Văn bản khác 241/KH-UBND

Kế hoạch 241/KH-UBND năm 2017 về kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2018

Nội dung toàn văn Kế hoạch 241/KH-UBND 2017 kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật Huế


ỦY BAN NHÂN DÂN
TNH THA THIÊN HU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 241/KH-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 28 tháng 11 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

KIỂM TRA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ NĂM 2018

Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015 và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2018 với các nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Việc kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật được tiến hành nhm phát hiện những nội dung trái pháp luật của văn bản để kịp thời xử lý theo quy định của pháp luật.

b) Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xác định trách nhiệm của cơ quan người đã ban hành văn bản trái pháp luật, góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

2. Yêu cầu

a) Bảo đảm tính toàn diện, kịp thời, khách quan, công khai, minh bạch; đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục.

b) Các cơ quan, đơn vị có liên quan đảm bảo phối hợp chặt chẽ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tự kiểm tra, kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật.

c) Không được lợi dụng việc kiểm tra, xử lý văn bản vì mục đích vụ lợi gây khó khăn cho hoạt động của cơ quan, người có thẩm quyền ban hành văn bản và can thiệp vào quá trình xử lý văn bản trái pháp luật.

II. ĐỐI TƯỢNG KIỂM TRA

1. Văn bản thuộc đối tượng tự kiểm tra

Văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành.

2. Văn bản thuộc đối tượng kiểm tra

a) Văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế ban hành.

b) Văn bản có chứa quy phạm pháp luật nhưng không được ban hành bng hình thức văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế ban hành; văn bản có chứa quy phạm pháp luật hoặc có thể thức như văn bản quy phạm pháp luật do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế ban hành khi nhận được yêu cầu, kiến nghị của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

III. NỘI DUNG KIỂM TRA

1. Kiểm tra về thẩm quyền ban hành văn bản gồm kiểm tra thẩm quyền về hình thức và kiểm tra thẩm quyền về nội dung.

2. Kiểm tra về nội dung của văn bản.

3. Kiểm tra về căn cứ ban hành; thể thức, kthuật trình bày; trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản.

IV. PHƯƠNG THỨC KIỂM TRA

1. Tự kiểm tra văn bản.

2. Kiểm tra văn bản theo thẩm quyền:

a) Kiểm tra văn bản do cơ quan, người ban hành văn bản gửi đến;

b) Kiểm tra văn bản khi nhận được yêu cầu, kiến nghị của các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh về văn bản có du hiệu trái pháp luật;

c) Kiểm tra văn bản theo địa bàn được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 116 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP.

V. KINH PHÍ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾ HOẠCH

Sở Tài chính đảm bảo kinh phí cho công tác kiểm tra, xử lý văn bản theo quy định của pháp luật.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. STư pháp

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này;

b) Trong trường hợp phát hiện văn bản có dấu hiệu trái pháp luật, ảnh hưởng lớn đến kinh tế - xã hội, nếu thấy cần thiết, Sở Tư pháp thành lập Đoàn kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật theo Quyết định số 1354/QĐ-UBND ngày 26/7/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ủy quyền cho Giám đốc Sở Tư pháp thành lập Đoàn kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật.

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế

a) Phối hợp với cơ quan chức năng thực hiện Kế hoạch này.

b) Xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch kiểm tra văn bản ở địa phương.

c) Đôn đốc, chỉ đạo công tác kiểm tra, xử lý văn bản ở địa phương

d) Thực hiện chế độ báo cáo về công tác kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của pháp luật.

3. Các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện

Phối hợp với cơ quan chức năng thực hiện Kế hoạch này.

4. Trách nhiệm của cơ quan ban hành văn bản

a) Gửi văn bản đến cơ quan kiểm tra theo quy định;

b) Chuẩn bị các nội dung theo yêu cầu của các Đoàn kiểm tra;

c) Cung cấp văn bản để kiểm tra;

d) Btrí địa điểm tại cơ quan mình để phục vụ công tác kiểm tra;

đ) Chuẩn bị báo cáo về công tác xây dựng, ban hành, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật và các điều kiện bảo đảm khc phục vụ cho công tác soạn thảo, ban hành, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra.

Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch nếu có vấn đề phát sinh hoặc có khó khăn, vướng mắc các tổ chức, cá nhân phản ánh về Sở Tư pháp để kịp thời trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

 

 

Nơi nhận:
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- HĐND, UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế;

-
Các Sở, Ban ngành cấp tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử t
nh;
-
CVP, PCVP và CV: TH;
- Lưu: VT, TP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đinh Khắc Đính

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 241/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu241/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/11/2017
Ngày hiệu lực28/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 241/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 241/KH-UBND 2017 kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 241/KH-UBND 2017 kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật Huế
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu241/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýĐinh Khắc Đính
        Ngày ban hành28/11/2017
        Ngày hiệu lực28/11/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 241/KH-UBND 2017 kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật Huế

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 241/KH-UBND 2017 kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật Huế

           • 28/11/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 28/11/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực