Văn bản khác 243/KH-UBND

Kế hoạch 243/KH-UBND năm 2017 về thực hiện Đề án “Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2012-2016” đến năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Nội dung toàn văn Kế hoạch 243/KH-UBND 2017 Xã hội hóa công tác phổ biến giáo dục pháp luật Lào Cai 2012 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 243/KH-UBND

Lào Cai, ngày 19 tháng 9 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TIẾP TỤC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “XÃ HỘI HÓA CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VÀ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ GIAI ĐOẠN 2012 - 2016” ĐẾN 2021 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI

Thực hiện Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình ph biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021; Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành Kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện Đán “Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2012 - 2016” đến năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lào Cai (sau đây viết tắt là Đề án), cụ th như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Phổ biến, giáo dục pháp luật là trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị, Nhà nước givai trò nòng cốt; khuyến khích, tạo điều kiện và huy động mọi nguồn lực xã hội tham gia; đcao trách nhiệm và từng bước hình thành thói quen chủ động học tập, tự giác tuân thủ, chp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân; gn kết chặt chẽ với hòa giải ở cơ sở, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; chú trọng các vấn đề dư luận xã hội quan tâm cần định hướng dư luận xã hội. Bảo đảm tính khả thi, kế thừa, phát triển, có trọng tâm, trọng đim, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn, lĩnh vực, hướng về cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị và nhu cầu xã hội đtạo đng thuận trong thực hiện.

2. Bám sát quan đim, mục tiêu và nội dung của Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021; Chỉ đạo Hướng dẫn của Hội Luật gia Việt Nam tại Công văn số 198/HLGVN ngày 20/7/2017 về việc thực hiện Đề án “Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trgiúp pháp lý giai đoạn 2017 - 2021”.

3. Phát huy vai trò của Hội Luật gia tỉnh; tăng cường các hoạt động phối hợp gia các cơ quan Nhà nước và các cấp Hội Luật gia, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; tổ chức xã hội - nghề nghiệp địa phương đ thúc đy công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý.

4. Tăng cường xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý, huy động các nguồn lực trong xã hội tham gia tích cực thực hiện công tác phbiến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý, phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước bng pháp luật.

5. Việc triển khai thực hiện có sự kết hợp, lng ghép các hoạt động của Đề án với các chương trình, kế hoạch, đề án khác đang được triển khai tại địa phương về phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý. Bảo đảm triển khai sâu rộng, toàn diện, đồng bộ các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật; cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện đầy đủ trách nhiệm được giao theo Luật phổ biến, giáo dục pháp luật; xây dựng và nhân rộng các mô hình, cách làm mới, hiệu quả, phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn và nhu cầu ca nhân dân.

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG, PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM, TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

1. Tiến hành khảo sát, đánh giá thực trạng phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý tại các cấp Hội Luật gia và một số tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; tổ chức xã hội - nghề nghiệp ở địa phương, trên cơ sở đó lựa chọn mô hình, đề ra các biện pháp thực hiện, huy động sự tham gia của hội viên Hội Luật gia các cấp, thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật miễn phí, phát huy trách nhiệm xã hội của lực lượng này.

- Cơ quan chủ trì: Hội Luật gia tnh.

- Cơ quan phi hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý 4 năm 2017 và các năm tiếp theo.

2. Tập huấn bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng trợ giúp pháp lý, nghiệp vụ ph biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ Luật gia, cán bộ làm công tác tư vấn pháp luật của các tổ chức chính trị; tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và cán bộ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của các tổ chức này.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố.

- Cơ quan phối hợp: Hội Luật gia tỉnh; các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

3. Tổ chức các đợt trợ giúp pháp lý lưu động kết hợp với tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật lưu động theo từng lĩnh vực chuyên đề pháp luật phù hợp với các tầng lớp nhân dân (theo nhóm đối tượng, địa bàn...), trọng tâm là các xã nghèo, đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn tồn tại nhiều phong tục tập quán lạc hậu, các địa bàn trọng đim về vi phạm pháp luật, tội phạm.

- Cơ quan ch trì: Hội Luật gia tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp (Trung tâm trgiúp pháp lý nhà nước thuộc Sở Tư pháp) và các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm (mỗi năm chọn 27 thôn thuộc 9 xã của 03 huyện).

4. Biên soạn, xuất bản và cung cấp các tài liệu btrợ về kiến thức và kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý cho các tổ chức xã hội, với nội dung gn vi đặc thù chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực hoạt động của từng tchức.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Hội Luật gia tỉnh; các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

5. Kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác phbiến, giáo dục pháp luật tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, bo đảm có bn lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực chuyên môn sâu, am hiu pháp luật, kỹ năng nghiệp vụ tốt; bồi dưỡng, sử dụng đội ngũ làm công tác ph biến, giáo dục pháp luật biết tiếng dân tộc thiu số tại các đơn vị; lựa chọn một số địa bàn tại các xã thuộc 09 huyện/thành phố trong tnh đtriển khai hoạt động xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý.

- Cơ quan ch trì: Hội Luật gia tỉnh;

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2017 và các năm tiếp theo.

6. Tăng cường, đẩy mạnh hoạt động phối hợp giữa Hội luật gia tỉnh với các cơ quan nhà nước và các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; tổ chức xã hội - nghề nghiệp để thúc đy các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý.

Quán triệt triển khai phổ biến, tuyên truyền các bộ quy tắc đạo đức nghề nghiệp của các hội viên các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; tổ chức xã hội - nghề nghiệp theo chỉ đạo của TW Hội Luật gia Việt Nam, nhằm phát huy trách nhiệm xã hội của lực lượng tư vấn viên pháp luật, luật sư, luật gia và các đối tượng có liên quan tham gia hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý.

- Cơ quan chủ trì: Hội Luật gia tỉnh;

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2017 và các năm tiếp theo.

7. Triển khai các hoạt động xã hội hóa công tác phbiến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý, phát huy tính chủ động của các cấp Hội, Chi hội Luật gia địa phương và các tổ chức trong hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý.

Xây dựng kế hoạch, chương trình phối hợp giữa các cơ quan nhà nước với các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; t chc xã hội - nghề nghiệp và các tchức xã hội khác đtriển khai hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý.

- Cơ quan chủ trì: Hội Luật gia tỉnh;

- Cơ quan thực hiện: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Hội Luật gia tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với các Cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan hướng dẫn, triển khai thực hiện Đề án và Kế hoạch này; xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án hàng năm và cả giai đoạn.

- Xây dựng và tng hợp dự toán kinh phí thực hiện các hoạt động theo kế hoạch này gửi Sở Tài chính thẩm định trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

2. Sở Tư pháp

Phối hợp với Hội Luật gia tỉnh hướng dẫn việc triển khai thực hiện Kế hoạch này; phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện các nội dung liên quan trong Kế hoạch.

3. Sở Tài chính

Hướng dẫn, thẩm định dự toán kinh phí triển khai kế hoạch, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Luật ngân sách nhà nước.

4. Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm phối hợp với Hội Luật gia tỉnh thực hiện Đề án và Kế hoạch này.

5. Kinh phí thực hiện kế hoạch

Kinh phí thực hiện Kế hoạch theo quy định hiện hành, trong đó:

- Huy động các nguồn lực xã hội: Nội dung hoạt động (mục 1,6,7 phần II Kế hoạch) do Hội Luật gia chủ trì vận động.

- Lng ghép với Đề án Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh: Nội dung hoạt động (mục 2, 4, 5 phần II Kế hoạch) do Sở Tư pháp chủ trì.

- Ngân sách hỗ trợ: Nội dung hoạt động (mục 3 phần II Kế hoạch) Sở Tài chính thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt hỗ trợ; ngoài ra Hội Luật gia huy động từ các nguồn xã hội hóa.

6. Chế độ báo cáo

Các cơ quan, đơn vị thực hiện Kế hoạch này định kỳ hàng năm (trước ngày 15/10) báo cáo kết quả thực hiện Đề án, gửi Hội Luật gia tỉnh để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Hội Luật gia Việt Nam theo quy định.

Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch, nếu có khó khăn, vướng mc phát sinh, yêu cầu các cơ quan, đơn vị phản ánh kịp thời về UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) để được hướng dẫn, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Hội Luật gia Việt Nam;
- TT T
U, UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành thuộc t
nh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Báo Lào Cai, Đài PT-TH t
nh;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, NC3

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đặng Xuân Phong

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 243/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu243/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/09/2017
Ngày hiệu lực19/09/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 243/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 243/KH-UBND 2017 Xã hội hóa công tác phổ biến giáo dục pháp luật Lào Cai 2012 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 243/KH-UBND 2017 Xã hội hóa công tác phổ biến giáo dục pháp luật Lào Cai 2012 2016
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu243/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lào Cai
        Người kýĐặng Xuân Phong
        Ngày ban hành19/09/2017
        Ngày hiệu lực19/09/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 243/KH-UBND 2017 Xã hội hóa công tác phổ biến giáo dục pháp luật Lào Cai 2012 2016

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 243/KH-UBND 2017 Xã hội hóa công tác phổ biến giáo dục pháp luật Lào Cai 2012 2016

           • 19/09/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 19/09/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực