Văn bản khác 2401/KH-UBND

Kế hoạch 2401/KH-UBND năm 2017 về thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động cho người lao động, người sử dụng lao động trong loại hình doanh nghiệp" trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2017-2021

Nội dung toàn văn Kế hoạch 2401/KH-UBND 2017 thực hiện Tuyên truyền pháp luật lao động Kon Tum


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
KON TUM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2401/KH-UBND

Kon Tum, ngày 05 tháng 09 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TIẾP TỤC THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG, NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG TRONG CÁC LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM GIAI ĐOẠN 2017 - 2021.

Căn cứ Quyết định số 31/2009/QĐ-TTg ngày 24/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động cho người lao động, người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp từ năm 2009 đến 2012 (sau đây gọi tắt là Đ án 31);

Thực hiện Công văn số 2291/LĐTBXH-PC ngày 09/6/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc tiếp tục thực hiện Đề án 31 đến năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CU

1. Mục đích

- Nâng cao nhận thức và ý thức chp hành pháp luật lao động giúp người lao động và nời sdụng lao động hiểu và thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của mình trong tham gia quan hệ lao động. Tiếp tục tạo sự chuyn biến mạnh mẽ về ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật nói chung, pháp luật lao động nói riêng của người lao động và người sử dụng lao động xây dựng mi quan hệ lao động hài hòa tại các doanh nghiệp, góp phn thúc đy sản xuất phát triển, ổn định xã hội.

- Đào tạo, bồi dưng kiến thức pháp luật, góp phần nâng cao trình độ nghiệp vụ và đề cao trách nhiệm của cán bộ quản lý nhà nước về lao động các cấp, hòa giải viên lao động cấp huyện và Ban chp hành Công đoàn cơ sở tại các doanh nghiệp.

- Ngăn ngừa các cuộc tranh chấp lao động tập th, tạo môi trường lao động hài hòa, n định, tiến bộ trong doanh nghiệp, góp phần ổn định an ninh trật tự xã hội trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

- Các hoạt động tuyên truyền phổ biến pháp luật đề ra phải bám sát nội dung của đề án ban hành kèm theo Quyết định s31/2009/QĐ-TTg ngày 24/2/2009 của Thủ tướng Chính phủ và phù hợp với tình hình thực tế của từng đơn vị, địa phương.

- Có sự phi hp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, các đoàn thể trong phổ biến pháp luật nói chung và pháp luật lao động nói riêng và triển khai đồng bộ đến cơ sở và doanh nghiệp.

- Tuyên truyền phổ biến pháp luật gắn lin với công tác tổ chức thanh tra, kiểm tra thực hiện nhằm đưa Bộ Luật lao động và các pháp luật có liên quan và cuộc sống.

II. MỤC TIÊU CỤ TH

Phấn đấu đến năm 2021, đạt được các ch tiêu sau:

1. Có ít nhất 95% người sử dụng lao động thuộc các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh được tuyên truyền, ph biến chính sách pháp luật lao động và các quy định pháp luật liên quan tới hoạt động của doanh nghiệp.

2. Trên 80% người lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh được tuyên truyền, phổ biến Luật An toàn, vệ sinh lao động và các quy định pháp luật liên quan tới quyền và nghĩa vụ của công dân và người lao động.

III. NỘI DUNG THC HIỆN

1. Cng cố, kiện toàn tổ chức, nhân sự thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật lao động

- Kiện toàn đội ngũ báo cáo viên thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người lao động, người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp.

- Củng cố lực lượng hòa giải viên lao động và đội kiểm tra liên ngành về kiểm tra chấp hành pháp luật lao động ở cấp huyện.

2. Bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động

- Tổ chức các lớp tập huấn pháp luật lao động và pháp luật có liên quan cho người sử dụng lao động, cán bộ công đoàn doanh nghiệp, thành viên hợp tác xã và người lao động trong các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn.

- Tập huấn, bồi dưng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, báo cáo viên đáp ứng yêu cầu công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động, tư vn pháp luật lao động cho cấp huyện, các khu - cụm công nghiệp của tnh.

3. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật lao động

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền pháp luật lao động trên các phương tiện thông tin đại chúng; ưu tiên triển khai tại địa bàn các khu công nghiệp, khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn…

- Biên soạn tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật lao động, các quy định có liên quan cho doanh nghiệp và người lao động trong tnh; thường xuyên cập nht, bổ sung các nguồn tài liệu mới; phát hành tờ gấp nội dung tuyên truyền pháp luật lao động cho người sử dụng lao động và cán bộ công đoàn doanh nghiệp để thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật cho người lao động.

- Đẩy mạnh hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật tại cơ sở; lồng ghép vào hoạt động hòa giải ở cơ sở, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, các hoạt động sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, học tập tại cộng đồng, các phong trào vận động nhân dân tuân thủ, chấp hành pháp luật, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, hiện đại; phát huy vai trò hỗ trợ của các thiết chế thông tin tham gia tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật lao động.

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, kỹ thuật số trong triển khai các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật; ưu tiên hình thức trực tuyến thông qua tổ chức thi tìm hiểu pháp luật, tư vấn, giải đáp pháp luật qua điện thoại, mạng xã hội, cng thông tin/trang thông tin điện t...

4. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật lao động

Xây dựng và triển khai Kế hoạch thanh tra, kim tra việc chấp hành pháp luật lao động đối với các doanh nghiệp; thông qua hoạt động thanh tra, kiểm tra, thực hiện công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật cho người sử dụng lao động.

IV. TIẾN Đ THC HIỆN

1. Năm 2017

- Kiện toàn tổ chức và nhân sự thực hiện công tác tuyên truyền ph biến pháp luật cho người lao động, người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp; ban hành các văn bản phục vụ cho việc quản lý, điều hành và thực hiện Kế hoạch.

- Tổ chức tp huấn, đào tạo, bồi dưng cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền, phbiến pháp luật cho người lao động, người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn.

- Tiếp tục tổ chức phổ biến tuyên truyền pháp luật lao động. Phổ biến các chuyên đề hướng dẫn thực hiện Bộ Luật Lao động các văn bản pháp luật khác liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp, quyền nghĩa vụ người lao động và người sử dụng lao động, chú ý đến các doanh nghiệp nhỏ và vừa, các hộ sản xuất kinh doanh cá th có sử dụng lao động.

2. Năm 2018 - 2019

- Tiếp tục thực hiện các nội dung của Kế hoạch; chỉnh lý, bsung các tài liệu pháp luật phục vụ công tác tuyên truyền.

- Nhân rộng các mô hình điểm đã được tng kết, đánh giá có hiệu quả.

- Kiểm tra việc thực hiện các nội dung của Kế hoạch.

- Sơ kết đánh giá 03 năm thực hiện Kế hoạch (vào năm 2019) đcó điều chnh, bổ sung phù hợp với thực tiễn.

3. Năm 2020- 2021

- Tập trung chỉ đạo những nội dung chưa đạt theo kết quả sơ kết 03 năm thực hiện Kế hoạch; tiếp tục bổ sung, chnh lý các tài liệu pháp luật phù hợp với thực tin đtổ chức tuyên truyền, phổ biến; tiếp tục thực hiện các nội dung của Kế hoạch trên cơ sở đã được điều chỉnh phù hợp với thực tiễn.

- Tổ chức tng kết việc thực hiện Kế hoạch vào quý IV năm 2021.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Các đơn vị, địa phương chủ động cân đối, sử dụng kinh phí được giao hàng năm và các nguồn kinh phí hợp pháp khác để thực hiện.

2. Các doanh nghiệp tự đảm bảo chi phí để thực hiện tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động cho người lao động của đơn vị.

IV. TCHỨC THC HIỆN

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Căn cứ Kế hoạch này, chtrì, phối hợp với các đơn vị, địa phương xây dựng Kế hoạch hàng năm và triển khai thực hiện theo tiến độ quy định;

- Hướng dẫn Phòng Lao động TBXH các huyện, thành phố triển khai đến UBND cấp xã và tuyên truyền viên đúng, đầy đcác nội dung Bộ Luật Lao động đã được bổ sung, sửa đổi; các pháp luật khác có liên quan đến hoạt động doanh nghip, đến người lao động và người sử dụng lao động.

- Chỉ đạo các Trung tâm giới thiệu việc làm thuộc Sở và các đơn vị có chức năng giới thiệu việc làm tổ chức tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động và thực hiện có hiệu quả các phiên giao dịch việc làm.

- Phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh và các Sở, ngành liên quan thực hiện tốt việc thanh tra kiểm tra tình hình thực hiện Pháp luật Lao động trên địa bàn tỉnh;

- Tiếp thu các phản ánh, kiến nghị đề xuất của các doanh nghiệp, người lao động và giải quyết theo thẩm quyền đối với các nội dung liên quan đến việc thực hiện pháp luật lao động;

- Chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và định kỳ tng hợp báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và UBND tỉnh theo quy định.

2. Sở Tài chính

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan nghiên cứu xây dựng chính sách khuyến khích các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh chủ động tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật; phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, STư pháp, Liên đoàn Lao động tnh, Sở Công thương, Liên minh Hợp tác xã tnh giám sát, đánh giá việc thực hiện chính sách khuyến khích doanh nghiệp chđộng tuyên truyền, phổ biến pháp luật và hướng dẫn sdụng kinh phí của Đề án.

- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh btrí ngân sách hàng năm cho các Sở, ban ngành, địa phương, Ban Quản lý Khu kinh tế tnh triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước hiện hành và kh năng ngân sách tnh.

3. Đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh

- Chủ trì tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động, pháp luật công đoàn và một số nội dung pháp luật liên quan tới hoạt động của doanh nghiệp cho người lao động trong các doanh nghiệp dân doanh và doanh nghiệp có vn đu tư nước ngoài; tham gia các hoạt động chung của Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động, người sử dụng lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh giai doạn 2017 - 2021.

- Tổ chức các lớp tuyên truyền trực tiếp cho cán bộ công đoàn doanh nghiệp và chỉ đạo, hướng dẫn Liên đoàn Lao động các huyện, thành phố phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức nhiều hình thức tuyên truyền, ph biến pháp lut cho cán bộ công đoàn doanh nghiệp và người lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn quản lý.

- Chủ trì phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các Sở, ban ngành có liên quan phát động các hình thức thi tìm hiu pháp luật lao động cho người lao động ở các doanh nghiệp. Theo dõi, đánh giá công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn tnh.

4. Các Sở: Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng: Chủ động triển khai tuyên truyền, ph biến pháp luật về an toàn lao động liên quan đến lĩnh vực do ngành qun lý; phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai các hoạt động có liên quan tại Kế hoạch này.

5. Liên minh Hợp tác xã tỉnh

- Chủ trì tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động và một số nội dung pháp luật khác liên quan tới hoạt động của hợp tác xã và quyn, nghĩa vụ của công dân và người lao động trong các hợp tác xã theo mô hình doanh nghiệp; tham gia các hoạt động chung của Đề án Tuyên truyền, ph biến pháp luật cho người lao động, người sử dụng lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2021.

- Theo dõi, đánh giá công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động cho người lao động, người sử dụng lao động trong các hợp tác xã theo loại hình doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

6. Sở Tư pháp

- Là cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tnh, chủ động phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn các đơn vị thực hiện tuyên truyền, phbiến pháp luật theo đề án 31;

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động tỉnh và các Sở, ban ngành có liên quan biên soạn tài liệu và tư vấn việc phân công, giới thiệu báo cáo viên pháp luật thuộc phạm vi qun lý tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động tại các loại hình doanh nghiệp.

7. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban ngành, các đơn vị có liên quan xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện các hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người sử dụng lao động và người lao động trong các doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý.

- Theo dõi, đánh giá công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người sử dụng lao động và người lao động ti các doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý; tham gia các hoạt động chung của Đề án Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động, người sử dụng lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2021.

8. Sở Thông tin và Truyền thông: Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về pháp luật lao động và các pháp luật khác có liên quan đến hoạt động doanh nghiệp, đến người lao động và người sử dụng lao động.

9. Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

- Có trách nhiệm chủ động xây dựng Kế hoạch, bố trí nhân lực, kinh phí đthực hiện công tác tuyên truyền phbiến pháp luật lao động và pháp luật có liên quan đến người lao động làm việc tại doanh nghiệp;

- Cử lãnh đạo doanh nghiệp và cán bộ công đoàn doanh nghiệp tham gia đầy đủ các lớp tập hun, hun luyện, tuyên truyền về pháp luật do các Sở, ban ngành, các địa phương tổ chức.

10. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố

- Căn cứ Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh và tình hình thực tế của địa phương, xây dựng Kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn, gắn với kế hoạch thực hiện chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật chung của địa phương.

- Chỉ đạo các phòng, ban, tổ chức ở địa phương phối hợp thực hiện các hình thức và nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn quản lý. Chú trọng các hình thức tuyên truyn trực tiếp, tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh của huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn...

- Bố trí và bo đảm kinh phí triển khai thực hiện kế hoạch theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và hướng dẫn của Sở Tài chính.

- Củng cố, tăng cường lực lượng hòa giải viên lao động đthực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật thông qua hoạt động hòa giải cơ sở.

- Tăng cường kiểm tra việc chấp hành pháp luật lao động đối với các doanh nghiệp trên địa bàn quản lý. Thông qua hoạt động kiểm tra, thực hiện công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật cho người sử dụng lao động.

- Theo dõi, đánh giá việc thực hiện các hoạt động của kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn quản lý.

11. Đề nghị UBMTTQVN tỉnh và các tổ thành viên

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, phối hợp lồng ghép việc phổ biến, tuyên truyền, pháp luật lao động với các phong trào, các cuộc vận động do Mặt trận và các tổ chức thành viên, đoàn thphát động; giám sát việc thực hiện Kế hoạch ở cơ sở.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực đề án 31 trên địa bàn tnh giai đoạn 2017 - 2021, UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương căn cứ nhiệm vụ được giao chđộng triển khai thực hiện. Định kỳ 6 tháng (trước ngày 15/6) và 01 năm (trước ngày 15/12) báo cáo kết quả về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tng hợp chung. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mc báo cáo bằng văn bản vSở Lao động Thương binh và Xã hội để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Lao động-TBXH (B/cáo);
- Thường trực Tỉnh ủy (B/cáo);
- Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh (B/cáo);
- Đ/c Trần Thị Nga - PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ngành có liên quan;
- UBND các huyện, thành phố;
- CVP - PVP phụ trách KGVX;
- Lưu VT, KGVX2.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Trần Thị Nga

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2401/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu2401/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/09/2017
Ngày hiệu lực05/09/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 tháng trước
(07/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2401/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 2401/KH-UBND 2017 thực hiện Tuyên truyền pháp luật lao động Kon Tum


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 2401/KH-UBND 2017 thực hiện Tuyên truyền pháp luật lao động Kon Tum
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu2401/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Kon Tum
        Người kýTrần Thị Nga
        Ngày ban hành05/09/2017
        Ngày hiệu lực05/09/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 tháng trước
        (07/01/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Kế hoạch 2401/KH-UBND 2017 thực hiện Tuyên truyền pháp luật lao động Kon Tum

         Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 2401/KH-UBND 2017 thực hiện Tuyên truyền pháp luật lao động Kon Tum

         • 05/09/2017

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 05/09/2017

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực