Văn bản khác 24/KH-UBND

Kế hoạch 24/KH-UBND năm 2010 thực hiện Nghị định 83/2010/NĐ-CP về đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Nội dung toàn văn Kế hoạch 24/KH-UBND 2010 thực hiện Nghị định 83/2010/NĐ-CP đăng ký giao dịch bảo đảm Sóc Trăng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 24/KH-UBND

Sóc Trăng, ngày 24 tháng 11 năm 2010

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 83/2010/NĐ-CP NGÀY 23/7/2010 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BẢO ĐẢM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG.

Thực hiện Nghị định số 83/2010/NĐ-CP ngày 23/7/2010 của Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 83/2010/NĐ-CP ngày 23/7/2010 của Chính phủ về đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng như sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Mục tiêu:

Triển khai thực hiện thống nhất, đồng bộ và toàn diện các quy định của Nghị định số 83/2010/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh. Xây dựng cơ chế phối hợp để các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện công tác đăng ký giao dịch bảo đảm, trong đó xác định nội dung công việc, tiến độ, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các đơn vị trong phối hợp triển khai; đảm bảo tăng cường việc công khai, minh bạch hóa thông tin về tài sản bảo đảm.

2. Yêu cầu:

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện nghiêm và đồng bộ các quy định của Nghị định số 83/2010/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh. Các cơ quan, đơn vị có liên quan có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ và thực hiện đầy đủ nội dung, đảm bảo đúng tiến độ theo Kế hoạch.

II. NỘI DUNG

1. Đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 83/2010/NĐ-CP để nâng cao nhận thức về đăng ký giao dịch bảo đảm cho các cơ quan nhà nước, các tổ chức kinh tế và người dân trên địa bàn tỉnh.

Sở Tư pháp phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Thông tin và truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tổ chức tuyên truyền các quy định về đăng ký giao dịch bảo đảm nhằm phổ biến rộng rãi nội dung của Nghị định 83/2010/NĐ-CP của Chính phủ.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

2. Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ, chuyên môn cho cán bộ làm công tác đăng ký giao dịch bảo đảm đối với quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

Tổ chức Hội nghị triển khai, tập huấn nghiệp vụ pháp luật về đăng ký giao dịch bảo đảm, quản lý nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong việc chỉ đạo, quản lý và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về đăng ký giao dịch bảo đảm.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Sở Tài nguyên và Môi trường

- Thời gian thực hiện: Quý I/2011.

- Thành phần tham gia: Cán bộ Phòng Tư pháp, Phòng Tài nguyên và Môi trường, các Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, các Ngân hàng, tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh.

3. Xây dựng hệ thống đăng ký giao dịch bảo đảm đối với quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại địa phương.

Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Tư pháp xây dựng hệ thống đăng ký giao dịch bảo đảm đối với quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại địa phương; đảm bảo cho việc quản lý nhà nước được thực hiện thống nhất và đồng bộ.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp, UBND huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: năm 2011.

4. Phối hợp, trao đổi thông tin về tài sản bảo đảm giữa cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm với các tổ chức hành nghề công chứng, cơ quan thi hành án dân sự, cơ quan đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng và đăng ký lưu hành tài sản.

Cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm, tổ chức hành nghề công chứng, cơ quan thi hành án dân sự và cơ quan đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng, quyền lưu hành tài sản có trách nhiệm trao đổi, cung cấp thông tin về tình trạng pháp lý của tài sản bảo đảm nhằm tăng cường việc công khai, minh bạch hóa thông tin về tài sản bảo đảm.

Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

5. Tổ chức kiểm tra, theo dõi, đôn đốc công tác đăng ký giao dịch bảo đảm.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

6. Tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị định số 83/NĐ-CP.

Định kỳ 06 tháng và hàng năm, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm báo cáo kết quả đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh cho Sở Tư pháp, nhằm đánh giá những thuận lợi và khó khăn trong quá trình thực hiện, đồng thời đề xuất biện pháp giải quyết để Sở Tư pháp tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Thời gian thực hiện: 6 tháng và hàng năm.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Sở Tư pháp có trách nhiệm:

- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức triển khai đầy đủ nội dung, đúng thời gian theo Kế hoạch; tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch này.

- Tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 83/2010/NĐ-CP cho các đối tượng liên quan trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

- Kiểm tra, theo dõi, đôn đốc, đánh giá kết quả thực hiện Nghị định số 83/2010/NĐ-CP; kịp thời đề xuất biện pháp, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Nghị định.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện nghiêm, thống nhất các quy định về đăng ký giao dịch bảo đảm theo Nghị định số 83/2010/NĐ-CP Đồng thời, phối hợp chặt chẽ trong việc xây dựng hệ thống đăng ký giao dịch bảo đảm đối với quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại địa phương để áp dụng cho phù hợp.

Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường và Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thành phố có trách nhiệm thực hiện các quy định về trình tự, thủ tục đăng ký giao dịch bảo đảm, cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

3. Sở Tài chính có trách nhiệm tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bảo đảm kinh phí cho công tác đăng ký giao dịch bảo đảm theo hướng dẫn của các Bộ ngành Trung ương.

4. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình có trách nhiệm phối hợp với Sở Tư pháp trong việc tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 83/2010/NĐ-CP trên các phương tiện thông tin đại chúng.

5. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường thực hiện việc đăng ký, cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất theo quy định.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ánh về Sở Tư pháp để kịp thời hướng dẫn, giải quyết hoặc đề xuất, trình UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung Kế hoạch.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Sở Tư pháp;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Tài chính;
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Cục Thi hành án dân sự tỉnh;
- Đài phát thanh và Truyền hình;
- UBND huyện, thành phố;
- Các tổ chức hành nghề công chứng;
- Lưu: NC, HC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Trung Hiếu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 24/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu24/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/11/2010
Ngày hiệu lực24/11/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Kế hoạch 24/KH-UBND 2010 thực hiện Nghị định 83/2010/NĐ-CP đăng ký giao dịch bảo đảm Sóc Trăng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 24/KH-UBND 2010 thực hiện Nghị định 83/2010/NĐ-CP đăng ký giao dịch bảo đảm Sóc Trăng
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu24/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sóc Trăng
        Người kýNguyễn Trung Hiếu
        Ngày ban hành24/11/2010
        Ngày hiệu lực24/11/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Kế hoạch 24/KH-UBND 2010 thực hiện Nghị định 83/2010/NĐ-CP đăng ký giao dịch bảo đảm Sóc Trăng

             Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 24/KH-UBND 2010 thực hiện Nghị định 83/2010/NĐ-CP đăng ký giao dịch bảo đảm Sóc Trăng

             • 24/11/2010

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 24/11/2010

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực