Văn bản khác 24/KH-UBND

Kế hoạch 24/KH-UBND năm 2017 về thực hiện Đề án tuyên truyền chính sách, pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Nội dung toàn văn Kế hoạch 24/KH-UBND 2017 thực hiện chính sách pháp luật kết hợp kinh tế với quốc phòng Trà Vinh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 24/KH-UBND

Trà Vinh, ngày 12 tháng 06 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TUYÊN TRUYỀN THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ KẾT HỢP KINH TẾ VỚI QUỐC PHÒNG, AN NINH ĐẾN NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH

Thực hiện Quyết định số 13/QĐ-TTg ngày 06/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh đến năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai, thực hiện với những nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CU

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hành động của các cấp, các ngành, cán bộ công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân trong việc triển khai thực hiện các chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về kết hợp phát triển kinh tế gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh nhằm tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, phát huy sức mạnh khi đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng kinh tế gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh; đng thời, chủ động và kịp thời đấu tranh phản bác các thông tin quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, chống phá sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tquốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Công tác tuyên truyền về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về kết hợp kinh tế với quốc phòng an ninh phi tiến hành thường xuyên, sâu rộng, có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

1. Tuyên truyền về sự cần thiết phải kết hợp chặt chẽ giữa kinh tế với quốc phòng, an ninh và giữa quốc phòng, an ninh với kinh tế để nâng cao trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và người dân trong việc triển khai thực hiện các chính sách pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh trong từng cơ quan, đơn vị cũng như trên địa bàn toàn tỉnh.

2. Tuyên truyền các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội dung và kết quả thực hiện các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án của Trung ương và của tỉnh về kết hợp phát triển kinh tế gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh.

3. Tuyên truyền các công trình nghiên cứu, giải pháp sáng tạo, các mô hình đảm bảo quốc phòng, an ninh gn với phát triển kinh tế, các hình tổ chức phát triển kinh tế gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh, nhất là tại các địa bàn trọng yếu, bờ biển.

4. Tuyên truyền kết quả thực hiện các công trình quốc phòng, an ninh theo hướng lưỡng dụng, vừa phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, vừa phục vụ nhu cầu quốc phòng, an ninh.

5. Tuyên truyền, biểu dương gương người tốt, việc tốt, nhân rộng điển hình tiên tiến trong phát triển kinh tế, giải quyết tốt các vấn đề an sinh xã hội, tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới, biển đảo của Tquốc, đu tranh phòng chng tội phạm, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

6. Tuyên truyền việc triển khai thực hiện đường li đi ngoại, độc lp tự ch, hòa bình hợp tác và phát triển, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, tạo môi trường thuận lợi cho sự nghiệp phát triển kinh tế với bảo đảm quốc phòng, an ninh, đẩy mạnh hợp tác quốc phòng, an ninh với các nước, phục vụ sự nghip phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và đất nước.

III. THỜI GIAN THỰC HIỆN

Định kỳ hàng tháng, hàng quí, bắt đầu từ năm 2017 đến năm 2020.

IV. KINH PHÍ THC HIỆN

- Do ngân sách nhà nước đảm bảo trong dự toán chi hàng năm của cơ quan, đơn vị địa phương.

- Nguồn kinh phí từ các chương trình, dự án tuyên truyền khác được lng ghép để thực hiện các nhiệm vụ của Đề án.

- Các nguồn đóng góp, tài trợ hp pháp của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước (nếu có).

V. T CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Thông tin và Truyền thông

Chủ trì tổ chức triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh đến năm 2020.

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan chỉ đạo, định hướng và cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí, xuất bản tại địa phương việc thực hiện chính sách pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh.

Tổ chức các lớp bồi dưỡng hoặc lồng ghép nội dung cập nhật kiến thức, phổ biến văn bản pháp luật mới trong các lớp tập huấn, bồi dưỡng khác cho cán bộ Đài Truyền thanh cấp huyện và hệ thống truyền thanh cấp xã.

Chỉ đạo xây dựng các chuyên mục, bố trí thời lượng phù hợp để tuyên truyền, phổ biến nội dung thực hiện chính sách, pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh phát triển Đài Truyền thanh cấp huyn và h thng truyn thanh cp xã.

Chỉ đạo, tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền thông qua các hình thức như: Bản tin, tuyên truyền lưu động, triển lãm lưu động... biên soạn các tài liệu, n phẩm phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền trên Đài Truyền thanh cấp huyện va hệ thống truyền thanh cấp xã.

Hàng tháng tổ chức tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách, văn bản pháp luật, nội dung và kết quả thực hiện các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước, của tỉnh và ngành trên Trang thông tin điện tử của cơ quan.

2. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, định hướng và cung cấp thông tin về kết quả xây dựng các công trình quốc phòng theo hướng lưỡng dụng trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 28/NQ-TW ngày 25/10/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Chỉ thị số 46/CT-TW ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới”, Nghị định số 152/2007/NĐ-CP ngày 10/10/2007 của Chính phủ về khu vực phòng thủ.

Kịp thời cung cấp các tài liệu chuyên đề cập nhật kiến thức về kết hợp kinh tế gắn với quốc phòng, an ninh phục vụ các lớp bồi dưỡng cho cán bộ trực tiếp tham mưu xây dựng, ban hành, quản lý, kiểm tra, giám sát việc thực thi chính sách pháp luật ở các sở, ngành tỉnh và các phòng, ban cấp huyện; phóng viên, biên tập viên các cơ quan truyền thông trên địa bàn tỉnh; cán bộ Đài truyền thanh cấp huyện và các đối tượng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh theo quy định của Luật giáo dục quốc phòng và an ninh.

3. Công an tỉnh

Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, định hướng và cung cấp thông tin về các công trình nghiên cứu, giải pháp sáng tạo, các mô hình tổ chức phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với phát triển kinh tế - xã hội; các gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm gắn với làm kinh tế, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội tại các địa phương trong toàn tỉnh.

4. Sở Tư pháp

Chủ trì phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các Sở, ngành tỉnh có liên quan, UBND cấp huyện chỉ đạo, tổ chức định kỳ hàng tháng, quý tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật mới về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh trong việc phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân.

5. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, định hướng và cung cấp thông tin về nội dung và kết quả triển khai thực hiện các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh.

6. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, UBND cấp huyện chỉ đạo, tổ chức công tác tuyên truyền, phổ biến việc thực hiện chính sách, pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh thông qua các hoạt động văn hóa như: Hoạt động của các đội tuyên truyền lưu động, biểu diễn nghệ thuật quần chúng, chiếu phim lưu động; tranh cổ động, pa nô, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu,...

7. Sở Giáo dục và Đào tạo

Chủ trì phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan cập nhật kiến thức, các chính sách, văn bản pháp luật mới về kết hp kinh tế với quốc phòng, an ninh trong chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh hàng năm cho học sinh các trường THPT trên địa bàn tỉnh.

Tổ chức cho học sinh tham quan, tìm hiểu thực tế tại các công trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng, an ninh, các hình tchức bo van ninh trật tự an toàn xã hội gắn với phát triển kinh tế - xã hội tại đa phương, cơ sở trong kế hoạch giảng dạy trong các trường THPT.

8. Sở Tài chính

Hàng năm, căn cứ khả năng ngân sách, tham mưu cho cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí để thực hiện kế hoạch theo quy định.

9. Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh, Báo Trà Vinh

Tăng cường thời lượng, định kỳ mở các chuyên trang, chuyên mục, chuyên đtuyên truyền, phbiến việc thực hiện chính sách, pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh trên các phương tiện truyền thông; xây dựng các chương trình phóng sự, phim tài liệu phát sóng trên kênh truyền hình.

10. Các Sở, ngành tỉnh còn lại theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm phi hợp với các đơn vị có liên quan trong công tác tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý.

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, định hướng, cung cp thông tin về các mô hình, đin hình tiên tiến, gương người tốt, việc tt trong phát triển kinh tế giải quyết tốt chính sách an sinh xã hội gn với bảo đảm quốc phòng, an ninh của cơ quan, đơn vị.

11. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị phối hợp với các đơn vị có liên quan trong công tác tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, hội viên, đoàn viên thuộc phạm vi quản lý vcác mô hình, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tt trong phát triển kinh tế giải quyết tốt chính sách an sinh xã hội gn với bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh.

12. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo Đài truyền thanh cấp huyện duy trì các chuyên mục, bố trí thời lượng phù hợp đtuyên truyền, ph biến ni dung thực hiện chính sách, pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố.

Tổ chức lồng ghép nội dung tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách, pháp lut về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh trong hoạt động của đội tuyên truyền lưu động cấp huyện, tập trung vào các đợt cao điểm tuyên truyền triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tuyên truyền kỷ niệm các ngày l ln của đất nước, của địa phương, tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước,...

Chỉ đạo tổ chức tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước; nội dung và kết quả thực hiện các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước, của tỉnh và địa phương trên trang thông tin điện tử của huyện, thị xã, thành phố.

Giao Sở Thông tin và Truyền thông theo dõi, đôn đốc việc tổ chức thực hiện kế hoạch này và định kỳ tổng hợp kết quả thực hiện trình Ủy ban nhân dân tỉnh để báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông theo quy định.

Các Sở ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố định kỳ hàng năm gửi báo cáo kết quả thực hiện đến sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 10/12 đtổng hợp./.

 


Nơi nhận:
- Bộ TT&TT (b/c);
- TT TU, TT HĐND tỉnh (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành tỉnh (3 hệ);
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- CVP, PCVP NC;
- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đồng Văn Lâm

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 24/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu24/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/06/2017
Ngày hiệu lực12/06/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 24/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 24/KH-UBND 2017 thực hiện chính sách pháp luật kết hợp kinh tế với quốc phòng Trà Vinh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 24/KH-UBND 2017 thực hiện chính sách pháp luật kết hợp kinh tế với quốc phòng Trà Vinh
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu24/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Trà Vinh
        Người kýĐồng Văn Lâm
        Ngày ban hành12/06/2017
        Ngày hiệu lực12/06/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 24/KH-UBND 2017 thực hiện chính sách pháp luật kết hợp kinh tế với quốc phòng Trà Vinh

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 24/KH-UBND 2017 thực hiện chính sách pháp luật kết hợp kinh tế với quốc phòng Trà Vinh

           • 12/06/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 12/06/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực