Văn bản khác 2410/KH-UBND

Kế hoạch 2410/KH-UBND năm 2019 thực hiện Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025” trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Nội dung toàn văn Kế hoạch 2410/KH-UBND 2019 giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh Hải Dương


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2410/KH-UBND

Hải Dương, ngày 19 tháng 7 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÂN LUỒNG HỌC SINH TRONG GIÁO DỤC PHỔ THÔNG GIAI ĐOẠN 2018 - 2025” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG

Căn cứ Quyết định số 522/QĐ-TTg ngày 14 tháng 5 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018 - 2025”; Căn cứ hướng dẫn số 1676/BGDDT-GDTrH ngày 19 tháng 4 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018 - 2025” (sau đây gọi tắt là Đề án), y ban nhân dân (UBND) tỉnh Hải Dương xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh Hải Dương, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Bảo đảm triển khai kịp thời, thống nhất, khoa học và hiệu quả các quy định của Quyết định số 522/QĐ-TTg ngày 14 tháng 5 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018 - 2025.

- Nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ sở giáo dục đối với công tác giáo dục hướng nghiệp, dạy nghề phổ thông và phân luồng học sinh sau THCS, THPT ngày một phù hợp với yêu cầu của Đề án, với điều kiện thực tế của địa phương.

2. Yêu cầu

- Quán triệt sâu rộng mục đích, ý nghĩa, sự cần thiết của công tác giáo dục hướng nghiệp, dạy nghề phổ thông nhằm góp phần định hướng, phân luồng học sinh vào học các trình độ giáo dục nghề nghiệp.

- Xác định rõ trách nhiệm, phân công phối hợp công việc của các sở, ban ngành và các địa phương có liên quan trong việc bảo đảm các điu kiện cần thiết về cơ sở vật chất, kỹ thuật, nhân lực để triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Mục tiêu thực hiện

a) Mục tiêu đến năm 2020

- Có 100% các trường THCS, THPT phối hợp với Trung tâm GDNN- GDTX thực hiện chương trình giáo dục hướng nghiệp, dạy nghề phổ thông gắn với hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của địa phương.

- Có 80% các Trung tâm GDNN-GDTX có giáo viên làm công tác tư vấn nghề và 55% trường THCS, 60% trường THPT có giáo viên kiêm nhiệm làm nhiệm vụ tư vấn hướng nghiệp đáp ứng yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ.

- Phấn đấu ít nhất 30% học sinh tốt nghiệp THCS vào học tại các Trung tâm GDNN-GDTX được học văn hóa kết hợp dạy sơ cấp nghề, liên kết đào tạo trình độ TCCN hoặc tiếp tục học tập tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp khác.

- Phấn đấu ít nhất 40% học sinh tốt nghiệp THPT tiếp tục học tập tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo trình độ trung cấp, cao đng.

b) Mục tiêu đến năm 2025

- Có 100% các trường THCS, THPT tiếp tục duy trì phối hợp với Trung tâm GDNN-GDTX thực hiện chương trình giáo dục hướng nghiệp, dạy nghề phổ thông, hoạt động trải nghiệm gắn với hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của địa phương với ngành nghề đa dạng, chất lượng sản phẩm và hiệu quả giáo dục cao hơn. Khai thác có hiệu quả những ngành, nghề truyền thống hiện ccủa địa phương, các chuyên gia, doanh nhân giỏi vào công tác hướng nghiệp.

- Có 100% các Trung tâm GDNN-GDTX có giáo viên làm công tác tư vấn nghề và 100% các trường THCS, THPT có giáo viên kiêm nhiệm làm nhiệm vụ tư vấn hướng nghiệp đã qua bồi dưỡng nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ.

- Phấn đấu ít nhất 40% học sinh tốt nghiệp THCS tiếp tục học tập tại các Trung tâm GDNN-GDTX vừa dạy văn hóa và đào tạo nghề sơ cấp (hoặc liên kết đào tạo nghề TCCN); hoặc học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp khác.

- Phấn đấu ít nhất 45% học sinh tốt nghiệp THPT tiếp tục học tập tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng.

2. Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu

a) Nâng cao nhận thức về giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh phổ thông

- Đổi mới và tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan quản lý giáo dục các cấp, các cơ sở giáo dục phổ thông, cha mẹ học sinh, học sinh về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác giáo dục hướng nghiệp, dạy nghề phổ thông nhằm định hướng, phân luồng học sinh phổ thông.

- Đưa nhiệm vụ giáo dục hướng nghiệp, dạy nghề phổ thông vào chủ trương, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương để bố trí các nguồn lực hợp lý cho công tác giáo dục hướng nghiệp, dạy nghề phổ thông phù hợp với điều kiện hiện có của địa phương.

- Xây dựng trang thông tin về giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh phổ thông; hình thành cơ sở dữ liệu về nghề nghiệp, thị trường lao động và thông tin, dữ liệu liên quan đến ngành, nghề; mô tả ngành, nghề và thông tin tuyển dụng, sử dụng lao động của từng ngành, nghề; kết nối giữa các trường phổ thông với cơ quan dự báo nhu cầu nhân lực, hội nghề nghiệp, hội doanh nghiệp, các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các doanh nghiệp.

- Tăng cường phối hợp, tổ chức các hoạt động tuyên truyền về giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng cho học sinh phổ thông, như ngày hội tư vấn hướng nghiệp; thi tìm hiểu về thế giới nghề nghiệp; các hoạt động giao lưu của học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục với các nhà khoa học, nhà quản lý, doanh nhân.

b) Đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục hướng nghiệp trong các trường phổ thông thông qua các môn học và hoạt động giáo dục trong nhà trường

- Đối với chương trình giáo dục phổ thông hiện hành: Đổi mới nội dung dạy học trong chương trình theo hướng tinh giản, hiện đại, thiết thực, phù hợp với lứa tuổi; tăng cường thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn; bổ sung, cập nhật các nội dung giáo dục hướng nghiệp và được tích hợp khi dạy các môn văn hóa và tổ chức các hoạt động giáo dục phù hợp với thực tiễn. Tổ chức tốt các chủ đề trong chương trình Hoạt động giáo dục hướng nghiệp của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Đối với chương trình giáo dục phổ thông mới: Chú trọng đưa nội dung giáo dục hướng nghiệp tích hợp trong chương trình các môn học và hoạt động giáo dục theo định hướng giáo dục tích hợp khoa học - công nghệ - kỹ thuật - toán học (giáo dục STEM) trong chương trình phù hợp với xu hướng phát triển ngành nghề của địa phương, quốc gia, đáp ứng thị trường lao động, chuẩn bị điều kiện đào tạo nhân lực đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

- Đa dạng hóa, vận dụng linh hoạt các hình thức tư vấn hướng nghiệp phù hợp với lứa tuổi học sinh; cung cấp kịp thời thông tin về cơ sở giáo dục nghề nghiệp, chính sách đối với người học, chính sách ưu đãi trong giáo dục nghề nghiệp, nhu cầu các trình độ giáo dục nghề nghiệp, cơ hội khởi nghiệp, tìm kiếm việc làm, xu hướng thị trường lao động và nhu cầu sử dụng của thị trường lao động; cần tổ chức cho học sinh đi thực tế tại các cơ sở sản xuất để học sinh nhận thức trực quan, cụ thể những công việc và sản phẩm của ngành nghề để có nhận thức đúng đắn về nghề nghiệp.

- Tăng cường phối hợp giữa các cơ sở giáo dục phổ thông, các cơ quan quản lý giáo dục với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong hoạt động giáo dục hướng nghiệp cho học sinh để sau khi tốt nghiệp phổ thông các em sẵn sàng vào học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

- Xây dựng mô hình thí điểm về giáo dục hướng nghiệp, dạy nghề phổ thông đa dạng, chất lượng cao nhằm định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông tại một số Trung tâm GDNN-GDTX thuộc một số địa phương có điều kiện trước mắt như: thành phố Hải Dương, thành phố Chí Linh, huyện Tứ Kỳ, huyện Nam Sách; một số trường THCS, THPT có đủ điều kiện về cơ sở vật chất và đội ngũ, trong đáp dụng phương thức hướng nghiệp tiên tiến có sự tham gia của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các doanh nghiệp trên địa bàn.

- Cung cấp thông tin thường xuyên, kịp thời về nhu cầu ngành nghề, xu hướng thị trường lao động của địa phương và trong nước cho các cơ sở giáo dục.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và trao đổi kinh nghiệm giáo dục hướng nghiệp, phân luồng học sinh phổ thông, về các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, ngành nghề và thị trường lao động.

c) Phát triển đội ngũ giáo viên kiêm nhiệm làm nhiệm vụ tư vấn, hướng nghiệp trong các trường trung học

- Biên soạn tài liệu và xây dựng kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ giáo viên kiêm nhiệm làm công tác giáo dục hướng nghiệp theo từng cấp học; bồi dưỡng về kiến thức, kỹ năng tư vấn, phương pháp tư vấn hiện đại với sự trợ giúp của công nghệ thông tin.

- Thu hút các nhà khoa học, các nhà quản lý, giáo viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các doanh nhân tham gia làm công tác tư vấn, hướng nghiệp cho học sinh phổ thông.

d) Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học phục vụ cho giáo dục hướng nghiệp, dạy nghề phổ thông, gắn việc dạy văn hóa và dạy nghề tại các trung tâm GDNN-GDTX

- Tiếp tục hỗ trợ trung tâm GDNN-GDTX tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị dạy học phục vụ giáo dục hướng nghiệp, dạy nghề phổ thông.

- Khuyến khích các Trung tâm GDNN-GDTX mở thêm nhiều nghề phổ thông mới cho học sinh lựa chọn phù hợp với năng khiếu và hứng thú học nghề của học sinh, chú trọng đến các nghề truyền thống tại địa phương và xu hướng thị trường lao động tại các cụm, khu công nghiệp trên địa bàn.

đ) Huy động nguồn lực xã hội trong và ngoài địa phương tham gia giáo dục hướng nghiệp, định hướng phân luồng học sinh phổ thông

Huy động và khuyến khích sự tham gia của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, doanh nghiệp trong việc xây dựng chương trình, tài liệu và đánh giá kết quả giáo dục hướng nghiệp đáp ứng yêu cầu thị trường lao động; đẩy mạnh việc giới thiệu việc làm cho học sinh tốt nghiệp ở các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trnh độ trung cấp và cao đẳng; tổ chức, liên kết chặt chẽ giữa dạy nghề và tuyển dụng, sử dụng học sinh sau tốt nghiệp, giải quyết tốt giữa khâu đào tạo và việc làm; tổ chức dạy chương trình GDTX cấp THPT cho học sinh học nghề để tạo điều kiện cho các em được học liên thông ở các bậc học cao hơn.

- Xây dựng cơ chế phối hợp giữa cơ sở giáo dục phổ thông với các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các cơ sở sản xuất, kinh doanh nhằm khai thác, sử dụng các điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị dạy học phục vụ cho giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh phổ thông.

e) Tăng cường quản lý đối với giáo dục hướng nghiệp, dạy nghề phổ thông và định hướng phân luồng học sinh phổ thông

- Khai thác hiệu quả chuyên trang về giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh phổ thông trên hệ thống thông tin quản lý của ngành Giáo dục và Đào tạo.

- Thành lập bộ phận kiêm nhiệm quản lý, theo di về giáo dục hướng nghiệp, dạy nghề phổ thông và định hướng phân luồng học sinh tại các cấp quản lý giáo dục và các cơ sở giáo dục phổ thông. Thường xuyên theo dõi, đánh giá chất lượng giáo dục hướng nghiệp, dạy nghề phổ thông định hướng phân luồng học sinh phổ thông trên toàn tỉnh; tăng cường quản lý đối với giáo dục hướng nghiệp, dạy nghề phổ thông nhằm định hướng phân luồng học sinh phổ thông thực chất và hiệu quả.

- Xây dựng tài liệu đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên phù hợp với nhiệm vụ hướng nghiệp của địa phương.

- Hằng năm, sau khi có kết quả tuyển sinh vào lớp 10, Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố, Hiệu trưởng các trường THCS cung cấp đầy đủ thông tin học sinh không trúng tuyển vào lớp 10 (địa chỉ, số điện thoại) để các cơ sở GDNN - GDTX tuyển sinh dạy văn hóa chương trình GDTX cấp THPT có đào tạo nghề và các trường cao đẳng, trung cấp tiếp cận, tư vấn vào học nghề.

3. Lộ trình thực hiện

a) Từ năm 2018 đến năm 2020

- Xây dựng cơ chế phối hợp giữa các Trung tâm GDNN-GDTX, cơ sở giáo dục nghề nghiệp với các cơ sở giáo dục phổ thông trong việc trin khai thực hiện công tác giáo dục hướng nghiệp và dạy nghề phổ thông với các tiêu chí cụ thể, rõ ràng nhằm đánh giá, xếp loại thi đua của các cơ sở giáo dục, các Trung tâm GDNN-GDTX, các phòng Giáo dục và Đào theo học kỳ và năm học.

- Sở Giáo dục và Đào tạo cử cán bộ quản lý, giáo viên kiêm nhiệm làm công tác giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong trường phổ thông tham gia các lớp tập huấn do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức; Xây dựng chuyên trang thông tin về giáo dục hướng nghiệp, phân luồng trong giáo dục phổ thông trên cổng thông tin điện tử của Sở Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị trực thuộc Sở.

- Hỗ trợ thiết bị dạy học cho một số Trung tâm GDNN-GDTX và cơ sở giáo dục được lựa chọn thí điểm về giáo dục hướng nghiệp, dạy nghề phổ thông và định hướng phân luồng học sinh phổ thông tại các đơn vị trực thuộc cấp huyện.

- Sơ kết, rà soát, đánh giá thực trạng, triển khai kế hoạch thực hiện các mục tiêu của Đề án giai đoạn 2018-2020 và kế hoạch triển khai giai đoạn tiếp theo.

b) Từ năm 2020 đến năm 2025

- Tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất tại một số Trung tâm GDNN-GDTX và cơ sở giáo dục được triển khai thí điểm (hoặc đầu tư mở rộng các cơ sở giáo dục nếu có điều kiện).

- Tiến hành tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm việc triển khai kế hoạch thực hiện Đề án vào cuối năm 2025.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Nguồn ngân sách nhà nước được giao hằng năm theo phân cấp ngân sách và lồng ghép trong các chương trình, đề án được các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Nguồn thu hợp pháp của các cơ sở giáo dục; nguồn tài trợ, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân và các nguồn vốn xã hội hợp pháp khác...

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai kế hoạch thực hiện Đề án; hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, tổng hợp kết quả thực hiện; tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện; đề xuất, kiến nghị UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch trong trường hợp cần thiết.

- Chủ trì xây dựng, tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn bản quy định tiêu chí đánh giá, cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa Trung tâm GDNN-GDTX, cơ sở giáo dục nghề nghiệp với cơ sở giáo dục phổ thông trong việc thực hiện giáo dục hướng nghiệp, dạy nghề phổ thông một cách hiệu quả, nề nếp.

- Trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, quản lý chặt chẽ các cơ sở giáo dục phổ thông, Trung tâm GDNN-GDTX về công tác giáo dục hướng nghiệp, dạy nghề phổ thông và phân luồng học sinh sau THCS và sau THPT. Tổng hợp báo cáo UBND tỉnh kịp thời về việc thực hiện Đề án của các cơ sở giáo dục trong tỉnh.

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Tổ chức thực hiện và thường xuyên rà soát đề xuất hoàn thiện các chính sách hỗ trợ học nghề theo quy định hiện hành như chính sách miễn, giảm học ph; chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp; chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự.

- Chỉ đạo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh, phối hợp với ngành Giáo dục và Đào tạo xây dựng chương trình hướng nghiệp phù hợp với từng địa phương và thị trường lao động; cử cán bộ, giáo viên tham gia triển khai các hoạt động giáo dục hướng nghiệp, định hướng phân luồng học sinh trung học tại các trường THCS, THPT khi có yêu cầu.

- Chỉ đạo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cung cấp thông tin về năng lực đào tạo, thông tin tuyển sinh; tỷ lệ học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp có việc làm; thông tin về nhu cầu việc làm, thị trường lao động theo định kỳ (hàng quý, 6 tháng, hằng năm).

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo trong việc triển khai, kiểm tra, giám sát, tổng hợp kết quả thực hiện Đề án.

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo; UBND huyện, thành phố tổ chức triển khai có hiệu quả và đạt tỷ lệ phân luồng học sinh theo kế hoạch.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo cân đối, bố trí nguồn vốn đầu tư phát triển để triển khai kế hoạch thực hiện Đề án theo quy định của pháp luật.

4. Sở Tài chính

Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và cơ quan liên quan cân đối, bố trí kinh phí, ngân sách nhà nước để triển khai kế hoạch thực hiện Đề án theo quy định của pháp luật.

5. Sở Nội vụ

Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nghiên cứu, tham mưu thực hiện chính sách đối với giáo viên kiêm nhiệm làm công tác hướng nghiệp trong trường phổ thông theo đúng quy định pháp luật (nếu có).

6. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động của tổ chức Đoàn, Hội, Đội liên quan đến công tác hướng nghiệp, dạy nghề phổ thông cho học sinh.

- Chủ trì các hoạt động tuyên truyền về xây dựng xã hội học tập cho các đoàn viên, thanh niên.

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng phong trào thanh niên tình nguyện, thanh niên tài năng; vận động gây quỹ hỗ trợ thanh niên có hoàn cảnh khó khăn tham gia học tập, học nghề tại các cơ sở đào tạo nghề.

7. UBND các huyện, thành phố

- Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện; quy định trách nhiệm chỉ đạo, quản lý, kiểm tra, đôn đốc thực hiện Đề án của phòng Giáo dục và Đào tạo về công tác giáo dục hướng nghiệp, dạy nghề phổ thông và định hướng phân luồng học sinh đối với bậc học THCS.

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, chỉ đạo phòng Giáo dục và Đào tạo, phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Trung tâm GDNN - GDTX, trung tâm học tập cộng đồng... trên địa bàn tổ chức thực hiện tốt công tác giáo dục hướng nghiệp, dạy nghề phổ thông và định hướng phân luồng học sinh; tổ chức quản lý chặt để phát huy hệ thống dạy nghề tư nhân.

- Xây dựng kế hoạch phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS theo nhu cầu ngành nghề, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; huy động sự tham gia các ngành, đoàn thể tại địa phương, tổ chức tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân để triển khai tốt các giải pháp phân luồng; btrí ngân sách triển khai kế hoạch thực hiện Đ án.

- Theo dõi, đôn đốc, tổ chức kiểm tra giám sát việc triển khai kế hoạch thực hiện Đề án tại địa phương; định kỳ cuối năm báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch Đề án gửi về UBND tỉnh (qua Sở Giáo dục và Đào tạo).

- Chỉ đạo Trung tâm giáo dục Nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên đẩy mạnh có hiệu quả công tác hướng nghiệp, dạy nghề phổ thông, tư vấn nghề cho học sinh các trường THCS, THPT trên địa bàn. Tuyển sinh dạy văn hóa GDTX cấp THPT gắn với dạy nghề phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và thị trường lao động, góp phần thực hiện tốt mục tiêu phân luồng học sinh sau THCS của địa phương.

- Biểu dương, khen thưởng các doanh nghiệp, nhà đầu tư, cơ sở giáo dục và các tổ chức, cá nhân đã tham gia tích cực, hiệu quả vào công tác giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh phổ thông.

- Chỉ đạo các cơ quan phát thanh, truyền hình của địa phương xây dựng chuyên mục tuyên truyền thực hiện kế hoạch Đề án. Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong nhân dân về công tác tư vấn hướng nghiệp, dạy nghề phổ thông phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS, các cơ chế chính sách ưu đãi về học nghề bằng các giải pháp lồng ghép trong việc tổ chức các lp tại cộng đồng nhm động viên, khuyến khích lao động nông thôn và học sinh học nghề, tạo sự lan tỏa đồng thuận ngày càng cao của cộng đồng về chủ trương của Đảng và Nhà nước. Chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể huy động tối đa các đối tượng học sinh tốt nghiệp THCS trên địa bàn vào học hệ GDTX cấp THPT có tham gia học nghề.

8. Hội khuyến học tỉnh, Đài Phát thanh - Truyền hình Hải Dương, Báo Hải Dương

a) Hội Khuyến học tỉnh

- Phối hợp với chính quyền, ngành Giáo dục và Đào tạo, Hội khuyến học các cấp vận động hội viên, đoàn viên và nhân dân trong gia đình, dòng họ, tổ dân phố hưởng ứng đăng ký xây dựng “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập”. Chủ trì tổ chức đánh giá, công nhận các danh hiệu này.

- Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng dân cư; xây dựng các mô hình học tập phù hợp để thực hiện các mục tiêu của Kế hoạch.

b) Đài Phát thanh - Truyền hình Hải Dương, Báo Hải Dương

Xây dựng các chương trình, chuyên mục truyền thanh trên hệ thống loa truyền thanh; sản xuất các chương trình phát thanh, truyền hình phát sóng trên hệ thống nhằm tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về công tác phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS, công tác tư vấn, hướng nghiệp; dạy nghề phổ thông tuyên truyền gương người lao động có tay nghề cao sau khi học nghề.

V. QUY ĐỊNH VỀ KIỂM TRA, GIÁM SÁT VÀ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

- Sở Giáo dục và Đào tạo (cơ quan thường trực thực hiện Kế hoạch) chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng tiêu chí đánh giá, tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án của các sở, ngành, địa phương, các tổ chức như trách nhiệm đã phân công.

- Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết hằng năm.

- Trước ngày 31 tháng 12 hằng năm, các cơ quan, đơn vị gửi báo cáo tổng kết năm về Sở Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

- y ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ban ngành; y ban nhân dân các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch triển khai tổ chức thực hiện đảm bảo đúng quy định và thời gian. Trong quá trình tổ chức và triển khai thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc các đơn vị phản ánh về Sở Giáo dục và Đào tạo để tổng hp báo cáo y ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Bộ GD&ĐT (để báo cáo);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch;
- VP: Tnh ủy, HĐND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Các Sở: GDĐT, LĐTBXH, KHĐT, TC, NV;
-
Đoàn TNCSHCM tỉnh, Hội KH tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Báo Hải Dương, Đài PT-TH Hải Dương;
- Lãnh đạo VP.UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KGVX (50).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lương Văn Cầu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2410/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu2410/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/07/2019
Ngày hiệu lực19/07/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2410/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 2410/KH-UBND 2019 giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh Hải Dương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 2410/KH-UBND 2019 giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh Hải Dương
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu2410/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hải Dương
        Người kýLương Văn Cầu
        Ngày ban hành19/07/2019
        Ngày hiệu lực19/07/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Kế hoạch 2410/KH-UBND 2019 giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh Hải Dương

            Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 2410/KH-UBND 2019 giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh Hải Dương

            • 19/07/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 19/07/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực