Văn bản khác 244/KH-UBND

Kế hoạch 244/KH-UBND năm 2017 về thực hiện Chỉ thị 19-CT/TU về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự, hành chính do thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 244/KH-UBND 2017 tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong thi hành án dân sự Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 244/KH-UBND

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 19-CT/TU NGÀY 05/12/2017 CỦA BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ỦY VỀ TIẾP TỤC TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ, HÀNH CHÍNH

Thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 05/12/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự, hành chính, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị với những nội dung chủ yếu sau đây:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CU

1. Mc đích

- Triển khai thực hiện nghiêm túc toàn diện, kịp thời, có hiệu quả Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 05/12/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự, hành chính.

- Tạo bước chuyển mạnh mẽ, hiệu quả của cả hệ thống chính trị trong công tác thi hành án dân sự, hành chính, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các Sở, ban, ngành Thành phố đối với công tác phối hợp trong thi hành án dân sự, hành chính.

- Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong hoạt động thi hành án dân sự, hành chính.

2. Yêu cầu

- Các Sở, ngành liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã nghiêm túc thực hiện nội dung Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 05/12/2017 của Thành ủy về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự, hành chính.

- Triển khai Kế hoạch toàn diện, kịp thời, hiệu quả các nội dung của Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 05/12/2017 của Thành ủy về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự, hành chính.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1. Nhiệm vụ trọng tâm

- Lãnh đạo các Sở, ban, ngành, thủ trưởng các đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND các qun, huyện, thị xã; các thành viên Ban Chỉ đạo THADS Thành phố, quận, huyện, thị xã tập trung tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý nhà nước về thi hành án dân sự, hành chính; quán triệt triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Bộ Chính trị, pháp luật của Nhà nước về công tác cải cách tư pháp nói chung, công tác thi hành án dân sự, hành chính nói riêng, trọng tâm là nội dung Kết luận số 92-KL/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 06/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác thi hành án dân sự và án hành chính và Kế hoạch 111/KH-UBND ngày 29/5/2017 của UBND Thành phố về thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 06/02/2017; chỉ đạo đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân Thủ đô chấp hành nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về thi hành án dân sự, hành chính.

- Chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành; phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố và các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố thường xuyên phối hợp với các cơ quan Thi hành án dân sự, hành chính trong việc tổ chức thi hành các bản án, quyết định của Tòa án nhân dân đã có hiệu lực pháp luật; tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan Thi hành án dân sự Thành phố hoạt động hiệu quả.

- Tập trung chỉ đạo các cơ quan phối hợp, tổ chức cưỡng chế thi hành án dân sự; không để tình trạng vụ án, vụ việc đã có hiệu lực nhưng còn kéo dài, việc thi hành không dứt điểm; quan tâm, hỗ trợ kinh phí hoạt động, cơ sở vật chất, trang thiết bị tạo điều kiện thuận lợi để cơ quan Thi hành án dân sự cùng cấp hoàn thành tốt nhiệm vụ.

2. Giải pháp khắc phục tồn tại

- Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật thông qua các hoạt động thi hành án, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của nhân dân. Tập huấn chuyên sâu Luật Thi hành án dân sự và các văn bản pháp luật về tư pháp cho cán bộ, công chức như: Bộ Luật hình sự, Bộ luật tố tụng hình sự, Bộ luật dân sự, Bộ Luật tố tụng dân sự,...

- Công tác tổ chức thực hiện: Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Trưởng Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự các quận, huyện, thị xã trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp với các cơ quan Thi hành án dân sự Thành phố tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao.

- Công tác phối hợp: thực hiện phối hợp tốt với các cơ quan, ban ngành trong công tác tổ chức thi hành án dân sự.

- Công tác tổng hợp, báo cáo đảm bảo kịp thời, chính xác để có chỉ đạo, lãnh đạo giải quyết dứt điểm vụ việc.

- Động viên, khen thưởng kịp thời các tổ chức, cá nhân có thành tích trong công tác thi hành án dân sự.

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Cục Thi hành án dân sự Thành phố

a) Tổ chức triển khai các nhiệm vụ của Tổng cục THADS, Thành ủy, UBND Thành phố về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với công tác THADS trên địa bàn Thành phố

- Kịp thời tham mưu, đề xuất UBND Thành phố kiện toàn Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự Thành phố; quan tâm kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong điều kiện mới. Thực hiện theo phân cấp quản lý đối với công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, điều động, bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện chế độ chính sách đối với công chức của các cơ quan Thi hành án dân sự trên địa bàn Thành phố; tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách H Chí Minh”.

- Chủ động tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố quản lý nhà nước về công tác thi hành án dân sự trên địa bàn Thành phố, phát huy vai trò thường trực của Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự Thành phố để tham mưu Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự Thành phố trong chỉ đạo công tác phối hợp, công tác cưỡng chế thi hành án dân sự; lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thi hành có hiệu quả việc thi hành án trọng điểm do Tổng Cục THADS, Ủy ban nhân dân Thành phố giao.

- Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thi hành có hiệu quả việc thi hành án trọng điểm do Tổng cục Thi hành án dân sự và UBND Thành phố giao; các vụ việc thi hành án kéo dài, khó khăn, phức tạp có liên quan đến các khoản thu hồi tài sản Nhà nước trong các vụ án hình sự, án hành chính và các khoản thu liên quan đến tổ chức tín dụng ngân hàng, bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

b) Tham mưu công tác tổ chức phối hợp

- Triển khai và tổ chức thực hiện tốt Quy chế phối hợp liên ngành của Trung ương và của Thành phố, nhất là các cơ quan trong Khối Nội chính, các đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã nhằm tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo vận động đương sự nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về thi hành án dân sự.

- Phối hợp thực hiện có hiệu quả chế định thừa phát lại theo Nghị quyết số 107/2015/QH13, ngày 26/11/2015 của Quốc hội (khóa XIII) về thực hiện chế định thừa phát lại, góp phần thực hiện chủ trương xã hội hóa một số nội dung liên quan đến công tác thi hành án dân sự.

c) Công tác tổ chức cán bộ

Tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức các cơ quan thi hành án dân sự hai cấp của Thành phố theo tinh thần Đề án của Tổng cục THADS và Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị (Khóa XI) và Nghị quyết Trung ương 6 (Khóa XII).

d) Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng

Thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, công chức, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức thi hành án dân sự, hành chính thực sự trong sạch, vững mạnh; thường xuyên kiểm tra nội bộ, kỷ luật công vụ; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm minh các sai phạm, tiêu cực. Đổi mới công tác đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, giáo dục chính trị, phẩm chất đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ, công chức làm công tác thi hành án dân sự, hành chính.

e) Kinh phí

Chủ động đề xuất Bộ Tư pháp cấp kinh phí mua sắm trang thiết bị, phương tiện làm việc...phục vụ hoạt động của cơ quan thi hành án trên cơ sở đề xuất cụ thể của Cục Thi hành án dân sự Thành phố; phối hợp với UBND quận Nam Từ Liêm bố trí mặt bằng theo quy hoạch đã được phê duyệt, trình cấp có thẩm quyền quyết định việc đền bù, giải phóng mặt bằng để các cơ quan Thi hành án dân sự được cấp đất xây dựng kho vật chứng, xây dựng mới trụ sở và cải tạo sa chữa trụ sở cơ quan Cục Thi hành án dân sự Thành phố.

2. Công an Thành phố

- Chỉ đạo cơ quan điều tra các cấp kịp thời trong việc kê biên tài sản, hạn chế việc tẩu tán tài sản ngay từ giai đoạn khởi tố, điều tra vụ án, góp phần nâng cao hiệu quả công tác thi hành án. Thực hiện việc chuyển giao vật chứng và các tài liệu liên quan đầy đủ, kịp thời cho Cơ quan Thi hành án dân sự theo quy định của pháp luật.

- Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Công an các quận, huyện, thị xã, các lực lượng có liên quan phối hợp chặt chẽ với cơ quan thi hành án dân sự tổ chức bảo vệ an ninh, trật tự, đảm bảo cưỡng chế thi hành án dân sự hiệu quả; kiên quyết xử lý hình sự đối với những trường hợp cản trở, chống đối việc thi hành án, cố ý chây ỳ, không chấp hành án theo quy định của pháp luật.

- Chỉ đạo thực hiện tốt quy chế phối hợp liên quan trong công tác thi hành án dân sự; kịp thời xây dựng kế hoạch bảo vệ cưỡng chế đối với các vụ việc Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự đã có ý kiến chỉ đạo, đảm bảo an toàn về người và tài sản trong tổ chức cưỡng chế; chỉ đạo Trại tạm giam, Công an các huyện, thành phố thực hiện tốt Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT/BTP-BCA-BTC ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an và Bộ Tài chính hướng dẫn trình tự, thủ tục thu, nộp, quản lý tiền, giấy tờ của người phải thi hành án dân sự và trả tiền, giấy tờ cho người được thi hành án dân sự là phạm nhân.

3. Sở Tư pháp

Chủ trì, phối hợp với Cục Thi hành án dân sự Thành phố tham mưu Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật Thành phố tiếp tục chỉ đạo thực hiện phổ biến, tuyên truyền các quy định pháp luật về thi hành án dân sự và các quy định có liên quan bằng các hình thức, biện pháp phù hợp trong đó đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về thi hành án dân sự. Xây dựng nội dung chương trình, tài liệu tập huấn Luật Thi hành án dân sự cho đội ngũ cán bộ Tư pháp xã, phường, thị trấn trong Thành phố. Kịp thời tham mưu, đề xuất Bộ Tư pháp ban hành hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung pháp luật về thi hành án dân sự, tăng cường quản lý nhà nước về bán đấu giá, kịp thời thanh tra, kiểm tra hoạt động đấu giá tài sản thi hành án của các tổ chức bán đấu giá tài sản thi hành án trên địa bàn Thành phố.

4. Sở Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo các cơ quan báo chí, thông tin đại chúng của Thành phố thực hiện việc đưa tin, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng quy định của pháp luật về Thi hành án dân sự, pháp luật về khiếu nại, tố cáo và pháp luật có liên quan; phản ánh kịp thời, chính xác, trung thực, khách quan về hoạt động thi hành án dân sự, đặc biệt với những vụ việc phức tạp được xã hội quan tâm.

5. Đề nghị Tòa án nhân dân và Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố

Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố: quan tâm thực hiện tốt Quy chế phối hợp liên ngành, phối hợp với Cục Thi hành án dân sự Thành phố kịp thời xử lý những vướng mắc trong quá trình tổ chức thi hành án và bàn biện pháp giải quyết các vụ việc thi hành án dân sự có khó khăn, phức tạp phát sinh trong thực tiễn.

a) Tòa án nhân dân Thành phố

Quan tâm chỉ đạo kịp thời thụ lý giải quyết các tranh chấp có liên quan đến việc xác định, phân chia, xử lý tài sản chung; chuyển giao bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật; giải thích bản án, quyết định và trả lời kiến nghị khi có yêu cầu của cơ quan Thi hành án dân sự, các yêu cầu hủy giấy tờ giao dịch liên quan đến tài sản thi hành án; xét miễn, giảm các khoản phải thi hành nộp ngân sách nhà nước theo quy định pháp luật.

b) Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố

Tăng cường chỉ đạo thực hiện kiểm sát hoạt động thi hành án dân sự, phối hợp lập hồ sơ đề nghị xét miễn, giảm các khoản phải thi hành nộp ngân sách nhà nước theo quy định pháp luật, chú trọng kiểm sát quy trình nghiệp vụ về thi hành án dân sự, những vụ việc có giá trị, tài sản lớn khó khăn trong tổ chức thi hành, cưỡng chế thi hành án.

6. Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã

a) Đối với công tác thi hành án dân sự

- Tăng cường quản lý nhà nước về thi hành án dân sự, hành chính trên địa bàn, chỉ đạo thực hiện nhằm bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án trên địa bàn theo tinh thần Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 05/12/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy.

- Chỉ đạo việc thi hành đối với các vụ án hành chính phức tạp; chỉ đạo cưỡng chế thi hành đối với các vụ án hành chính phức tạp; chỉ đạo cưỡng chế thi hành các vụ án lớn có ảnh hưởng đến an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

- Chỉ đạo Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn tích cực phối hợp và hỗ trợ cơ quan Thi hành án dân sự để thi hành có hiệu quả các vụ việc thi hành án dân sự, hành chính trên địa bàn.

- Chỉ đạo các cơ quan, chính quyền ở địa phương tiếp tục tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật về thi hành án dân sự đến các tầng lớp nhân dân nhằm nâng cao ý thức trong việc chấp hành pháp luật về thi hành án dân sự.

b) Đối với việc kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự

Chú trọng củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự; chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn và các cơ quan chuyên môn trực thuộc nghiêm chỉnh thi hành án hành chính, thực hiện nghĩa vụ của người phải thi hành án hành chính.

c) Đối với việc tổ chức cưỡng chế THADS

Tập trung chỉ đạo các cơ quan phối hợp và tổ chức cưỡng chế thi hành án dân sự, không để tình trạng vụ án, vụ việc đã có hiệu lực nhưng còn để kéo dài và không thi hành dứt điểm.

d) Hỗ trợ kinh phí hoạt động, điều kiện của cơ quan chức năng cùng cấp, UBND xã, phường, thị trấn

Quan tâm, hỗ trợ kinh phí hoạt động, cơ sở vật chất, trang thiết bị cho cơ quan Thi hành án dân sự cùng cấp; chỉ đạo tăng cường trách nhiệm phối hợp, hỗ trợ UBND cấp xã, phường, thị trấn trong công tác thi hành án dân sự; biểu dương, khen thưởng kịp thời đối với các tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác thi hành án dân sự, hành chính và có biện pháp xử lý đối với những trường hợp không làm hết trách nhiệm trong công tác thi hành án dân sự, hành chính.

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố và các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố.

- Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, nhất là các vụ việc phải cưỡng chế thi hành án dân sự, những việc thi hành án có giá trị tiền, tài sản lớn, nổi cộm được dư luận xã hội quan tâm và công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Thông qua giám sát kịp thời kiến nghị, chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót của cơ quan Nhà nước cùng cấp trong công tác thi hành án dân sự, hành chính.

- Phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền pháp luật về thi hành án dân sự, hành chính; vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân nâng cao ý thức tự giác, chấp hành và thực hiện tốt các quy định của pháp luật về thi hành án dân sự, hành chính.

8. Các doanh nghiệp

Các doanh nghiệp trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm phối hợp, thực hiện nghiêm túc các quy chế phối hợp, hỗ trợ thực hiện các biện pháp thi hành án, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan kịp thời khi có yêu cầu của cơ quan Thi hành án dân sự, án hành chính được chấp hành đúng quy định của pháp luật.

IV. T CHỨC THỰC HIỆN

1. Triển khai thực hiện kế hoạch

Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Trưởng Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự các quận, huyện, thị xã trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện kế hoạch này, báo cáo UBND Thành phố (qua Cục Thi hành án dân sự Thành phố) trước ngày 30/01/2018.

2. Đánh giá, kiểm tra, đôn đốc, báo cáo

Giao Cục Thi hành án dân sự Thành phố (Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự Thành phố) theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá trách nhiệm của các sở, ngành, địa phương trong việc triển khai, thực hiện các nội dung được phân công tại kế hoạch này; định kỳ 06 tháng tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố kết quả thực hiện.

Dự báo thời gian tới nhiệm vụ thi hành án dân sự còn nhiều khó khăn, lượng án không ngừng tăng cao nhất là án liên quan đến tín dụng ngân hàng và một số vụ đại án có tính chất phức tạp; yêu cầu các Sở, ban, ngành liên quan tăng cường hơn nữa công tác phối hợp với các cơ quan Thi hành án dân s Thành phố./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- T
ng cục THADS;
- TT: Thành ủy, HĐND Thành phố;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các PCT UBND Thành phố;
- Ban Nội chính, Văn phòng Thành ủy;
- MTTQ và các đoàn thể Thành phố;
- Các sở, ban, ngành Thành phố;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
-VP UBND TP: CVP, PCVP Phạm Chí Công, NC, TKBT, TH;
- Lưu: VT, NC(q
uangsơn)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Hồng Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 244/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu244/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/12/2017
Ngày hiệu lực18/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thủ tục Tố tụng
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 244/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 244/KH-UBND 2017 tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong thi hành án dân sự Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 244/KH-UBND 2017 tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong thi hành án dân sự Hà Nội
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu244/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýLê Hồng Sơn
        Ngày ban hành18/12/2017
        Ngày hiệu lực18/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thủ tục Tố tụng
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 244/KH-UBND 2017 tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong thi hành án dân sự Hà Nội

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 244/KH-UBND 2017 tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong thi hành án dân sự Hà Nội

           • 18/12/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 18/12/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực