Văn bản khác 24/KH-UBND

Kế hoạch 24/KH-UBND năm 2017 thực hiện Đề án “Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2016-2020 và tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Nội dung toàn văn Kế hoạch 24/KH-UBND 2017 phòng ngừa ứng phó bạo lực trên cơ sở giới Thái Bình 2016 2020 2030


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
THÁI BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 24/KH-UBND

Thái Bình, ngày 28 tháng 04 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “PHÒNG NGỪA VÀ ỨNG PHÓ VỚI BẠO LỰC TRÊN CƠ SỞ GIỚI GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI BÌNH.

Thực hiện Quyết định số 1464/QĐ-TTg ngày 22/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyt Đề án “Phòng nga và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2016-2020 và tầm nhìn đến năm 2030”; Quyết định số 1534/QĐ-BLĐTBXH ngày 08/11/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2016-2020 và tầm nhìn đến năm 2030”. Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Đề án “Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2016-2020 và tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Thái Bình, với các nội dung như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Nâng cao nhận thức, năng lực và trách nhiệm của chính quyền các cấp, các ngành, các tổ chức liên quan và cộng đồng trong việc phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, chú trọng nhóm đối tượng có nguy cơ cao gây bạo lực, đối tượng dễ bị tổn thương do bạo lực trên cơ sở giới.

2. Mục tiêu cụ thể

Phấn đấu đến năm 2020 đạt các mục tiêu sau:

- 100% nạn nhân bạo lực trên cơ sở giới được phát hiện, hỗ trợ và can thiệp kịp thời;

- Đảm bảo ít nhất 80% số người gây bạo lực trên cơ sở giới được phát hiện, tư vấn hoặc có hình thức xử lý phù hợp theo quy định của pháp luật;

- 100% cán bộ theo dõi công tác Bình đẳng giới các sở, ngành, đoàn thể và các huyện, thành phố, cán bộ cơ sở, cộng tác viên tại cộng đồng được tập hun nâng cao kiến thức, kỹ năng về phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.

- 100% các trường Trung học phổ thông, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh tổ chức lng ghép các hoạt động tuyên truyền về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, bạo lực học đường.

- Ít nhất 50% người dân tại cộng đồng được phổ biến, truyền thông nâng cao nhận thức về bạo lực trên cơ sở giới.

Tầm nhìn đến năm 2030: Xây dựng và hoàn thiện hệ thống cung cấp dịch vụ trợ giúp nhằm phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới hướng tới môi trường an toàn, bình đẳng, không bạo lực; hình thành mạng lưới cộng tác viên, tuyên truyền viên nòng cốt từ tỉnh đến cơ sở.

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI

Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trên phạm vi toàn tỉnh, tập trung các ngành, địa phương có tình trạng bạo lực trên cơ sở giới xảy ra nhiu hoặc có nguy cơ cao.

III. NHIỆM VỤ

1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị, xã hội... đối với công tác phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.

2. Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, giáo dục, vận động xã hội nhm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và người dân về công tác phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.

3. Củng cố và nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ, các đơn vị, địa phương, cộng tác viên cơ sở về công tác phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.

4. Triển khai các hoạt động phòng ngừa bạo lực trên cơ sở giới; các dịch vụ, mô hình hỗ trợ, can thiệp để phòng ngừa và giảm thiểu bạo lực trên cơ sở giới; công khai dưới nhiều hình thức về sđiện thoại đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh về bạo lực trên cơ sở giới; xây dựng thí điểm, đánh giá và nhân rộng các mô hình phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc; xây dựng thành phố, địa phương an toàn và thân thiện với phụ nữ và trẻ em gái; xây dựng trường học an toàn, thân thiện, không bạo lực; xây dựng mô hình địa chỉ tin cậy - nhà tạm lánh cộng đồng...

5. Tăng cường công tác phối hợp liên ngành về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.

6. Thường xuyên kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện pháp luật về bình đẳng giới, kết quả thực hiện hoạt động về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.

IV. GIẢI PHÁP CHỦ YU

1. Tuyên truyền nâng cao nhận thc của chính quyền các cấp, các ngành, các tổ chức và người dân về chính sách pháp luật có liên quan đến phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, phân biệt đi xử về giới và ảnh hưởng của bạo lực trên cơ sở giới tới sự phát triển bền vững của xã hội.

- Triển khai chiến dịch truyền thông với các hình thức phong phú, đa dạng trong “Tháng hành động quốc gia vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới” (15/11-15/12 hằng năm); hưng ứng Ngày Quốc tế xóa bỏ mọi hình thức bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái (25/11 hằng năm); “Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình” (01-30/6 hằng năm).

- Tổ chức truyền thông về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới phù hợp với từng nhóm đối tượng: trong trường học, doanh nghiệp, cộng đồng khu dân cư..., thông qua các hoạt động như sinh hoạt câu lạc bộ, nói chuyện chuyên đề, mít tinh, tọa đàm, hội nghị, giao lưu - đối thoại...

- Phát hành các sản phẩm truyền thông về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới như tờ rơi, sổ tay, băng rôn, panô...

- Tuyên truyền các nội dung về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trên các phương tiện thông tin đại chúng như: Xây dựng chuyên trang, chuyên mục trên Báo Thái Bình; Đài phát thanh - truyền hình Thái Bình...

2. Nâng cao năng lực và trách nhiệm của cơ quan quản lý Nhà nước về việc phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới

- Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho cán bộ quản lý Nhà nước, người cung cấp dịch vụ và đội ngũ cộng tác viên tại cộng đồng về công tác phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới;

- Rà soát, hoàn thiện các tiêu chí về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới: Phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc; thành phố, địa phương an toàn và thân thiện với phụ nữ và trẻ em gái; trường học an toàn, thân thiện, không bạo lực; mô hình địa chỉ tin cậy - nhà tạm lánh cộng đồng; cơ sở cung cấp dịch vụ ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; dịch vụ hỗ trợ nạn nhân; chăm sóc, tư vấn và hỗ trợ nạn nhân tại cơ sở y tế;

- Xây dựng bộ công cụ thu thập số liệu về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới;

- Tổ chức kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện hoạt động ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới và xử lý nghiêm các hành vi bạo lực giới, bạo lực gia đình tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

3. Triển khai các hoạt động phòng ngừa bạo lực trên cơ sở giới

Phát triển các chương trình truyền thông về phòng ngừa bạo lực trên cơ sở giới, tập hun kỹ năng tự kiểm soát bản thân với nhóm đối tượng có nguy cơ cao gây bạo lực; kỹ năng phòng tránh bạo lực đối với nhóm đối tượng dễ bị tổn thương do bạo lực trên cơ sở giới.

4. Triển khai các dịch vụ, mô hình hỗ trợ, can thiệp để phòng ngừa, giảm thiu bạo lực trên cơ sở giới:

- Cung cấp dịch vụ hỗ trợ nạn nhân của bạo lực trên cơ sở giới: Hỗ trợ chăm sóc, tư vn cho nạn nhân tại cơ sở y tế; sử dụng đường dây nóng và cơ chế phối hợp liên ngành trong giải quyết bạo lực trên cơ sở gii để kết ni dịch vụ, hỗ trợ, bảo vệ nạn nhân và can thiệp, xử lý phù hợp người gây bạo lực.

- Duy trì, nhân rộng mô hình “Ngăn ngừa và giảm thiểu tác hại của bạo lực trên cơ sở giới”; mô hình “Địa chỉ tin cậy, nhà tạm lánh cộng đồng” để hỗ trợ nạn nhân bị bạo lực giới; chú trọng tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng tự kiểm soát bản thân với nhóm đối tượng có nguy cơ cao gây bạo lực; kỹ năng phòng tránh bạo lực đối với nhóm đối tượng dễ bị tổn thương do bạo lực giới.

- Tổ chức lồng ghép các hoạt động phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc trong sinh hoạt các câu lạc bộ, hội, đoàn thể, trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp…; xây dựng cơ chế tiếp nhận thông tin và thực hiện tư vấn đối với các trường hợp bị quấy rối tình dục và xử lý người có hành vi quấy rối tình dục.

- Triển khai mô hình địa phương an toàn và thân thiện với phụ nữ và trẻ em gái nhằm đảm bảo an toàn tại nơi công cộng; thực hiện rà soát các dịch vụ công để có khuyến nghị phù hợp và tạo cơ chế thu nhận ý kiến phản hồi của người dân về các trường hợp bạo lực với phụ nữ và trẻ em trên địa bàn tỉnh.

- Xây dựng và nhân rộng mô hình “Trường học an toàn, thân thiện, không bạo lực” với các hoạt động tập huấn kỹ năng cho giáo viên, học sinh và cung cấp thông tin cho phụ huynh về biện pháp phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trong trường học; thiết lập các dịch vụ hỗ trợ, can thiệp ngay tại trường học, đề xuất biện pháp xử lý phù hợp đối với người có hành vi bạo lực; lồng ghép nội dung về phòng, chng bạo lực trong hoạt động của các câu lạc bộ, hoạt động ngoại khóa.

- Tăng cường công tác học tập, trao đổi kinh nghiệm với các tỉnh bạn trong triển khai thực hiện các dịch vụ, mô hình hỗ trợ can thiệp để phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, phân biệt đi xử về giới.

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Nguồn kinh phí Chương trình mục tiêu hỗ trợ phát triển hệ thống trợ giúp xã hội giai đoạn 2016-2020 và các nguồn huy động hợp pháp khác.

2. Hàng năm ngân sách nhà nước bố trí theo phân cấp của UBND tỉnh.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Các sở, ngành, đoàn thể, các đơn vị liên quan căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện kế hoạch này cơ quan; đơn vị mình. Trong đó tập trung vào một số nội dung chủ yếu như sau:

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Là cơ quan chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan tham mưu cho UBND tỉnh triển khai và tổ chức thực hiện các nội dung của Kế hoạch này.

- Tăng cường trách nhiệm phối hợp liên ngành của các ngành thành viên Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh trong triển khai và tổ chức thực hiện nội dung Kế hoạch đạt hiệu quả cao nhất.

- Hướng dẫn về phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc; tiêu chuẩn về thành phố, địa phương an toàn và thân thiện với phụ nữ và trẻ em gái; cơ sở cung cấp dịch vụ ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; địa chỉ tin cậy - nhà tạm lánh; mô hình kết ni dịch vụ hỗ trợ nạn nhân bạo lực trên cơ sở giới...

- B trí sđiện thoại đường dây nóng để tiếp nhận thông tin phản ánh về bạo lực cơ sở giới.

- Kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo.

2. Sở Tài chính và Sở Kế hoạch - đầu tư: Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu cho UBND tỉnh hàng năm bố trí kinh phí t ngân sách tỉnh để triển khai thực hiện Kế hoạch; hướng dẫn lập dự toán, qun , sử dụng và quyết toán kinh phí theo quy định tài chính hiện hành.

3. Sở Y tế: Chủ trì hướng dẫn về chăm sóc, tư vấn tâm lý và hỗ trợ nạn nhân bị bạo lực trên cơ sở giới; phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đy mạnh công tác truyền thông về bình đẳng giới trong triển khai thực hiện kế hoạch kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh hàng năm và cả giai đoạn.

4. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch: Xây dựng và lồng ghép việc triển khai các hoạt động của Kế hoạch này với công tác phòng, chống bạo lực gia đình; sinh hoạt nhà văn hóa thôn, làng, tổ dân phố; sinh hoạt cộng đồng nhm hướng tới mục tiêu xây dựng gia đình no m, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và bn vững.

5. Sở Giáo dục và Đào tạo: Chủ trì triển khai, rà soát, xây dựng tiêu chuẩn về trường học an toàn, thân thiện không bạo lực; thực hiện lồng ghép các hoạt động tun truyền về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trong thực hiện phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

6. Công an tỉnh: Chỉ đạo Công an các cấp phối hợp với các sở, ngành, đơn vị địa phương trong việc phát hiện sớm, can thiệp và xử lý các vụ bạo lực trên cơ sở giới, môi giới hôn nhân bất hợp pháp và bảo vệ nạn nhân.

7. Cục Thống kê tỉnh: Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng và triển khai bộ công cụ thu thập số liệu về bạo lực trên cơ sở giới trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Kế hoạch và Đu tư.

8. Sở thông tin và truyền thông: Chỉ đạo các cơ quan truyền thông đại chúng trên địa bàn tỉnh tổ chức các hoạt động tuyên truyền về công tác Bình Đng giới nói chung; vấn đề Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới nói riêng.

9. Đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

- Phối hợp thực hiện chiến dịch truyền thông trong “Tháng hành động quốc gia vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới” (từ ngày 15/11 đến ngày 15/12 hàng năm) và hưởng ứng Ngày quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái (ngày 25/11 hng năm), “Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình” (tháng 6 hằng năm).

- Chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới cho hội viên và phụ nữ.

- Xây dựng, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cộng tác viên của Hội về công tác phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.

- Phối hợp tuyên truyền, giáo dục về phòng ngừa ép phụ nữ kết hôn với người nước ngoài vì lý do kinh tế và phân biệt đối xử vì lý do giới tính.

- Phối hợp xây dựng và duy trì hiệu quả mô hình địa chỉ tin cậy-nhà tạm lánh tại cộng đồng.

- Phối hợp hỗ trợ chăm sóc, tư vấn cho nạn nhân bạo lực trên cơ sở giới tại cơ sở y tế.

10. Đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, đặc biệt là quấy rối tình dục tại nơi làm việc cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

11. Các Sở, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên; Theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm triển khai thực hiện Kế hoạch, lồng ghép các hoạt động phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trong các Chương trình, Đề án liên quan.

12. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố

- Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện tại địa phương; bố trí ngân sách bảo đảm cho việc tổ chức thực hiện các hoạt động đạt hiệu quả.

- Tổ chức thực hiện Kế hoạch theo hướng dẫn của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các sở, ngành có liên quan.

- Theo dõi, tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kế hoạch tại địa phương, nhân rộng các mô hình điểm trên địa bàn.

VII. CH ĐỘ THÔNG TIN, BÁO CÁO

Căn cứ Kế hoạch này, các sở, ngành, đoàn thể của tỉnh và UBND huyện, thành phố chủ động xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch “Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2016-2020” trước ngày 31/5/2017; báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện kế hoạch trước ngày 30/11 hàng năm (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tng hợp).

Quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch, có khó khăn vướng mắc, đề nghị phản ánh về UBND tỉnh (Qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tập hợp) để có phương án giải quyết kịp thời./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (để b/c);
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh (để b/c);
- Chủ tịch, c
ác PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ngành, đoàn thể;
- UBND huyện, thành phố;
- Lưu: VT, KGVX, TH.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Lĩnh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 24/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu24/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/04/2017
Ngày hiệu lực28/04/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Kế hoạch 24/KH-UBND 2017 phòng ngừa ứng phó bạo lực trên cơ sở giới Thái Bình 2016 2020 2030


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 24/KH-UBND 2017 phòng ngừa ứng phó bạo lực trên cơ sở giới Thái Bình 2016 2020 2030
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu24/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Bình
        Người kýNguyễn Thị Lĩnh
        Ngày ban hành28/04/2017
        Ngày hiệu lực28/04/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 24/KH-UBND 2017 phòng ngừa ứng phó bạo lực trên cơ sở giới Thái Bình 2016 2020 2030

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 24/KH-UBND 2017 phòng ngừa ứng phó bạo lực trên cơ sở giới Thái Bình 2016 2020 2030

           • 28/04/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 28/04/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực