Văn bản khác 24/KH-UBND

Kế hoạch 24/KH-UBND năm 2016 về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật về nhà ở xã hội và nhà ở cho người có công trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Nội dung toàn văn Kế hoạch 24/KH-UBND theo dõi thi hành pháp luật nhà ở xã hội người có công Hậu Giang 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẬU GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 24/KH-UBND

Hậu Giang, ngày 1 tháng 4 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ NHÀ Ở XÃ HỘI VÀ NHÀ Ở CHO NGƯỜI CÓ CÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẬU GIANG

Thực hiện Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Quyết định số 131/QĐ-BTP ngày 28 tháng 01 năm 2016 của Bộ Tư pháp ban hành Chương trình hành động của ngành Tư pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016UBND tỉnh Hậu Giang ban hành Kế hoạch công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật về nhà ở xã hội và nhà ở cho người có công trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích

- Triển khai thực hiện có hiệu quả công tác theo dõi thi hành pháp luật.

- Kết hợp chặt chẽ giữa theo dõi tình hình thi hành pháp luật với xây dựng pháp luật, kiểm soát thủ tục hành chính và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật đối với lĩnh vực nhà ở xã hội và nhà ở cho người có công trên địa bàn tỉnh.

- Kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc, bất cập, hạn chế trong việc thi hành pháp luật, đề xuất giải pháp cụ thể nhằm góp phần nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và kiến nghị sửa đổi, bổ sung, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật.

2. Yêu cầu

- Bảo đảm công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật được thực hiện thường xuyên, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm gắn với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng cơ quan, đơn vị và chính quyền địa phương.

- Phát huy hiệu quả sự phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh trong quá trình theo dõi tình hình thi hành pháp luật lĩnh vực nhà ở xã hội và nhà ở cho người có công trên địa bàn tỉnh.

- Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các đơn vị, địa phương trong việc triển khai thực kế hoạch.

II. Lĩnh vực theo dõi thi hành pháp luật

1. Lĩnh vực trọng tâm

Kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về nhà ở xã hội và nhà ở cho người có công trên địa bàn tỉnh.

2. Lĩnh vực khác

Đối với lĩnh vực khác không phải là lĩnh vực trọng tâm của công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2016 của tỉnh nêu tại Khoản 1, Mục này các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện và cấp xã thực hiện theo quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP.

III. Nội dung kế hoạch

1. Phạm vi thực hiện

Phạm vi hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật tại Kế hoạch này gồm các nội dung được điều chỉnh bởi hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực nhà ở xã hội và nhà ở cho người có công.

2. Nội dung theo dõi tình hình thi hành pháp luật về nhà ở xã hội và nhà ở cho người có công

a) Xem xét, đánh giá tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết:

- Tính kịp thời, đầy đủ của việc ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành (tổ chức tuyên truyền, phổ biến, xây dựng văn bản hướng dẫn chế độ chính sách, ưu đãi…).

- Tính thống nhất, đồng bộ của các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành.

- Tính khả thi của văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành.

b) Xem xét, đánh giá tình hình bảo đảm các điều kiện cho thi hành pháp luật

- Tính kịp thời, đầy đủ, phù hợp và hiệu quả của hoạt động tập huấn, phổ biến pháp luật.

- Tính phù hợp của tổ chức bộ máy, mức độ đáp ứng về nguồn nhân lực cho thi hành pháp luật.

- Mức độ đáp ứng về kinh phí, cơ sở vật chất bảo đảm cho thi hành pháp luật.

c) Xem xét, đánh giá tình hình tuân thủ pháp luật

- Tính kịp thời, đầy đủ trong thi hành pháp luật của cơ quan Nhà nước và người có thẩm quyền.

- Tính chính xác, thống nhất trong hướng dẫn áp dụng pháp luật và trong áp dụng pháp luật của cơ quan Nhà nước và người có thẩm quyền.

- Mức độ tuân thủ pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

3. Các hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật về nhà ở xã hội và nhà ở cho người có công

a) Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị thuộc sở, ban, ngành tỉnh và UBND cấp huyện trong việc thực hiện Kế hoạch

- Sản phẩm đầu ra: Kế hoạch kiểm tra, quyết định thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật về nhà ở xã hội và nhà ở cho người có công.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp phối hợp các cơ quan có liên quan tham mưu UBND tỉnh tổ chức thực hiện.

- Thời gian thực hiện: Quý II năm 2016.

b) Thu thập thông tin về tình hình thi hành pháp luật

- Nội dung hoạt động:

+ Thu thập thông tin từ báo cáo của các cơ quan Nhà nước về tình hình thi hành pháp luật (Đặc biệt chú ý đến việc thống kê số đối tượng có nhu cầu nhà ở xã hội, đối tượng thuộc diện chính sách theo quy định pháp luật được Nhà nước hỗ trợ nhà ở, số lượng đối tượng đã được Nhà nước hỗ trợ nhà ở, số lượng đối tượng chưa được Nhà nước hỗ trợ nhà ở và nguyên nhân).

+ Thu thập thông tin về tình hình thi hành pháp luật được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng và thông tin do tổ chức, cá nhân phản ánh, cung cấp đối với lĩnh vực này.

+ Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Xây dựng, các cơ quan, ban, ngành có liên quan, UBND cấp huyện.

- Thời gian thực hiện: Quý III và IV năm 2016.

c) Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật:

- Nội dung công việc: Tổ chức kiểm tra liên ngành theo kế hoạch và kiểm tra đột xuất về tình hình thi hành pháp luật về nhà ở xã hội và nhà ở cho người có công.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp

- Đơn vị phối hợp: Sở Xây dựng, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các cơ quan có liên quan và UBND cấp huyện.

Ngoài ra, Sở Xây dựng, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện tổ chức kiểm tra tình hình thi hành pháp luật đối với các cơ quan, đơn vị trực thuộc.

- Đối tượng và địa điểm kiểm tra liên ngành: Sở Xây dựng, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc hỗ trợ, xây dựng nhà ở xã hội và nhà ở cho người có công thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Thời gian kiểm tra: Quý III năm 2016.

- Sản phẩm đầu ra: Thông báo kết luận kiểm tra và các văn bản trong phạm vi thẩm quyền.

4. Báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật

Thực hiện Thông tư số 10/2015/TT-BTP ngày 31 tháng 8 năm 2015 của Bộ Tư pháp quy định chế độ báo cáo trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật, thời điểm lấy số liệu của báo cáo từ ngày 01 tháng 10 năm trước đến ngày 30 tháng 9 năm sau. Các cơ quan, ban, ngành tỉnh và UBND cấp huyện gửi báo cáo về Sở Tư pháp trước ngày 05 tháng 10 năm 2016 để tổng hợp báo cáo Bộ Tư pháp và UBND tỉnh.

IV. Tổ chức thực hiện

1. Sở Tư pháp:

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tiến hành kiểm tra theo Kế hoạch. Đồng thời, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện và tham mưu UBND tỉnh kiểm tra việc tổ chức thực hiện về lĩnh vực nhà ở xã hội và nhà ở cho người có công trên địa bàn tỉnh; báo cáo Bộ Tư pháp, UBND tỉnh đúng thời gian quy định.

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Xây dựng và các cơ quan, ban, ngành có liên quan

a) Các cơ quan, tổ chức và đơn vị được kiểm tra:

Cung cấp các văn bản, tài liệu, số liệu liên quan đến triển khai thực hiện các văn bản pháp luật về xử lý, xử phạt vi phạm hành chính đối với lĩnh vực nhà ở xã hội và nhà ở cho người có công.

b) Đối với các sở, ban, ngành tỉnh:

Phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này và cử cán bộ tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành (khi có yêu cầu). Đồng thời, thực hiện việc theo dõi tình hình thi hành pháp luật thuộc lĩnh vực ngành mình được phân công quản lý và kiểm tra các đơn vị trực thuộc. Định kỳ tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Bộ Tư pháp, UBND tỉnh theo quy định.

3. UBND huyện, thị xã, thành phố:

Trên cơ sở Kế hoạch này xây dựng Kế hoạch thực hiện và tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật tại địa phương; báo cáo kết quả về Sở Tư pháp theo đúng thời gian quy đnh.

VI. Kinh phí

Kinh phí phục vụ công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật được sử dụng trong kinh phí thường xuyên và kinh phí đặc thù của các cơ quan, đơn vị, địa phương theo quy định về phân cấp ngân sách.

Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo kịp thời./.

 

 

Nơi nhận:
- Cục QLXLVPHC&TDTHPL (Bộ Tư pháp);
- Cục CTPN (Bộ Tư pháp);
- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh;
- Sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT. NC.ct.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đồng Văn Thanh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 24/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu24/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/04/2016
Ngày hiệu lực01/04/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 24/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 24/KH-UBND theo dõi thi hành pháp luật nhà ở xã hội người có công Hậu Giang 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 24/KH-UBND theo dõi thi hành pháp luật nhà ở xã hội người có công Hậu Giang 2016
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu24/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hậu Giang
        Người kýĐồng Văn Thanh
        Ngày ban hành01/04/2016
        Ngày hiệu lực01/04/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 24/KH-UBND theo dõi thi hành pháp luật nhà ở xã hội người có công Hậu Giang 2016

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 24/KH-UBND theo dõi thi hành pháp luật nhà ở xã hội người có công Hậu Giang 2016

           • 01/04/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/04/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực