Văn bản khác 240/KH-UBND

Kế hoạch 240/KH-UBND năm 2017 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2018 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 240/KH-UBND 2017 thực hiện theo dõi tình hình thi hành pháp luật Huế 2018


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 240/KH-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 28 tháng 11 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT NĂM 2018

Thực hiện Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật, Thông tư số 59/2012/NĐ-CP theo dõi tình hình thi hành pháp luật">14/2014/TT-BTP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2018 trên địa bàn tỉnh, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Xem xét, đánh giá thực trạng thi hành pháp luật, từ đó có cơ sở thực tiễn để kịp thời xem xét, giải quyết hoặc đề nghị giải quyết các vướng mắc, bất cập trong quá trình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh.

b) Xác định lĩnh vực, nội dung, các hoạt động cụ thể, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

2. Yêu cầu

a) Công tác theo dõi thi hành pháp luật được thực hiện đồng bộ, thống nhất, có trọng tâm, trọng điểm, theo đúng quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP; Thông tư số 59/2012/NĐ-CP theo dõi tình hình thi hành pháp luật">14/2014/TT-BTP và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

b) Bảo đảm sự tham gia, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan; gắn kết chặt chẽ giữa theo dõi thi hành pháp luật với xây dựng pháp luật, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật và kiểm soát thủ tục hành chính.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Lĩnh vực theo dõi thi hành pháp luật

a) Lĩnh vực trọng tâm công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh được xác định theo Nghị quyết của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước hàng năm, thực tiễn thi hành pháp luật và theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

b) Đối với các lĩnh vực còn lại không thuộc lĩnh vực theo dõi tình hình thi hành pháp luật trọng tâm năm 2018 nêu tại điểm a khoản 1 mục này, các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp huyện) thực hiện theo quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP và Thông tư số 59/2012/NĐ-CP theo dõi tình hình thi hành pháp luật">14/2014/TT-BTP.

2. Nội dung theo dõi tình hình thi hành pháp luật

a) Xem xét, đánh giá tính kịp thời, đầy đủ; tính thống nhất, đồng bộ; tính khả thi của văn bản quy định chi tiết.

b) Xem xét, đánh giá tính kịp thời, đầy đủ, phù hợp và hiệu quả của hoạt động tập huấn, phổ biến pháp luật; tính phù hợp của tổ chức bộ máy; mức độ đáp ứng về nguồn nhân lực cho thi hành pháp luật; mức độ đáp ứng về kinh phí, cơ sở vật chất bảo đảm cho thi hành pháp luật.

c) Xem xét, đánh giá tính kịp thời, đầy đủ trong thi hành pháp luật; tính chính xác, thống nhất trong hướng dẫn áp dụng pháp luật và trong áp dụng pháp luật của cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền và mức độ tuân thủ pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

3. Các hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật

a) Thu thập thông tin về tình hình thi hành pháp luật từ văn bản, báo cáo của các cơ quan, tổ chức về tình hình thi hành pháp luật; thu thập thông tin về tình hình thi hành pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng và do tổ chức, cá nhân cung cấp.

- Đơn vị thực hiện:

+ Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân cấp huyện giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thu thập thông tin về tình hình thi hành pháp luật thuộc phạm vi, trách nhiệm Ủy ban nhân dân tỉnh.

+ Các sở, ban, ngành thu thập thông tin về tình hình thi hành pháp luật thuộc phạm vi quản lý của ngành mình.

+ Ủy ban nhân dân cấp huyện thu thập thông tin về tình hình thi hành pháp luật thuộc phạm vi quản lý và chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện.

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2018.

b) Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật

- Đơn vị thực hiện:

+ Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Đoàn kiểm tra ln ngành trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý liên ngành, có nhiều khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực tiễn thi hành hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, tổ chức kiểm tra về tình hình thi hành pháp luật trong các lĩnh vực thuộc phạm vi, trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh.

+ Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức, thực hiện kiểm tra tình hình thi hành pháp luật theo yêu cầu theo dõi tình hình thi hành pháp luật của địa phương mình.

- Thời gian thực hiện: Theo kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về theo dõi tình hình thi hành pháp luật đối với lĩnh vực trọng tâm và khi có khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực tin thi hành hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

c) Điều tra, khảo sát về tình hình thi hành pháp luật.

- Đơn vị thực hiện:

+ Sở Tư pháp chtrì, phối hợp với các sở, ban, ngành thực hiện điều tra, khảo sát về tình hình thi hành pháp luật thuộc phạm vi, trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh.

+ Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức điều tra, khảo sát về theo dõi tình hình thi hành pháp luật của ngành, địa phương mình.

- Thời gian thực hiện: Theo kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về theo dõi tình hình thi hành pháp luật đối với lĩnh vực theo dõi trọng tâm và khi có những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực tiễn thi hành hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

d) Xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật

Nếu phát hiện những hạn chế, bất cập trong quá trình thu thập thông tin, kiểm tra, điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật dẫn đến lợi ích của Nhà nước, của xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân bị xâm phạm thì Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xem xét, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân cùng cấp xem xét, xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan, người có thẩm quyền xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo quy định của pháp luật.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm của Sở Tư pháp

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và tổ chức thực hiện có chất lượng, hiệu quả các nội dung theo yêu cầu Kế hoạch này.

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc xây dựng Kế hoạch và tổ chức các hoạt động cụ thể để thực hiện có hiệu quả công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật đối với lĩnh vực theo dõi trọng tâm năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh nêu tại điểm a khoản 1 mục II Kế hoạch này.

c) Tổng hợp kết quả công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2018 trên địa bàn tỉnh, xây dựng dự thảo báo cáo trình Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Tư pháp theo quy định.

2. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành cấp tỉnh

a) Trên cơ sở Kế hoạch này, xây dựng, ban hành kế hoạch và gửi kế hoạch của cơ quan, đơn vị mình về Sở Tư pháp trước ngày 15/01/2018, tổ chức thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2018 của ngành mình.

b) Phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện nghiêm túc nội dung Kế hoạch này. Cử cán bộ, công chức tham gia hoạt động kiểm tra, điều tra, khảo sát việc thi hành pháp luật theo yêu cầu của cơ quan, người có thẩm quyền.

c) Chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị thuộc quyền quản lý trong việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

3. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế

a) Trên cơ sở Kế hoạch này, xây dựng, ban hành kế hoạch và gửi kế hoạch của địa phương mình về Sở Tư pháp trước ngày 15/01/2018, tổ chức thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2018 của địa phương mình.

b) Phối hợp với Sở Tư pháp, các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện nghiêm túc nội dung Kế hoạch này.

c) Bảo đảm các điều kiện cần thiết cho công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

d) Chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp dưới trong việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý.

4. Chế độ báo cáo

Trước ngày 01 tháng 10 năm 2018 hoặc đột xuất theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, các sở, ban, ngành cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện báo cáo kết quả về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực, địa bàn quản lý gửi về Sở Tư pháp tổng hợp, xây dựng và trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, báo cáo Bộ Tư pháp theo quy định.

5. Kinh phí thực hiện

a) Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động nêu tại Kế hoạch này được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước cấp cho công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2018 và nguồn hỗ trợ hợp pháp khác (nếu có).

b) Kinh phí cho công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật của cơ quan, đơn vị thuộc cấp nào do ngân sách nhà nước cấp đó bảo đảm và được tổng hợp vào dự toán ngân sách hàng năm của cơ quan, đơn vị. Việc lập dự toán, phân bổ kinh phí được thực hiện theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành.

c) Sở Tài chính có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, các cơ quan, đơn vị có liên quan bảo đảm kinh phí, cơ sở vật chất cho việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động nêu tại Kế hoạch này.

Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch nếu có vấn đề phát sinh hoặc có khó khăn, vướng mắc, các tổ chức, cá nhân phản ánh bằng văn bản về Sở Tư pháp (qua Phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, số điện thoại 02343845423, địa chỉ thư điện tử: [email protected]) để được hướng dẫn kịp thời./.

 

 

Nơi nhận:
- Cục QLXLVPHC&TDTHPL-B Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành cấp t
nh;
- UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế;
- C
ng Thông tin điện tử tỉnh;
- CVP, các PCVP v
à CV;
- Lưu: VT, TP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đinh Khắc Đính

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 240/KH-UBND

Loại văn bản Văn bản khác
Số hiệu 240/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 28/11/2017
Ngày hiệu lực 28/11/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 240/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 240/KH-UBND 2017 thực hiện theo dõi tình hình thi hành pháp luật Huế 2018


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Kế hoạch 240/KH-UBND 2017 thực hiện theo dõi tình hình thi hành pháp luật Huế 2018
Loại văn bản Văn bản khác
Số hiệu 240/KH-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký Đinh Khắc Đính
Ngày ban hành 28/11/2017
Ngày hiệu lực 28/11/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 6 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Kế hoạch 240/KH-UBND 2017 thực hiện theo dõi tình hình thi hành pháp luật Huế 2018

Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 240/KH-UBND 2017 thực hiện theo dõi tình hình thi hành pháp luật Huế 2018

  • 28/11/2017

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 28/11/2017

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực