Văn bản khác 241/KH-UBND

Kế hoạch 241/KH-UBND năm 2017 về triển khai thi hành Bộ luật Hình sự trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Nội dung toàn văn Kế hoạch 241/KH-UBND 2017 triển khai thi hành Bộ luật Hình sự Hải Phòng


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PH HẢI PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 241/KH-UBND

Hải Phòng, ngày 22 tháng 11 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH BỘ LUẬT HÌNH SỰ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Đtriển khai thi hành Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 12/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc hội (sau đây gọi chung là BLHS năm 2015) và Nghị quyết số 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc hội; thực hiện các nhiệm vụ theo Quyết định số 1359/QĐ-TTg ngày 13/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 1559/QĐ-BTP ngày 27/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai thi hành BLHS; Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch triển khai thi hành BLHS năm 2015 tại thành phố Hải Phòng như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Bảo đảm việc tổ chức triển khai thi hành BLHS năm 2015 và Nghị quyết số 41/2017/QH14 kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả.

- Xác định cụ thể nội dung công việc, nhiệm vụ, giải pháp, thời gian, tiến độ thực hiện; cơ chế phối hợp và trách nhiệm của các sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể thành phố, Ủy ban nhân dân quận, huyện và các cơ quan, tổ chức liên quan trong việc triển khai thi hành BLHS năm 2015 và Nghị quyết số 41/2017/QH14

2. Yêu cầu:

- Kế thừa những kết quả đã thực hiện theo Kế hoạch số 741/KH-UBND ngày 24/5/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố về triển khai thi hành Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 đồng thời có những sửa đổi, bổ sung, cập nhật hướng dẫn mới theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tư pháp.

- Xác định các công việc cụ thể, gắn với trách nhiệm và phát huy vai trò chủ động, tích cực của các cơ quan, tổ chức liên quan. Đảm bảo sự phối hợp có hiệu quả giữa các sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể thành phố, Ủy ban nhân dân quận, huyện và các cơ quan, tổ chức liên quan trong việc triển khai thi hành BLHS năm 2015.

- Bám sát và xây dựng lộ trình cụ thể thực hiện Kế hoạch triển khai thi hành BLHS ban hành kèm theo Quyết định số 1359/QĐ-TTg ngày 13/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 1559/QĐ-BTP ngày 27/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp; bảo đảm BLHS năm 2015 được thi hành thống nhất, đồng bộ và hiệu quả từ ngày 01/01/2018.

- Việc triển khai thi hành BLHS năm 2015 được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cần được ưu tiên và tập trung chỉ đạo thực hiện từ nay đến cuối năm 2017.

II. NỘI DUNG

1. Rà soát các đối tượng thuộc trường hợp quy định tại điểm d, điểm đ, khoản 2 Điều 2 của Nghị quyết số 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc hội để thực hiện việc miễn chấp hành hình phạt tiền cho người bị kết án:

- Cơ quan chủ trì: Cục Thi hành án dân sự thành phố.

- Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân thành phố, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố, Công an thành phố, các cơ quan, tổ chức liên quan.

- Thời gian thực hiện: Theo kế hoạch cụ thể của Bộ Tư pháp.

2. Rà soát các đối tượng thuộc trường hợp quy định tại điểm g, khoản 2 Điều 2 của Nghị quyết số 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc hội để thực hiện xóa án tích cho người bị kết án, cập nhật thông tin vào Lý lịch tư pháp của người đó và cấp Phiếu lý lịch tư pháp ghi “không có án tích” cho họ khi có yêu cầu:

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân thành phố, Công an thành phố, các cơ quan, tổ chức liên quan.

- Thời gian thực hiện: Theo kế hoạch cụ thể của Bộ Tư pháp.

3. Tổ chức biên soạn, phát hành tài liệu quán triệt, phổ biến, tuyên truyền, tập huấn Bộ luật Hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 41/2017/QH14 ngay 20/6/2017 của Quốc hội:

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân thành phố, Viện kiểm sát nhân dân thành phố, Công an thành phố, Cục Thi hành án dân sự thành phố, Ủy ban nhân dân quận, huyện và các cơ quan, tổ chức liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2017 và Quý I/2018.

4. Tổ chức quán triệt, phổ biến, tuyên truyền, tập huấn BLHS năm 2015 và Nghị quyết số 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc hội:

a) Tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt, phổ biến, tuyên truyền BLHS năm 2015 và Nghị quyết số 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc hội theo kế hoạch tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc do Bộ Tư pháp tổ chức.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Tòa án nhân dân thành phố, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố, Công an thành phố, Cục Thi hành án dân sự thành phố, các sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Hội Luật gia thành phố, Đoàn Luật sư thành phố, Ủy ban nhân dân quận, huyện và các cơ quan, tổ chức liên quan.

- Thời gian thực hiện: Theo kế hoạch cụ thể của Bộ Tư pháp.

b) Tổ chức phổ biến, tuyên truyền BLHS năm 2015 và Nghị quyết số 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc hội cho cán bộ, công chức làm công tác tư pháp, b trợ tư pháp; báo cáo viên pháp luật cấp thành phố, cấp huyện; tuyên truyền viên; hòa giải viên cơ sở.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: các sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể thành phố; Ủy ban nhân dân các quận, huyện.

+ Thời gian thực hiện: Trong quý IV năm 2017 và Quý I năm 2018.

c) Phổ biến, tuyên truyền BLHS năm 2015 và Nghị quyết số 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc hội trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Cơ quan chủ trì:

+ Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí tuyên truyền sâu rộng BLHS năm 2015, Nghị quyết số 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc hội trên các phương tiện thông tin đại chúng;

+ Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng, Báo Hải Phòng, Báo An ninh Hải Phòng, Cổng thông tin điện tử thành phố xây dựng chương trình, chuyên mục, chuyên trang giới thiệu, tuyên truyền về BLHS năm 2015, tập trung vào những nội dung mới và Nghị quyết số 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc hội, đồng thời có tin, bài phản ánh kịp thời về tình hình triển khai thi hành BLHS năm 2015 trên địa bàn thành phố.

+ Ủy ban nhân dân quận, huyện, xã, phường, thị trấn tăng cường tuyên truyền, giới thiệu những điểm mới của BLHS năm 2015 và Nghị quyết số 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc hội trên Cng thông tin điện tvà hệ thống loa truyền thanh cơ sở.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, Tòa án nhân dân thành phố, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố, Công an thành phố, Cục Thi hành án dân sự thành phố và các cơ quan, tổ chức liên quan.

- Thời gian thực hiện: Trong Quý IV/2017 và các năm tiếp theo.

d) Đề nghị Tòa án nhân dân thành phố, Viện kiểm sát nhân dân thành phố, Công an thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức thành viên của Mặt trận, Hội Luật gia thành phố, Đoàn Luật sư thành phố quán triệt việc thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc hội tới cán bộ, công chức và đoàn viên, hội viên trong hệ thống các cơ quan, tổ chức của mình.

5. Tổ chức tập huấn chuyên sâu về BLHS năm 2015 và Nghị quyết số 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc hội:

a) Tập huấn chuyên sâu cho đội ngũ cán bộ làm công tác thi hành án dân sự.

- Cơ quan chủ trì: Cục Thi hành án dân sự thành phố.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, Tòa án nhân dân thành phố, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố, Công an thành phố.

- Thời gian thực hiện: Trong Quý IV/2017 và năm 2018.

b) Tập huấn chuyên sâu cho đội ngũ cán bộ làm công tác trợ giúp pháp lý; lý lịch tư pháp.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân thành phố, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố, Công an thành phố, Cục Thi hành án dân sự thành phố.

- Thời gian thực hiện: Trong Quý IV/2017 và Quý I/2018.

c) Sở Tư pháp phối hợp với Đoàn Luật sư thành phố, Hội Công chứng thành phố và các cơ quan, tổ chức liên quan tập huấn chuyên sâu cho đội ngũ luật sư, tư vấn viên pháp luật, giám định viên tư pháp, đấu giá viên, công chứng viên, quản tài viên, thừa phát lại và các đối tượng khác về những nội dung có liên quan của BLHS năm 2015 và Nghị quyết số 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc hội.

- Cơ quan chtrì: Sở Tư pháp, Đoàn Luật sư thành phố, Hội công chứng thành phố.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý IV/2017 và năm 2018.

6. Rà soát văn bản quy phạm pháp luật của thành phố có liên quan đến Bộ luật Hình sự năm 2015, tổng hợp kết quả báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế cho phù hợp vi Bộ luật Hình sự năm 2015:

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự thành phố.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian hoàn thành: Quý IV/2017 và theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương.

7. Cập nhật, sửa đổi, bổ sung tài liệu giảng dạy liên quan phù hợp với quy định mới của Bộ luật Hình sự năm 2015:

- Cơ quan chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương có liên quan.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp:

- Với nhiệm vụ là cơ quan thường trực của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố có trách nhiệm tham mưu, giúp Hội đồng chỉ đạo, phối hợp với các ngành, các cấp triển khai thực hiện Kế hoạch này.

- Có trách nhiệm triển khai thực hiện nhiệm vụ cụ thể được phân công chủ trì, phối hợp tại Kế hoạch này.

- Là đầu mối tổng hợp, theo dõi, đôn đốc các sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể thành phố, Ủy ban nhân dân quận, huyện và các cơ quan liên quan trong việc triển khai và báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố kết quả triển khai thi hành BLHS trên địa bàn thành phố, báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tư pháp theo yêu cầu.

2. Các sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể, Ủy ban nhân dân quận, huyện:

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ ngành, lĩnh vực và địa phương quản lý, căn cứ vào Kế hoạch này tổ chức, chỉ đạo triển khai thi hành BLHS năm 2015 theo nhiệm vụ được phân công, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm, tránh hình thức, lãng phí. Báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố kết quả thực hiện (qua Sở Tư pháp để tổng hp) trước ngày 20/4/2018.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận T quốc Việt Nam thành phố, Tòa án nhân dân thành phố, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố, các cơ quan, tổ chức liên quan: Chủ động triển khai thi hành BLHS năm 2015 theo chỉ đạo của Trung ương, ngành dọc cấp trên và phối hợp triển khai thực hiện Kế hoạch này.

4. Kinh phí thực hiện

Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ ngân sách nhà nước trong dự toán chi thường xuyên hàng năm và các nguồn khác theo quy định của pháp luật. Sở Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn các cơ quan, đơn vị liên quan việc lập dự toán, quyết toán, quản lý và sử dụng kinh phí cho công tác triển khai thi hành BLHS năm 2015 thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành; đề xuất, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét bố trí kinh phí triển khai thi hành BLHS năm 2015 đảm bảo kịp thời, đúng chế độ quy định.

5. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc các đơn vị phản ánh về Sở Tư pháp - Cơ quan Thường trực Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo, hướng dẫn giải quyết.

Kế hoạch này thay thế Kế hoạch số 741/KH-UBND ngày 24/5/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc triển khai thi hành Bộ luật Hình sự trên địa bàn thành phố Hải Phòng./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp, VPCP;
- TTTU, TTHĐND TP;
- CT, các PCTUBND TP;
- BCĐ cải cách Tư pháp TP;
- Hội đồng PHPBGDPL TP;
- C
ATP, TAND, VKSND thành phố;,
- Các s
, ban, ngành, tổ chức đoàn thể TP;
- UBND quận, huyện;
- Hội đồng PHPBGDPL quận, huyện;
- Báo HP; Đài PT-THHP, Báo ANHP;
- Cổng TTĐTTP;

- Hội LGTP; Đoàn LS, Hội CC TP
- CVP, PCVP;
- Các Phòng: VXNC, TCNS

- CV: TP;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Bình

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 241/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu241/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/11/2017
Ngày hiệu lực22/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTrách nhiệm hình sự
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 241/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 241/KH-UBND 2017 triển khai thi hành Bộ luật Hình sự Hải Phòng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 241/KH-UBND 2017 triển khai thi hành Bộ luật Hình sự Hải Phòng
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu241/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hải Phòng
        Người kýNguyễn Xuân Bình
        Ngày ban hành22/11/2017
        Ngày hiệu lực22/11/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTrách nhiệm hình sự
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 241/KH-UBND 2017 triển khai thi hành Bộ luật Hình sự Hải Phòng

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 241/KH-UBND 2017 triển khai thi hành Bộ luật Hình sự Hải Phòng

           • 22/11/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 22/11/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực