trường hợp ngược đãi, xâm hại, vi phạm quyền trẻ em.

- Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì kiểm tra các điểm giữ trẻ bất hợp pháp, nhóm nuôi trẻ em không đạt tiêu chuẩn; xử lý theo quy định pháp luật.

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí tổ chức hoạt động Tháng hành động Vì trẻ em của các đơn vị cấp thành phố; quận - huyện; phường - xã, thị trấn sử dụng trong dự toán kinh phí ngân sách đã giao năm 2013 và kinh phí tổ chức các hoạt động hè dành cho thiếu nhi. Ngoài ra, các địa phương cần huy động các nguồn lực, kinh phí xã hội hóa cho việc tổ chức các hoạt động Tháng hành động Vì trẻ em năm 2013 nhằm đạt hiệu quả cao nhất.

Giao Sở Tài chính hướng dẫn các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân quận, huyện sử dụng nguồn kinh phí thực hiện kế hoạch Tháng hành động Vì trẻ em theo quy định.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Các Sở, ban, ngành có trách nhiệm xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện các nội dung có liên quan, đảm bảo tiến độ thời gian và hiệu quả của chương trình, tránh hình thức. Ủy ban nhân dân quận, huyện căn cứ nội dung kế hoạch và tình hình thực tế của địa phương, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức đoàn thể chỉ đạo cơ sở thuộc hệ thống vận động phụ huynh tạo điều kiện, đưa con em tham gia sinh hoạt thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ do địa phương tổ chức nhằm thực hiện thành công Tháng hành động Vì trẻ em.

VII. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

Các Sở, ban, ngành, Đoàn thể thành phố có liên quan và Ủy ban nhân dân các quận, huyện có trách nhiệm tổng hợp Đánh giá và báo cáo kết quả thực hiện Tháng hành động Vì trẻ em về Ủy ban nhân dân thành phố thông qua bộ phận Thường trực (Sở Lao Động - Thương binh và Xã hội - Phòng Bảo vệ chăm sóc trẻ em) trước ngày 02 tháng 7 năm 2013.

Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm theo dõi, giám sát, đánh giá, tổng hợp kết quả triển khai thực hiện Tháng hành động Vì trẻ em năm 2013, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Cục Bảo vệ chăm sóc trẻ em;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND. TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam và các Đoàn thể TP;
- Văn phòng Thành ủy và các Ban Thành ủy;
- Các Ban Hội đồng nhân dân TP;
- Các Sở, ngành thành phố;
- Ủy ban nhân dân các quận - huyện;
- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các quận - huyện;
- VPUB: CPVP; Các Phòng CV;
- Lưu:VT, (VX-VN) H.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hứa Ngọc Thuận

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2398/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu2398/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/05/2013
Ngày hiệu lực21/05/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2398/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 2398/KH-UBND tổ chức tháng hành động vì trẻ em năm 2013 TPHCM


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 2398/KH-UBND tổ chức tháng hành động vì trẻ em năm 2013 TPHCM
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu2398/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýHứa Ngọc Thuận
        Ngày ban hành21/05/2013
        Ngày hiệu lực21/05/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 2398/KH-UBND tổ chức tháng hành động vì trẻ em năm 2013 TPHCM

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 2398/KH-UBND tổ chức tháng hành động vì trẻ em năm 2013 TPHCM

           • 21/05/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 21/05/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực