Văn bản khác 241/KH-UBND

Kế hoạch 241/KH-UBND năm 2017 về triển khai thực hiện Nghị định 22/2017/NĐ-CP về hòa giải thương mại trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Nội dung toàn văn Kế hoạch 241/KH-UBND 2017 thực hiện Nghị định 22/2017/NĐ-CP hòa giải thương mại Lào Cai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TNH LÀO CAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 241/KH-UBND

Lào Cai, ngày 14 tháng 9 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 22/2017/NĐ-CP NGÀY 24/02/2017 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ HÒA GIẢI THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI

Căn cvăn bản số: 2147/BTP-BTTP ngày 26/6/2017 của Bộ Tư pháp vviệc triển khai thực hiện Nghị định số 22/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ về hòa giải thương mại, UBND tỉnh Lào Cai xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 22/2017/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Lào Cai với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CU

1. Mục đích

a) Bảo đảm triển khai kịp thời, thng nhất và hiệu quả các quy định của Nghị định số 22/2017/NĐ-CP kịp thời hình thành đội ngũ hòa giải viên thương mại, tổ chức hòa giải thương mại nhằm hỗ trợ giải quyết tranh chấp thương mại, tiết kiệm thời gian, chi phí xã hội, góp phần giảm tải hoạt động xét xử của Tòa án nhân dân các cấp;

b) Nhằm phổ biến, tuyên truyền nội dung Nghị định số 22/2017/NĐ-CP ti các ngành, địa phương, Tòa án nhân dân các cấp, tổ chức, cá nhân, tổ chức đại diện doanh nghiệp và các doanh nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh.

c) Chun bị điều kiện về nguồn nhân lực, kinh phí và các điều kiện khác bo đm cho việc triển khai Nghị định;

2. Yêu cầu

a) Xác định cụ thnhiệm vụ mà Sở Tư pháp có trách nhiệm chủ trì hoặc phối hợp thực hiện theo quy định của Nghị định; nội dung công việc, tiến độ, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm ca các cơ quan, tổ chức đơn vị có liên quan trong việc triển khai Nghị định và phát huy vai trò chủ động, tích cực của cơ quan giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về hòa giải thương mại;

b) Bảo đảm sự phối hợp thường xuyên, hiệu qugiữa các cơ quan, tổ chức có liên quan trong quá trình thực hiện; giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện, bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ đề ra trong Kế hoạch.

II. NỘI DUNG THC HIỆN

1. Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các nội dung của Nghị định số 22/2017/NĐ-CP

1.1. Tổ chức giới thiệu, tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản của Nghị định số 22/2017/NĐ-CP trên các phương tiện thông tin đại chúng thông qua các chuyên mục, biên soạn, phát hành tài liệu.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phi hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh & truyền hình tỉnh, Báo Lào Cai, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Liên minh Hợp tác xã và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2017 và các năm tiếp theo

1.2. Các hình thức tuyên truyền, phổ biến khác:

- Tùy theo điều kiện, các cơ quan, tchức, đơn vị, địa phương lựa chọn hình thức phù hợp đtổ chức tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Nghị định số 22/2017/NĐ-CP đến toàn thcán bộ, công chc, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn như:

+ Tổ chức hội nghị ph biến, quán triệt;

+ Tổ chức các buổi tọa đàm, hội thảo;

+ Tổ chức sinh hoạt “Ngày pháp luật”;

+ Tuyên truyền thông qua việc xây dựng và khai thác tủ sách pháp luật và các hình thức phổ biến, tuyên truyền khác phù hợp với từng địa phương.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

2. Triển khai các hoạt động thực hiện Nghị định số 22/2017/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh.

2.1. Kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước đối với hoạt động hòa giải thương mại

- Trình Ủy ban nhân dân tỉnh bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn qun lý chuyên ngành đối với hoạt động hòa giải thương mại cho Sở Tư pháp theo Nghị định số 22/2017/NĐ-CP.

Trong thời gian chưa ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số: 26/2015/QĐ-UBND ngày 19/6/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về vic ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai, giao Giám đốc Sở Tư pháp phân công phòng nghiệp vụ tham mưu thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quản lý chuyên ngành đối với hoạt động hòa giải thương mại trên địa bàn tỉnh.

- Cơ quan chủ trì tham mưu: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ.

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2017.

2.2. Công bố thủ tục hành chính về hoạt động hòa giải thương mại

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Sau khi có quyết định công bố thủ tục hành chính của Bộ Tư pháp.

2.3. Lập, công bố danh sách hòa giải viên thương mại, tổ chức hòa giải thương mại.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: các tổ chức, đơn vị có liên quan.

- Thi gian thực hiện: Năm 2017 và các năm tiếp theo

2.4. Theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn, giải đáp những vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị định s 22/2017/NĐ-CP.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

III. KINH PHÍ THC HIỆN

Kinh phí triển khai thực hiện Nghị định số 22/2017/NĐ-CP được bố trí từ nguồn ngân sách theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bn hướng dn.

IV. TỔ CHC THC HIỆN

1. Sở Tư pháp

Chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch này; hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các Sở, ngành và các cơ quan có liên quan trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được nêu theo đúng tiến độ và báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện Kế hoạch này.

2. Sở Nội vụ

Ch trì, phối hợp Sở Tư pháp nghiên cứu trình UBND tỉnh bổ sung chức năng, nhiệm vụ mới của Sở Tư pháp đtổ chức thực hiện các nội dung theo quy định tại Nghị định số 22/2017/NĐ-CP và Kế hoạch này.

3. S Tài chính

Tham mưu UBND tỉnh nguồn kinh phí để triển khai thực hiện các nội dung Kế hoạch đảm bảo đúng tiến độ đã đề ra.

4. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Lào Cai, Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh Lào Cai và các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức tốt công tác truyền thông, tuyên truyền rộng rãi các nội dung của Nghị định số 22/2017/NĐ-CP bằng các hình thức phù hợp.

5. Các Sở, ban, ngành tnh, UBND cấp huyện, các cơ quan, đơn vị có liên quan: Căn cứ điều kiện, tình hình thực tế tại địa phương đtổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch bng hình thức phù hợp; Tăng cường tuyên truyền, phổ biến nội dung ca Nghị định số 22/2017/NĐ-CP đến các tổ chức kinh tế, doanh nghiệp; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân trên phạm vi địa bàn quản lý đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả và tiết kiệm, tránh hình thức, lãng phí.

Trên đây là Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thi hành Nghị định số 22/2017/NĐ-CP Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung trên. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời phản ánh về Sở Tư pháp đ tng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo./.

 

 

Nơi nhận:
- Cục B trợ (Bộ Tư pháp);
- TT. Tỉnh ủy, UBND tỉnh;
- Các sở, ngành thuộc UBND tỉnh;
- Báo Lào cai;
- Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
-
CVP, PCVP1,2,3;
- Cổng TTĐT t
nh:
- Lưu: VT, các
CV.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đặng Xuân Phong

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 241/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu241/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/09/2017
Ngày hiệu lực14/09/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Thủ tục Tố tụng
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 241/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 241/KH-UBND 2017 thực hiện Nghị định 22/2017/NĐ-CP hòa giải thương mại Lào Cai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 241/KH-UBND 2017 thực hiện Nghị định 22/2017/NĐ-CP hòa giải thương mại Lào Cai
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu241/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lào Cai
        Người kýĐặng Xuân Phong
        Ngày ban hành14/09/2017
        Ngày hiệu lực14/09/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Thủ tục Tố tụng
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Kế hoạch 241/KH-UBND 2017 thực hiện Nghị định 22/2017/NĐ-CP hòa giải thương mại Lào Cai

         Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 241/KH-UBND 2017 thực hiện Nghị định 22/2017/NĐ-CP hòa giải thương mại Lào Cai

         • 14/09/2017

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 14/09/2017

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực