Văn bản khác 242/KH-UBND

Kế hoạch 242/KH-UBND về phát triển dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 tỉnh Lào Cai năm 2019

Nội dung toàn văn Kế hoạch 242/KH-UBND 2019 phát triển dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 mức độ 4 Lào Cai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 242/KH-UBND

Lào Cai, ngày 04 tháng 07 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3, MỨC ĐỘ 4 TỈNH LÀO CAI NĂM 2019

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021;

Căn cứ Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/03/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025;

Căn cứ Quyết định số 846/QĐ-TTg ngày 09/06/2017 của Thtướng Chính phủ Ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thực hiện tại các bộ, ngành, địa phương năm 2017;

Căn cứ Quyết định số 877/QĐ-TTg ngày 18/07/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 để các bộ, ngành, địa phương thực hiện trong các năm 2018-2019;

Căn cứ Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 30/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại các bộ, ngành, địa phương;

Triển khai Kế hoạch số 113/KH-UBND ngày 14/3/2019 của UBND tỉnh Lào Cai triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh Quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành Kế hoạch phát triển dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 tỉnh Lào Cai năm 2019, với những nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

a) Tiếp tục đẩy mạnh công khai, minh bạch trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính (TTHC); nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước trong việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 nhằm nâng cao chất lượng và thái độ phục vụ, sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp, góp phần cải cách hành chính, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

b) Tổ chức thực hiện cung cấp ít nhất 30% số dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền ở mức độ 4; đẩy mạnh phương thức tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích.

c) Tuyên truyền, vận động người dân, doanh nghiệp tiếp cận và sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên hệ thống Dịch vụ hành chính công của tỉnh.

2. Yêu cầu:

a) Xác định cụ thể, rõ ràng trách nhiệm triển khai, thời hạn thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, đảm bảo tiết kiệm thời gian, chi phí và hoàn thành đúng tiến độ.

b) Huy động được sự tham gia của các cơ quan, đơn vị, cá nhân, tổ chức để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, cải cách TTHC. Kịp thời phát hiện và xử lý những vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ trong cung cấp TTHC của các cơ quan nhà nước của tỉnh.

II. NỘI DUNG:

1. Triển khai các TTHC cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, giai đoạn 1 năm 2019:

a) Các TTHC thực hiện theo dịch vụ công mức độ 3: 289 TTHC.

b) Các TTHC thực hiện theo dịch vụ công mức độ 4: 572 TTHC.

(Có phụ lục chi tiết danh mục các TTHC thực hiện mức độ 3, 4 kèm theo)

Khuyến khích các Sở, ngành, địa phương chủ động thực hiện cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 ngoài danh mục đã được UBND tỉnh phê duyệt nêu trên và áp dụng theo quy định tại Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát TTHC và TTHC đó có số lượng hồ sơ giao dịch lớn.

2. Triển khai các TTHC cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, giai đoạn 2 năm 2019:

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương:

a) Tiếp tục rà soát, đăng ký điều chỉnh, bổ sung danh mục dịch vụ công mức độ 3, 4. Trong đó, số lượng TTHC phải đảm bảo được tối thiểu 30% trên tổng số TTHC của cơ quan, đơn vị, địa phương mình được cung cấp ở mức độ 4; đối với các TTHC cung cấp ở mức độ 1, 2 phải làm rõ nguyên nhân, lý do vì sao không cung cấp được ở mức độ 3, 4.

b) Hoàn thành việc rà soát và đăng ký triển khai dịch vụ công mức độ 3, 4 giai đoạn 2, gửi về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 20/9/2019 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

3. Giải pháp triển khai:

a) Đối với các TTHC có đối tượng sử dụng là các tổ chức, cơ quan nhà nước:

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương khi cung cấp các dịch vụ công mức độ 3, 4 mà đối tượng sử dụng dịch vụ là các tổ chức, cơ quan nhà nước thì không nhận hồ sơ tại bộ phận một cửa và yêu cầu các tổ chức, cơ quan nhà nước đó phải nộp hồ sơ trên dịch vụ công mức độ 3, 4 (trừ khi hồ sơ đó có khối lượng lớn không quét được thành file *.pdf gửi qua mạng).

b) Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính:

- Duy trì và thực hiện tiếp nhận, xử lý kịp thời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp gửi đến Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị tại các địa chỉ: https://nguoidan.chinhphu.vn/; https://doanhnghiep.chinhphu.vn/ và trên Chuyên mục hỏi đáp của Cổng thông tin điện tử tỉnh.

- Cập nhật và công khai đầy đủ các phản ánh, kiến nghị được gửi bằng văn bản, điện thoại, fax, thư điện tử vào các Hệ thống thông tin trên để xử lý theo quy định của pháp luật.

- Công khai địa chỉ và số điện thoại tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính; phân loại, hướng dẫn và chuyển phản ánh, kiến nghị tới cơ quan hành chính nhà nước, người có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật, góp phần hạn chế tiêu cực, tạo thuận lợi cho người dân khi tham gia giải quyết TTHC.

c) Công tác truyền thông, vận động:

- Ứng dụng các phương pháp truyền thông hiện đại kết hợp với truyền thống để thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm, tránh lãng phí. Kịp thời phát hiện, giới thiệu những mô hình mới, việc làm hay đạt hiệu quả cao trong triển khai, vận hành, khai thác, sử dụng hệ thống Dịch vụ hành chính công trên cả 3 cấp của tỉnh.

- Giới thiệu chung về dịch vụ công trực tuyến; Lợi ích khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến; Thông tin chung và kết quả triển khai hệ thống phần mềm một cửa điện tử dùng chung trên cả 3 cấp của tỉnh; danh sách các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 dùng chung của tỉnh; Giải đáp thắc mắc khi sử dụng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 hiệu quả.

- Truyền thông, vận động thông qua việc gửi tin nhắn tới các thuê bao di động, trên hệ thống nhắn tin mạng xã hội Zalo cho các thuê bao trên địa bàn tỉnh với nội dung: “UBND tỉnh Lào Cai hiện đang cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tại địa chỉ https://dichvucong.laocai.gov.vn”; Đồng thời hướng dẫn các tổ chức, cơ quan nhà nước và người dân tra cứu trạng thái giải quyết hồ sơ TTHC thông qua Cổng Hành chính công tỉnh Lào Cai trên mạng xã hội Zalo.

- Xây dựng các chuyên mục, bài viết tuyên truyền trên hệ thống báo chí của tỉnh và các cơ quan báo chí Trung ương có ký thỏa thuận hợp tác với UBND tỉnh; Xây dựng các clip phóng sự chuyên đề; tổ chức các buổi tọa đàm truyền hình có sự tham gia của các chuyên gia về CNTT, cải cách hành chính, người dân, doanh nghiệp,... đtuyên truyền trên Đài Phát thanh, truyền hình tỉnh; Đài Truyền thanh, truyền hình, Trung tâm Văn hóa, thể thao và truyền thông các huyện/thành phố.

- Xây dựng các chuyên mục, các bài viết, clip tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh; Cổng thông tin điện tử thành viên các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phvà trên trang mạng xã hội của tỉnh.

- In các poster, tờ gấp tuyên truyền tại bộ phận “một cửa” của các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố; tại các điểm hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến của UBND các huyện, thành ph.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Thông tin và Truyền thông:

a) Chủ trì, tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch đã đề ra; báo cáo kịp thời để xử lý những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

b) Chủ trì, phối hp với Văn phòng UBND tỉnh chịu trách nhiệm tham mưu cho UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc việc triển khai và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện.

c) Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện các giải pháp tổ chức thực hiện vtuyên truyền, vận động người dân, doanh nghiệp tiếp cận và sử dụng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.

2. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố:

a) Tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của kế hoạch này và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh kết quả triển khai tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

b) Chỉ đạo Bộ phận Một cửa của đơn vị mình chủ động tuyên truyền, vận động người dân, doanh nghiệp tiếp cận và sử dụng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; ứng dụng mạng xã hội Zalo trong tra cứu trạng thái giải quyết hồ sơ TTHC.

c) Báo cáo kết quả thực hiện dịch vụ công mức độ 3, 4 về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 15/12/2019 để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Trên đây là Kế hoạch phát triển dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 tỉnh Lào Cai năm 2019, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- TT. UBND tỉnh;
- Các S
, ban, ngành thuộc UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Báo Lào Cai; Đài PT-TH tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử t
nh;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Lưu: VT, VX
1, KSTT1,2.

CHỦ TỊCH
Đặng Xuân Phong

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN THEO DỊCH VỤ CÔNG MỨC ĐỘ 3, MỨC ĐỘ 4 NĂM 2019
(Kèm theo Kế hoạch số 242/KH-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tnh Lào Cai)

STT

N THỦ TỤC

LĨNH VỰC

MỨC ĐỘ

I

Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh (07 TTHC mức độ 3; 07 TTHC mức độ 4):

 

 

1

Xác nhận đán bảo vệ môi trường đơn giản

Môi trường

Mức độ 4

2

Đăng ký nội quy lao động của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp

Lao động

Mức độ 4

3

Cấp lại giấy phép lao động cho lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Lao động

Mức độ 4

4

Cấp giấy phép lao động cho lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Lao động

Mức độ 4

5

Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động

Lao động

Mức độ 3

6

Điều chỉnh tên dự án đầu tư, tên và địa chỉ nhà đầu tư trong Giy chứng nhận đăng ký đầu tư

Đầu tư tại Việt Nam

Mức độ 4

7

Điều chỉnh dự án đu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài

Đầu tư tại Việt Nam

Mức độ 3

8

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Đầu tư tại Việt Nam

Mức độ 3

9

Hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Đầu tư tại Việt Nam

Mức độ 3

10

Nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Đầu tư tại Vit Nam

Mức độ 3

11

Chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC

Đu tư tại Việt Nam

Mức độ 3

12

Đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương

Đầu tư tại Việt Nam

Mức độ 4

13

Cung cấp thông tin về dự án đầu tư

Đầu tư tại Việt Nam

Mức độ 4

14

Bảo đảm đầu tư trong trường hợp không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư

Đầu tư tại Việt Nam

Mức độ 3

II

Ban Dân tộc (02 TTHC mức độ 4):

 

 

1

Đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Dân tộc

Mức độ 4

2

Công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Dân tộc

Mức độ 4

III

Sở Công thương (06 TTHC mức độ 3; 25 TTHC mức độ 4):

 

 

1

Thông báo hoạt động khuyến mại

Thương mại

Mức độ 4

2

Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại

Thương mại

Mức độ 4

3

Đăng ký hoạt động khuyến mại đối với chương trình khuyến mại mang tính chất may ri thực hiện trên địa bàn 01 tnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thương mại

Mức độ 4

4

Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại đối với chương trình khuyến mại mang tính chất may ri thực hiện trên địa bàn 01 tnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thương mại

Mức độ 4

5

Chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam thuộc thẩm quyền cấp của Cơ quan cấp Giấy phép

Thương mại

Mức độ 4

6

Xác nhận thông báo tiếp nhận hồ sơ tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo của doanh nghiệp bán hàng da cấp

Thương mại

Mức độ 4

7

Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo

Thương mại

Mức độ 4

8

Đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương

Thương mại

Mức độ 4

9

Đăng ký sa đi, bổ sung nội dung hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương

Thương mại

Mức độ 4

10

Chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương

Thương mại

Mức độ 4

11

Tiếp nhận, rà soát Biu mẫu kê khai giá thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

Thương mại

Mức độ 4

12

Tiếp nhận, rà soát biểu mẫu đăng ký giá thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

Thương mại

Mức độ 4

13

Đăng ký hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung

Thương mại

Mức độ 4

14

Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam

Thương mại

Mức độ 4

15

Đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam

Thương mại

Mức độ 4

16

Đăng ký thay đổi, bổ sung dấu nghiệp vụ

Thương mại

Mức độ 4

17

Đăng ký dấu nghiệp vụ giám định thương mại

Thương mại

Mức độ 4

18

Đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam

Thương mại

Mức độ 4

19

Cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực cho các đối tượng thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương

Công nghiệp

Mức độ 4

20

Cấp lại thẻ Kiểm tra viên điện lực cho các đối tượng thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương trường hợp thẻ bị mất hoặc bị hỏng thẻ

Công nghiệp

Mức độ 4

21

Huấn luyện và cấp mới thẻ an toàn điện

Công nghiệp

Mức độ 4

22

Cp lại thẻ an toàn điện

Công nghiệp

Mức độ 4

23

Huấn luyện và cấp sửa đổi, bổ sung thẻ an toàn điện

Công nghiệp

Mức độ 4

24

Cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá

Thương mại

Mức độ 3

25

Cấp lại Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá

Thương mại

Mức độ 3

26

Cấp sa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá

Thương mại

Mức độ 3

27

Cấp sa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu

Thương mại

Mức độ 4

28

Cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu

Thương mại

Mức độ 3

29

Cấp lại giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm)

Công nghiệp

Mức độ 4

30

Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm)

Công nghiệp

Mức độ 3

31

Cấp giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm)

Công nghiệp

Mức độ 3

IV

Sở Giáo dục và Đào tạo (17 TTHC mức độ 3; 25 TTHC mức độ 4):

 

 

1

Thành lập trường trung học phổ thông công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học phổ thông tư thục

Giáo dục và Đào tạo

Mức độ 3

2

Cho phép trường trung học phổ thông hoạt động trở lại

Giáo dục và Đào tạo

Mức độ 3

3

Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông

Giáo dục và Đào tạo

Mức độ 3

4

Giải thể trường trung học phổ thông (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường trung học phổ thông)

Giáo dục và Đào tạo

Mức độ 3

5

Thành lập trường trung học phổ thông chuyên công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học phthông chuyên tư thục

Giáo dục và Đào tạo

Mức độ 3

6

Cho phép trường trung học ph thông chuyên hoạt động trở lại

Giáo dục và Đào tạo

Mức độ 3

7

Sáp nhập, chia, tách trường trung học ph thông chuyên

Giáo dục và Đào tạo

Mức độ 3

8

Gii thể trường trung học ph thông chuyên

Giáo dục và Đào tạo

Mức độ 3

9

Thành lập trường phthông dân tộc nội trú

Giáo dục và Đào tạo

Mức độ 3

10

Sáp nhập, chia, tách trường ph thông dân tộc nội trú

Giáo dục và Đào tạo

Mức độ 3

11

Giải thể trường phổ thông dân tộc nội trú (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường)

Giáo dục và Đào tạo

Mức độ 3

12

Thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học

Giáo dục và Đào tạo

Mức độ 4

13

Cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục

Giáo dục và Đào tạo

Mức độ 4

14

Cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục trở lại

Giáo dục và Đào to

Mức độ 4

15

Sáp nhập, chia, tách trung tâm ngoại ngữ, tin học

Giáo dục và Đào to

Mức độ 4

16

Giải thể trung tâm ngoại ngữ, tin học (theo đề nghị của cá nhân tổ chức thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học)

Giáo dục và Đào tạo

Mức độ 4

17

Thành lập trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập công lập hoặc cho phép thành lp trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập tư thục.

Giáo dục và Đào tạo

Mức độ 4

18

Cho phép trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập hoạt động giáo dục

Giáo dục và Đào to

Mức độ 4

19

Cho phép hoạt động giáo dục nghề nghiệp trở lại đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp

Giáo dục và Đào tạo

Mức độ 4

20

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp

Giáo dục và Đào tạo

Mức độ 4

21

Đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp

Giáo dục và Đào tạo

Mức độ 3

22

Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

Giáo dục và Đào tạo

Mức độ 4

23

Điều chỉnh, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vn du học

Giáo dục và Đào tạo

Mức độ 4

24

Đnghị được kinh doanh dịch vụ tư vấn du học trở lại

Giáo dục và Đào tạo

Mức độ 3

25

Xác nhận hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa

Giáo dục và Đào tạo

Mức độ 4

26

Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm đối với cấp trung học phổ thông

Giáo dục và Đào tạo

Mức độ 4

27

Cấp Chứng nhận trường mầm non đạt kiểm định chất lượng giáo dục

Giáo dục và Đào tạo

Mức độ 4

28

Cấp Chứng nhận trường trung học đạt kiểm định chất lượng giáo dục

Giáo dục và Đào tạo

Mức độ 4

29

Công nhận huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ

Giáo dục và Đào tạo

Mức độ 4

30

Chuyn trường đối với học sinh trung học phổ thông

Giáo dục và Đào tạo

Mức độ 4

31

Xin học lại tại trường khác đối với học sinh trung học

Giáo dục và Đào tạo

Mức độ 4

32

Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh trung học phổ thông là người dân tộc Kinh

Giáo dục và Đào tạo

Mức độ 3

33

Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh trung học phổ thông là người dân tộc thiểu số

Giáo dục và Đào tạo

Mức độ 4

34

Hỗ trợ học tập đối với học sinh trung học phổ thông các dân tộc thiểu số rất ít người

Giáo dục và Đào tạo

Mức độ 3

35

Đnghị miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh, sinh viên

Giáo dục và Đào tạo

Mức độ 4

36

Đăng ký dự thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin

Quy chế thi, tuyển sinh

Mức độ 4

37

Đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông

Quy chế thi, tuyển sinh

Mức độ 4

38

Đăng ký dự thi trung học phổ thông quốc gia

Quy chế thi, tuyển sinh

Mức độ 3

39

Phúc khảo bài thi trung học phổ thông quốc gia

Quy chế thi, tuyển sinh

Mức độ 3

40

Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc

Hệ thống văn bằng, chứng chỉ

Mức độ 4

41

Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ

Hệ thống văn bằng, chứng chỉ

Mức độ 4

42

Công nhận văn bằng tốt nghiệp các cấp học phổ thông do cơ sở nước ngoài cấp

Hệ thống văn bằng, chứng chỉ

Mức độ 4

V

Sở Kế hoạch và Đầu tư (07 TTHC mức độ 3; 55 TTHC mức độ 4):

 

 

1

Đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân

Thành lập và Hoạt động của DN

Mức độ 4

2

Đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên

Thành lập và Hoạt động của DN

Mức độ 4

3

Đăng ký thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên

Thành lập và Hoạt động của DN

Mức độ 4

4

Đăng ký thành lập công ty cổ phần

Thành lập và Hoạt động của DN

Mức độ 4

5

Đăng ký thành lập công ty hợp danh

Thành lập và Hoạt động của DN

Mức độ 4

6

Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

Thành lập và Hoạt động của DN

Mức độ 4

7

Đăng ký đổi tên doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

Thành lập và Hoạt động của DN

Mức độ 4

8

Đăng ký thay đổi thành viên hợp danh

Thành lập và Hoạt động của DN

Mức độ 4

9

Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần

Thành lập và Hoạt động của DN

Mức độ 4

10

Đăng ký thay đổi vốn điều lệ, thay đổi tỷ lệ vốn góp (đối với công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

Thành lập và Hoạt động của DN

Mức độ 4

11

Đăng ký thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

Thành lập và Hoạt động của DN

Mức độ 4

12

Đăng ký thay đổi chsở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đối với trường hợp chsở hữu công ty chuyển nhượng toàn bộ vốn điều lệ cho một cá nhân hoặc một tổ chức

Thành lập và Hoạt động của DN

Mức độ 4

13

Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền về sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước

Thành lập và Hoạt động của DN

Mức độ 4

14

Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do thừa kế

Thành lập và Hoạt động của DN

Mức độ 4

15

Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do có nhiều hơn một cá nhân hoặc nhiều hơn một tổ chức được thừa kế phần vốn của chsở hữu, công ty đăng ký chuyển đổi sang loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

Thành lập và Hoạt động của DN

Mức độ 4

16

Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tặng cho toàn bộ phần vốn góp

Thành lập và Hoạt động của DN

Mức độ 4

17

Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do chuyển nhượng, tặng cho một phần vn điều lệ cho tổ chức hoặc cá nhân khác hoặc công ty huy động thêm vốn góp từ cá nhân hoặc tổ chức khác

Thành lập và Hoạt động của DN

Mức độ 4

18

Đăng ký thay đổi chdoanh nghiệp tư nhân trong trường hợp bán, tặng cho doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp chết, mất tích

Thành lập và Hoạt động của DN

Mức độ 4

19

Đăng ký doanh nghiệp thay thế nội dung đăng ký kinh doanh trong Giấy phép đầu tư, Giấy chng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương khác

Thành lập và Hoạt động của DN

Mức độ 4

20

Thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

Thành lập và Hoạt động của DN

Mức độ 4

21

Thông báo thay đổi vốn đầu tư của chdoanh nghiệp tư nhân

Thành lập và Hoạt động của DN

Mức độ 4

22

Thông báo thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập công ty cổ phần

Thành lập và Hoạt động của DN

Mức độ 4

23

Thông báo thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài trong công ty cổ phần chưa niêm yết

Thành lập và Hoạt động của DN

Mức độ 4

24

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế

Thành lập và Hoạt động của DN

Mức độ 4

25

Thông báo thay đổi thông tin người quản lý doanh nghiệp, thông tin người đại diện theo ủy quyền (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

Thành lập và Hoạt động của DN

Mức độ 4

26

Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

Thành lập và Hoạt động của DN

Mức độ 4

27

Thông báo sử dụng, thay đổi, hủy mẫu con dấu (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

Thành lập và Hoạt động của DN

Mức độ 4

28

Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện trong nước (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

Thành lập và Hoạt động của DN

Mức độ 4

29

Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện nước ngoài (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

Thành lập và Hoạt động của DN

Mức độ 4

30

Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện (đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương)

Thành lập và Hoạt động của DN

Mức độ 4

31

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện thay thế cho nội dung đăng ký hoạt động trong Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện do cơ quan đăng ký đầu tư cấp mà không thay đổi nội dung đăng ký hoạt động

Thành lập và Hoạt động của DN

Mức độ 4

32

Thông báo lập địa điểm kinh doanh (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

Thành lập và Hoạt động của DN

Mức độ 4

33

Thông báo lập địa điểm kinh doanh (đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương)

Thành lập và Hoạt động của DN

Mức độ 4

34

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

Thành lập và Hoạt động của DN

Mức độ 4

35

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện (đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương)

Thành lập và Hoạt động của DN

Mức độ 4

36

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký địa điểm kinh doanh (đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương)

Thành lập và Hoạt động của DN

Mức độ 4

37

Thông báo cập nhật thông tin cổ đông là cá nhân nước ngoài, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài (đối với công ty cổ phần)

Thành lập và Hoạt động của DN

Mức độ 4

38

Thông báo cho thuê doanh nghiệp tư nhân

Thành lập và Hoạt động của DN

Mức độ 4

39

Đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên từ việc chia doanh nghiệp

Thành lập và Hoạt động của DN

Mức độ 4

40

Đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên từ việc chia doanh nghiệp

Thành lập và Hoạt động của DN

Mức độ 4

41

Đăng ký thành lập công ty cổ phần từ việc chia doanh nghiệp

Thành lập và Hoạt động của DN

Mức độ 4

42

Đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên từ việc tách doanh nghiệp

Thành lập và Hoạt động của DN

Mức độ 4

43

Đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên từ việc tách doanh nghiệp

Thành lập và Hoạt động của DN

Mức độ 4

44

Đăng ký thành lập công ty cổ phần từ việc tách doanh nghiệp

Thành lập và Hoạt động của DN

Mức độ 4

45

Hợp nhất doanh nghiệp (đối với công ty TNHH, công ty cổ phần và công ty hợp danh)

Thành lập và Hoạt động của DN

Mức độ 4

46

Sáp nhập doanh nghiệp (đối với công ty TNHH, công ty cổ phần và công ty hợp danh)

Thành lập và Hoạt động của DN

Mức độ 4

47

Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần

Thành lập và Hoạt động của DN

Mức độ 3

48

Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Thành lập và Hoạt động của DN

Mức độ 3

49

Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

Thành lập và Hoạt động của DN

Mức độ 3

50

Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn

Thành lập và Hoạt động của DN

Mức độ 3

51

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Thành lập và Hoạt động của DN

Mức độ 4

52

Cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nhưng không thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế

Thành lập và Hoạt động của DN

Mức độ 4

53

Cập nhật bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp

Thành lập và Hoạt động của DN

Mức độ 4

54

Thông báo chào bán cổ phần riêng lcủa công ty cổ phần không phải là công ty cổ phần đại chúng

Thành lập và Hoạt động của DN

Mức độ 4

55

Thông báo tạm ngừng kinh doanh

Thành lập và Hoạt động ca DN

Mức độ 4

56

Thông báo về việc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo

Thành lập và Hoạt động của DN

Mức độ 4

57

Giải thể doanh nghiệp

Thành lập và Hoạt động của DN

Mức độ 3

58

Giải thdoanh nghiệp trong trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc theo quyết định của Tòa án

Thành lập và Hoạt động của DN

Mức độ 3

59

Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

Thành lập và Hoạt động của DN

Mức độ 3

60

Hiệu đính thông tin đăng ký doanh nghiệp

Thành lập và Hoạt động của DN

Mức độ 4

61

Đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương

Đầu tư tại Việt Nam

Mức độ 4

62

Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh tại Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh)

Đầu tư tại Việt Nam

Mức độ 4

VI

Sở Khoa học và Công nghệ (33 TTHC mức độ 3; 17 TTHC mức độ 4):

 

 

1

Công bố sử dụng dấu định lượng

Tiêu chuẩn đo lường chất lượng

Mức độ 3

2

Điều chỉnh nội dung bn công bsử dụng dấu định lượng

Tiêu chuẩn đo lường chất lượng

Mức độ 4

3

Đăng ký kiểm tra nhà nước về đo lường đối với phương tiện đo, lượng của hàng đóng gói sẵn nhập khẩu

Tiêu chuẩn đo lường chất lượng

Mức độ 3

4

Cấp Giấy xác nhận đăng ký hoạt động xét tặng giải thưng chất lượng sản phẩm, hàng hoá của tổ chức, cá nhân

Tiêu chuẩn đo lường chất lượng

Mức độ 4

5

Đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quchứng nhận hợp chuẩn của tổ chức chứng nhận

Tiêu chuẩn đo lường chất lượng

Mức độ 3

6

Đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh

Tiêu chuẩn đo lường chất lượng

Mức độ 3

7

Đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa sn xuất trong nước, dịch vụ, quá trình, môi trường được quản lý bi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Tiêu chuẩn đo lường chất lượng

Mức độ 3

8

Đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu, dịch vụ, quá trình, môi trường được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quắc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Tiêu chuẩn đo lường chất lượng

Mức độ 3

9

Kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ theo phân cấp

Tiêu chuẩn đo lường chất lượng

Mức độ 3

10

Cấp lại Quyết định chđịnh tổ chức đánh giá sự phù hợp

Tiêu chuẩn đo lường chất lượng

Mức độ 4

11

Cấp mới Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất ăn mòn (thuộc loại 8) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa

Tiêu chuẩn đo lường chất lượng

Mức độ 3

12

Cấp bổ sung Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất ăn mòn (thuộc loại 8) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa

Tiêu chuẩn đo lường chất lượng

Mức độ 3

13

Cấp lại Giấy phép vận chuyn hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất ăn mòn (thuộc loại 8) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội đa

Tiêu chuẩn đo lường chất lượng

Mức độ 3

14

Miễn gim kiểm tra chất lượng hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu

Tiêu chuẩn đo lường chất lượng

Mức độ 4

15

Thay đổi, bổ sung phạm vi, lĩnh vực đánh giá sự phù hợp được chđịnh

Tiêu chuẩn đo lường chất lượng

Mức độ 4

16

Cấp Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp

Sở hữu trí tuệ

Mức độ 4

17

Cấp lại Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp

Sở hữu trí tuệ

Mức độ 4

18

Tuyn chọn, giao trực tiếp tổ chức ch trì dự án thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020 (đối với dự án địa phương quản lý)

Sở hữu trí tuệ

Mức độ 3

19

Đnghị thay đổi, điều chỉnh trong quá trình thực hiện dự án thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020 (đối với dự án địa phương qun lý)

Sở hữu trí tuệ

Mức độ 3

20

Đề nghị chấm dứt hợp đồng trong quá trình thực hiện dự án thuộc Chương trình phát trin tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020 (đối vi dự án địa phương quản lý)

Sở hữu trí tuệ

Mức độ 3

21

Đánh giá, nghiệm thu và công nhận kết quả thực hiện dự án thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020 (đối với dự án địa phương quản lý)

Sở hữu trí tuệ

Mức độ 3

22

Khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế

Năng lượng nguyên tử

Mức độ 4

23

Cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế)

Năng lượng nguyên tử

Mức độ 3

24

Gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế)

Năng lượng nguyên t

Mức độ 3

25

Sửa đổi, bsung giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế)

Năng lượng nguyên tử

Mức độ 3

26

Cấp lại giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế)

Năng lượng nguyên tử

Mức độ 3

27

Cấp và cấp lại chứng chỉ nhân viên bức xạ (người phụ trách an toàn cơ sở X-quang chẩn đoán trong y tế)

Năng lượng nguyên t

Mức độ 3

28

Phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ hạt nhân cấp cơ sở (đối với công việc sử dụng thiết bị X-quang y tế)

Năng lượng nguyên tử

Mức độ 3

29

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lần đầu cho tổ chức khoa học và công nghệ

Hoạt động khoa học và công nghệ

Mức độ 3

30

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ

Hoạt động khoa học và công nghệ

Mức độ 3

31

Thay đổi, bổ sung nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ

Hoạt động khoa học và công nghệ

Mức độ 3

32

Cấp Giấy chứng nhận hoạt động lần đầu cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ

Hoạt động khoa học và công nghệ

Mức độ 4

33

Cấp lại Giấy chứng nhận hoạt động cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ

Hoạt động khoa học và công nghệ

Mức độ 4

34

Thay đổi, bổ sung nội dung Giấy chứng nhận hoạt động cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ

Hoạt động khoa học và công nghệ

Mức độ 4

35

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước.

Hoạt động khoa học và công nghệ

Mức độ 3

36

Thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước mà có tiềm ẩn yếu tố ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, quốc phòng, an ninh, môi trường, tính mạng, sức khỏe con người.

Hoạt động khoa học và công nghệ

Mức độ 3

37

Đánh giá đồng thời thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước mà có tiềm ẩn yếu tố ảnh hưng đến lợi ích quốc gia, quc phòng, an ninh, môi trường, tính mạng, sức khỏe con người.

Hoạt động khoa học và công nghệ

Mức độ 3

38

Thủ tục bổ nhiệm giám định viên tư pháp

Hoạt động khoa học và công nghệ

Mức độ 4

39

Thủ tục miễn nhiệm giám định viên tư pháp

Hoạt động khoa học và công nghệ

Mức độ 4

40

Đặt và tặng giải thưởng về khoa học và công nghệ của tổ chức, cá nhân cư trú hoặc hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

Hoạt động khoa học và công nghệ

Mức độ 4

41

Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước và nhiệm vụ khoa học và công nghệ do quỹ của Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ tài trợ thuộc phạm vi quản lý của tnh, thành phố trực thuộc trung ương

Hoạt động khoa học và công nghệ

Mức độ 3

42

Thủ tục đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước

Hoạt động khoa học và công nghệ

Mức độ 3

43

Đăng ký thông tin kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được mua bng ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tnh, thành phố trực thuộc trung ương

Hoạt động khoa học và công nghệ

Mức độ 3

44

Công nhận kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ do tổ chức, cá nhân tự đầu tư nghiên cứu

Hoạt động khoa học và công nghệ

Mức độ 4

45

Hỗ trợ phát triển tổ chức trung gian của thị trường khoa học và công nghệ

Hoạt động khoa học và công nghệ

Mức độ 4

46

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ (trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Khoa học và Công nghệ)

Hoạt động khoa học và công nghệ

Mức độ 3

47

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung chuyển giao công nghệ (trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Khoa học và Công nghệ)

Hoạt động khoa học và công nghệ

Mức độ 3

48

Giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cấp tnh

Hoạt động khoa học và công nghệ

Mức độ 4

49

Cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

Hoạt động khoa học và công nghệ

Mức độ 3

50

Cấp thay đổi nội dung, cấp lại Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Hoạt động khoa học và công nghệ

Mức độ 3

VII

Sở Lao động, thương binh và Xã hội (08 TTHC mức độ 3; 26 TTHC mức độ 4):

 

 

1

Đăng ký công bố hợp quy sản phẩm hàng hóa

An toàn, VSLĐ

Mức độ 4

2

Khai báo thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động

An toàn, VSLĐ

Mức độ 4

3

Hỗ trợ kinh phí đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp; khám bệnh nghề nghiệp; cha bệnh nghề nghiệp; phục hồi chức năng lao động cho người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

An toàn, VSLĐ

Mức độ 3

4

Hỗ trợ kinh phí huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho doanh nghiệp

An toàn, VSLĐ

Mức độ 3

5

Hỗ trợ huấn luyện thông qua Tổ chức huấn luyện cho người lao động khu vực không có hợp đồng lao động

An toàn, VSLĐ

Mức độ 3

6

Cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng B, Giấy chứng nhận doanh nghiệp đủ điều kiện tự huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng B

An toàn, VSLĐ

Mức độ 3

7

Gia hạn, sửa đổi, bổ sung, cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng B, Giấy chứng nhận doanh nghiệp đủ điều kiện tự huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng B

An toàn, VSLĐ

Mức độ 3

8

Đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp

Lao động - Tiền lương - Quan hệ lao động

Mức độ 4

9

Gửi thỏa ước lao động tập thể cấp doanh nghiệp

Lao động - Tiền lương - Quan hệ lao động

Mức độ 4

10

Cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm

Việc làm

Mức độ 3

11

Cấp lại giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm

Việc làm

Mức độ 4

12

Gia hạn giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm

Việc làm

Mức độ 3

13

Đăng ký hp đồng cá nhân

Lao động ngoài nước

Mức độ 4

14

Đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập dưới 90 ngày

Lao động ngoài nước

Mức độ 4

15

Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài

Lao động ngoài nước

Mức độ 4

16

Đnghị tuyển người lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyển người lao động nước ngoài

Lao động ngoài nước

Mức độ 3

17

Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động

Lao động ngoài nước

Mức độ 4

18

Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Lao động ngoài nước

Mức độ 4

19

Cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Lao động ngoài nước

Mức độ 4

20

Di chuyển hồ sơ người có công với cách mạng

Người có công

Mức độ 4

21

Đính chính thông tin trên bia mộ liệt sĩ

Người có công

Mức độ 4

22

Hỗ trợ, di chuyển hài cốt liệt sĩ

Người có công

Mức độ 4

23

Đề nghị chấm dứt hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân

Phòng chống TNXH

Mức độ 4

24

Gia hạn Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân

Phòng chống TNXH

Mức độ 4

25

Sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân

Phòng chống TNXH

Mức độ 4

26

Cấp lại Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân

Phòng chng TNXH

Mức độ 4

27

Cấp Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân

Phòng chống TNXH

Mức độ 4

28

Giải thể trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Giáo dục nghề nghiệp

Mức độ 4

29

Chấm dứt hoạt động phân hiệu của trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và phân hiệu của trường trung cấp tư thục trên địa bàn

Giáo dục nghề nghiệp

Mức độ 4

30

Quyết định công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật

Bảo trợ xã hội

Mức độ 4

31

Gia hạn Quyết định công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật

Bảo trợ xã hội

Mức độ 4

32

Đăng ký thành lập, đăng ký thay đổi nội dung hoặc cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền của Sở Lao động - TBXH

Bảo trợ xã hội

Mức độ 4

33

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyn của Sở Lao động - TBXH

Bảo trợ xã hội

Mức độ 4

34

Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em

Trẻ em

Mức độ 4

VIII

Sở Nội vụ (14 TTHC mức độ 3; 25 TTHC mức độ 4):

 

 

1

Đăng ký sa đi hiến chương của tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động một tỉnh

Tôn giáo

Mức độ 3

2

Cấp bn sao và chứng thực lưu trữ.

Văn thư Lưu trữ

Mức độ 3

3

Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo nhiều huyện thuộc một tỉnh

Tôn giáo

Mức độ 4

4

Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo nhiều huyện thuộc một tỉnh

Tôn giáo

Mức độ 4

5

Thông báo cách chức, bãi nhiệm chức việc của tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh

Tôn giáo

Mức độ 4

6

Thông báo cách chức, bãi nhiệm chức sắc, chức việc đối với các trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 33 và Khoản 2 Điều 34 của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo

Tôn giáo

Mức độ 4

7

Thông báo thuyên chuyển chức sắc, chức việc, nhà tu hành

Tôn giáo

Mức độ 4

8

Thông báo kết quả bổ nhiệm, bầu cử, suy cử những người lãnh đạo tổ chức đối với tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động một tỉnh theo quy định tại Khon 7 Điều 34 của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo

Tôn giáo

Mức độ 4

9

Thông báo kết quả bổ nhiệm, bầu cử, suy cnhững người lãnh đạo tổ chức đối với tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động một tỉnh theo quy định tại Khoản 7 Điều 34 của Luật Tín ngưng, tôn giáo

Tôn giáo

Mức độ 4

10

Thông báo kết quả bổ nhiệm, bầu cử, suy cnhững người lãnh đạo tổ chức của tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động một tỉnh theo quy định tại Khoản 7 Điều 34 của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo

Tôn giáo

Mức độ 4

11

Thông báo về người được bnhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc của tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh

Tôn giáo

Mức độ 4

12

Thông báo về người được bổ nhiệm, bầu c, suy cử làm chức việc đối với các trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 34 của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo

Tôn giáo

Mức độ 4

13

Đề nghị thay đổi tên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động một tỉnh

Tôn giáo

Mức độ 4

14

Tặng thưng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh về thành tích đi ngoại

Thi đua khen thưởng

Mức độ 3

15

Tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho gia đình

Thi đua khen thưởng

Mức độ 3

16

Tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh về thành tích đột xuất

Thi đua khen thưởng

Mức độ 3

17

Tặng Cờ thi đua của UBND tnh theo đợt hoặc chuyên đề

Thi đua khen thưởng

Mức độ 3

18

Tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh theo đợt hoặc chuyên đề

Thi đua khen thưởng

Mức độ 3

19

Tặng danh hiệu Tập thlao động xuất sắc

Thi đua khen thưởng

Mức độ 3

20

Tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh

Thi đua khen thưởng

Mức độ 3

21

Tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh

Thi đua khen thưởng

Mức độ 3

22

Thủ tục quỹ tự gii thể

Tổ chức PCP, tổ chức biên chế

Mức độ 4

23

Thủ tục đổi tên quỹ

Tổ chức PCP, tổ chức biên chế

Mức độ 4

24

Hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ

Tổ chức PCP, tổ chức biên chế

Mức độ 4

25

Cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chhoạt động

Tổ chức PCP, tổ chức biên chế

Mức độ 4

26

Cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ

Tổ chức PCP, tổ chức biên chế

Mức độ 4

27

Thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ

Tổ chức PCP, tổ chức biên chế

Mức độ 4

28

Công nhận thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng quản lý quỹ

Tổ chức PCP, tổ chức biên chế

Mức độ 4

29

Công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ

Tổ chức PCP, tổ chức biên chế

Mức độ 3

30

Cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ

Tổ chức PCP, tổ chức biên chế

Mức độ 3

31

Cho phép hội đặt văn phòng đại diện

Tổ chức PCP, tổ chức biên chế

Mức độ 4

32

Báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của hội

Tổ chức PCP, tổ chức biên chế

Mức độ 3

33

Thủ tục đổi tên hội

Tổ chức PCP, tổ chức biên chế

Mức độ 4

34

Phê duyệt điều lệ hội

Tổ chức PCP, tổ chức biên chế

Mức độ 4

35

Thủ tục thành lập hội

Tổ chức PCP, tổ chức biên chế

Mức độ 3

36

Công nhận ban vận động thành lập hội

Tổ chức PCP, tổ chức biên chế

Mức độ 4

37

Xác nhận phiên hiệu thanh niên xung phong cấp tỉnh.

Công tác thanh niên và CQĐP

Mức độ 4

38

Giải thể tổ chức thanh niên xung phong cấp tỉnh.

Công tác thanh niên và CQĐP

Mức độ 4

39

Thành lập tổ chức thanh niên xung phong cấp tỉnh.

Công tác thanh niên và CQĐP

Mức độ 4

IX

Sở Tài chính (10 TTHC mức độ 3; 19 TTHC mức độ 4):

 

 

1

Đăng ký giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi cấp tỉnh

Quản lý giá

Mức độ 4

2

Đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách.

Quản lý ngân sách

Mức độ 4

3

Trình tự, thủ tục báo cáo kê khai tài sản nhà nước

Quản lý công sản

Mức độ 4

4

Thanh lý công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung

Quản lý công sản

Mức độ 4

5

Chuyển nhượng công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung

Quản lý công sản

Mức độ 4

6

Cho thuê quyền khai thác công trình cp nước sạch nông thôn tập trung

Quản lý công sản

Mức độ 4

7

Hoàn trả vốn ứng trước cho đơn vị phi di dời đã thực hiện ứng trước vốn

Quản lý công sản

Mức độ 4

8

Htrợ đào tạo nghề cho doanh nghiệp phải di dời

Quản lý công sản

Mức độ 4

9

Hỗ trợ ngừng sản xuất, kinh doanh cho doanh nghiệp phải di dời

Quản lý công sản

Mức độ 4

10

Hỗ trợ ngừng việc, nghviệc cho người lao động tại đơn vị phải di dời

Quản lý công sản

Mức độ 4

11

Trình tự thực hiện sp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà đất thuộc sở hữu nhà nước của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, công ty nhà nước, công ty TNHH MTV do nhà nước sở hữu 100% vốn quản lý, sử dụng

Quản lý công sn

Mức độ 4

12

Quyết định thanh lý tài sản công

Quản lý công sản

Mức độ 4

13

Tạm ứng kinh phí hỗ trợ hạng mục xây dựng cơ bản

Tài chính doanh nghiệp

Mức độ 4

14

Thanh toán kinh phí htrợ áp dụng khoa học công nghệ

Tài chính doanh nghiệp

Mức độ 3

15

Tạm ứng kinh phí htrợ áp dụng khoa học công nghệ

Tài chính doanh nghiệp

Mức độ 4

16

Thanh toán kinh phí hỗ trợ phát triển thị trường

Tài chính doanh nghiệp

Mức độ 3

17

Tạm ứng kinh phí hỗ trợ phát triển thị trường

Tài chính doanh nghiệp

Mức độ 4

18

Thanh toán kinh phí đào tạo nguồn nhân lực

Tài chính doanh nghiệp

Mức độ 3

19

Tạm ứng kinh phí đào tạo nguồn nhân lực

Tài chính doanh nghiệp

Mức độ 4

20

Đề nghị hỗ trợ tiền thuê đất, thuê mặt nước

Tài chính doanh nghiệp

Mức độ 3

21

Thủ tục Báo cáo định kỳ

Tài chính doanh nghiệp

Mức độ 4

22

Tạm ứng kinh phí sản phẩm công ích giống nông nghiệp, thủy sản

Tài chính doanh nghiệp

Mức độ 3

23

Ứng trước vốn cho đơn vị phải di dời thuộc địa phương quản lý

Quản lý công sản

Mức độ 3

24

Báo cáo kê khai, kiểm tra, lập phương án xử lý đất, tài sản gắn liền với đất tại vị trí cũ của đơn vị phi thực hiện di dời

Quản lý công sản

Mức độ 4

25

Chi trả số tiền thu được từ bán tài sản trên đất của công ty nhà nước

Quản lý công sản

Mức độ 4

26

Xác lập quyền sở hữu của Nhà nước đối với tài sản nhận chuyển giao

Quản lý công sản

Mức độ 3

27

Quyết định điều chuyn tài sản công

Quản lý công sản

Mức độ 3

28

Quyết định xử lý tài sản phục vụ hoạt động của dự án khi dự án kết thúc

Quản lý công sn

Mức độ 3

29

Thủ tục điều chuyển hạ tầng đường bộ

Quản lý công sản

Mức độ 3

X

Sở Giao thông Vận tải - Xây dựng (32 TTHC mức độ 3; 43 TTHC mức độ 4):

 

 

1

Gia hạn Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ đang khai thác

Quản lý giao thông

Mức độ 4

2

Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ đang khai khác

Quản lý giao thông

Mức độ 4

3

Thủ tục Điều chỉnh, thay đổi thông tin cá nhân, tổ chức giám định tư pháp xây dựng đối với cá nhân, tổ chức do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đã tiếp nhận đăng ký, công bố thông tin.

Hoạt động xây dựng

Mức độ 4

4

Đăng ký công bố thông tin người giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc đối với các cá nhân, tổ chức không thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng, văn phòng giám định tư pháp xây dựng trên địa bàn được Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép hoạt động.

Hoạt động xây dựng

Mức độ 4

5

Thông báo nhà hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, thuê mua

Hoạt động xây dựng

Mức độ 4

6

Cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ đang khai thác

Quản lý giao thông

Mức độ 4

7

Chấp thuận xây dựng cùng thời điểm với cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ đang khai thác

Quản lý giao thông

Mức độ 3

8

Thủ tục Bổ nhiệm giám định viên tư pháp xây dựng đối với cá nhân khác không thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng.

Hoạt động xây dựng

Mức độ 3

9

Cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho tổ chức và cá nhân nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam (sau đây gọi tắt là Nhà thầu); Thực hiện hợp đồng của dự án nhóm B, C

Hoạt động xây dựng

Mức độ 3

10

Cấp lại chứng chỉ hành nghề hạng II, hạng III (Trường hợp CCHN rách, nát/thất lạc) đối với cá nhân hoạt động xây dựng trong các lĩnh vực: Khảo sát xây dựng; Thiết kế quy hoạch xây dựng; Thiết kế xây dựng công trình; Giám sát thi công xây dựng; Kiểm định xây dựng; Định giá xây dựng

Hoạt động xây dựng

Mức độ 3

11

Cấp/ cấp lại (trường hợp CCHN hết hạn sử dụng)/cấp chuyển đổi /điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III đi với cá nhân hoạt động xây dựng trong các lĩnh vực: Khảo sát xây dựng; Thiết kế quy hoạch xây dựng; Thiết kế xây dựng công trình; Giám sát thi công xây dựng; Kiểm định xây dựng; Định giá xây dựng

Hoạt động xây dựng

Mức độ 4

12

Đăng tải/thay đổi, bổ sung thông tin năng lực của tổ chức (chỉ áp dụng cho tổ chức không thuộc đi tượng cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng)

Hoạt động xây dựng

Mức độ 3

13

Cấp/cấp lại /điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III đối với: tổ chức khảo sát xây dựng; tổ chức lập quy hoạch xây dựng; tổ chức thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng; tổ chức lập, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng; tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng; tổ chức thi công xây dựng công trình; tổ chức giám sát thi công xây dng; tổ chức kiểm định xây dựng; tổ chức quản lý, thẩm tra chi phí đầu tư xây dựng

Hoạt động xây dựng

Mức độ 4

14

Chấp thuận khai thác tuyến vận tải hành khách định kỳ giữa Việt Nam và Trung Quốc

Quản Lý Vận tải

Mức độ 3

15

Gia hạn giấy phép liên vận Campuchia lưu trú tại Việt Nam

Quản Lý Vận tải

Mức độ 4

16

Cấp Giấy phép liên vận Việt Nam - Campuchia đối với phương tiện vận tải phi thương mại là xe công vụ, xe của các đoàn thể và các tổ chức quốc tế, đoàn ngoại giao, xe do doanh nhân ngoại quốc tự lái trừ phương tiện của các cơ quan Trung ương của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, văn phòng các Bộ, các đoàn thể và các tổ chức quốc tế, đoàn ngoại giao đóng tại Hà Nội

Quản lý vận tải

Mức độ 4

17

Gia hạn Giấy phép liên vận Lào - Việt Nam và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Lào

Quản lý vận tải

Mức độ 4

18

Cấp lại Giấy phép liên vận Việt - Lào cho phương tiện

Quản lý vận tải

Mức độ 4

19

Cấp Giấy phép liên vận Việt - Lào

Qun lý vận tải

Mức độ 4

20

Công bố lại đưa trạm dừng nghỉ vào khai thác

Quản lý vận tải

Mức độ 3

21

Công bố đưa trạm dng ngh vào khai thác

Quản lý vận tải

Mức độ 3

22

Công bố đưa bến xe hàng vào khai thác

Quản lý vận ti

Mức độ 3

23

Công bố lại bến xe khách đưa vào khai thác

Quản lý vận tải

Mức độ 3

24

Cấp lại phù hiệu cho xe taxi, xe hợp đồng, xe vận ti hàng hóa bằng công-ten-nơ, xe đầu kéo, xe kinh doanh vận tải hàng hóa, xe kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe kinh doanh vận tải bằng xe buýt

Qun lý vận tải

Mức độ 4

25

Cấp phù hiệu cho xe taxi, xe hp đồng, xe vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ, xe đầu kéo, xe kinh doanh vận ti hàng hóa, xe kinh doanh vận ti hành khách theo tuyến cđịnh, xe kinh doanh vận tải bằng xe buýt

Quản lý vận ti

Mức độ 4

26

Cấp lại Giấy phép kinh doanh đối với trường hợp Giấy phép bị hư hỏng, hết hạn, bị mất hoặc có sự thay đổi liên quan đến nội dung của Giấy phép

Quản lý vận tải

Mức độ 3

27

Cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Quản lý vận tải

Mức độ 4

28

Cấp Giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ

Quản lý giao thông

Mức độ 3

29

Đổi, cấp lại Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ cho người điều khiển xe máy chuyên dùng

Quản lý phương tiện

Mức độ 4

30

Cấp Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ cho người điều khiển xe máy chuyên dùng

Quản lý phương tiện

Mức độ 4

31

Xoá sổ đăng ký xe máy chuyên dùng

Quản lý phương tiện

Mức độ 4

32

Đổi Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng

Quản lý phương tiện

Mức độ 4

33

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tạm thời xe máy chuyên dùng

Quản lý phương tiện

Mức độ 4

34

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng bị mất

Quản lý phương tiện

Mức độ 4

35

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có thời hạn

Quản lý phương tiện

Mức độ 4

36

Sang tên đăng ký xe máy chuyên dùng cho tổ chức, cá nhân do cùng một Sở Giao thông vận tải quản lý.

Quản lý phương tiện

Mức độ 4

37

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, bin số xe máy chuyên dùng cho chsở hữu xe máy chuyên dùng di chuyển đến

Quản lý phương tiện

Mức độ 4

38

Di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng

Quản lý phương tiện

Mức độ 4

39

Cấp giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng lần đầu

Quản lý phương tiện

Mức độ 4

40

Cấp giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo

Quản lý phương tiện

Mức độ 3

41

Cấp lại Giấy phép lái xe quốc tế

Quản lý người lái

Mức độ 4

42

Cấp Giấy phép lái xe quốc tế

Quản lý người lái

Mức độ 4

43

Đổi Giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài cấp

Quản lý người lái

Mức độ 3

44

Đổi giấy phép lái xe do ngành Công an cấp

Quản lý người lái

Mức độ 3

45

Đổi Giấy phép lái xe quân sự do Bộ Quốc phòng cấp

Quản lý người lái

Mức độ 3

46

Đổi Giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp

Quản lý người lái

Mức độ 3

47

Cấp lại Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe

Quản lý người lái

Mức độ 4

48

Cấp mới Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe

Quản lý người lái

Mức độ 4

49

Cấp lại Giấy phép xe tập lái

Quản lý người lái

Mức độ 4

50

Cấp Giấy phép xe tập lái

Quản lý người lái

Mức độ 4

51

Đổi Giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài cấp cho khách du lịch nước ngoài lái xe vào Việt Nam

Quản lý người lái

Mức độ 3

52

Cấp lại Giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện hoạt động

Quản lý người lái

Mức độ 4

53

Cấp Giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe loại 3 đủ điều kiện hoạt động

Quản lý người lái

Mức độ 4

54

Cấp lại (cấp đổi) chng chhành nghề môi giới bất động sản do bị mất, bị rách, bị cháy, bị hủy hoại do thiên tai hoặc lý do bất khả kháng hoặc cấp lại chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản do hết hạn (hoặc gần hết hạn): Trường hợp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản do hết hạn (hoặc gần hết hạn)

Hoạt động xây dựng

Mức độ 3

55

Cấp lại (cấp đổi) chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản do bị mất, bị rách, bị cháy, bị hủy hoại do thiên tai hoặc lý do bất khả kháng hoặc cấp lại chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản do hết hạn (hoặc gần hết hạn); Trường hợp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản do bị mất, bị rách, bị cháy, bị hủy hoại do thiên tai hoặc lý do bất khả kháng

Hoạt động xây dựng

Mức độ 3

56

Điều chỉnh, gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình cp I, II; công trình tôn giáo, công trình di tích lịch sử-văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng, công trình trên các tuyến trực đường phố chính trong đô thị, công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.

Hoạt động xây dựng

Mức độ 3

57

Cấp giấy phép xây dựng (Giấy phép xây dựng mới, giấy phép sửa chữa, cải tạo, giấy phép di dời công trình) đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo, công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng; cấp phép các trạm BTS, công trình trên các tuyến trực đường phchính trong đô thị, công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.

Hoạt động xây dựng

Mức độ 3

58

Gia hạn chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với quốc lộ đang khai thác

Quản lý giao thông

Mức độ 4

59

Cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đang khai thác

Quản lý giao thông

Mức độ 4

60

Cấp phép thi công xây dựng biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ của quốc lộ đang khai thác đối với đoạn, tuyến quốc lộ thuộc phạm vi được giao quản lý

Quản lý giao thông

Mức độ 3

61

Xoá Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện

Đường thy nội địa

Mức độ 3

62

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật

Đường thủy nội địa

Mức độ 3

63

Đề xuất thực hiện Dự án nạo vét theo hình thức kết hợp tận thu sản phm, không sử dụng ngân sách nhà nước trên các tuyến đường thủy nội địa (đối với dự án ngoài danh mc dán đã công bố)

Đường thủy nội địa

Mức độ 3

64

Công bố lại cảng thủy nội địa

Đường thủy nội địa

Mức độ 4

65

Công bố hoạt động cảng thủy nội địa

Đường thủy nội địa

Mức độ 4

66

Chấp thuận chtrương xây dựng cảng thủy nội địa.

Đường thủy nội địa

Mức độ 4

67

Công bố hạn chế giao thông đường thủy nội địa trên đường thủy nội địa địa phương và đường thủy nội địa chun ng nối với đường thủy nội địa địa phương trong trường hợp tổ chức hoạt động ththao, lễ hi, diễn tập trên đường thủy nội địa (trừ trường hợp bảo đảm an ninh quốc phòng trên đường thủy nội địa địa phương)

Đường thủy nội địa

Mức độ 3

68

Công bố hạn chế giao thông đường thủy nội địa trên đường thủy nội địa địa phương và đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương trong trường hợp thi công công trình (trừ trường hợp bảo đảm an ninh quốc phòng trên đường thủy nội địa địa phương)

Đường thủy nội địa

Mức độ 3

69

Chấp thuận điều chỉnh phương án bảo đảm an toàn giao thông đối với thi công công trình liên quan đến đường thủy nội địa địa phương; đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương

Đường thủy nội địa

Mức độ 3

70

Chấp thuận phương án bảo đảm an toàn giao thông đối với thi công công trình liên quan đến đường thủy nội địa địa phương; đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương

Đường thủy nội địa

Mức độ 3

71

Công bố đóng luồng, tuyến đường thủy nội địa đối với đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương

Đường thủy nội địa

Mức độ 3

72

Công bố mở luồng, tuyến đường thủy nội địa đối với đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương

Đường thủy nội địa

Mức độ 3

73

Cấp lại giấy phép hoạt động bến thủy nội địa

Đường thủy nội địa

Mức độ 4

74

Cấp giấy phép hoạt động bến thủy nội địa

Đường thủy nội địa

Mức độ 4

75

Chấp thuận chủ trương xây dựng bến thủy nội địa

Đường thủy nội địa

Mức độ 4

XI

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (09 TTHC mức độ 3; 24 TTHC mức độ 4):

 

 

1

Cấp lại Chứng chỉ hành nghề thú y (trong trường hợp bị mất, sai sót, hư hỏng; có thay đổi thông tin liên quan đến cá nhân đã được cấp Chứng chhành nghề thú y)

Lĩnh vực thú y

Mức độ 4

2

Cấp, gia hạn Chứng chỉ hành nghề thú y thuộc thm quyền cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh (gồm tiêm phòng, chữa bệnh, phẫu thuật động vật; tư vấn các hoạt động liên quan đến lĩnh vực thú y; khám bệnh, chẩn đoán bệnh, xét nghiệm bệnh động vật; buôn bán thuốc thú y)

Lĩnh vực thú y

Mức độ 4

3

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y

Lĩnh vực thú y

Mức độ 4

4

Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc thú y

Lĩnh vực thú y

Mức độ 4

5

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y

Lĩnh vực thú y

Mức độ 4

6

Cấp, cấp lại Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y

Lĩnh vực thú y

Mức độ 3

7

Miễn, gim tiền chi trdịch vụ môi trường rừng (đối với bên sử dụng dịch vụ môi trường rừng trong phạm vi địa giới hành chính của một tỉnh)

Lĩnh vực lâm nghiệp

Mức độ 4

8

Công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp

Lĩnh vực lâm nghiệp

Mức độ 4

9

Nộp tiền trồng rừng thay thế về Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng của tnh

Lĩnh vực lâm nghiệp

Mức độ 4

10

Thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán công trình lâm sinh (đối với dự án do Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định đầu tư)

Lĩnh vực lâm nghiệp

Mức độ 4

11

Điều chỉnh thiết kế, dự toán công trình lâm sinh (đối với dự án do Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định đầu tư)

Lĩnh vực lâm nghiệp

Mức độ 4

12

Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản

Lĩnh vực QLCL

Mức độ 4

13

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sn (trường hợp Giấy chứng nhận vẫn còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất, bị hng, thất lạc. hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận).

Lĩnh vực QLCL

Mức độ 3

14

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kin an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sn (trường hp trước 06 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận ATTP hết hạn).

Lĩnh vực QLCL

Mức độ 3

15

Kiểm tra chất lượng muối nhập khẩu

Lĩnh vực QLCL

Mức độ 4

16

Kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm muối nhập khẩu

Lĩnh vực QLCL

Mức độ 4

17

Cấp lại giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bo vệ công trình thủy lợi trong trường hợp bị mất, bị rách, hư hỏng thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh.

Lĩnh vực thủy lợi

Mức độ 3

18

Cấp lại giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trong trường hợp tên chủ giấy phép đã được cấp bị thay đổi do chuyển nhượng, sáp nhập, chia tách, cơ cấu lại tổ chức thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh.

Lĩnh vực thủy lợi

Mức độ 3

19

Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép: Xây dựng công trình mới; Lập bến, bãi tập kết nguyên liệu, nhiên liệu, vật tư, phương tiện; Khoan, đào khảo sát địa chất, thăm dò, khai thác khoáng sản, vật liệu xây dựng, khai thác nước dưới đất; Xây dựng công trình ngầm thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh.

Lĩnh vực thủy lợi

Mức độ 3

20

Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép: Trồng cây lâu năm; Hoạt động của phương tiện thủy nội địa, phương tiện cơ giới, trừ xe mô tô, xe gắn máy, phương tiện thủy nội địa thô sơ thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh.

Lĩnh vực thủy lợi

Mức độ 3

21

Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động: du lịch, ththao, nghiên cứu khoa học, kinh doanh, dịch vụ thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tnh.

Lĩnh vực thủy lợi

Mức độ 3

22

Cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sn xuất, ương dưỡng giống thủy sn (trừ giống thủy sn bố mẹ)

Lĩnh vực thủy sn

Mức độ 3

23

Cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện nuôi trồng thủy sản (theo yêu cầu)

Lĩnh vực thủy sản

Mức độ 4

24

Xác nhận nguồn gốc loài thy sn thuộc Phụ lục Công ước quốc tế về buôn bán các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp và các loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm có nguồn gốc từ nuôi trồng

Lĩnh vực thủy sản

Mức độ 4

25

Xác nhận nguồn gốc loài thủy sản thuộc Phụ lục Công ước quốc tế về buôn bán các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp; loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm có nguồn gốc khai thác từ tự nhiên

Lĩnh vực thủy sản

Mức độ 4

26

Cấp, cấp lại giấy phép khai thác thủy sn

Lĩnh vực thủy sản

Mức độ 4

27

Cấp, cấp lại giấy xác nhận đăng ký nuôi trồng thủy sản lồng bè, đối tượng thủy sn nuôi chủ lực

Lĩnh vực thủy sản

Mức độ 4

28

Công nhận vườn cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm

Lĩnh vực TT&BVTV

Mức độ 4

29

Công nhận cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm.

Lĩnh vực TT&BVTV

Mức độ 4

30

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón

Lĩnh vực TT&BVTV

Mức độ 4

31

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật

Lĩnh vực TT&BVTV

Mức độ 4

32

Cấp Giấy xác nhận nội dung qung cáo thuốc bảo vệ thực vật

Lĩnh vực TT&BVTV

Mức độ 4

33

Cấp giấy phép vận chuyn thuốc bảo vệ thực vật

Lĩnh vực TT&BVTV

Mức độ 4

XII

Sở Tài nguyên và Môi trường (18 TTHC mức độ 3; 35 TTHC mức độ 4):

 

 

1

Cấp lại giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất

Tài nguyên nước

Mức độ 4

2

Cấp lại giấy phép tài nguyên nước

Tài nguyên nước

Mức độ 4

3

Cấp sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại

Môi trường

Mức độ 4

4

Cấp lại sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại

Môi trường

Mức độ 4

5

Xác nhận đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường

Môi trường

Mức độ 3

6

Gia hạn giấy phép thăm dò khoáng sản

Khoáng sản

Mức độ 4

7

Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Đất đai

Mức độ 4

8

Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu

Đất đai

Mức độ 4

9

Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng; tăng thêm diện tích do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất đã có Giấy chứng nhận

Đất đai

Mức độ 4

10

Thủ tục Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất

Đất đai

Mức độ 4

11

Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với tổ chức

Đất đai

Mức độ 3

12

Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ

Tài nguyên nước

Mức độ 4

13

Cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ

Tài nguyên nước

Mức độ 4

14

Gia hạn/điều chỉnh giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lưu lượng dưới 2m3/giây; phát điện với công suất lắp máy dưới 2.000 kw; cho các mục đích khác với lưu lượng dưới 50.000 m3/ ngày đêm; gia hạn/điều chỉnh giấy phép khai thác, sử dụng nước biển cho mục đích sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với lưu lượng dưới 100.000 m3/ ngày đêm

Tài nguyên nước

Mức độ 4

15

Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lưu lượng dưới 2m3/giây; phát điện với công suất lắp máy dưới 2.000 kw; cho các mục đích khác với lưu lượng dưới 50.000 m3/ngày đêm; cấp giấy phép khai thác, sdụng nước biển cho mục đích sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với lưu lượng dưới 100.000 m3/ngày đêm

Tài nguyên nước

Mức độ 4

16

Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất cho tổ chức, cá nhân trực tiếp sdụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sn xuất (trường hợp Giấy xác nhận bị mất hoặc hư hỏng)

Môi trường

Mức độ 3

17

Chấp thuận việc điều chỉnh, thay đổi nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường liên quan đến phạm vi, quy mô, công suất, công nghệ sản xuất, các công trình, biện pháp bo vệ môi trường của dự án.

Môi trường

Mức độ 3

18

Đ án đóng cửa m

Khoáng sản

Mức độ 3

19

Chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sn

Khoáng sản

Mức độ 4

20

Trlại giấy phép khai thác khoáng sn hoặc trlại một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản

Khoáng sn

Mức độ 3

21

Gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản

Khoáng sản

Mức độ 4

22

Phê duyệt trữ lượng khoáng sản

Khoáng sản

Mức độ 4

23

Chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản

Khoáng sản

Mức độ 4

24

Trả lại giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khu vực thăm dò khoáng sản

Khoáng sản

Mức độ 3

25

Cấp giấy phép thăm dò khoáng sản

Khoáng sản

Mức độ 4

26

Cấp giấy phép khai thác khoáng sản

Khoáng sản

Mức độ 4

27

Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Giao dịch bo đảm

Mức độ 3

28

Chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyển tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà

Giao dịch bảo đm

Mức độ 3

29

Đăng ký văn bản thông báo về việc xlý tài sản thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Giao dịch bo đảm

Mức độ 3

30

Sa chữa sai sót nội dung biện pháp bo đảm bng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền đã đăng ký do lỗi của cơ quan đăng ký

Giao dịch bảo đảm

Mức độ 3

31

Đăng ký thay đổi nội dung biện pháp bo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đt đã đăng ký

Giao dịch bo đảm

Mức độ 3

32

Đăng ký bo lưu quyền sở hữu trong trường hợp mua bán tài sản gắn liền với đất có bảo lưu quyền sở hữu

Giao dịch bảo đảm

Mức độ 3

33

Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất không phải là nhà ở mà tải sản đó đã hình thành nhưng chưa được chứng nhận quyền sở hữu trên giấy chứng nhận

Giao dịch bảo đảm

Mức độ 3

34

Đăng ký thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà hình thành trong tương lai

Giao dịch bo đảm

Mức độ 3

35

Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (gồm những trường hợp đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất hoặc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hoặc đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất)

Giao dịch bảo đảm

Mức độ 3

36

Thủ tục cung cấp dữ liệu đất đai

Đất đai

Mức độ 4

37

Đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề sau khi được cấp Giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề

Đất đai

Mức độ 4

38

Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt ltự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận

Đất đai

Mức độ 4

39

Xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất

Đất đai

Mức độ 4

40

Đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý

Đất đai

Mức độ 4

41

Cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại Trang bổ sung của Giấy chứng nhận do bị mất

Đất đai

Mức độ 4

42

Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà

Đất đai

Mức độ 4

43

Thẩm định nhu cầu sử dụng đất; thm định điều kiện giao đất, thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyn sử dụng đất, điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao

Đất đai

Mức độ 4

44

Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm

Đất đai

Mức độ 4

45

Thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện

Đất đai

Mức độ 4

46

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

Đất đai

Mức độ 4

47

Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất

Đất đai

Mức độ 4

48

Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu

Đất đai

Mức độ 3

49

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu

Đất đai

Mức độ 3

50

Gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế.

Đất đai

Mức độ 4

51

Cung cấp thông tin, dữ liệu đo đạc và bn đồ

Đo đạc, bản đồ và viễn thám

Mức độ 4

52

Khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường

Khai thác và sử dụng thông tin, tài liệu

Mức độ 4

53

Gia hạn sử dụng đt nông nghiệp của cơ sở tôn giáo

Đất đai

Mức độ 4

XIII

Sở Tư pháp (25 TTHC mức độ 3; 46 TTHC mức độ 4):

 

 

1

Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan tiến hành tố tụng (đối tượng là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam)

Lý lịch tư pháp

Mức độ 3

2

Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (đối tượng là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú Việt Nam)

Lý lịch tư pháp

Mức độ 3

3

Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam

Lý lịch tư pháp

Mức độ 3

4

Cấp thtư vấn viên pháp luật.

Tư vấn pháp luật

Mức độ 3

5

Chấm dứt hoạt động của chi nhánh Trung tâm tư vấn pháp luật.

Tư vấn pháp luật

Mức độ 4

6

Chấm dứt hoạt động trung tâm tư vấn pháp luật trong trường hợp bị thu hồi giấy đăng ký hoạt động.

Tư vấn pháp luật

Mức độ 4

7

Chấm dứt hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật trong trường hợp theo quyết định của tổ chức ch qun.

Tư vấn pháp luật

Mức độ 4

8

Cấp lại thẻ tư vấn viên pháp luật.

Tư vấn pháp luật

Mức độ 3

9

Đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật.

Tư vấn pháp luật

Mức độ 3

10

Chấm dứt hoạt động ca Chi nhánh/Văn phòng đại diện Trung tâm trọng tài.

Trọng tài thương mại

Mức độ 4

11

Thông báo thay đổi danh sách trọng tài viên.

Trọng tài thương mại

Mức độ 4

12

Thông báo về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở, Trưng Văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài.

Trọng tài thương mại

Mức độ 4

13

Thông báo về việc thành lập Văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài.

Trọng tài thương mại

Mức độ 4

14

Thông báo về việc thành lập Chi nhánh/Văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài tại nước ngoài.

Trọng tài thương mại

Mức độ 4

15

Thông báo thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam sang tnh, thành phtrực thuộc trung ương khác.

Trọng tài thương mại

Mức độ 4

16

Thông báo thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác.

Trọng tài thương mại

Mức độ 4

17

Thông báo thay đổi Trưởng Văn phòng đại diện, địa đim đặt trụ sở của Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Trọng tài thương mại

Mức độ 4

18

Thông báo về việc thành lập Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam.

Trọng tài thương mại

Mức độ 4

19

Thay đổi Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý.

Trợ giúp pháp lý

Mức độ 3

20

Đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý

Trợ giúp pháp lý

Mức độ 3

21

Cấp lại thẻ Cộng tác viên trợ giúp pháp lý.

Trợ giúp pháp lý

Mức độ 3

22

Cấp thcộng tác viên trợ giúp pháp lý

Trợ giúp pháp lý

Mức độ 3

23

Thông báo việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản.

Qun tài viên

Mức độ 4

24

Chấm dứt hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân.

Quản tài viên

Mức độ 4

25

Chấm dứt hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư.

Luật sư

Mức độ 4

26

Chấm dứt hoạt động Văn phòng giám định tư pháp.

Giám định tư pháp

Mức độ 4

27

Chuyn đổi loại hình Văn phòng giám định tư pháp.

Giám định tư pháp

Mức độ 3

28

Thay đổi, bsung lĩnh vực giám định của Văn phòng giám định tư pháp.

Giám định tư pháp

Mức độ 3

29

Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động, cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp.

Giám định tư pháp

Mức độ 3

30

Đăng ký hoạt động văn phòng giám định tư pháp.

Giám định tư pháp

Mức độ 3

31

Cấp phép thành lập văn phòng giám định tư pháp.

Giám định tư pháp

Mức độ 3

32

Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp trong trường hợp Giấy đăng ký hoạt động bị hư hng hoặc bị mất.

Giám định tư pháp

Mức độ 3

33

Đăng ký tham dự kiểm tra kết qutập sự hành nghề công chứng.

Công chứng

Mức độ 4

34

Thay đổi công chứng viên hướng dẫn tập sự.

Công chứng

Mức độ 4

35

Đăng ký tập sự lại hành nghề công chứng sau khi chấm dứt tập sự hành nghề công chứng.

Công chứng

Mức độ 4

36

Chấm dứt tập sự hành nghề công chng.

Công chứng

Mức độ 4

37

Đăng ký tập sự hành nghề công chứng trường hợp người tập sự thay đổi nơi tập sự sang tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác.

Công chứng

Mức độ 4

38

Thay đổi nơi tập sự từ tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác.

Công chứng

Mức độ 4

39

Thành lập Văn phòng công chứng.

Công chứng

Mức độ 4

40

Thay đổi nơi tập sự hành nghề công chứng từ tổ chức hành nghề công chứng này sang tổ chức hành nghề công chứng khác trong cùng một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Công chứng

Mức độ 4

41

Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng được chuyển nhượng.

Công chứng

Mức độ 4

42

Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng nhận sáp nhập.

Công chứng

Mức độ 4

43

Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng hợp nhất.

Công chứng

Mức độ 4

44

Chấm dứt hoạt động Văn phòng công chứng (trường hợp tự chấm dứt).

Công chứng

Mức độ 4

45

Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng.

Công chứng

Mức độ 4

46

Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng.

Công chứng

Mức độ 4

47

Xóa đăng ký hành nghề của công chứng viên

Công chứng

Mức độ 4

48

Cấp lại Thcông chứng viên.

Công chứng

Mức độ 4

49

Đăng ký hành nghề và cấp Thcông chứng viên.

Công chứng

Mức độ 4

50

Đăng ký tập sự hành nghề công chứng.

Công chứng

Mức độ 3

51

Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty luật hợp danh

Luật sư

Mức độ 4

52

Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Văn phòng luật sư, công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Luật sư

Mức độ 4

53

Phê chuẩn kết quả Đại hội luật sư.

Luật sư

Mức độ 4

54

Đăng ký hoạt động của công ty luật Việt Nam chuyển đổi từ công ty luật nước ngoài.

Luật sư

Mức độ 4

55

Sáp nhập công ty luật.

Luật sư

Mức độ 4

56

Hợp nhất công ty luật.

Luật sư

Mức độ 4

57

Thông báo thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh Trung tâm trọng tài sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác.

Trọng tài thương mại

Mức độ 4

58

Miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh

Phổ biến giáo dục pháp luật

Mức độ 3

59

Công nhận báo cáo viên pháp luật (cấp tỉnh)

Phổ biến giáo dục pháp luật

Mức độ 4

60

Cấp giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam trong nước

Hộ tịch

Mức độ 4

61

Trở lại quốc tịch Việt Nam trong nước

Hộ tịch

Mức độ 3

62

Nhập quốc tịch Vit Nam

Hộ tịch

Mức độ 3

63

Cấp giấy xác nhận là người gốc Việt Nam

Hộ tịch

Mức độ 4

64

Giải quyết việc người nước ngoài thường trú ở Việt Nam nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi

Hộ tịch

Mức độ 3

65

Cấp bn sao Trích lục hộ tịch

Hộ tịch

Mức độ 3

66

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

Chứng thực

Mức độ 3

67

Cấp bản sao từ sổ gốc

Chứng thực

Mức độ 3

68

Chuyển đổi Văn phòng công chứng do một công chng viên thành lập.

Công chứng

Mức độ 3

69

Chuyển nhượng Văn phòng công chứng.

Công chứng

Mức độ 4

70

Sáp nhập Văn phòng công chứng.

Công chứng

Mức độ 4

71

Hợp nhất Văn phòng công chứng.

Công chứng

Mức độ 4

XIV

Sở Thông tin và Truyền thông (13 TTHC mức độ 3; 22 TTHC mức độ 4):

 

 

1

Cấp giấy phép bưu chính

Bưu chính viễn thông

Mức độ 4

2

Sửa đổi, bổ sung Giấy phép bưu chính

Bưu chính viễn thông

Mức độ 4

3

Cấp lại Giấy phép bưu chính khi hết hạn

Bưu chính viễn thông

Mức độ 4

4

Cấp lại Giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được

Bưu chính viễn thông

Mức độ 4

5

Cấp văn bản xác nhận văn bn thông báo hoạt động bưu chính

Bưu chính viễn thông

Mức độ 3

6

Cấp lại văn bn xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được

Bưu chính viễn thông

Mức độ 4

7

Cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

Phát thanh truyền hình và Thông tin điện t

Mức độ 4

8

Sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử

Mức độ 4

9

Gia hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tng hợp

Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử

Mức độ 4

10

Cấp lại giấy phép thiết lập trang thông tin điện ttổng hợp

Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử

Mức độ 4

11

Thông báo thay đổi chủ sở hữu, địa chỉ trụ sở chính của tổ chức, doanh nghiệp đã được cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện ttổng hợp

Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử

Mức độ 4

12

Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính, văn phòng giao dịch, địa chỉ đặt hoặc cho thuê máy chủ của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng

Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử

Mức độ 4

13

Thông báo thay đổi cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng do chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi công ty theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp; thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên

Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử

Mức độ 4

14

Thông báo thay đổi phương thức, phạm vi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng đã được phê duyệt

Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử

Mức độ 4

15

Thông báo thay đổi tên miền khi cung cấp dịch vụ trò chơi điện ttrên trang thông tin điện tử (trên Internet), kênh phân phối trò chơi (trên mạng viễn thông di động); thể loại trò chơi (G2, G3, G4); thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng

Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử

Mức độ 4

16

Thông báo thay đổi cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng do chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi công ty theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp; thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên

Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử

Mức độ 4

17

Trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài

Báo Chí

Mức độ 4

18

Cấp giấy phép xuất bản bản tin (địa phương)

Báo Chí

Mức độ 4

19

Thay đổi nội dung ghi trong giấy phép xuất bản bản tin (Địa phương)

Báo Chí

Mức độ 4

20

Cho phép họp báo (trong nước)

Báo Chí

Mức độ 4

21

Cho phép họp báo (nước ngoài)

Báo Chí

Mức độ 3

22

Cấp phép xuất bản tài liệu không kinh doanh

Xuất bản, in và phát hành

Mức độ 4

23

Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

Xuất bản, in và phát hành

Mức độ 3

24

Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

Xuất bản, in và phát hành

Mức độ 3

25

Cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bn phẩm

Xuất bản, in và phát hành

Mức độ 3

26

Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài

Xuất bn, in và phát hành

Mức độ 4

27

Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh

Xuất bản, in và phát hành

Mức độ 3

28

Cấp giấy phép tổ chức trin lãm, hội chợ xuất bản phẩm

Xuất bản, in và phát hành

Mức độ 4

29

Đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm

Xuất bản, in và phát hành

Mức độ 3

30

Cấp giấy phép hoạt động in

Xuất bn, in và phát hành

Mức độ 3

31

Cấp lại giấy phép hoạt động in.

Xuất bản, in và phát hành

Mức độ 3

32

Đăng ký hoạt động cơ sở in

Xuất bản, in và phát hành

Mức độ 3

33

Thay đổi thông tin đăng ký hoạt động cơ sở in

Xuất bản, in và phát hành

Mức độ 3

34

Đăng ký sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu

Xuất bản, in và phát hành

Mức độ 3

35

Chuyển nhượng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu

Xuất bản, in và phát hành

Mức độ 3

XV

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (24 TTHC mức độ 3; 46 TTHC mức độ 4):

 

 

1

Tiếp nhận thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo

Văn hóa cơ sở

Mức độ 4

2

Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng zôn

Văn hóa cơ sở

Mức độ 4

3

Cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch

Du lịch

Mức độ 4

4

Cấp đổi thhướng dẫn viên du lịch quốc tế, thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa

Du lịch

Mức độ 4

5

Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa

Du lịch

Mức độ 4

6

Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế

Du lịch

Mức độ 4

7

Thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, thi người đẹp, người mẫu

Nghệ thuật biểu diễn

Mức độ 4

8

Cp Giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho các tổ chức thuộc địa phương

Nghệ thuật biểu diễn

Mức độ 4

9

Cấp phép nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh thuộc thẩm quyền của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Xuất nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh

Mức độ 3

10

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động ththao đối với câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp

Thể dục thể thao

Mức độ 3

11

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật

Di sản văn hóa

Mức độ 3

12

Cấp Giấy phép tổ chức thi người đẹp, người mẫu trong phạm vi địa phương

Nghệ thuật biểu diễn

Mức độ 3

13

Cấp Giấy phép cho đối tượng thuộc địa phương mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang tại địa phương

Nghệ thuật biểu diễn

Mức độ 3

14

Cấp giấy phép cho phép tổ chức, cá nhân Việt Nam thuộc địa phương ra nước ngoài biu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang

Nghệ thuật biểu diễn

Mức độ 3

15

Giám định văn hóa phẩm xuất khẩu không nhm mục đích kinh doanh của cá nhân, tổ chức ở địa phương

Xuất nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh

Mức độ 3

16

Công nhận lại “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”

Văn hóa cơ sở

Mức độ 3

17

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Patin

Thể dục thể thao

Mức độ 4

18

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn cầu lông

Thể dục thể thao

Mức độ 4

19

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Bóng bàn

Thể dục thể thao

Mức độ 4

20

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Bóng đá

Thể dục thể thao

Mức độ 4

21

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Judo

Thể dục thể thao

Mức độ 4

22

Cấp giấy chứng nhận đủ điu kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Lân Sư Rồng

Thể dục thể thao

Mức độ 4

23

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Karate

Thể dục thể thao

Mức độ 4

24

Cấp giấy chng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Bn súng thể thao

Thể dục thể thao

Mức độ 4

25

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Taekwondo

Thể dục thể thao

Mức độ 4

26

Cấp giấy chứng nhận đđiều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Quyền anh

Thể dục thể thao

Mức độ 4

27

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Dù lượn và Diều bay

Thể dục thể thao

Mức độ 4

28

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Thể dục thẩm mỹ

Thể dục thể thao

Mức độ 4

29

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Quần vợt

Thể dục thể thao

Mức độ 4

30

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Võ ctruyền, Vovinam

Thể dục th thao

Mức độ 4

31

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Khiêu vũ thể thao

Thể dục thể thao

Mức độ 4

32

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Bơi, Ln

Thể dục thể thao

Mức độ 4

33

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Vũ đạo ththao giải trí

Thể dục th thao

Mức độ 4

34

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Billards & Snooker

Thể dục thể thao

Mức độ 4

35

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao

Thể dục th thao

Mức độ 3

36

TTHC xác nhận danh mục sản phẩm nghe nhìn có nội dung vui chơi gii trí nhập khẩu

Nhập khẩu văn hóa phẩm nhằm mục đích kinh doanh

Mức độ 3

37

Phê duyệt nội dung tác phẩm điện ảnh nhập khẩu

Nhập khẩu văn hóa phẩm nhằm mục đích kinh doanh

Mức độ 3

38

Cấp giấy phép đưa tác phẩm nhiếp nh Việt Nam ra nước ngoài triển lãm (thẩm quyền UBND tnh)

Mỹ thuật nhiếp nh triển lãm

Mức độ 3

39

Cấp Giấy phép sao chép tác phẩm mỹ thuật về danh nhân văn hóa, anh hùng dân tộc, lãnh tụ

Mỹ thuật nhiếp nh triển lãm

Mức độ 3

40

Cấp Giấy phép trin lãm mỹ thuật (Thm quyền UBND cấp tỉnh)

Mỹ thuật nhiếp ảnh triển lãm

Mức độ 4

41

Cấp lại Thẻ nhân viên tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình

Gia đình

Mức độ 4

42

Cấp lại th nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình

Gia đình

Mức độ 4

43

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích

Di sn văn hóa

Mức độ 4

44

Cấp lại chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích

Di sản văn hóa

Mức độ 4

45

Cấp chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích

Di sản văn hóa

Mức độ 4

46

Cấp chứng chỉ hành nghề mua bán di vật, cổ vật, bo vật quốc gia

Di sản văn hóa

Mức độ 4

47

Cấp giấy phép khai quật khẩn cấp

Di sn văn hóa

Mức độ 3

48

Cấp phép cho người Việt Nam định cư nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu sưu tm di sn văn hóa phi vật thể tại địa phương

Di sn văn hóa

Mức độ 4

49

Đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia

Di sản văn hóa

Mức độ 4

50

Công nhận hạng cơ sơ lưu trú du lịch: hạng 1 sao, 2 sao, 3 sao đối với khách sạn, biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, tàu thủy lưu trú du lịch

Du lịch

Mức độ 3

51

Cấp Giấy chứng nhận khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch nội địa và hướng dẫn viên du lịch quốc tế

Du lịch

Mức độ 4

52

Thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp phá sản

Du lịch

Mức độ 4

53

Thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp giải thể

Du lịch

Mức độ 4

54

Thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp chấm dứt hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành

Du lịch

Mức độ 4

55

Cấp Giấy phép phổ biến phim có sử dụng hiệu ứng đặc biệt tác động đến người người xem phim (do các cơ sở đin ảnh thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu)

Điện ảnh

Mức độ 3

56

Cấp phép phổ biến phim (Phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình do cơ sở điện ảnh thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu; cấp giấy phép phổ biến phim truyện khi năm trước liền kề, các cơ sở điện ảnh của địa phương đóng trên địa bàn cấp tỉnh đáp ứng các điều kiện: sản xuất ít nhất 10 phim truyện nhựa được phép phổ biến; nhập khẩu ít nhất 40 phim truyện nhựa được phép phổ biến)

Điện ảnh

Mức độ 3

57

Cấp giấy phép phê duyệt nội dung bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu cho các tổ chức thuộc địa phương

Nghệ thuật Biểu diễn

Mức độ 3

58

Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh)

Gia đình

Mức độ 4

59

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh)

Gia đình

Mức độ 4

60

Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam

Văn hóa cơ s

Mức độ 3

61

Cấp sa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam

Văn hóa cơ sở

Mức độ 3

62

Cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam

Văn hóa cơ sở

Mức độ 3

63

Thủ tục cho phép tổ chức triển khai sử dụng vũ khí quân dụng, súng săn, vũ khí thể thao, vật liệu n, công cụ hỗ trợ còn tính năng, tác dụng được sử dụng làm đạo cụ

Quản lý sử dụng vũ khí, súng săn, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

Mức độ 3

64

Cấp giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam (thẩm quyền của UBND tỉnh)

Mỹ thuật nhiếp ảnh triển lãm

Mức độ 4

65

Cấp giấy phép tổ chức Trại sáng tác điêu khắc (thẩm quyền của UBND tỉnh)

Mỹ thuật nhiếp ảnh trin lãm

Mức độ 3

66

Giấy phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng

Mỹ thuật nhiếp ảnh triển m

Mức độ 3

67

Đổi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng chống bạo lực gia đình (thm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tnh)

Gia đình

Mức độ 4

68

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh)

Gia đình

Mức độ 4

69

Cấp giấy chng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng chng bạo lực gia đình (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh)

Gia đình

Mức độ 4

70

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích

Di sản văn hóa

Mức độ 4

XVI

Sở Y tế (57 TTHC mức độ 3; 37 TTHC mức độ 4):

 

 

1

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược thuộc thẩm quyền của Sở Y tế (Cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc; Cơ sở bán lthuốc bao gồm nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế xã, cơ sở chuyên bán ldược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền)

Dược- Mphẩm

Mức độ 4

2

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược cho cơ sở thay đổi loại hình kinh doanh dược hoặc thay đổi phạm vi kinh doanh dược có làm thay đổi Điều kiện kinh doanh; thay đổi địa Điểm kinh doanh dược thuộc thẩm quyền của Sở Y tế (Cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc; Cơ sở bán lẻ thuốc bao gồm nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế xã, cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền)

Dược- Mỹ phẩm

Mức độ 4

3

Cấp lần đầu và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược đối với trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược thuộc thẩm quyền ca Sở Y tế (Cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc; Cơ sở bán lthuốc bao gồm nhà thuốc, quầy thuốc, tthuốc trạm y tế xã, cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền)

Dược- Mỹ phẩm

Mức độ 4

4

Cấp Chứng chỉ hành nghề dược (bao gồm cả trường hợp cấp Chứng chỉ hành nghề dược nhưng Chứng chỉ hành nghề dược bị thu hồi theo quy định tại các khoản 1, 2, 4, 5,6, 7, 8, 9, 10, 11 Điều 28 ca Luật dược) theo hình thức xét h

Dược- Mỹ phẩm

Mức độ 4

5

Kê khai lại giá thuốc sản xuất trong nước

Dược- Mỹ phẩm

Mức độ 4

6

Cấp giấy xác nhận nội dung thông tin thuốc theo hình thức hội thảo giới thiệu thuốc

Dược- Mỹ phẩm

Mức độ 4

7

Cấp phép xuất khẩu thuốc phải kiểm soát đặc biệt thuộc hành lý cá nhân của tổ chức, cá nhân xuất cnh gửi theo vận tải đơn, hàng hóa mang theo người của tổ chức, cá nhân xuất cảnh để điều trị bệnh cho bản thân người xuất cảnh và không phải là nguyên liệu làm thuốc phi kiểm soát đặc biệt

Dược- Mỹ phẩm

Mức độ 4

8

Thông báo hoạt động bán lẻ thuốc lưu động

Dược- Mỹ phẩm

Mức độ 4

9

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược thuộc thẩm quyền của Sở Y tế (Cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc; cơ sở bán lẻ thuốc bao gồm nhà thuốc, quầy thuốc, tthuốc trạm y tế xã, cơ sở chuyên bán ldược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền)

Dược- Mỹ phm

Mức độ 4

10

Thành lập và cho phép thành lập ngân hàng mô trực thuộc Sở Y tế, và thuộc bệnh viện trực thuộc Sở Y tế, ngân hàng mô tư nhân, ngân hàng mô thuộc bệnh viện tư nhân, trường đại học y, dược tư thục trên địa bàn quản lý

Khám, chữa bệnh

Mức độ 3

11

Cấp giấy phép hoạt động đối với trạm sơ cấp cứu chữ thập đ

Khám, chữa bệnh

Mức độ 3

12

Cấp giấy phép hoạt động đối với điểm sơ cấp cứu chữ thập đ

Khám, chữa bệnh

Mức độ 3

13

Cấp lại giấy phép hoạt động đối với trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đkhi thay đổi địa điểm

Khám, chữa bệnh

Mức độ 3

14

Cấp lại giấy phép hoạt động đối với trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đdo mất, rách, hỏng

Khám, chữa bệnh

Mức độ 3

15

Cho phép người hành nghdược tiếp tục hành nghề khám bệnh, chữa bệnh sau khi bị đình chhoạt động chuyên môn thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

Khám, chữa bệnh

Mức độ 3

16

Cho phép cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được tiếp tục hoạt động khám bệnh, chữa bệnh sau khi bị đình chhoạt động chuyên môn thuộc thẩm quyền của sở y tế

Khám, chữa bệnh

Mức độ 3

17

Cấp chứng chỉ hành nghề bác sỹ gia đình thuộc thẩm quyền của sở y tế trước ngày 01/01/2016

Khám, chữa bệnh

Mức độ 3

18

Cấp chứng chỉ hành nghề bác sỹ gia đình thuộc thẩm quyền của sở y tế từ ngày 01/01/2016

Khám, chữa bệnh

Mức độ 3

19

Cấp lại chứng chỉ hành nghề bác sỹ gia đình đối với người Việt Nam bị mất hoặc hư hỏng hoặc bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại Điểm a, b Khoản 1 Điều 29 Luật Khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

Khám, chữa bệnh

Mức độ 3

20

Cấp lại chứng chỉ hành nghề bác sỹ gia đình đối với người Việt Nam bị mất hoặc hư hng hoặc bthu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại Điểm c, d, đ, e và g tại Khoản 1 Điều 29 Luật Khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

Khám, chữa bệnh

Mức độ 3

21

Cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám bác sỹ gia đình độc lập thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

Khám, chữa bệnh

Mức độ 3

22

Cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám bác sỹ gia đình thuộc phòng khám đa khoa tư nhân hoặc khoa khám bệnh của bệnh viện đa khoa

Khám, chữa bệnh

Mức độ 3

23

Cấp bổ sung lồng ghép nhiệm vụ của phòng khám bác sỹ gia đình đối với trạm y tế cấp xã

Khám, chữa bệnh

Mức độ 3

24

Cấp lại giấy phép hoạt động đối với phòng khám bác sỹ gia đình thuộc thẩm quyền của Sở Y tế khi thay đổi địa điểm

Khám, chữa bệnh

Mức độ 4

25

Cấp lại giấy phép hoạt động đối với phòng khám bác sỹ gia đình thuộc thm quyền của Sở Y tế do bị mất hoặc hư hỏng hoặc giấy phép bị thu hồi do cấp không đúng thẩm quyền

Khám, chữa bệnh

Mức độ 4

26

Bổ sung, điều chỉnh phạm vi hoạt động bác sỹ gia đình đối với Phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện đa khoa thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

Khám, chữa bệnh

Mức độ 3

27

Cho phép cá nhân trong nước, nước ngoài tổ chức khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế

Khám, chữa bệnh

Mức độ 4

28

Cho phép đoàn khám bệnh, chữa bệnh trong nước tổ chức khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế

Khám, chữa bệnh

Mức độ 4

29

Cho phép đoàn khám bệnh, chữa bệnh nước ngoài tổ chức khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế

Khám, chữa bệnh

Mức độ 4

30

Cho phép đội khám bệnh, chữa bệnh chữ thập đỏ lưu động tổ chức khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế

Khám, chữa bệnh

Mức độ 4

31

Cấp giấy phép hoạt động khám, cha bệnh nhân đạo đối với bệnh viện trên địa bàn quản lý của SY tế (trừ các bệnh viện thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế và Bộ Quốc phòng) và áp dụng đối với trường hợp khi thay đổi hình thức tổ chức, chia tách, hợp nhất, sáp nhập

Khám, chữa bệnh

Mức độ 4

32

Cấp giấy phép hoạt động khám bnh, chữa bệnh nhân đạo đối với Phòng khám đa khoa thuộc thẩm quyền của S Y tế

Khám, chữa bệnh

Mức độ 3

33

Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh ,chữa bệnh nhân đạo đối với phòng khám chuyên khoa thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

Khám, chữa bệnh

Mức độ 3

34

Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với phòng chẩn trị y học cổ truyền thuộc thẩm quyền của sở y tế

Khám, chữa bệnh

Mức độ 3

35

Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với nhà hộ sinh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

Khám, chữa bệnh

Mức độ 3

36

Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân dạo đối với phòng khám chẩn đoán hình ảnh thuộc thẩm quyền của sở y tế

Khám, chữa bệnh

Mức độ 3

37

Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với phòng xét nghiệm thuộc thẩm quyền của sở y tế

Khám, chữa bệnh

Mức độ 4

38

Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở dịch vụ tiêm (chích), thay băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, đo huyết áp

Khám, chữa bệnh

Mức độ 4

39

Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở dịch vụ làm răng giả

Khám, chữa bệnh

Mức độ 3

40

Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở dịch vụ chăm sóc sức khoẻ tại nhà

Khám, chữa bệnh

Mức độ 4

41

Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở dịch vụ kính thuốc

Khám, chữa bệnh

Mức độ 3

42

Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh

Khám, chữa bệnh

Mức độ 3

43

Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đi với trạm xá, trạm y tế cấp

Khám, chữa bệnh

Mức độ 3

44

Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thm quyền của Sở Y tế khi thay đổi địa điểm

Khám, chữa bệnh

Mức độ 4

45

Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế khi thay đổi tên cơ sở khám cha bệnh.

Khám, chữa bệnh

Mức độ 4

46

Cấp lại giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế do bị mất hoặc hư hng hoặc giấy phép bị thu hi do cấp không đúng thẩm quyền.

Khám, chữa bệnh

Mức độ 4

47

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ skhám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

Khám, chữa bệnh

Mức độ 3

48

Điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi quy mô giường bệnh hoặc cơ cấu tổ chức, nhân sự hoặc phạm vi hoạt động chuyên môn thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

Khám, chữa bệnh

Mức độ 3

49

Cấp giấy phép hoạt động đối vi cơ skhám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi địa điểm thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

Khám, cha bệnh

Mức độ 4

50

Điều chỉnh giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trc thuộc SY tế khi thay đổi quy mô giường bệnh hoặc cơ cấu tổ chức hoặc phạm vi hoạt động chuyên môn.

Khám, chữa bệnh

Mức độ 3

51

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sdịch vụ làm răng giả thuộc thẩm quyền Sở Y tế

Khám, chữa bệnh

Mức độ 3

52

Cấp giấy phép hoạt động đi với trạm y tế cấp xã, trạm xá

Khám, chữa bệnh

Mức độ 3

53

Công bố đủ điều kiện hoạt động đối với cơ sở dịch vụ xoa bóp (massage)

Khám, chữa bệnh

Mức độ 4

54

Công bố đủ điều kiện hoạt động đối với cơ sở dịch vụ thẩm mỹ

Khám, chữa bệnh

Mức độ 3

55

Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng khám chẩn đoán hình ảnh, phòng X quang thuộc thẩm quyền ca Sở Y tế

Khám, chữa bệnh

Mức độ 3

56

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ kính thuốc thuộc thẩm quyền Sở Y tế

Khám, chữa bệnh

Mức độ 3

57

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyn người bệnh thuộc thẩm quyền Sở Y tế

Khám, chữa bệnh

Mức độ 3

58

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ chăm sóc sức khe tại nhà thuộc thẩm quyền Sở Y tế

Khám, chữa bệnh

Mức độ 3

59

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ tiêm (chích), thay băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, đo huyết áp thuộc thẩm quyền Sở Y tế

Khám, chữa bệnh

Mức độ 3

60

Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng khám, điều trị bệnh nghề nghiệp thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

Khám, chữa bệnh

Mức độ 3

61

Cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám, tư vấn và điều trị dự phòng thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

Khám, chữa bệnh

Mức độ 3

62

Cấp giấy phép hoạt động đối với Nhà hộ sinh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

Khám, chữa bệnh

Mức độ 3

63

Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng xét nghiệm thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

Khám, chữa bệnh

Mức độ 3

64

Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng chẩn trị Y học ctruyền thuộc thẩm quyền của SY tế

Khám, chữa bệnh

Mức độ 3

65

Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng khám chuyên khoa thuộc thẩm quyền của SY tế

Khám, chữa bệnh

Mức độ 3

66

Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng khám đa khoa thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

Khám, chữa bệnh

Mức độ 3

67

Cấp giấy phép hoạt động đối với bệnh viện thuộc Sở Y tế và áp dụng đối với trường hợp khi thay đổi hình thức tổ chức, chia tách, hợp nhất, sáp nhập

Khám, chữa bệnh

Mức độ 3

68

Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại Điềm c,d,đ,e và g Khoản 1 Điều 29 Luật Khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền Sở Y tế

Khám, chữa bệnh

Mức độ 4

69

Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam bị mất hoặc hư hng hoặc bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại Điểm a, b Khoản 1 Điều 29 Luật Khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền Sở Y tế

Khám, chữa bệnh

Mức độ 4

70

Cấp điều chỉnh chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh trong trường hợp đề nghị thay đổi họ và tên, ngày tháng năm sinh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

Khám, chữa bệnh

Mức độ 3

71

Cấp thay đổi phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh thuộc thm quyền của Sở Y tế

Khám, chữa bệnh

Mức độ 3

72

Cấp bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn trong chng chhành nghề thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

Khám, chữa bệnh

Mức độ 4

73

Cấp chng chhành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

Khám, chữa bệnh

Mức độ 4

74

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm

Dược- Mỹ phẩm

Mức độ 3

75

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sn xuất mỹ phẩm

Dược- Mỹ phẩm

Mức độ 3

76

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm

Dược- Mphẩm

Mức độ 3

77

Cấp phép nhập khẩu thuốc thuộc hành lý cá nhân của tổ chức, cá nhân nhập cảnh gi theo vận tải đơn, hàng hóa mang theo người của tổ chức, cá nhân nhập cảnh để điều trị bệnh cho bn thân người nhập cnh

Dược- Mỹ phẩm

Mức độ 3

78

Phê duyệt lần đầu danh mục kỹ thuật của các cơ sơ khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý của sở y tế

Khám, chữa bệnh

Mức độ 3

79

Phê duyệt bổ sung danh mục kỹ thuật của các cơ skhám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý của sở y tế

Khám, chữa bệnh

Mức độ 3

80

Công bố cơ sở đủ điều kiện thực hiện việc khám sức khỏe thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

Khám, chữa bệnh

Mức độ 3

81

Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế khi có thay đổi về tên, địa chcủa tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm và không thay đổi nội dung quảng cáo

Khám, chữa bệnh

Mức độ 4

82

Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế trong trường hợp bị mất hoặc hư hỏng

Khám, chữa bệnh

Mức độ 4

83

Cấp giấy xác nhận nội dung qung cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

Khám, chữa bệnh

Mức độ 4

84

Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo đối với hình thức quảng cáo thông qua hội nghị, hội thảo, sự kiện giới thiệu thực phẩm, phụ gia thực phẩm khi có thay đổi về tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm và không thay đổi nội dung quảng cáo

An toàn vệ sinh thực phẩm

Mức độ 3

85

Cp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo đối với hình thức qung cáo thông qua hội nghị, hội thảo, sự kiện giới thiệu thực phẩm, phụ gia thực phẩm trong trường hợp hết hiệu lực tại Khoản 2 Điều 21 Thông tư số 09/2015/TT-BYT

An toàn vệ sinh thực phẩm

Mức độ 4

86

Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo đối với hình thức quảng cáo thông qua hội nghị, hội thảo, sự kiện giới thiệu thực phẩm, phụ gia thực phẩm trong trường hợp bị mất hoặc hư hỏng

An toàn vệ sinh thực phẩm

Mức độ 3

87

Đnghị miễn nhiệm giám định viên pháp y và giám định viên pháp y tâm thần thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

Tổ chức cán bộ

Mức độ 4

88

Đnghị bổ nhiệm giám định viên pháp y và giám định viên pháp y tâm thần thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

Tổ chức cán bộ

Mức độ 4

89

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D

Trang thiết bị y tế

Mức độ 4

90

Công bố tiêu chun áp dụng đối với trang thiết bị y tế thuộc loại A

Trang thiết bị y tế

Mức độ 4

91

Công bố đủ điu kiện sn xuất trang thiết bị y tế

Trang thiết bị y tế

Mức độ 4

92

Công bố đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện

Y tế dự phòng

Mức độ 3

93

Công bố cơ s đđiều kiện cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn trong lĩnh vực gia dụng và y tế bằng chế phm

Y tế dự phòng

Mức độ 3

94

Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế

Y tế dự phòng

Mức độ 3

XVII

UBND các huyện, thành phố (08 TTHC mức độ 3; 111 TTHC mức độ 4):

 

 

1

Cấp bản sao trích lục hộ tịch

Tư pháp

Mức độ 4

2

Điều chỉnh, gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình cp I, II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng; công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài

Xây dựng

Mức độ 3

3

Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài

Tư pháp

Mức độ 3

4

Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu

Tài nguyên và môi trường

Mức độ 3

5

Giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân, giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất (Trừ trường hợp đấu giá đất, giao đất TĐC)

Tài nguyên và môi trường

Mức độ 3

6

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

Tài chính

Mức độ 4

7

Cấp giấy phép xây dựng (GPXD mới, GP sửa chữa, cải tạo, giấy phép di dời công trình) đối với công trình cp I, cp II; công trình tôn giáo; công trình di lịch sử-văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng, công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình dự án thuộc dự án có vốn đu tư trực tiếp nước ngoài

Xây dựng

Mức độ 3

8

Tham vấn Đán bảo vệ môi trường chi tiết

Tài nguyên và môi trường

Mức độ 3

9

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

Tài chính

Mức độ 3

10

Ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (Khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch).

Tư pháp

Mức độ 4

11

Ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

Tư pháp

Mức độ 4

12

Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài

Tư pháp

Mức độ 3

13

Cấp giấy phép quy hoạch dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc thẩm quyn của UBND cấp huyện qun lý

Xây dựng

Mức độ 4

14

Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của y ban nhân dân cấp huyện)

Văn hóa

Mức độ 4

15

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện)

Văn hóa

Mức độ 4

16

Cấp Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền ca Ủy ban nhân dân cấp huyện)

Văn hóa

Mức độ 4

17

Đổi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của y ban nhân dân cp huyện)

Văn hóa

Mức độ 4

18

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện)

Văn hóa

Mức độ 4

19

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện)

Văn hóa

Mức độ 4

20

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 1.000 bản đến dưới 2.000 bn

Văn hóa

Mức độ 4

21

Công nhận lại “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”

Văn hóa

Mức độ 4

22

Công nhận lần đầu “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”

Văn hóa

Mức độ 4

23

Công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”

Văn hóa

Mức độ 4

24

Công nhận lần đầu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”

Văn hóa

Mức độ 4

25

Công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”

Văn hóa

Mức độ 4

26

Cấp giấy phép kinh doanh karaoke (do cơ quan cấp giấy phép kinh doanh cấp huyện cấp đối với trường hợp được phân cấp)

Văn hóa

Mức độ 4

27

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

Thông tin truyền thông

Mức độ 4

28

Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

Thông tin truyền thông

Mức độ 4

29

Sa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động đối với điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

Thông tin truyền thông

Mức độ 4

30

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

Thông tin truyền thông

Mức độ 4

31

Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy

Thông tin truyền thông

Mức độ 4

32

Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy

Thông tin truyền thông

Mức độ 4

33

Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài

Tư pháp

Mức độ 4

34

Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài

Tư pháp

Mức độ 4

35

Đăng ký khai sinh có yếu tnước ngoài

Tư pháp

Mức độ 4

36

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện

Giao thông vận tải

Mức độ 4

37

Đăng ký lại phương tiện thủy nội địa trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác

Giao thông vận tải

Mức độ 4

38

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyn quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

Giao thông vận ti

Mức độ 4

39

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

Giao thông vận tải

Mức độ 4

40

Đăng ký lại phương tiện trong trưng hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật

Giao thông vận tải

Mức độ 4

41

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thy nội địa

Giao thông vận tải

Mức độ 4

42

Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa

Giao thông vận ti

Mức độ 4

43

Xác nhận, đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường

Tài nguyên và môi trường

Mức độ 4

44

Đính chính giấy chứng nhận đã cấp

Tài nguyên và môi trường

Mức độ 4

45

Đăng ký khai thác nước dưới đất

Tài nguyên và môi trường

Mức độ 4

46

Cấp lại giấy phép bán lsản phẩm thuốc lá

Công thương

Mức độ 4

47

Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

Công thương

Mức độ 4

48

Cấp giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

Công thương

Mức độ 4

49

Cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai

Công thương

Mức độ 4

50

Cấp lại giấy chng nhận đủ điều kiện ca hàng bán lẻ LPG chai

Công thương

Mức độ 4

51

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai

Công thương

Mức độ 4

52

Cấp lại giấy phép bán lẻ rượu

Công thương

Mức độ 4

53

Cấp sửa đi, bổ sung giấy phép bán lẻ rượu

Công thương

Mức độ 4

54

Cấp giấy phép bán lẻ rượu

Công thương

Mức độ 4

55

Cấp lại giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố thuộc tnh

Công thương

Mức độ 4

56

Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố thuộc tnh

Công thương

Mức độ 4

57

Cấp Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tnh

Công thương

Mức độ 4

58

Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã

Kế hoạch và đầu tư

Mức độ 4

59

Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập

Tài chính

Mức độ 4

60

Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất

Tài chính

Mức độ 4

61

Đăng ký khi hợp tác xã tách

Tài chính

Mức độ 4

62

Đăng ký khi hợp tác xã chia

Tài chính

Mức độ 4

63

Tạm ngừng hoạt động của HTX, CN, VP đại diện, địa điểm kinh doanh của HTX

Tài chính

Mức độ 4

64

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký HTX

Tài chính

Mức độ 4

65

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của HTX

Tài chính

Mức độ 4

66

Thông báo v.v góp vốn, mua cổ phn, thành lập doanh nghiệp của HTX

Tài chính

Mức độ 4

67

Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hp tác xã

Tài chính

Mức độ 4

68

Xác nhận đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường

Tài nguyên và môi trường

Mức độ 4

69

Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp

Lao động thương binh và xã hội

Mức độ 4

70

Cấp giấy giới thiệu thăm viếng mộ lit s và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sỹ

Lao động thương binh và xã hội

Mức độ 4

71

Trợ giúp xã hội đột xuất đối với người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc

Lao động thương binh và xã hội

Mức độ 4

72

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội)

Lao động thương binh và xã hội

Mức độ 4

73

Hỗ trợ kinh phí nhận nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp

Lao động thương binh và xã hội

Mức độ 4

74

Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các huyện, thị xã, thành phố thuộc tnh

Lao động thương binh và xã hội

Mức độ 4

75

Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn huyện, thị xã, thành phố thuộc tnh

Lao động thương binh và xã hội

Mức độ 4

76

Tiếp nhận đối tượng tự nguyện vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện

Lao động thương binh và xã hội

Mức độ 4

77

Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện

Lao động thương binh và xã hội

Mức độ 4

78

Tiếp nhận đi tượng bo trợ xã hội có hoàn cnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện

Lao động thương binh và xã hội

Mức độ 4

79

Cấp lại Giấy chứng nhận kinh tế trang trại.

Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Mức độ 4

80

Cấp đổi giấy chứng nhận kinh tế trang trại.

Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Mức độ 4

81

Cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại.

Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Mức độ 4

82

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

Tài chính

Mức độ 4

83

Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tnước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

Tư pháp

Mức độ 4

84

Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài

Tư pháp

Mức độ 4

85

Đăng ký lại khai tcó yếu tố nước ngoài

Tư pháp

Mức độ 4

86

Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài

Tư pháp

Mức độ 4

87

Ghi vào shộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được gii quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài.

Tư pháp

Mức độ 4

88

Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc

Tư pháp

Mức độ 4

89

Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài

Tư pháp

Mức độ 4

90

Thủ tục công nhận báo cáo viên pháp luật cấp huyện

Tư pháp

Mức độ 4

91

Thủ tục miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật

Tư pháp

Mức độ 4

92

Thủ tục thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải

Tư pháp

Mức độ 4

93

Hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh tiểu học, học sinh THCS, sinh viên các dân tộc thiểu số rất ít người

Giáo dục và Đào tạo

Mức độ 4

94

Chuyển trường đối với học sinh tiểu học

Giáo dục và Đào tạo

Mức độ 4

95

Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở

Giáo dục và Đào tạo

Mức độ 4

96

Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc bán trú

Giáo dục và Đào to

Mức độ 4

97

Cho phép trường phổ thông dân tộc bán trú hoạt động giáo dục

Giáo dục và Đào tạo

Mức độ 4

98

Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại

Giáo dục và Đào tạo

Mức độ 4

99

Giải thể trường tiểu học (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường tiu học)

Giáo dục và Đào tạo

Mức độ 4

100

Sáp nhập, chia, tách trường tiểu học

Giáo dục và Đào tạo

Mức độ 4

101

Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại

Giáo dục và Đào tạo

Mức độ 4

102

Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ (theo yêu cu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập).

Giáo dục và Đào tạo

Mức độ 4

103

Thành lập lớp năng khiếu thdục thể thao thuộc trường trường tiểu học, trường trung học cơ sở

Giáo dục và Đào tạo

Mức độ 4

104

Giải thtrường trung học cơ sở (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lp trường)

Giáo dục và Đào tạo

Mức độ 4

105

Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại

Giáo dục và Đào tạo

Mức độ 4

106

Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở

Giáo dục và Đào tạo

Mức độ 4

107

Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại

Giáo dục và Đào tạo

Mức độ 4

108

Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân

Đất đai

Mức độ 4

109

Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thcông nhằm mục đích kinh doanh

Công thương

Mức độ 4

110

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

Công thương

Mức độ 4

111

Cp giấy phép sản xuất rượu thcông nhằm mục đích kinh doanh

Công thương

Mức độ 4

112

Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện

Công thương

Mức độ 4

113

Cấp đổi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đi với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn ung cho các đối tượng được quy định tại Khoản 2 Điều 5 Thông tư 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014

Y tế

Mức độ 4

114

Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cho các đối tượng được quy định tại Khoản 2 Điều 5 Thông tư 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014

Y tế

Mức độ 4

115

Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện

Xây dựng

Mức độ 4

116

hỗ trợ ăn trưa đối với tr em mu giáo

Giáo dục và Đào to

Mức độ 4

117

Cấp giấy phép, gia hạn giy phép tchức hoạt động dạy thêm, học thêm đối với cấp THCS

Giáo dục và Đào to

Mức độ 4

118

Quy trình đánh giá, xếp loại Cộng đồng học tậpcấp xã

Giáo dục và Đào to

Mức độ 4

119

Công nhận trường tiu học đạt mức chất lượng ti thiểu.

Giáo dục và Đào to

Mức độ 4

XVIII

UBND các xã, phường, thị trấn (01 TTHC mức độ 3; 07 TTHC mức độ 4):

 

 

1

Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Tư pháp

Mức độ 3

2

Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập).

Giáo dục và Đào tạo

Mức độ 4

3

Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

Giáo dục và Đào tạo

Mức độ 4

4

Cấp đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật:

Trong trường hợp:

- Giấy xác nhận khuyết tật hư hỏng không sử dụng được

- Trẻ khuyết tật từ đủ 6 tui trở lên

- Mất Giấy xác nhận khuyết tật

Lao động thương binh và xã hội

Mức độ 4

5

Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp giấy xác nhận khuyết tật

Lao động thương binh và xã hội

Mức độ 4

6

Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016 - 2020 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế

Lao động thương binh và xã hội

Mức độ 4

7

Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng

Lao động thương binh và xã hội

Mức độ 4

8

Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà , sửa chữa nhà ở

Lao động thương binh và xã hội

Mức độ 4

Tng số: 289 TTHC mức độ 3; 572 TTHC mức độ 4

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 242/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu242/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/07/2019
Ngày hiệu lực04/07/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 242/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 242/KH-UBND 2019 phát triển dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 mức độ 4 Lào Cai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 242/KH-UBND 2019 phát triển dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 mức độ 4 Lào Cai
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu242/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lào Cai
        Người kýĐặng Xuân Phong
        Ngày ban hành04/07/2019
        Ngày hiệu lực04/07/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Kế hoạch 242/KH-UBND 2019 phát triển dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 mức độ 4 Lào Cai

         Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 242/KH-UBND 2019 phát triển dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 mức độ 4 Lào Cai

         • 04/07/2019

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 04/07/2019

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực