Văn bản khác 24/KH-UBND

Kế hoạch 24/KH-UBND năm 2016 tổ chức triển khai thi hành Bộ luật Hình sự trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Nội dung toàn văn Kế hoạch 24/KH-UBND tổ chức triển khai thi hành Bộ luật Hình sự Thái Bình 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 24/KH-UBND

Thái Bình, ngày 04 tháng 4 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THI HÀNH BỘ LUẬT HÌNH SỰ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI BÌNH

Ngày 27/11/2015, tại Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIII đã thông qua Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2016. Đtriển khai thi hành Bộ luật Hình sự (BLHS) kịp thời, thống nhất và có hiệu quả theo Nghị quyết số 109/2015/QH13 ngày 27/11/2015 của Quốc hội về việc thi hành BLHS; Quyết định số 272/QĐ-TTg ngày 19/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 393/QĐ-BTP ngày 10/3/2016 của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành BLHS, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thi hành BLHS trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.

1. Mục đích.

- Triển khai thực hiện kịp thời, nghiêm túc, đồng bộ, có hiệu quBLHS năm 2015 trên địa bàn tỉnh.

- Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các sở, ban, ngành trong tổ chức triển khai thi hành BLHS, hoàn thành nhiệm vụ đúng thời hạn và đảm bảo chất lượng.

2. Yêu cầu.

- Bám sát Kế hoạch triển khai thi hành BLHS ban hành kèm theo Quyết định số 272/QĐ-TTg ngày 19/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 393/QĐ-BTP ngày 10/3/2016 của Bộ Tư pháp; đảm bảo tiến hành kịp thời, đồng bộ, thống nhất, tiết kiệm và hiệu qu.

- Xác định cụ thể các nội dung công việc phải gắn với trách nhiệm và phát huy vai trò chủ động, tích cực của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành BLHS, đảm bảo chất lượng và tiến độ hoàn thành công việc.

- Đảm bảo sự phối hợp có hiệu quả giữa các sở, ngành trong việc thực hiện các nhiệm vụ triển khai thi hành BLHS, giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện, hoàn thành tất cả các nhiệm vụ đề ra trong kế hoạch.

- Có lộ trình để đảm bảo thi hành BLHS trong giai đoạn chuyển tiếp để đảm bảo từ ngày 01/7/2016, BLHS được thực hiện thống nhất, đồng bộ và hiệu quả trên địa bàn tỉnh.

- Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Công an tỉnh và các sở, ngành liên quan ưu tiên và tập trung thực hiện Kế hoạch này.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN.

1. Rà soát các đối tượng thuộc trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 1 của Nghị quyết số 109/2015/QH13 để thực hiện việc miễn chấp hành hình phạt tiền, xóa án tích cho người bị kết án.

- Cơ quan chủ trì:

+ Cục Thi hành án dân sự tỉnh; Chi cục Thi hành án các huyện, thành phố tiến hành rà soát các đối tượng người bị kết án phạt tiền thuộc diện được miễn chấp hành hình phạt tiền theo quy định tại Điểm d Khoản 2 Điều 1 của Nghị quyết số 109/2015/QH13 và đề nghị tòa án có thẩm quyền miễn chấp hành hình phạt cho họ.

+ Sở Tư pháp tiến hành rà soát các đối tượng người bị kết án phạt tiền thuộc diện đương nhiên được xóa án tích theo quy định tại Điểm e Khoản 2 Điều 1 của Nghị quyết số 109/2015/QH13 và cập nhật thông tin vào Lý lịch tư pháp của người đó, cấp Phiếu lý lịch tư pháp ghi “không có án tích” cho họ khi có yêu cầu.

- Cơ quan phối hợp: Công an tỉnh; Tòa án nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân các huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Năm 2016 và các năm tiếp theo.

2. Tổ chức biên soạn, in ấn và cấp phát tài liệu phục vụ việc quán triệt, phổ biến, tuyên truyền, tập huấn BLHS.

- Tổ chức biên soạn phát hành tài liệu hỏi đáp, đề cương, sách, tờ gấp... có nội dung tuyên truyền về nội dung của BLHS cấp phát cho các cơ quan, tổ chức, địa phương trên địa bàn.

- Cấp phát một số văn bản pháp luật liên quan đến BLHS cho tủ sách pháp luật của một số cơ quan, đơn vị, xã, phường, thị trấn trong tỉnh.

Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân tỉnh, Công an tỉnh và các sở, ngành liên quan.

Thời gian thực hiện: Trong năm 2016.

3. Tổ chức quán trit, tp huấn, phổ biến, tuyên truyền BLHS và Ngh quyết số 109/2015/QH13

a. Tổ chức hội nghị cấp tỉnh để phổ biến, tuyên truyền BLHS và Nghị quyết số 109/2015/QH13 đến đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên của Mặt trận, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Hội Luật gia tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh; đại diện lãnh đạo UBND và Phòng Tư pháp các huyện, thành phố; cán bộ phụ trách công tác pháp chế các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân tỉnh, Công an tỉnh; các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý II năm 2016.

b. Tổ chức phổ biến, tuyên truyền BLHS và Nghị quyết số 109/2015/QH13 trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn các cơ quan báo chí, các phương tiện truyền thông trên địa bàn có kế hoạch tuyên truyền sâu rộng BLHS trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Báo Thái Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình, các Cổng thông tin Điện tử, Bản tin chuyên ngành của các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng chương trình, chuyên mục, chuyên trang giới thiệu, tuyên truyền về nội dung của BLHS, nhất là những nội dung mới của Bộ luật; đồng thời, có tin, bài phản ánh kịp thời về tình hình triển khai thi hành Bộ luật này tại địa phương, đơn vị.

- Cổng Thông tin Điện tử Sở Tư pháp xây dựng chương trình, chuyên mục, chuyên trang giới thiệu, tuyên truyền về nội dung BLHS và Nghị quyết số 109/2015/QH13, nhất là những nội dung mới của Bộ luật; đồng thời đăng tải tin, bài phản ánh kịp thời về tình hình triển khai thi hành BLHS tại địa phương.

- Thời gian thực hiện: Quý II và quý III năm 2016.

4. Tổ chức tập huấn chuyên sâu về BLHS.

a. Tổ chức tập huấn chuyên sâu cho đội ngũ cán bộ làm công tác thi hành án dân sự.

Cơ quan chủ trì: Cục Thi hành án dân sự tỉnh.

Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, Tòa án nhân dân tỉnh, Công an tnh và các cơ quan có liên quan.

Thời gian thực hiện: Tháng 7 năm 2016.

b. Tổ chức tập huấn chuyên sâu cho đội ngũ cán bộ làm công tác trợ giúp pháp lý, lý lịch tư pháp.

Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

Cơ quan phối hợp: Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Công an tnh, Tòa án nhân dân tỉnh.

Thời gian thực hiện: Quý III năm 2016

c. Sở Tư pháp phối hợp với Đoàn Luật sư tỉnh Thái Bình, Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình, Công an tỉnh tập huấn chuyên sâu cho đội ngũ luật sư, giám định viên, cán bộ làm công tác tư vấn pháp luật, giám định, định giá tài sản và các đối tượng khác về những nội dung có liên quan của BLHS.

5. Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến BLHS để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền kịp thời hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản mới cho phù hợp với BLHS (nếu có).

- Cơ quan chủ trì: Các sở, ban, ngành trực thuộc UBND tỉnh thực hiện việc rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình để kịp thời kiến nghị HĐND, UBND tỉnh bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung hoặc đề xuất ban hành văn bản mới cho phù hợp với BLHS; gửi kết quả rà soát về Sở Tư pháp để tổng hợp.

- Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Công an tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh Thái Bình; các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Kết quả rà soát gửi về Sở Tư pháp trước ngày 30/6/2016.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

1. Các s, ban, ngành trực thuộc UBND tỉnh.

Căn cứ nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này và tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị mình chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thi hành BLHS, bảo đảm kinh phí từ nguồn ngân sách để tổ chức triển khai các hoạt động của kế hoạch đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả và tiết kiệm; tránh hình thức, lãng phí.

2. Sở Tư pháp.

- Chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được quy định tại Kế hoạch này. Phối hợp với Trung tâm Lý lịch tư pháp Quốc gia và Công an tỉnh thực hiện cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân khi có yêu cầu.

- Tăng cường theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các sở, ban, ngành, địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch và tham mưu UBND tỉnh thực hiện công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc triển khai thực hiện Kế hoạch này; định kỳ báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tư pháp.

- Tham mưu Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức các hoạt động, hình thức tuyên truyền, hướng dẫn các ngành, địa phương tuyên truyền về BLHS cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

3. Công an tỉnh.

Phối hợp với Sở Tư pháp, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức phổ biến, tuyên truyền BLHS; thực hiện rà soát các đối tượng người bị kết án thuộc diện đương nhiên được xóa án tích theo quy định tại Điểm e, Khoản 2 Điều 1 của Nghị quyết số 109/2015/QH13 để phục vụ cho việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân khi có yêu cầu.

4. Cc Thi hành án dân sự tỉnh:

- Tổ chức tập huấn chuyên sâu BLHS cho đội ngũ cán bộ làm công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh.

- Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Chi cục thi hành án các huyện, thành phố tiến hành rà soát các đối tượng người bị kết án phạt tiền thuộc diện được miễn chấp hành hình phạt tiền theo quy định tại Điểm d Khoản 2 Điều 1 của Nghị quyết số 109/2015/QH13.

5. S Thông tin và Truyền thông:

Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Tư pháp hướng dẫn các cơ quan báo chí, các phương tiện truyền thông trên địa bàn tổ chức phổ biến, giới thiệu về BLHS trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Cập nhật, đăng tải các tài liệu tuyên truyền về BLHS trên Cổng Thông tin Điện tử của UBND tỉnh.

6. Báo Thái Bình, Đài Phát thanh - Truyền hình Thái Bình: Tăng cường thời lượng giới thiệu; xây dựng chương trình, chuyên mục giới thiệu tuyên truyền, phổ biến các nội dung của BLHD, đặc biệt là những nội dung mới của Bộ luật. Đăng tải kịp thời các tin bài phản ánh về tình hình triển khai thi hành BLHS trên địa bàn tỉnh.

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chỉ đạo các tổ chức thành viên của Mặt trận, đặc biệt là các tổ chức chính trị-xã hội tích cực phổ biến, tuyên truyền các nội dung của BLHS cho hội viên, đoàn viên của tổ chức mình; tham gia giám sát việc triển khai và phối hợp kiểm tra, sơ kết, tổng kết về thực hiện BLHS.

8. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức tập huấn chuyên sâu nội dung BLHS cho thẩm phán, thư ký, kiểm sát viên, thẩm tra viên, các công chức khác của ngành Tòa án, Kiểm sát; phối hợp với Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Công an tỉnh; các sở, ban, ngành của tỉnh trong việc triển khai thi hành BLHS và Nghị quyết số 109/2015/QH13 tại địa phương.

9. UBND các huyện, thành phố:

- Xây dựng Kế hoạch và đảm bảo kinh phí cho việc tổ chức triển khai thực hiện BLHS phù hợp với điều kiện của địa phương mình.

- Chỉ đạo Phòng Tư pháp phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn triển khai thực hiện phổ biến, quán triệt BLHS; định kỳ tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về Sở Tư pháp để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tư pháp.

- Chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc UBND các xã, phường, thị trấn xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và báo cáo việc triển khai thi hành BLHS tại địa phương.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện Kế hoạch được đảm bảo trong nguồn kinh phí hoạt động thường xuyên của cơ quan, tổ chức chi cho công tác phổ biến giáo dục pháp luật. Việc lập dự toán, quyết toán, quản lý, sử dụng kinh phí cho công tác tổ chức triển khai thi hành BLHS thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn.

Trên đây là Kế hoạch triển khai BLHS trên địa bàn tỉnh Thái Bình. Các sở, ban, ngành trực thuộc UBND tỉnh; các cơ quan có nhiệm vụ đã được phân công trong Kế hoạch; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ các nội dung trong Kế hoạch khẩn trương triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời phản ánh về UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) để được hướng dẫn; trước ngày 30/11/2016 báo cáo kết quả triển khai thực hiện về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Tư pháp.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Vụ PBGDPL, Vụ PLHS - Hành chính (BTP)
- T
T HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh;
-
UBMTTQVN tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Công an tỉnh;
- TAND tỉnh;
- VKSND tỉnh;
- Cục THADS tỉnh;
- Đoàn Luật sư t
nh Thái Bình;
- Báo Thái Bình;
- Các sở, ban, ngành
trực thuộc UBND tnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lưu: VT,
NC

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Ph
ạm Văn Xuyên

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 24/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu24/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/04/2016
Ngày hiệu lực04/04/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTrách nhiệm hình sự
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 24/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 24/KH-UBND tổ chức triển khai thi hành Bộ luật Hình sự Thái Bình 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 24/KH-UBND tổ chức triển khai thi hành Bộ luật Hình sự Thái Bình 2016
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu24/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Bình
        Người kýPhạm Văn Xuyên
        Ngày ban hành04/04/2016
        Ngày hiệu lực04/04/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTrách nhiệm hình sự
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 24/KH-UBND tổ chức triển khai thi hành Bộ luật Hình sự Thái Bình 2016

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 24/KH-UBND tổ chức triển khai thi hành Bộ luật Hình sự Thái Bình 2016

           • 04/04/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 04/04/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực